Стартира нов целеви прием по подмярка 4.2

На 17.05.2022 г. стартира допълнителен целеви прием на проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.Стартира нов целеви прием по подмярка 4.2

Общият бюджет, предвиден по процедурата е в размер на 39 116 000 лв., като минималният размер на допустимите разходи за един проект е 29 337 лв., а максималният – 586 740 лв., при до 50% финансиране от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Кандидатите могат да внедряват или модернизират наличните мощности и да подобряват използването им, да внедряват нови продукти, процеси и технологии, да подобряват енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление и др.

Мярката е насочена към:

  • Регистрирани земеделски стопани без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
  • Групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието и извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
  • Еднолични търговци и юридически лица, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

За консултация и подготовка на проектни предложения, можете да свързвате с нашият екип от експерти на:

office@humanconsulting.bg

0899925749