ОПИК променя подхода си по одобряване на проектите от МСП за COVID-19

Причината е изключително големия брой проектни предложения, които са с нередовности

В резултат на извършената до момента оценка на проектните предложения по процедурата е установено наличието на изключително голям брой проектни предложения, почти половината от всички включени в рамките на всяка от оценителните сесии проекти, които са с нередовности. Това налага изпращането на допълнителни уведомления до кандидатите за тяхното отстраняване и забавя значително приключването на оценителния процес по процедурата. По тази причина, Управляващият орган променя подхода си по отношение на процеса по одобряването на проектните предложения и сключването на договорите с кандидатите. За целта приоритено ще се пристъпи към одобряване на проектните предложения и сключване на административните договори с кандидатите, по отношение на които в процеса на оценката не са установени нередовности. В тази връзка и за да се гарантира равното третиране на кандидатите в рамките на ОПИК са осигурени необходимите средства, с които да бъдат финансирани всички подадени по процедурата проектни предложения, които съответстват на Условията за кандидатстване и критериите за оценка.

Окончателният брой на постъпилите по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ проектни предложения е 27 623, с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на стойност 225 331 918.17 лева. Оценката на проектните предложения по процедурата се извършва по реда на тяхното постъпване в отделни оценителни сесии от по 1000 проекта. Управляващият орган е приключил официално оценката и са обявени резултатите от първите две оценителни сесии, по които общият брой на одобрените проектни предложения е 1 762 броя.

Източник: opic.bg