Отворена е процедура за кандидатстване по подмярка Подмярка 8.4

процедура BG06RDNP001-8.002 – Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ е отворена за прием на проекти от днес

Отворена е процедура за кандидатстване по подмярка Подмярка 8.4Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез:

  • Възстановяване на горите, пострадали от горски пожари, природни бедствия, катастрофични събития, болести и вредители;
  • Защита на околната среда;
  • Адаптиране към промените в климата.

Очакваните резултати от подкрепата по подмярката се изразяват в увеличаване на площите на възстановените гори, пострадали от горски пожари, природни бедствия, катастрофични събития, болести и вредители, в резултат на което ще се подобри борбата с промените в климата и ще се увеличи поглъщането на въглерода.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 100% от общите допустими разходи. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1 000 евро, а максималният – левовата равностойност на 1 000 000 евро.

Приоритет ще получат кандидати, чийто проект се изпълнява на територията на община с висок риск от пожари, с висока степен на увреденост на горския потенциал, с висока степен на ерозионнипроцеси, висок наклон на терена, презалесяване с местни дървесни видове и големина на възстановяваната площ над 5 ха.

Приемът на проектни предложения през ИСУН 2020 ще продължи до 20.08.2018 г. – 17:30 ч.