Обучения и заетост за безработни с трайни увреждания

Агенцията по заетостта набира заявки за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания

Обучения и заетост за безработни с трайни уврежданияАгенцията по заетостта започва да набира заявки за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания до 29 години включително и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години. Проектите „Обучения и заетост за младите хора” и „Обучения и заетост” се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Целта на изпълнението на двата проекта е да се даде допълнителна възможност за устойчива заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда, като по този начин се предотврати изпадането й в продължителна безработица, загубата на трудови умения и социалната изолация.

Всеки работодател, който желае да наеме безработни лица с трайни увреждания по проектите, може да подаде заявка във всички бюра по труда в страната. На одобрените работодатели ще бъдат възстановени на 100% разходите за заплати и осигуровки на новонаетите лица, съгласно МОД за период от 24 месеца. Безработните лица с трайни увреждания, одобрени от работодателите, ще могат да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност. Работодателят не може да наема на разкрито работно място безработно лице, освободено от него или свързани с него предприятия в период, не по-малък от 12 месеца преди датата на подаване на заявлението от страна на безработното лице. Това обстоятелство ще се проверява по служебен път, на етап оценка за допустимост на безработното лице.

Разкриването на работни места се субсидира, ако през последните три месеца от подаване на заявката работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица. На одобрените работодатели ще се възстановят разходите за трудови възнаграждения за наетите по проекта лица в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност, както и разходи за възнаграждение на наставници, определени от работодателя, които ще отговарят за наетите представители на целевата група.

Работодатели, запазили заетостта на наетото лице с увреждане 6 месеца след изтичане на 24 месечен субсидиран период, ще получат еднократен стимул в размер на шест минимални работни заплати установени за страната в случай, че работодателят е запазил размера на възнагражденията по трудовия договор и лицето е отработило поне 75 % от работните дни за периода.

Заявките за свободни работни места ще се разглеждат по реда на тяхното подаване до изчерпване на финансовия ресурс.