Финансиране за фирми, засегнати от COVID-19

Отпуска се безвъзмездно финансиране за фирми, засегнати от COVID-19 в размер на 88 453 495,45 евро.

Финансиране за фирми, засегнати от COVID-19На 30.04.2020 г. ще стартира прием на проекти за подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

КОЙ може да кандидаства:

  • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
  • да са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. да са осъществявали стопанска дейност.
  • да са за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
  • да са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено проектно предложение спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.

За КАКВО може да се кандидаства:

  • за всички разходи, които са необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

КОЛКО е помощта:

  • от 3 000 до 10 000 лв.

ВАЖНО: Заявената помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.).

СРОК за кандидастване:

Очакван прием: 11.05.2020 г.