Обявиха класирането по „Разработване на продуктови и производствени иновации”

УО на ОПИК публикува списъци по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”

От общо 360 проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са 139 проекта на кандидати с обща стойност на безвъзмездна финансова помощ от 64 947 586,18 лева.

При наличие на финансов ресурс по процедурата след проведеното договаряне с предложените за финансиране кандидати, може да бъде предоставено финансиране и на тези от списъка с резервни проектни предложения по реда на тяхното класиране и до изчерпване на общия бюджет по процедурата.

Кандидатите, включени в Списъка за отхвърляне ще бъдат уведомени с мотивирано решение, с което се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ с посочени конкретните основания за това.

Одобрени

Резервни

Отхвърлени