Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

„Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“

1. Цел на финансирането:

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Процедурата е пряко насочена към улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност, постигайки базовите нива на цифровизация (първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“, като основни изисквания за последващо преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация. Новите технологии и решения, базирани на ИКТ следва да допринaсят за оптимизиране на системите за управление в МСП, увеличаване на производителността, подобряване на пазарното присъствие на предприятията и развитие на потенциала им за устойчивост и растеж.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по процедурата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 41 000 лева

Малко предприятие

≥ 82 000 лева

Средно предприятие

≥ 123 000 лева

 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.
 • Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ:

 • Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията съгласно Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ. Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения.

ВАЖНО! Кандидатите нямат право да получат финансиране по предложения за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура, включващи услуги/решения за въвеждане на Системи за управление на ресурсите (ERP системи) и/или Системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM системи), и/или други системи/модули за управление на процесите в случай, че са сключили договор за финансиране по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Услугите и решенията съгласно Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ, включени в предложенията, могат да бъдат въведени/ползвани като:

 • готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието;
 • персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието;
 • SaaS (Software as a service), когато е приложимо.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходи за услуги и решения съгласно Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ

5. Максимален срок за изпълнение на проекта

Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 30 600 000 лв.

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие: 3 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие: 20 000 лв.

Максимален интензитет на помощта: 100%.

ВАЖНО! Стойността на заявеното безвъзмездно финансиране не може да надхвърля максималния размер от 20 000 лв. По настоящата процедура максималният интензитет на помощта може да бъде до 100%, като не е налице изискване за съфинансиране на разходите за изпълнение на инвестициите от страна на кандидатите.

7. Критерии за оценка на проектните предложения

Критерий

Максимален брой точки

Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

18

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 4,5 % и ≤ 6%

18

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 6 % и ≤ 7,5%

17

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 7,5 % и ≤ 9%

16

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 9 % и ≤ 10,5%

15

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 10,5 % и ≤ 12%

14

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 12% и ≤ 13,5%

13

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 13,5 % и ≤ 15%

12

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 15 % и ≤ 16,5%

11

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 16,5 % и ≤ 18%

10

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 18 % и ≤ 19,5%

9

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 19,5 % и ≤ 21%

8

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 21 % и ≤ 22,5%

7

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 22,5 % и ≤ 24%

6

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 24 % и ≤ 25,5%

5

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 25,5 % и ≤ 27%

4

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 27 %

3

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 3 % и ≤ 4,5%

2

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 1,5 % и ≤ 3%

1

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е  ≤  1,5

0

Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

2

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1%

2

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0% и < 1%

1

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%

0

Максимален брой точки по критериите за оценка на качеството:

20

ВАЖНО! Единствено предложения за изпълнение на инвестиции, получили минимум 4 точки при оценката на качеството се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от предложенията за изпълнение на инвестиции по реда на класирането им до изчерпване на бюджета на процедурата. Предложения за изпълнение на инвестиции, които са получили по-малко от 4 точки по критериите за оценка на качеството, се отхвърлят.

Очакван прием: октомври 2022 г.