ДФЗ ОТПУСКА 2,1 МЛН. ЛЕВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В МИНИ МАНДРИ, КЛАНИЦИ И МЛЕКОМАТИ

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди общ финансов ресурс в размер на 2 100 000 лв. по инвестиционните схеми за държавни помощи за 2022 г.ДФЗ ОТПУСКА 2,1 МЛН. ЛЕВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В МИНИ МАНДРИ, КЛАНИЦИ И МЛЕКОМАТИ

СХЕМИ

1. „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“

БЮДЖЕТ:в размер на 1 000 000 лв.

ЦЕЛ: да се подпомогнат малки и средни фермери, както и обединения от фермери, отглеждащи животни в отдалечени или труднодостъпни райони на страната, по-лесно да реализират продукцията си, да увеличат доходите си, както и да механизират процесите по преработка.

2. „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове”

БЮДЖЕТ: в размер на 1 000 000 лв.

ЦЕЛ: подпомагане на собственици на животновъдни ферми, които произвеждат храни от животински произход, за изграждането на кланични пунктове отговарящи на изискванията за добив и транжиране.

3. „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни”.

БЮДЖЕТ: в размер на  100 000 лв.

ЦЕЛ: дава възможност на фермерите за възстановяване на част от извършените разходи за:

  • Закупуването на млекомати, построяването или приспособяването на съществуваща сграда или помещения за нуждите на обект за търговия на дребно;
  • Закупуването на хладилници, хладилни витрини и друго специфично търговско оборудване.

С отпуснатият общ ресурс от 2,1 млн. лв. ще бъдат финансирани поетите ангажименти за подадени проекти и сключени договори от предходни приеми, както и одобрените проекти от предстоящите нови приеми за 2022 г. по инвестиционните схеми за държавни помощи.

Предстои да бъдат утвърдени указания по отделните схеми, след което ще бъдат отворени и приеми за кандидатстване.

Източник: ДФ „Земеделие“ – РА