Актуализираха Индикативния график на ОПИК

Насърчаване на предприемачеството отваря до дни

Актуализираха Индикативния график на ОПИКНа заседание на на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, проведено на 17 май 2018 г. се обсъдиха и приеха изменения във Вътрешните правила за работа. Одобрени бяха промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2018 г., свързани с добавяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и актуализиране на срока за обявяване на процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“.

Комитетът обсъди и одобри методологията и критериите за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Насърчаване на предприемачеството“ и бяха представени критерии за подбор на операции по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“.

Процедура „Насърчаване на предприемачеството“ е насочена към създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на НСНМСП и специфични сфери свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Допустими са дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги), както и инвестиционни разходи (ДМА и ДНА), разходи за услуги, оперативни разходи (възнаграждения, наем на помещения и др.). Процедурата ще бъде с два крайни срока за кандидатстване през 2018 г., като първият е не по-малко от 60 дни от датата на нейното обявяване.

„Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ е подходяща за Съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Допустимите дейности по тази процедура включват Придобиване на ДМА и ДНА, разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса. Приемът се очаква да бъде през месец август, отново с два крайни срока, като първият е не по-малко от 60 дни от датата на нейното обявяване.

Индикативна годишна работна програма за 2018 г.