Отворен е прием по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

До 04.11.2019 г. СЕ ПРИЕМАТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Отворен е прием по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) обяви проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-2.011 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“. Чрез процедурата се цели изграждането на нови и модернизацията на съществуващи предприятията за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности.

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ ще се даде възможност за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, ефективно използване на ресурсите чрез намаляване на енергоемкостта на прозводствените процеси и на използваните естествени ресурси, както и по-високо равнище на опазване на околната среда и биологичното разнообразие.

По мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ режимът на държавните/минимални помощи не е приложим. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 285 345 лева, като минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 30 000 лева, а максималният – 550 000  лева. Процентът на финансиране по мярката е от 50 до 100 на сто от общите допустими разходи за дейности. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 04.11.2019 г.