Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници

„ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА“ КЪМ КОМПОНЕНТ „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“

1. Цел на финансирането:

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

С изпълнение на инвестицията ще се насърчи децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници, ще се стимулира потреблението на екологично чиста енергия  и ще се намали потреблението на твърди горива в сектор домакинства.

2. Кой може да кандидатства?

За да бъде допустим, Кандидатът трябва да отговаря на следните критерии:

1. Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;

2. Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището.

3. Жилището трябва да е основно за Кандидата.

4. Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

5. В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен критериите по т. 2 и 3, той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);

6. В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp;

7. В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp;

8. Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;

9. Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата или документи на доставената и монтирана инсталация или система, която/които включва/т:

 • ценовите параметри на доставката и монтажа и
 • данни за техническите параметри на инсталацията / системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Приложение A или по-добри от тях.

10. Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

ВАЖНО! Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Кандидатите могат да представят предложения за изпълнение на инвестиции по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) или
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Предложенията за изпълнение на инвестиции по Компонент 1 или Компонент 2 могат да бъдат със следната готовност:

 • Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени. Дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация трябва да са извършени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура или
 • Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която ще се извършват дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, след одобрение на предложението от СНД и сключване на договор за финансиране с крайния получател.

По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Кандидата:

 • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване; или
 • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия.

ВАЖНО! Крайният получател следва да поддържа инвестицията (слънчевата система за БГВ или фотоволтаичната системи до 10 kWp, включително системата за съхранение на електрическа енергия) най-малко три години след изпълнение на проекта. Посоченото изискване ще бъде проверявано чрез извършване на проверки на място, които ще удостоверяват дали слънчевата система за БГВ или фотоволтаичната системи до 10 kWp, включително системата за съхранение на електрическа енергия:

 • е доставена, инсталирана и въведена в експлоатация;
 • отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Приложение А;
 • произвежда електрическа или топлинна енергия за собствено потребление;
 • дали съхранената електрическа енергия се използва за собствено потребление (ако е приложимо).

В тази връзка при сключване на договор за финансиране крайният получател ще има задължение да осигурява постоянен достъп до мястото, където е изпълнена инвестицията.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Допустими по Компонент 1 (Вариант 1 и Вариант 2) и Компонент 2 (Вариант 1 и Вариант 2) са разходите за:

 • Закупуване, доставка и монтаж на слънчеви инсталации или фотоволтаичните системи до 10 kWp (включително по желание на Кандидата система за съхранение на електрическа енергия);
 • Техническо въвеждане в експлоатация на слънчевите инсталации или фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.
 • Данък върху добавената стойност.

5. Какъв е срокът за изпълнение на проекта?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 80 000 000 лв., разпределен индикативно между Компонент 1 и Компонент 2 по следния начин:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – 12 800 000 лв.
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия – 67 200 000 лв.

Минимален размер на финансиране за предложение – по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение.

Максимален размер на финансиране за предложение по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960,83 лв.;
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

7. Какви са необходимите документи?

 • Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава;
 • Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
 • Документ за собственост на жилище в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства;
 • Декларация за съгласие от съсобственик на имота (Приложение Н). Подава се в случай на съсобственост на жилището;
 • Решение на Общото събрание на етажната собственост по чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС), прието със съответното мнозинство. Документът се прилага, само когато имотът се намира в сграда в режим на етажна собственост;
 • Декларация при кандидатстване (Приложение G);
 • Пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция (Приложение I), ако е приложимо;
 • Удостоверение от общината, че жилището, за което се кандидатства е декларирано като основно и не се ползва за стопанска дейност;
 • Фактури за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца, считано преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12);
 • Разрешение за строеж за изграждането на слънчева система за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;
 • Оферта за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на инсталацията/системата, съдържаща данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания, посочени за тях в Приложение A. Офертата се представя само в случай, че Кандидатът подава предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 2 на Компонент 1 или Компонент 2;
 • Документи на доставената и монтирана инсталация или система, съдържащи данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания, посочени за тях в Приложение A. Документите се представят само в случай, че Кандидат подава предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 1 на Компонент 1 или Компонент 2;
 • Данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания посочени за тях в Приложение A;
 • Снимки в жилището, показваща използването на неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). Приложимо само при предложение по Вариант 2 по Компонент 1 или Компонент 2.

9. Критерии за оценка на проектните предложения:

Оценка на качеството

Максимален брой точки

1. Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция:

5

· Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са допустими и

· Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са обосновани и съответстват на дейностите, предвидена за изпълнение и

· Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, като за тях е представена оферта и

· Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо) и

· Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.

5

Изпълнени са 4 от горепосочените изисквания.

4

Изпълнени са 3 от горепосочените изисквания.

3

Изпълнени са 2 от горепосочените изисквания.

2

Изпълнени са по-малко от 2 от горепосочените изисквания.

0

2. Съответствие с Техническите изисквания към активите:

5

Предложението за изпълнение на инвестиция надвишава техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите.

5

Предложението за изпълнение на инвестиция отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите.

3

Предложението за изпълнение на инвестиция НЕ отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите.

0

3. Брой лица, които ще се възползват от инвестицията:

 

4 и повече лица

5

3 лица

4

2 лица

3

1 лице

2

Максимален брой точки:

15

ВАЖНО!В случай че предложението не отговаря на някой от критериите за допустимост или получи 0 точки по критерий 1 и 2 от Оценката на качество, проектното предложение се отхвърля!

Очакван прим на проекти: Февруари 2023 г.