Обявиха за обществено обсъждане най-очакваната процедура за изграждане на нови ВЕИ

Обявиха за обществено обсъждане най-очакваната процедура за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.Обявиха за обществено обсъждане най-очакваната процедура за изграждане на нови ВЕИ

Допустими кандидати:

 • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
 • -микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия

или

 • малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (до 1500 служители).

ВАЖНО! Кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

 • Микро предприятие ≥ 80 000 лева;
 • Малко предприятие ≥ 187 000 лева;
 • Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева;
 • да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

Недопустими кандидати:

 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“
 • сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“
 • сектор K „Финансови и застрахователни дейности“
 • микропредприятия на територията на селски райони
 • предприятия, чиято основна икономическа дейност е в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти
 • предприятия, чиято основна икономическа дейност съгласно КИД 2008 попада в Сектор С „Преработваща промишленост“
 • раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
 •  10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.81 „Производство на захар”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”;
 • 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91 „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 11.06 „Производство на малц”.

Допустими дейности:

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Максимален интензитет на безвъзмездното финансиране:

В зависимост от категорията на предприятието и мястото на изпълнение на инвестицията:

 • Микро и малки предприятия – 50%
 • Средни предприятия, извън Югозападен район – 50%
 • Средни предприятия, в Югозападен район – 45%
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, извън Югозападен район – 45%
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, в Югозападен район – 35%

Общ размер на безвъзмездното финансиране по процедурата: 200 000 000 лева (102 258 376,24 евро).

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 100 000 лева, а максималният – 1 000 000 лева.

ВАЖНО! В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:

 • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Още подробна информация по темата можете да следите тук!

За консултация и подготовка на проектни предложения, може да свързвате с нашият екип от експерти на следните контакти:

office@humanconsulting.bg

0899925749