Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

„Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“

1. Цел на финансирането:

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Процедурата е пряко насочена към улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност, постигайки базовите нива на цифровизация (първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“, като основни изисквания за последващо преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация. Новите технологии и решения, базирани на ИКТ следва да допринaсят за оптимизиране на системите за управление в МСП, увеличаване на производителността, подобряване на пазарното присъствие на предприятията и развитие на потенциала им за устойчивост и растеж.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по процедурата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 41 000 лева

Малко предприятие

≥ 82 000 лева

Средно предприятие

≥ 123 000 лева

 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.
 • Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ:

 • Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията съгласно Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ. Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения от страна на избрания изпълнител на съответната услуга/решение.

ВАЖНО! В случай че предложението включва услуга/решение за „Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама” (т. 5 от Списъка), допустими са само дейностите и разходите за управление на профилите и рекламните кампании съгласно минималния обхват, посочен в Приложение 12. Не са допустими дейностите и разходите за промотиране на съдържание и за реализация на рекламните кампании в социални медии, мрежи, търсачки, което не освобождава крайния получател от ангажимента за реализирането им.

ВАЖНО! В случай че предложенията за изпълнение на инвестиции включват въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система), посочена в т. 6 от Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ, то не е допустимо включването на услуги/решения за въвеждане на отделните модули/системи, посочени в т. 8, 9 и 10 от Списъка. Предложенията могат да включват или услуга/решение за въвеждане на цялостна ERP система (т. 6 от Списъка) или услуги/решения за въвеждане на отделните модули/системи, посочени в т. 8, т. 9 и т. 10 от Списъка. Кандидатите нямат право да получат финансиране по предложения за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура, включващи ИКТ услуги/решения от Група II съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12), с изключение на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система), Система за бизнес анализи и Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда, в случай че са сключили договор за финансиране по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на НПВУ и са заявили разходи по т. 14.2, подточка „2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи“ от Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Услугите и решенията съгласно Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ, включени в предложенията, могат да бъдат въведени/ползвани като:

 • готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието;
 • персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието;
 • SaaS (Software as a service), когато е приложимо.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходи за услуги и решения съгласно Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“.

5. Максимален срок за изпълнение на проекта

Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 30 600 000 лв.

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие: 3 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие: 20 000 лв.

Максимален интензитет на помощта: 100%.

ВАЖНО! Стойността на заявеното безвъзмездно финансиране не може да надхвърля максималния размер от 20 000 лв. По настоящата процедура максималният интензитет на помощта може да бъде до 100%, като не е налице изискване за съфинансиране на разходите за изпълнение на инвестициите от страна на кандидатите.

7. Критерии за оценка на проектните предложения

Критерии за оценка на качеството:

Критерий:

Максимален брой точки

Източник на проверка:

13. Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

26

Коефициент на рентабилност на EBITDA за съответната година = [Отчет за приходите и разходите (ОПР) за съответната година, ред „Общо за група I” (код 15000) минус ОПР за съответната година, ред „Общо за група I” (код 10000) плюс ОПР за съответната година, ред „Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи” (код 10410)] делено на ОПР за съответната година, ред „Нетни приходи от продажби” (код 15100).

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 7% и ≤ 8%

26

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 6% и ≤ 7%

25

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 8% и ≤ 9%

24

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 5% и ≤ 6%

23

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 9% и ≤ 10%

22

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 4% и ≤ 5%

21

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 10% и ≤ 11%

20

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 3% и ≤ 4%

19

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 11% и ≤ 12%

18

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 12% и ≤ 13%

17

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 13% и ≤ 14%

16

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 14% и ≤ 15%

15

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 15 % и ≤ 16%

14

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 16% и ≤ 17%

13

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 17% и ≤ 18%

12

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 18% и ≤ 19%

11

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 19% и ≤ 20%

10

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 20% и ≤ 21%

9

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 21% и ≤ 22%

8

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 22 % и ≤ 23%

7

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 23% и ≤ 24%

6

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 24% и ≤ 25%

5

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 25% и ≤ 26%

4

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 26% и ≤ 27%

3

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 27% и ≤ 28%

2

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 28%

1

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е  ≤  3%

0

14. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

    4

Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за съответната година = [Отчет за приходите и разходите за съответната година, ред „Разходи за данъци от печалбата” (код 14200) плюс ОПР за съответната година, ред „Други данъци, алтернативни на корпоративния данък” (код 14300)] делено на ОПР за съответната година, ред „Общо за група I” (код 15 000).

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0,75%

4

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е  > 0,5% и ≤ 0,75%

3

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е  > 0,25 % и ≤ 0,5%

2

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0% и ≤ 0,25%

1

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е  ≤ 0%

0

 
  Максимален брой точки по критериите за оценка на качеството:

30

 

ВАЖНО! Единствено предложения за изпълнение на инвестиции, получили минимум 5 точки при оценката на качеството се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от предложенията за изпълнение на инвестиции по реда на класирането им до изчерпване на бюджета на процедурата, посочен в т. 7 от Условията за кандидатстване. Предложения за изпълнение на инвестиции, които са получили по-малко от 5 точки по критериите за оценка на качеството, се отхвърлят.

Краен срок за кандидатстване: 19.12.2022 г. 16:30 ч.