МЗХГ публикува за обсъждане графика за прием на проекти за следващата година

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

HumanConsulting.bg - финансиращи програми, европейски проекти, подготовка и управлени на проектиМинистерство на земеделието, храните и горите, като Управляващ орган на „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020, публикува за обществено обсъждане „Проект на индикативна годишна работна програма за 2019 г.“ .

Всички заинтересовани лица могат да изпращат своите предложения и коментари по индикативната програма на rdd@mzh.government.bg в срок до 17:30 ч. на 25.10.2018 г.

Проекта на индикативна годишна работна програма за 2019 г. предвижда прием на проекти по следните процедури:

Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“, насочена към:

  • Организациите, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари;
  • Висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение;
  • Научни институти или опитни станции в областта на селското стопанство или горите –  за организиране само на семинари.

Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“:

  • Подмярката предстои да бъде разработена и включена в ПРСР 2014-2020.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП), насочена към:

  • Земеделски стопанства – физически лица, еднолични търговци, ЕООД.

Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“, насочена към:

  • Местни поделения на вероизповеданията.

Подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки, насочена към:

  • Организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар;
  • Организациите могат да бъдат юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона за задълженията и договорите.

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, насочена към:

  • МИГ, преминали оценка за административно съответствие и допустимост.

Подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“, насочена към:

  • Одобрени местни инициативни групи.

Проекта на индикативна годишна работна програма за 2019 г. може да видите тук: ПРСР_2019