Очаква се прием на проекти за подобряване на енергийната ефективност в МСП

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ публикува за обществено обсъждане

Очаква се прием на проекти за подобряване на енергийната ефективност в МСП

проект на документация за кандидатстване по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта на процедурата е предоставянето на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата ще бъде 136 226 120 лв. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 25 000 лева, а максималният такъв е 150 000 лв., като максималният интензитет на помощта не може да надхвърля 50%.

Допустими кандидати по процедурата ще бъдат предприятия, които развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). Кандидатите ще могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2020 г.

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедурата са публикувани на интернет страницата на ОПИК и в ИСУН 2020. Предложения и коментари по тях могат да се изпращат в срок до 22.03.2022 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mig.government.bg.

Очаква се приемът да стартира до края на месец март.

Източник: opic.bg