Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци

КЪМ КОМПОНЕНТ „УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Цел на финансирането:

Да се подпомогне процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, чрез финансиране на инвестиции, допринасящи за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. По този начин, подкрепата ще предостави възможност за повишаване на конкурентоспособността на производителите на селскостопански продукти от сектор „Плодове и зеленчуци.

2. Кой може да кандидатства?

 • Земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.), не по-късно от 30 септември 2022 г.
 • Организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието;
 • Едноличните търговци и юридическите лица, които да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
 • Микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Дейности, свързани с подготовка на селскостопански продукти за продажба, които попадат в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, а именно:

Култури

Описание

Зеленчукови култури

1.

Картофи, батати Клубенови зеленчукови култури

2.

Други кореноплодни култури Клубенови зеленчукови култури

Плодови зеленчукови

3.

Домати Плодови зеленчукови култури

4.

Патладжан Плодови зеленчукови култури

5.

Краставици Плодови зеленчукови култури

6.

Корнишони Плодови зеленчукови култури

7.

Тиквички Плодови зеленчукови култури

8.

Дини Плодови зеленчукови култури

9.

Пъпеши Плодови зеленчукови култури

10.

Бамя Плодови зеленчукови култури

11.

Градински фасул (зелен) Плодови зеленчукови култури

12.

Градинска бакла (зелена) Плодови зеленчукови култури

13.

Градински грах (зелен) Плодови зеленчукови култури

14.

Други плодови зеленчукови култури Плодови зеленчукови култури

Листостъблени зеленчукови

15.

Главесто зеле, савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле Листостъблени зеленчукови култури

16.

Карфиол Листостъблени зеленчукови култури

17.

Салата Листостъблени зеленчукови култури

18.

Ендивия Листостъблени зеленчукови култури

19.

Марули Листостъблени зеленчукови култури

20.

Спанак Листостъблени зеленчукови култури

21.

Магданоз Листостъблени зеленчукови култури

22.

Копър Листостъблени зеленчукови култури

23.

Листно цвекло Листостъблени зеленчукови култури

24.

Киселец Листостъблени зеленчукови култури

25.

Лапад Листостъблени зеленчукови култури

26.

Алабаш Листостъблени зеленчукови култури

27.

Други листностеблени култури Листостъблени зеленчукови култури

Кореноплодни зеленчуци

28.

Моркови Кореноплодни зеленчукови култури

29.

Магданоз-коренов Кореноплодни зеленчукови култури

30.

Целина Кореноплодни зеленчукови култури

31.

Салатно цвекло Кореноплодни зеленчукови култури

32.

Репички Кореноплодни зеленчукови култури

33.

Ряпа Кореноплодни зеленчукови култури

34.

Пащърнак Кореноплодни зеленчукови култури

35.

Други кореноплодни култури Кореноплодни зеленчукови култури

Луковични зеленчукови

36.

Лук (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури

37.

Чесън (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури

38.

Праз Лукови зеленчукови култури

39.

Арпаджик Лукови зеленчукови култури

40.

Други луковични зеленчукови култури Лукови зеленчукови култури

Многогодишни зеленчукови

41.

Хрян Многогодишни зеленчукови култури

42.

Аспержи Многогодишни зеленчукови култури

43.

Други многогодишни зеленчукови култури Многогодишни зеленчукови култури

Лозя

44.

Десертни лозя Трайни насаждения

Семкови овощни култури

45.

Ябълки Семкови овошни видове

46.

Круши Семкови овошни видове

47.

Дюли Семкови овошни видове

48.

Мушмули Семкови овошни видове

49.

Други овощни култури Семкови овошни видове

Костилкови овошни видове

50.

Сливи/джанки Костилкови овошни видове

51.

Праскови/нектарини Костилкови овошни видове

52.

Кайсии/зарзали Костилкови овошни видове

53.

Череши Костилкови овошни видове

54.

Вишни Костилкови овошни видове

55.

Едроплоден дрян Костилкови овошни видове

Ядкови (черупкови) видове

56.

Орехи Ядкови (черупкови) видове

57.

Бадеми Ядкови (черупкови) видове

58.

Лешници Ядкови (черупкови) видове

59.

Други ядкови (черупкови) видове Ядкови (черупкови) видове

Ягодоплодни видове

60.

Ягоди Ягодоплодни видове

61.

Малини Ягодоплодни видове

62.

Къпини Ягодоплодни видове

63.

Френско грозде (бели и червени) Ягодоплодни видове

64.

Арония Ягодоплодни видове

65.

Касис Ягодоплодни видове

66.

Бодливо грозде Ягодоплодни видове

67.

Боровинки Ягодоплодни видове

68.

Смокини Ягодоплодни видове

69.

Други ягодоплодни видове Ягодоплодни видове

Култивирани гъби

70.

Култивирани печурки Култивирани гъби

71.

