Инвестиции в технологична и екологична модернизация

към Компонент „Устойчиво земеделие“ от НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

2. Кой може да кандидатства?

Финансова помощ по процедурата се предоставя на регистрирани земеделски стопани, както и на кандидати – групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, в които членовете са само земеделски стопани. Земеделските стопани и членовете на кандидати – групи или организации на производители трябва да отговарят на следните условия:

 • да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.), като това условие трябва да бъде изпълнено и за предходната стопанска година –2021/2022;
 • да са микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);
 • ако са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими по процедурата са дейности, целящи подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства чрез:

 • опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление и/или
 • инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Закупуване на техника/машини свързани с  производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвите, торене, растителна защита и прибиране на реколтата – вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, дронове, GPS системи и друга техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда.
 • Доставка и монтаж на оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване.
 • Доставка и монтаж на оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване.
 • Доставка и монтаж на автоматизирани системи и машини за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане;
 • Доставка на машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др.
 • Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, третиране и оползотворяване на растителен и животински торов отпадък, вкл. за компостиране, метанизация.
 • Закупуване на техника/машини на производствените процеси за животновъдството – системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове и други машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда в животновъдните стопанства.
 • Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.).
 • Доставка и монтаж на машини и оборудване за третиране на торов отпадък, в т.ч. скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса.
 • Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на биогорива или енергия от възобновяеми източници в стопанствата за собствено потребление.
 • Соларни системи за собствено потребление (ВЕИ).

5. Какъв е срокът за изпълнение на предложенията?

 • Предложения за изпълнение на инвестиции за закупуване на техника/машини: 9 месеца.
 • Предложения за изпълнение на инвестиции, включващи разходи за Строителство (СМР): 12 месеца.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата възлиза на 318 048 200,30 лв. без ДДС.

7. Какъв е размерът на допустимите разходи за конкретно предложение?

 • Минимален размер на инвестицията за едно предложение: 30 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на инвестицията за едно предложение: 1 000 000 лв. без ДДС

8. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

9. Критерии и методика за оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции:

Критерии

Минимално изискване

Максимален праг

А

Б

В

Г

1.

ПИИ, представени от кандидати до 50 години включително. ПИИ са представени от физически лица и ЕТ на възраст:

• от 18 до 40 години включително – 5 точки

• от 41 до 50 години включително – 3 точки

5

2.

Проектни предложения, представени от кандидати – жени ПИИ са представени от жени – физически лица и ЕТ.

5

3.

Заявен размер на инвестиционните разходи ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи от 10 000  до 500 000 лв. вкл. получават 20 точки. За ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи над 500 000 лв. точките се изчисляват, като от максималният брой точки „20“ се изважда резултатът от разделянето на горницата над 500 000 лв. на 25 500 и резултатът се записва с точност до 0,000001.

Минимум – 0 т. / Максимум – 20 т.

 

Пример:

1) 20 т., ако 10000<= ПИИ <= 500000

2) точки = 20-(ПИИ-500000)/ 25000

20

4.

Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ Съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.) е:

• по-малко или равно на 2 – 15 точки;

• по-голямо от 2 и по-малко или равно на 3 – 14 точки;

• по-голямо от 3 и по-малко или равно на 4 – 10 точки;

• по-голямо от 4 и по-малко или равно на 5 – 6 точки;

• по-голямо от 5 и по-малко или равно на 6 – 2 точки;

• по-голямо от 6  – 0 точки

15

5.

Кандидатът е производител на биологични продукти Кандидатът е биологичен оператор, който има сключен договор за контрол и сертификация по правилата на биологичното производство преди 01.01.2023 г.

10

6.

Кандидат с история като земеделски стопанин Кандидатът има регистрация като земеделски стопанин за последните четири стопански години (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023)

10

7.

ПИИ с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“, съгласно Приложение № 9 Приоритет получават ПИИ с посочените култури и/или животни, съгласно Приложение № 9 и включени в Таблица 1 и Таблица 2 в Приложение № 3. В случаите, при които в една от двете и/или в двете таблици (1 и 2) от Приложение № 3 са включени култури и/или животни, извън списъка по Приложение № 9, то точки по критерия не се получават.

20

8.

ПИИ с екологични инвестиции Приоритет се присъжда за ПИИ, в които повече от 50 % от заявените за подпомагане разходи са за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, третиране и оползотворяване на растителен и животински торов отпадък, вкл. за компостиране, метанизация и/или за производството на биогорива или енергия от възобновяеми източници в стопанствата за собствено потребление

10

Общ брой точки по критериите за оценка на ПИИ:

95

Очакван прием: 31.05.2023 г.