Новини

Обявиха за обществено обсъждане най-очакваната процедура за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за
Проектни предложения ще се приемат до 06.01.2023 г. От 01.11.2022 г. е отворен приемът на проекти по подмярка 6.1 „СТАРТОВА
Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор
От 20 юни животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“.
От 20.06.2022 г. до 20.07.2022 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване
На 17.05.2022 г. стартира допълнителен целеви прием на проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2.
УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди общ финансов ресурс в размер на 2 100 000 лв. по инвестиционните схеми
В периода от 1 до 21 април 2022 г. ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка
От 8 март до 8 април 2022 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции
От 14 март до 1 април 2022 г., включително, ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка
ОТ ФОНДА ЗА МСП 2022 Г. От 10.01.2022 г. българските микро, малки и средни предприятия могат да кандидастват за регистрация
До края на годината туристически бизнес получава допълнителни 30 милиона лева Европейската комисия одобри с нотификация мярката по чл.112 от
Стартира 12 конкурсна сесия на НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОНД по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите
Управляващият орган на ОПИК изпраща покани до одобрените за финансиране кандидати Управляващият орган (УО) на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ОБОРОТЕН КАПИТАЛ ЗА МСП, ЗАСЕГНАТИ ОТ ВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ“ Програмата е насочена към микро-, малки
Дружеството Ви е регистрирано в България по смисъла на Търговския закон Дружеството Ви е микро, малко или средно предприятие по
За юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите За МАЛКИ предприятия съгласно Закона за
Ако сте юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани съгласно Закона за туризма като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска
ОПИК обявява процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия
Целта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията covid-19 По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. предстои обявяване на
Причината е изключително големия брой проектни предложения, които са с нередовности В резултат на извършената до момента оценка на проектните
приемът е целеви ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕКТОР ЖИВОТНОВЪДСТВО В края на месец юни се очаква да стартира целеви прием
Всички дейности по проектите следва да продължат при спазване на всички указания за противоепидемични мерки На 13 май 2020 г.
1 919 проекта класирани с не по-малко от 26,82 точки преминават на ТФО Финансовата стойност на допуснатите до следващ етап
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ПРЕДВИЖДА ДА ОСИГУРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
Хюманконсултинг и Консултантска къща "Велинов и партньори"  организираха съвместно уебинар, за да  разяснят процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ЗА МИКРО
ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕЩУ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ COVID-19 На 30 април 2020г. от
Отпуска се безвъзмездно финансиране за фирми, засегнати от COVID-19 в размер на 88 453 495,45 евро. На 30.04.2020 г. ще
От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на документи за краткосрочни кредити на производителите на плодове
от днес започва приемът на документи по схемата de minimis в помощ на българските оранжерийни производители Финансовата подкрепа има за
УО на ОП РЧР изменя Условията за кандидатстване и приложенията към тях Във връзка с въведеното извънредно положение в Република
49,5 МЛН. ЛЕВА ОТ ОПОС СЕ ПРЕНАСОЧВАТ към ОПИК Министерският съвет прие решение за изменение на Oперативна програма „Околна среда
Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” е отворена за кандидатстване до 30.10.2019 г. Чрез процедура за подбор
До 04.11.2019 г. СЕ ПРИЕМАТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР)
До 30.09.2019 г. се приемат проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ От 28.06.2019 г.
Работни групи подготвят Подмярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма Работна група към МЗХГ работи усилено
144 проектни предложения не преминават Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на подадени от кандидатите чрез ИСУН проектни предложения
Проекти по Мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата” се приемат от 31.12.2018 г. Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство
Пчеларите кандидатстват от 7 януари по мерките на Национална програма по пчеларство От 7 до 18 януари 2019 г. ще
Приемът се очаква да бъде от 28 януари до 8 февруари 2019 г. На 28.01.2019 г. се очаква да стартира приемът
от опик обявиха начало на прием на проекти по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ Управляващ
Ако сте производствено предприятие, регистрирано по Търговския закон или Закона за кооперациите. Ако имате минимум три приключени финансови години (2015,
Управляващият орган на ОПИК обявяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти  "Подобряване на производствения капацитет в малките и
Приключи последният етап от предварителният ранкинг по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от
Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. Министерство на
Агенцията по заетостта набира заявки за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания Агенцията по заетостта започва да набира
Мзхг публикува насоките за кандидатстване по подмярка 6.4.1 за обществено обсъждане за втори път Управляващият орган на Програма за развитие
Проектни предложения по подмярката ще се приемат до края на октомври Управляващият орган на ПРСР обяви днес началото на приемът по подмярка
Общественото обсъждане на насоките приключи на 13-ти юли На 13.07.2018 г. изтече срокът за подаване на писмени възражения и предложения
Приключи предварителният ранкинг по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ
Управляващият орган на ПРСР публикува насоки за кандидатстване по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки
МЗХГ прекрати приемът на проетни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични
МЗХГ пусна насоките за кандидатстване на обществено обсъждане На сайта на МЗХГ са публикувани условията за кандидатстване, придружени от пълния
За всички предприемачи, които търсят финансиране на своите идеи - стартира приема на проекти по процедура "НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО" Бюджет
Насърчаване на предприемачеството отваря до дни На заседание на на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и
процедура BG06RDNP001-8.002 - Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ е отворена
Работните групи към МЗХГ обсъждат активно подготовката на приема по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“ Работните групи към МЗХГ
Общественото обсъждане на документи по процедури за подбор на проекти по мярка 1.7 и мярка 2.3 тече в момента Изпълнителна
УО на ОПИК публикува списъци по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” От общо 360 проектни предложения
МЗХГ публикува насоките за кандидатстване по подмярка 8.6 за обществено обсъждане до 27 март 2018 Насокте за кандидатстване по подмярка
Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ Условията за кандидатстване по процедурата са
Според новите критерии, подмярката ще бъде разделена на четири отделни бюджета и ранкинг Критериите за оценка по подмярка 6.4.1 от
Всички 7 процедури от подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са
МЗХГ публикува Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година За новият програмен период са предвидени приеми
На вниманието на всички кандидати по процедура "Развитие на социалното предприемачество". Управляващия орган публикува резултатите за финансираните кандидати, неодобрените кандидати
ДФЗ публикува първото класиране по пчеларската програма Държавен фонд „Земеделие“ приключи административните проверки на приетите 1742 заявления от Национална програма
Приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ е факт От ДФЗ обявиха начало на приемът по подмярка