Нова подкрепа на българския туристически бизнес

До края на годината туристически бизнес получава допълнителни 30 милиона лева

Европейската комисия одобри с нотификация мярката по чл.112 от ЗДБРБ за 2021 г. за подпомагане на туристическия сектор с бюджет до 30 милиона лева в съответствие с временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив COVID-19.

Допустими бенефициенти схемата ще бъдат предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт:

 • 55.1 Хотели и подобни места за настаняване
 • 55.2 Туристическо и друго краткосрочно настаняване
 • 55.3 Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
 • 55.9 Други места за настаняване
 • 56.1 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
 • 56.2 Приготвяне и доставяне на храна
 • 56.3 Дейност на питейни заведения
 • 79.1 Туристическа агентска и операторска дейност
 • 79.9 Други дейности, свързани с пътувания и резервации
 • 82.3 Организиране на конгреси и търговски изложения
 • 86.90 Други дейности по хуманно здравеопазване
 • 93.21 Дейност на увеселителни и тематични паркове
 • 93.29 Други дейности, свързани с развлечения и отдих
 • 96.04 Поддържане на добро физическо състояние

Безвъзмездните средства ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените заявления за подпомагане и реализирания оборот през 2019 г., но не повече от 20% от оборота през 2019 г., като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати в туристическия сектор и не повече от размера на загубата, която е разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. и всички получени държавни помощи през 2020 и 2021 г.

Кандидатите по схемата не трябва да имат задължения към държавния и общинския бюджет, както и да не са в производство по ликвидация и несъстоятелност. Важно условие е да бъде регистриран спад в оборота за 2020 г. от най-малко 30% спрямо оборота за 2019 г.