Подготвят насоките за кандидатстване по подмярка 6.4.1

Работните групи към МЗХГ обсъждат активно подготовката на приема по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“

Подготвят насоките за кандидатстване по подмярка 6.4.1

Работните групи към МЗХГ работят активно в посока уточняване на насоките за кандидатстване по атрактивната подмярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“. Критериите за оценка вече бяха приети на заседание на Комитета за наблюдение на програмата Предвижда се субсидията за кандидатите по нея да бъде 50% от допустимите инвестиционни разходи, но не повече от 200 000 евро.

Както вече стана ясно, приемът ще стартира с три от четирите процедури – производство, услуги и занаятчийство. По четвъртата процедура – туризъм, приемът ще бъде на по-късен етап през годината.

Според приетите вече критерии за оценка, приоритет ще получат съществуващи фирми с поне три годишна история на дейността, в която е проектното предложение, с наличен персонал и заявка за неговото увеличаване. Друг основен приоритет ще бъде печалбата на кандидатите за 2015, 2016 и 2017 г. – колкото е по-висока стойността й, толкова повече точки ще получава кандидата. Това е и един от новите за ПРСР моменти, на който при досегашните приеми не се обръщаше внимание. Същевременно, приоритетът за изпълнение на проекти на територията на Северозападен и Северен централен райони ще бъде сведен до минимум.

Подготвят насоките за кандидатстване по подмярка 6.4.1Висок приоритет ще получат проектни предложения на кандидати, чието седалище през последната година е на територията на същата община, в която ще се извършва инвестицията. Подобна тежест ще дава и критерии, свързани с проекти, включващи иновации и производствени дейности, както и такива от сферата на услугите, насочени към създаване или развитие на здравни, социални услуги, или услуги насочени към деца, ремонт на автомобили, машини и оборудване, спортни дейности и такива по охрана и разследване.