МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

ПО ПРОГРАМА „НОРВЕЖКИ ГРАНТОВЕ 2014-2021“

1. Цел на финансирането:

Поканата за представяне на проектни предложения е по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана с (85%) от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана (15%) от българската държава.

Целта на поканата е финансиране на проекти за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, кръговата икономика и рециклирането в образователните институции. Действията и мерките ще осигурят намаляване и предотвратяване на неблагоприятните ефекти върху човешкото здраве и околната среда чрез информираност и превенция.

2. Кой може да кандидатства?

Всяка публична или частна организация и организация с нестопанска цел, която е регистрирана като юридическо лице в България, чиято основна дейност е в образователния сектор, както са определени в Закона за предучилищното и училищното образование. Кандидатите могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство.

Допустими партньори са всички публични или частни организации, със стопанска или с нестопанска цел, както и неправителствените организации, учредени като юридическо лице в Република България, Държавите донори, други Страни бенефициенти или в държава, която е извън Европейското икономическо пространство и която има обща граница с Р. България, или друга международна организация или нейн орган, или агенция, които активно участват в изпълнението на проекта и ефективно допринасят за него.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

3.1. Дейности по управление на проекта.

3.2. Осигуряване на публичност съгласно ръководството за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на ЕИП за 2014 – 2020.

3.3. Специфични минимално изискуеми технически дейности, както следва:

 • Разработване на програми и провеждане на образователни кампании по тях относно кръгова икономика и рециклиране.
 • Разработване и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността по отношение на кръговата икономика и рециклирането в образователните институции (училища).

3.4. Други допустими дейности, които могат да бъдат финансирани, са както следва:

 • Промотиране на дейности в подкрепа на рециклирането и повторната употреба на отпадъци. Промотирането следва да е свързано не само с разпространение на информация и материали, но и съпроводено от практически дейности.
 • Дейности, свързани с трансфер на добри практики за образователни кампании относно кръговата икономика и рециклирането в различни образователни институции (училища).

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Разходи за управление – включват организиране и обезпечаване работата на екипа за управление на проекта (възнаграждения, осигуровки и командировъчни разходи), осигуряване на необходимите консумативи, материали и оборудване за администриране на проекта. Тези разходи са до 10% от допустимите преки разходи.
 • Пътни, дневни и квартирни разходи за служители участващи в проекта.
 • Разходи за настаняване съгласно наредба за служебните командировки и специализации в чужбина в Р. България.
 • Разходи за оборудване – ново или втора употреба.
 • Разходи за материали и консумативи, при условие че те са идентифицируеми, свързани, необходими предназначени за изпълнението на проекта.
 • Разходи по договори с външни изпълнители, свързани с дейностите по проекта, възложени в съответствие с приложимото законодателство за обществени поръчки и Регламента.
 • Разходи за одит на проекта. По проекта трябва да се извърши одит на дейностите по проекта, включително одит и на проектните партньори.
 • Непредвидени разходи до 5%; от допустимите преки разходи.
 • Бюджетна категория „Разходи пряко произтичащи от изискванията на договора по всеки проект“ чл. 8.3.1 параграф (g) от Регламента.
 • Непреки разходи – до 25 % от преките разходи по проекта.

ВАЖНО: Необходимо е да се направи финансова обосновка на единичните цени за всички разходи включени в бюджета на проектното предложение.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Безвъзмездната финансова помощ е до 100% от общите допустими разходи. В случай че бенефициентът е НПО или частна организация, интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е до 90% от общите допустими разходи по проекта.

Минимален размер на финансиране за един проект: 50 000 евро

Максимален размер на финансиране за един проект: 200 000 евро

6. Каква е продължителността на проекта?

Продължителността на проекта може да бъде от 12 месеца до 24 месеца.

7. Кой ще получи приоритет?

 • Капацитет на кандидата и партньора/ите – 11 точки
 • Наличие на партньорство по проекта – 10 точки
 • Съответствие и обосновка  – 20 точки
 • Дейности и начин на изпълнение – 39 точки
 • Устойчивост на проектните резултати  – 10 точки
 • Финансова оценка  – 10 точки

Краен срок за кандидатстване: 31.07.2020 г, 17:00 ч.