Готов е предварителният ранкинг по подмярка 6.1

Приключи предварителният ранкинг по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020

HumanConsulting.bg - финансиращи програми, европейски проекти, подготовка и управлени на проектиПриключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Резултатите са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“, където всеки кандидат може да провери заявените и присъдени след предварителната проверка точки по критериите за подбор.

Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените, могат да подадат писмени възражения по реда на чл.9в от Закона за подпомагане на земеделските производители в 14–дневен срок от публикуване на списъкът за резултатите.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярка 6.1 е 22 000 000 евро. Размерът на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, което ще рече 880 бр. одобрени проектни предложения. Базирайки се на тези данни, „чертата“ за сключване на договори по подмярка 6.1 е 42 точки. Кандидатите с по-нисък брой присъдени точки ще бъдат одобрени в случай, че се освободи финансов ресурс по подмярката.

Списък с резултати от класирането: Ранкинг 6.1