Подкрепа за малки предприятия

За юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

За МАЛКИ предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия

За предприятия с минимум две приключени финансови години

За предприятия, които към 31.12.2019 г. не е в затруднено положение

За предприятия, които са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.

За предприятия, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

Възползвайте се от предоставяне на финансиране до 50 000 лева и 100% безвъзмездно финансиране!

Не отлагайте и кандидатствайте за подкрепа за малки предприятия преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Свържете се с нас за съдействие!