Енергийна ефективност в индустрията

по ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“

1. Цел на финансирането:

Основна цел на Програмата е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез постигането на следните резултати:

 • Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници;
 • Подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините;
 • Повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.

Необходимо е всички подкрепяни инициативи да насърчават следните хоризонтални принципи:

 • да се основават на общите ценности за зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства;
 • да следват принципите на доброто управление – участие и приобщаване на всички заинтересовани страни в различните фази на развитие и изпълнение на проектите, включително отчетност, прозрачност, ефективност и ефикасност на проектните дейности;
 • да бъдат в съответствие с принципите на устойчивото развитие, дългосрочния икономически растеж, социалното сближаване и опазването на околната среда.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими Кандидати са само лица, които имат регистрация на територията на Република България и са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон. Кандидатът следва да бъде пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проекта, а не да действа като посредник. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност, както и юридически лица от сектори рибарство и аквакултури, първично производство на селскостопански продукти, преработка и търговия със селскостопански продукти, които са регистрирани в България.

По процедурата се дупуска участие на партньори, отговарящи на следните критерии:

 • Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в страните-донори, Република България или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница с Република България, или която и да е международна организация или орган, или агенция на същата, която активно участва в изпълнението на проект и ефективно допринася за него, се считат за допустими проектни Партньори.
 • Партньорът трябва да притежава опит или експертиза в изпълнението на дейности в областта на изпълнението на мерки за енергийна ефективност.

ВАЖНО! Няма ограничение за броя на Партньорите. Допълнителни точки се дават при Партньор от страна-донор.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Всеки проект включва редица дейности, които следва да доведат до постигането на целите, заложени в настоящата покана за подаване на проектни предложения за предоставяне на БФП.

Проектното предложение следва да включва дейности, свързани с реализиране на енергоспестяващи мерки, водещи до повишаване на ефективността на индустриалните процеси, осъществявани в промишлената/ите система/и на предприятието/ята.

ВАЖНО! По настоящата процедура за подбор на проектни предложения не са допустими следните дейности: изграждане на транспортни съоръжения, подобряване на енергийната ефективност на системите за осветление, мерки за подобряване на енергийните характеристики на промишлените сгради.

Допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Кандидата:

 • Изпълнение на енергоспестяващи мерки, препоръчани в Доклад от обследването за енергийна ефективност;
 • Доставка и монтаж на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;
 • Управление на проекта;
 • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора;
 • Посещения в България на Партньорите от страни-донори и посещения в страна-донор на Бенефициента;
 • Дейности за информираност и публичност;
 • Одит.

Допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Партньор/и:

 • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, предоставени от Партньора;
 • Посещения в страна-донор на Бенефициента и посещения в България на Партньорите от страни-донори.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Допустими преки разходи:

1. Разходи за персонал, работещ по проекта, състоящи се от действителни заплати, вноски за социално осигуряване и други разходи по закон, включени във възнаграждението, ако това съвпада с обичайната политика на Бенефициента, съответно на Партньора, по отношение на възнагражденията.;

2. Пътни, дневни и квартирни разходи за персонала на Бенефициента и на Партньора;

3. Разходи по договори с външни изпълнители за:

 • доставка и монтаж на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
 • придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективно;
 • извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност.

4. Други преки разходи по договори с външни изпълнители: Разходи, произтичащи пряко от допустимите дейности по проекта (разходи за превод, одит, информираност и публичност, обмен на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, предоставени от Бенефициента/Партньора/ите и др.).

Допустими непреки (режийни) разходи

Бенефициентите и Партньорите им могат да определят своите непреки разходи чрез един от следните методи:

1. Въз основа на реалните непреки разходи за тези Бенефициенти и проектни Партньора/ите, които имат аналитична счетоводна система, установяваща техните непреки разходи съгласно посоченото по-горе;

2. Твърда ставка в размер до 25% от общите преки допустими разходи, с изключение на преки допустими разходи за възлагане на подизпълнители и разходите за ресурси, предоставени от трети лица, които не са използвани на територията на Бенефициента или проектния Партньор/ите;

3. Твърда ставка в размер до 15% от преките допустими разходи за персонал, без да е налице изискване за ПО да извърши изчисление, за да определи приложимия размер; или

4. Твърда ставка, прилагана спрямо преки допустими разходи, въз основа на съществуващи начини и съответни ставки, приложими в политиките на Европейския съюз за подобни типове проекти и Бенефициенти;

5. В случай че Бенефициентът или Партньорът/ите по проекта е международна организация или агенция, непреките разходи могат да бъдат определени съгласно правилата за непреки разходи, прилагани в тези организации, в съответствие със специфични разпоредби на Програмното споразумение.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Общ размер на БФП

Принос от страна на донора – 85%

Национално съфинансиране – 15%

2 500 000 евро

2 125 000 евро 375 000 евро
4 889 575 лева 4 156 138.75 лева

733 436.25 лева

ВАЖНО! Програмният оператор си запазва правото да не разпредели посочената по-горе сума в случай на недостатъчен брой качествени проектни предложения, отговарящи на предварително зададените критерии.

 • Минимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 150 000 евро (296 375 лева);
 • Максимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 200 000 евро (391 166 лева).

Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро.

6. Как се кандидатства?

Подаването на проектни предложения се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаване на Формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“

7. Какъв е срикът за изпълнение?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на БФП, но не по-късно от 30 април 2024 г.

Краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 21.10.2022 г.