Лозаро-винарската програма 2019-2023 е готова

МЗХГ публикува Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година

За новият програмен период са предвидени приеми на проектни предложения по четири мерки – „Популяризиране на пазарите на трети държави“, „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Застраховане на реколтата“ и „Инвестиции в предприятия“.

Разработването и прилагането на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България за периода 2019-2023 г. обхваща анализ на настоящото състояние, идентифициране на основните нужди за развитие на сектора и възможността за адресирането им чрез прилагането на мерки за подпомагане.

Въз основа на направения анализ се идентифицират няколко области за интервенция, обуславящи и стратегическите цели на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България за периода 2019-2023 г.:

  1. Подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта на лозарските стопанства чрез подобряване на възрастовата и сортовата структура на насажденията, с оглед отговаряне на търсенето и изискванията на пазара, и подобряване на техниките за управление за оптимизиране на производствените разходи;
  2. Подобряване на адаптивността на производителите на грозде към загубите на доход и подпомагане на управлението на риска, чрез насърчаване на застраховането на реколтата;
  3. Подобряване на конкурентоспособността и адаптивността на пазара и повишаване на жизнеспособността на винарските предприятия, чрез инвестиции в технологично обновление;
  4. Подобряване на конкурентоспособността на винопроизводителите на международния пазара, чрез дейности за популяризиране.

Мярката „Популяризиране в трети държави“ ще се подобри имиджът на произведените в Европейския съюз вина извън обхвата на вътрешния пазар, ще се увеличи износът на продуктите чрез завладяване на нови пазари. Провеждането на промоционални дейности в трети страни ще продължи вече започнатата дейност за увеличаване на представителността на българските вина, ще предостави на производители и търговци възможността да се използват нови пазари, както и да се възстанови и разшири присъствието на познати пазари.

С мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ ще се заменят по-ниско качествени винени сортове лозя с по-конкурентни винени сортове и ще се въведат нови по-съвременни техники на управление на лозята. Всеки производител сам ще избира подходящите дейности за преструктуриране и по този начин ще осигури оптимално адаптиране на производството към пазарните условия.

Мярка „Застраховане на реколтата“ цели запазването на доходите на производителите на грозде при загуби в продукцията, свързани с природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители. По този начин ще се осигури относителна стабилност в сектора и производителите ще могат да упражняват своята дейност с по-голяма сигурност, което ще допринесе за полезния отпечатък на производството на винено грозде.

Мярка „Инвестиции в предприятия“ ще допринесе за подобряване на техническото, технологичното и инфраструктурното състояние на сектора и предприятията в него. По този начин ще се гарантира по-висока производителност на качествени вина и засилване на позициите на винопроизводителите на местния и международен пазар.