КРЪГОВА ИКОНОМИКА И РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ

ПО ПРОГРАМА „НОРВЕЖКИ ГРАНТОВЕ 2014-2021“

1. Цел на финансирането:

Поканата за представяне на проектни предложения е по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана с (85%) от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана (15%) от българската държава. Целта на поканата е подобрено използване на ресурсите на общинско ниво, чрез въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъците и рециклирането им.

2. Кой може да кандидатства?

Могат да кандидатстват всички общини на територията на Република България. Кандидатите могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство.

Допустими партньори са всички публични или частни лица, със стопанска или с нестопанска цел, както и неправителствените организации, учредени като юридическо лице в Република България или Държавите донори, други страни – бенефициенти, или в държава, която е извън Европейското икономическо пространство и която има обща граница с Р. България, или друга международна организация или нейн орган, или агенция, които активно участват в изпълнението на проекта и ефективно допринасят за него.

Една община може да бъде Бенефициент само по един проект и/ или партньор в не повече от два проекта по настоящата покана.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

3.1. Дейности по управление на проекта.

3.2. Осигуряване на публичност съгласно ръководството за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на ЕИП за 2014 – 2020.

3.3. Специфични минимално изискуеми технически дейности, както следва:

 • Идентифициране на специфични модели на потребление и тенденции при генерирането на отпадъци.
 • Реализиране на общински схеми за рециклиране/разделно събиране на отпадъците;
 • Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността във връзка с разделното събиране и рециклирането;

3.4. Други допустими дейности, които могат да бъдат финансирани, са както следва:

 • Разпространяване на добри практики за управление на отпадъците от донорски държави;
 • Дейности за повишаване на уменията и компетенциите на специалистите (служители на Кандидата) във връзка с прилагане на принципите на кръговата икономика;
 • Дейности, свързани с придобиване на знания във връзка с проекта в резултат от партньорство със страна донор.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Разходи за управление – включват организиране и обезпечаване работата на екипа за управление на проекта (възнаграждения, осигуровки и командировъчни разходи), осигуряване на необходимите консумативи, материали и оборудване за администриране на проекта. Тези разходи са до 10% от допустимите преки разходи.
 • Разходи за оборудване – ново или втора употреба. Закупуването на оборудване е допустимо само ако е пряко свързано и необходимо за изпълнението на проекта при спазване на принципите за икономичност, ефективност и ефикасност.
 • Разходи за материали и консумативи, при условие че те са идентифицируеми, свързани и необходими за изпълнението на проекта.
 • Разходи по договори с външни изпълнители, свързани с дейностите по проекта, възложени в съответствие с приложимото законодателство за обществени поръчки и Регламент за изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.
 • Разходи за одит на проекта. По проекта трябва да се извърши одит на дейностите по проекта, включително одит и на проектните партньори.
 • Непредвидени разходи до 5%; от допустимите преки разходи.
 • Бюджетна категория „Разходи пряко произтичащи от изискванията на договора по всеки проект“ чл. 8.3.1 параграф (g) от Регламента.
 • Непреки разходи – до 25 % от преките разходи по проекта.

ВАЖНО: По настоящата процедура има възможност община да кандидатства с проектно предложение, насочено към дейността на общинско предприятие по ЗОС, част от нейната структура.  този случай, общината ще се счита за предприятие, извършващо икономическа дейност само за дейностите по проекта и като такова за нея ще намерят приложения правилата за минимални помощи.

5. Колко е финансовото подпомагане?

ИНТЕНЗИТЕТ НА БФП: 100%

Минимален размер на финансиране за един проект: 200 000 евро

Максимален размер на финансиране за един проект: 400 000 евро

6. Каква е продължителността на проекта?

Продължителността на проекта може да бъде от 12 месеца до 24 месеца.

7. Кой ще получи приоритет?

 • Партньори – 22 точки
 • Съответствие и обосновка – 18 точки
 • Организация на изпълнението/Дейности – 41 точки
 • Устойчивост – 9 точки
 • Финансова оценка – 10 точки

Краен срок за кандидатстване: 31.08.2020 г, 17:00 ч.