Други култивирани гъби Култивирани гъби

ВАЖНО! За целите на прилагане на процедурата „Център за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ представлява недвижим имот/имоти, в рамките на който/които са разположени сгради, съоръжения, оборудване и други активи, предназначени за една или комбинация от дейности, свързани с приемане на продукцията, сортиране, калибриране, почистване, опаковане, пакетиране, етикетиране, охлаждане, съхранение, складиране и транспортиране.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Разходи за изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими активи, свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба.
 • Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, използвани за съхранение на продукцията.
 • Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, чието предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба.
 • Разходи за закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на продукцията, произвеждана от кандидата, както и машини използвани за вътрешно цехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на местата в които се съхранява и подготвя за продажба продукцията, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи).
 • Разходи за оборудване, предназначено за складиране на продукцията, като например палетни колички, фолиращи машини, бокспалети, каси, щайги и др.

5. Какъв е срокът за изпълнение на предложенията?

 • Предложения за изпълнение на инвестиции за закупуване на техника/машини: 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.
 • Предложения за изпълнение на инвестиции, включващи разходи за Строителство (СМР): 18 месеца от датата на подписването на договора за финансиране, но не по-късно от 30.06.2025 г.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата възлиза на 15 000 000 лв. без ДДС.

7. Какъв е размерът на допустимите разходи за конкретно предложение?

 • Минимален размер на инвестицията за едно предложение: 300 000 лв. без ДДС.
 • Максимален размер на инвестицията за едно предложение: 2 346 960 лв. без ДДС.
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно предложение за изпълнение на инвестиции, представено от един кандидат, е 1 173 480 лв. без ДДС.

8. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

9. Критерии и методика за оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции:

Критерии за подбор Изискване

Точки

1.

Предложения за изпълнение на инвестиции, които ще се реализират на територията на административни области с по-голяма концентрация на земеделски стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“

(максимален брой точки – 10 т.)

Инвестициите, включени в предложението на кандидата, ще се реализират на територията на една или няколко от следните административни области: Благоевград, Пловдив, Кърджали, Смолян

10

Инвестициите, включени в предложението на кандидата, ще се реализират на територията на една или няколко от следните административни области: Пазарджик, Бургас, Хасково, Сливен, Кюстендил

7

Инвестициите, включени в предложението на кандидата, ще се реализират на територията на една или няколко от следните административни области: Стара Загора, Шумен, Силистра, Варна, Ловеч, Търговище

5

2.

Предложения за изпълнение на инвестиции, в които участват по-голям брой земеделски стопани

(максимален брой точки – 20 т.)

Предложението за изпълнение на инвестиции включва най-малко 20 земеделски стопани (в т.ч. участници в група/организация на производители и/или асоциираните партньори)

20

Предложението за изпълнение на инвестиции включва най-малко 15 земеделски стопани (в т.ч. участници в група/организация на производители и/или асоциираните партньори)

15

Предложението за изпълнение на инвестиции включва най-малко 10 земеделски стопани (в т.ч. участници в група/организация на производители и/или асоциираните партньори)

10

3.

Предложения за изпълнение на инвестиции, представени от кандидати, чиято заетост в стопанството е намаляла вследствие на пандемията SARS-CoV-2

(максимален брой точки – 5 т.)

Средноаритметичната стойност между средния списъчен брой на персонала на предприятието на кандидата за 2021 г. и за 2020 г. е по-ниско число от средния списъчен брой на предприятието на кандидата за 2019 г.

5

Средният списъчен брой на персонала на предприятието на кандидата за 2021 г. е по-нисък от средния списъчен брой на персонала на предприятието на кандидата за 2020 г.

3

4.

Предложения за изпълнение на инвестиции, представени от кандидати, чиито приходите от дейността са намалени вследствие на пандемията SARS-CoV-2

(максимален брой точки – 10 т.)

Нетните приходи от продажби на кандидата за 2021 г. са намалели с най-малко 30 % спрямо нетните приходи от продажби на кандидата за 2019 г.

10

Нетните приходи от продажби на кандидата за 2021 г. са намалели с най-малко 30 % спрямо нетните приходи от продажби на кандидата за 2020 г.

5

5.

Предложения за изпълнение на инвестиции, представени от кандидати – земеделски стопани с история Кандидатът извършва селскостопанска дейност от повече от 36 месеца считано от датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиции по процедурата.

5

6.

Предложения за изпълнение на инвестиции, представени от кандидати, чиито стопанства демонстрират по-висока производителност на труда

(максимален брой точки – 10 т.)

Производителността на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  ≥  50 хил. лв.

10

Производителността на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  ≥  40 хил. лв.

8

Производителността на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  ≥  30 хил. лв.

6

Производителността на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  ≥  20 хил. лв.

4

Производителността на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  ≥  10 хил. лв.

2

Максимален брой точки

60 т.

Очакван прием: 05.05.2023 г.