Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници

„Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1“ КЪМ КОМПОНЕНТ „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“

1. Цел на финансирането:

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

С изпълнение на инвестицията ще се насърчи децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници, ще се стимулира потреблението на екологично чиста енергия  и ще се намали потреблението на твърди горива в сектор домакинства.

2. Кой може да кандидатства?

За да бъде допустим, Кандидатът трябва да отговаря на следните критерии:

1. Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено жилище – еднофамилна жилищна сграда или собствено жилище в многофамилна сграда.

2. Да е собственик на жилището, с което кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци.

3. Постоянният адрес на Кандидата трябва да е в жилището, с което кандидатства.

4. Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община;

5. Жилището, с което се кандидатства, да се ползва само за жилищни нужди.

6. На адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице.

7. В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда той следва да има и съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части).

8. В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5).

9. В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди подаване на предложението по настоящата процедура чрез подбор (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или преди пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5).

10. В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда следва да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична система до 10 kWp.

11. Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5), която/които включва/т:

 • ценовите параметри на доставката и монтажа и
 • данни за техническите параметри на инсталацията/системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Приложение A или по-добри от тях.

12. Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

ВАЖНО! Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими за финансиране са следните дейности, изпълнявани от Кандидата:

 • Доставка и монтаж на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване, включително техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на слънчевите инсталации – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението и др. или
 • Доставка и монтаж на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, включително техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.

ВАЖНО! Разходите са допустими при условие, че крайните получатели на помощта са Кандидати, които:

 • осигуряват устойчивост на резултатите по договора за предоставяне на финансиране за срок от минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта;
 • застраховат активите срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта, и
 • осигурява подходящи ресурси за поддръжката на инсталацията/системата, предмет на интервенция за минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта.

Всеки краен получател първоначално финансира всички дейности със собствени средства.

Структурата за наблюдение и докладване ще предостави безвъзмездното финансиране по:

 • Вариант 1 на Компонент 1 или Компонент 2 – за извършени дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата.
 • Вариант 2 на Компонент 1 или Компонент 2 – за извършване на дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация след подаване на предложението от Кандидата.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Допустими по Компонент 1 (Вариант 1 и Вариант 2) и Компонент 2 (Вариант 1 и Вариант 2) са разходите за:

 • Доставка и монтаж на слънчеви инсталации или фотоволтаични системи до 10 kWp (включително по желание на Кандидата система за съхранение на електрическа енергия).
 • Техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на слънчевите инсталации или фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.
 • Данък върху добавената стойност.

5. Какъв е срокът за изпълнение на проекта?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 80 000 000 лв., разпределен индикативно между Компонент 1 и Компонент 2 по следния начин:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – 12 800 000 лв.
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия – 67 200 000 лв.

Минимален размер на финансиране за предложение – по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение.

Максимален размер на финансиране за предложение по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960,83 лв.;
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

7. Какви са необходимите документи?

Кандидатът трябва да представи и заверени копия на следните документи:

 1. Към предложението за изпълнение на инвестиция Кандидатът трябва да представи Декларация при кандидатстване относно изпълнение на критерии за допустимост и липса на основания за недопустимост (Приложение G).
 2. Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава.
 3. Документ за постоянен адрес на Кандидата, когато постоянният адрес не е вписан в документа по т.1.
 4. Документ/и, въз основа на които може да бъде установена собствеността на жилището в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства.
 5. Декларация за съгласие от съответния/ите съсобственик/ци (Приложение Н) – когато е приложимо.
 6. Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по местонахождението на недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата, по Закона за местните данъци и такси.
 7. Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Документът се прилага, само когато жилището се намира в сграда в многофамилна сграда в режим на етажна собственост.
 8. Фактури (в т.ч. електронни) за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца, като 6-те месеца са тези преди подаването на предложението по настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или преди пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5).
 9. Разрешение за строеж, когато Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда.
 10. Когато Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда:

А) подадена на или след 20.01.2023 г. декларация по чл. 151, ал. 10, изречение второ от ЗУТ (подписана от собственика на жилището и изпълнителя на инсталацията/системата декларация, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация) и доказателства, че с декларацията е уведомен главния архитект на общината и оператора на съответната електроразпределителна мрежа (при предложение по Вариант 1) или

Б) проектно решение по чл. 151, ал. 10, изречение първо от ЗУТ (части „Конструкции“, „Електро“ и/или „ОВК“ с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава) (при предложение по Вариант 2), или

В) издадено разрешение за строеж (при предложение по Вариант 1 или Вариант 2 в случаите извън б. А и б. Б).

11. Оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5).

9. Критерии за оценка на проектните предложения:

Оценка на качеството

Максимален брой точки

1. Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция:

5

· Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са допустими и

· Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са обосновани и съответстват на дейностите, предвидена за изпълнение и

· Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, като за тях е представена оферта и

· Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо) и

· Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.

5

Изпълнени са 4 от горепосочените изисквания.

4

Изпълнени са 3 от горепосочените изисквания.

3

Изпълнени са 2 от горепосочените изисквания.

2

Изпълнени са по-малко от 2 от горепосочените изисквания.

0

2. Съответствие с Техническите изисквания към активите (Приложение А):

5

Предложението за изпълнение на инвестиция надвишава техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите.

5

Предложението за изпълнение на инвестиция отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите.

3

Предложението за изпълнение на инвестиция НЕ отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите.

0

3. Брой лица, които ще се възползват от инвестицията:

 

4 и повече лица

5

3 лица

4

2 лица

3

1 лице

2

Максимален брой точки:

15

ВАЖНО! В случай че предложението не отговаря на някой от критериите за допустимост или получи 0 точки по критерий 1 и 2 от Оценката на качество, проектното предложение се отхвърля!

Краен срок за кандидатстване: 17:00 часа на 10.11.2023 г.