Малки иновативни грантове за малки и средни предприятия

от ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ“

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за по-широко използване на капацитета на научните организации в процесите на въвеждане на иновативни решения, в дигитализацията и др.

2. Кой може да кандидатства?

МСП в сътрудничеството с ЦВП, ЦК, обектите от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ), Лабораторен
комплекс към София Тех Парк и други.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Подкрепа за въвеждане на иновативни решения, решаването на различни технологични проблеми на предприятията, извършване на една или набор от наукоемки услуги и др.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Единични разходи/обща сума за допустимите дейности.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 25 000 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер на 85% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

  • Минимален размер на помощта за едно предложение: 10 000 лв. без ДДС
  • Максимален размер на помощта за едно предложение: 40 000 лв. без ДДС

Очакван прием: Ноемви 2023 г. – Февруари 2024 г.