Инвестиции в технологична и екологична модернизация

към Компонент „Устойчиво земеделие“ от НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

2. Кой може да кандидатства?

Финансова помощ ще се предоставя само на регистрирани земеделски стопани, които отговарят на следните условия:

 • да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.) за стопанските години 2021/2022 и 2022/2023. За проекти, подадени след 30.09.2023 г., регистрацията за стопанската 2023/2024 г. ще се проверява на етап изплащане на помощта.
 • да са микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за малките и средните предприятия.
 • ако са юридически лица, да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • да не са предприятия в затруднено положение съгласно чл. 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година.
 • Животновъдните обекти на кандидатите, трябва да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими по процедурата са дейности, целящи подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства чрез:

 • опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление; и/или
 • инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвата, торене, растителна защита и прибиране на реколтата ведно със специфично оборудване за проследимост на операциите – вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори, продълбочители и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, самонатоварващи и саморазтоварващи ремаркета, дронове, GPS системи и друга техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда.
 • Доставка и монтаж на оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване;
 • Доставка и монтаж на оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки и измръзване;
 • Доставка и монтаж на автоматизирани системи и машини за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане;
 • Доставка на машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др.;
 • Доставка и монтаж на машини, оборудване и съоръжения за компостиране за собствено потребление;
 • Технологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за животновъдството – системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни, доене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове, трактори, ведно със специфично оборудване за проследимост на операциите, и други машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда в животновъдните стопанства;
 • Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.);
 • Доставка и монтаж на машини и оборудване за торов отпадък, като скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса;
 • Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление.

5. Какъв е срокът за изпълнение на предложенията?

Одобреното предложение се изпълнява в срок до 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране, но не по-късно от 30 юни 2025 г.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на бюджета по процедурата възлиза на 318 048 200,30 лв. без ДДС.

7. Какъв е размерът на допустимите разходи за конкретно предложение?

 • Минимален размер на инвестицията за едно предложение: 30 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на инвестицията за едно предложение: 1 000 000 лв. без ДДС

8. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи

9. Критерии и методика за оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции:

Критерии Минимално изискване

Максимален праг

А

Б В

Г

1.

ПИИ, представени от кандидати до 40 години включително. ПИИ са представени от физически лица, ЕТ или ЕООД, за които физическото лице, физическото лице-търговец или физическото лице – управител и едноличен собственик на капитала е на възраст от 18 до 40 години включително

5

2.

Заявен размер на инвестиционните разходи ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи от 30 000 лв. до 700 000 лв. вкл. получават 10 точки. За ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи над 700 000 лв. точките се изчисляват, като от максималният брой точки „10“ се изважда резултатът от разделянето на горницата над 700 000 лв. на 30 000 и резултатът се записва с точност до 0,000001.

Минимум – 0 т. / Максимум – 10 т.

 

Пример:

1) 10 т., ако 30000<= ПИИ <= 700000

2) точки = 10-(ПИИ-700000)/30000

10

3.

Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ 3.1. Съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на нетни приходи от продажби на продукция на кандидата от три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.) е:

• по-малко или равно на 2 – 10 точки;

• по-голямо от 2 и по-малко или равно на 3 – 8 точки;

• по-голямо от 3 и по-малко или равно на 4 – 7 точки;

• по-голямо от 4 и по-малко или равно на 5 – 6 точки;

• по-голямо от 5 и по-малко или равно на 6 – 5 точки;

• по-голямо от 6 и по-малко или равно на 7 – 4 точки;

• по-голямо от 7 и по-малко или равно на 8 – 3 точки;

• по-голямо от 8 и по-малко или равно на 9 – 2 точки;

• по-голямо от 9 и по-малко или равно на 10 – 1 точка;

• по-голямо от 10 – 0 точки

10

3.2. Съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.) е:

• по-малко или равно на 2 – 10 точки;

• по-голямо от 2 и по-малко или равно на 3 – 8 точки;

• по-голямо от 3 и по-малко или равно на 4 – 7 точки;

• по-голямо от 4 и по-малко или равно на 5 – 6 точки;

• по-голямо от 5 и по-малко или равно на 6 – 5 точки;

• по-голямо от 6 и по-малко или равно на 7 – 4 точки;

• по-голямо от 7 и по-малко или равно на 8 –3 точки;

• по-голямо от 8 и по-малко или равно на 9 – 2 точки;

• по-голямо от 9 и по-малко или равно на 10 – 1 точка;

• по-голямо от 10 или по-малко от 0 – 0 точки;

10

4.

Кандидатът е производител на биологични продукти Кандидатът е биологичен оператор, който има сключен действащ договор за контрол и сертификация по правилата на биологичното производство преди 01.01.2023 г. за всички видове земеделски култури и/или животни, с които се кандидатства и са описани в таблици 3 и 4 на Приложение № 2 „Основна информация“

10

5. Кандидат с история като земеделски стопанин Кандидатът има регистрация като земеделски стопанин за следните четири стопански години 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

20

6.

ПИИ с инвестиции и дейности, насочени в секторите съгласно Приложение № 9 Приоритет получават ПИИ с посочените култури и/или животни, съгласно Приложение № 9 и включени в Таблица 3 и Таблица 4 в Приложение 2

20

7.

ПИИ с екологични инвестиции 7.1. Приоритет се присъжда за ПИИ, в които повече от 20 % от одобрените за подпомагане разходи са за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление

5

7.2. Приоритет се присъжда за ПИИ, в които повече от 50 % от одобрените за подпомагане разходи са за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление

10

Максимален общ брой точки по критериите за оценка на ПИИ:

95

Краен срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 20 декември 2023 г.