Адаптиране на дейността на МСП

Дружеството Ви е регистрирано в България по смисъла на Търговския закон

Дружеството Ви е микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Дружеството Ви има минимум една приключена финансова година (2019 г.) и е извършвало стопанска дейност през нея

Дружеството Ви към 31.12.2019 г. не е в затруднено положение

Възползвайте се от предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19 от 15 000 лв. до 75 000 лв.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg