Готви се прием по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Управляващият орган на ОПИК обявяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти  „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Готви се прием по процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия"Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 75 000 000 евро (146 687 250  лева). Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а  максималният размер в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат е както следва:

  • Микро предприятия: 500 000 лева
  • Малки предприятия: 750 000 лева
  • Средни предприятия: 1 000 000 лева

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Предложения и коментари по пакета от документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 01.11.2018 г. (включително) на електронна поща:

public.consultation@mi.government.bg.