Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях

КЪМ КОМПОНЕНТ „УСТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО“ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Цел на финансирането:

Насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕРД и ДРД), и по-конкретно – отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес. По този начин за по-кратък период от време страната би могла да достигне средноевропейското ниво на селекция при тези видове животни.

2. Кой може да кандидатства?

1. Развъдни организации на едри и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ) отговарящи на следните условия:

  • да бъдат признати по чл. 29б  от Закона за животновъдството преди 07.04.2022 г.
  • да имат одобрена развъдна програма и действащо разрешение за извършване на развъдна дейност по чл. 30б, ал. 1 от Закона за животновъдството преди 07.04.2022 г.

2. Едноличните търговци и юридическите лица, които да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

3. Микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

ВАЖНО! Развъдните организации трябва да са учредени като дружества по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), като участниците сключват договор за дружество по чл. 357 от ЗЗД, което към датата на подаване на проекта следва да е регистрирано в регистър Булстат. Договорът по ЗЗД трябва е с нотариална заверка на подписите.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Подпомагат се предложения за инвестиции, пряко свързани с насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ), и по-конкретно – отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества, добив на биологичен материал, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

  • Изграждане/реконструкция/ремонт на животновъден обект за отглеждане на мъжки разплодни животни със станции за добив, преценка, съхранение и разпространение на семенна течност (обор за отглеждане на животните, помещения за съхранение на фураж, съоръжения за съхранение на течен и твърд тор, помещения за временно карантиниране на животни и др.);
  • Закупуване на оборудване, включително чрез финансов лизинг, свързано с дейностите по отглеждане на животните: хранилки, поилки, хранителни решетки, прегради, станоци и друго оборудване, съобразно вида на отглежданите мъжки животни за разплод;
  • Закупуване на оборудване и апаратура, включително чрез финансов лизинг, необходимо за лабораторията за окачествяване, охлаждане, замразяване и съхранение на семенна течност. Допустими са само разходи отговарящи на определението на чл. 50 от ЗКПО за данъчни дълготрайни материални активи (ДМА);
  • Закупуване, включително чрез финансов лизинг на специализирани транспортни средства за разпространение, с цел използване на добития разплоден материал.

5. Какъв е срокът за изпълнение на предложенията?

  • За проекти за закупуване на техника/машини: 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.
  • За проекти, включващи разходи за Строителство (СМР), за които се изисква издаване на разрешение за строеж: 18 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата възлиза на 4 591 920,14 лв. без ДДС.

7. Какъв е размерът на допустимите разходи за конкретно предложение?

  • Минимален размер на инвестицията за едно предложение: 30 000 лв. без ДДС.
  • Максимален размер на инвестицията за едно предложение: 1 500 000 лв. без ДДС.

8. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

9. Критерии и методика за оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции:

Критерии за оценка Минимално изискване

Брой точки

1

Развъдната организация има сключени договори с по-голям брой земеделски стопани Развъдната организацията има сключени договори с по- голям брой земеделски стопани от минималния (8) съгласно Приложение № 12 Минимален брой- 2 точки;

Максимален брой- 10 точки;

Точките по критерия се изчисляват за ПИИ с най-малко 8 договора със земеделски стопани, като към минималния брой точки „2“ се добави разликата между договорите на конкретния кандидат и минималния брой договори (8), разделена  на 63,875 и резултатът се записва с точност до 0,0001. За 519 или повече сключени договори със земеделски стопани, се присъждат 10 т.

2

Развъдната организация има сключени договори със земеделски стопани, които отглеждат по-голям брой животни По сключени договори, броят на отглежданите животни е по- голям от минималния брой животни от рода на ДПЖ (931), съгласно Приложение № 12 Минимален брой- 2 точки;

Максимален брой- 15 точки;

Точките по критерия се изчисляват за ПИИ с най-малко 931 броя ДПЖ по договори със земеделски стопани, като към минималния брой точки „2“ се добави разликата между отглежданите ДПЖ по договорите на конкретния кандидат и минималния брой ДПЖ (931), разделена  на 8 665,615 и резултатът се записва с точност до 0,0001. За 113 584 или повече отглеждани ДПЖ по договори със земеделски стопани, се присъждат 15 т.

По сключени договори, броят на отглежданите животни е по- голям от минималния брой животни от рода на ЕПЖ (1 988), съгласно Приложение № 12. Минимален брой- 2 точки;

Максимален брой- 15 точки;

Точките по критерия се изчисляват за ПИИ с най-малко 1 988 броя ЕПЖ по договори със земеделски стопани, като към минималния брой точки „2“ се добави разликата между отглежданите ЕПЖ по договорите на конкретния кандидат и минималния брой ЕПЖ (1 988), разделена  на 3 111,923 и резултатът се записва с точност до 0,0001. За 42 443 или повече отглеждани ЕПЖ по договори със земеделски стопани, се присъждат 15 т.

3

Развъдната организация е одобрена за развъждане на изчезващи или застрашени от изчезване породи Всички породи, за които е одобрена развъдната организация са само от изчезващи или застрашени от изчезване породи съгласно Приложение № 12 Брой точки- 3 точки

Точки по критерия получават само ПИИ, подадени от кандидати развъдни организации, за които всички породи съгласно Приложение № 12 са изчезващи или застрашени от изчезване. Точки по критерия не се присъждат, когато дори само една от породите не е изчезваща или застрашена от изчезване.

4.

Предложението за извършване на инвестиция е подадено от обединение на две или повече организации под формата на дружество по Закона за задълженията и договорите Брой точки- 5 точки

Очакван прием: 31.05.2023 г.