Готов е предварителният ранкинг по „Млад фермер“

Приключи последният етап от предварителният ранкинг по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020

HumanConsulting.bg - финансиращи програми, европейски проекти, подготовка и управлени на проектиУправляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, след като бяха разгледани всички подадени възражения по присъдени точки според критериите за оценка.

Следващият етап е оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, техническа и финансова оценка и издаване на оценителен доклад, след които ще се пристъпи и към подписване на договори с одобрените кандидати.

Списъците на проектните предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30% бюджета, определен в условията за кандидатстване за процедурата, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки бе публикуван на сайта на ДФ Земеделие и може да изтеглите от тук: Предварителна оценка 6.1