РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

от ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“

1. Цели на програмата:

Финансираните проекти следва да допринесат за постигането на общите цели на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, а именно: „Намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и  Укрепване на отношенията между страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – с 15 държави бенефициенти в Северна, Централна и Южна Европа“.

Ще се подкрепят следните тематични области:

 • изкуства (кино, театър, танц, музика, литература, визуални изкуства, творчески индустрии), култура и занаяти в тяхното многообразие, които да бъдат представени пред обществеността;
 • представяне на нови културни събития/мероприятия и развиване на публика, които да допринесат за мултикултурния диалог на местно и регионално ниво.

Проектните предложения могат да бъдат фокусирани върху една или повече от тематичните области.

2. Кой може да кандидатства?

Целеви групи са творци, заети в областта на културата, предприемачи, представители на различни малцинствени или етнически групи, младежи. Допустими кандидати са всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиито принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 на Програма „Творческа Европа“.

В случай на подкрепа за неправителствени организации, проектният грант може да бъде до 90% от допустимите разходи по проекта. В тези случаи, съфинансирането може да бъде под формата на:

 • парични суми, включително електронни преводи;
 • непаричен принос под формата на доброволен труд – може да представлява до 50% от съфинансирането, изисквано от програмата за проекта.

Непаричният принос може да бъде предоставен само от организатора на проекта и/или която и да е НПО, действаща като проектен партньор.

С оглед постигане на устойчивост на създадените партньорства, както и на резултатите от бъдещите финансирани проекти в съответствие с принципите за добро управление и наличие на административен, финансов и оперативен капацитет, за да се считат за допустими кандидатите – сдружения с нестопанска цел – е необходимо да бъдат регистрирани като такива и да са осъществявали дейност на територията на Република България поне 24 месеца преди датата на публикуване на настоящата покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Кандидатът/Партньорът следва да разполага с административен, финансов и оперативен капацитет за изпълнение на проекта.

Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение по настоящата Покана.

3. Допустими партньори:

Допустими партньори по настоящата покана следва да бъдат както юридически лица, регистрирани, както в Р. България, така и такива на територията на страна донор.

Допустими партньори от Република България:

Всички нетърговски, публични и частни организации, включително неправителствени, установени като юридически лица в България, чиито принципна дейност се осъществява в културния и творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013г. на Програма „Творческа Европа“.

Допустими партньори от страните донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия):

Всяка организация – публична или частна, търговска или нетърговска, както и неправителствена, установена като юридическо лице в страните донори, чиято принципна дейност се осъществява в културния и творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 г. на Програма „Творческа Европа“. Партньорът следва да бъде активно участващ или активно допринасящ за изпълнението на даден проект. По настоящата покана партньорството е желателно, но не задължително. Програмният оператор ще насърчава проекти, които са базирани на партньорства между кандидати и партньори от България и страните донори.

Проекти, които предвиждат изпълнение на дейности с партньори от страните донори получават допълнителни точки при оценката на проектните предложения. Един партньор може да участва в повече от едно проектно предложение.

4. За какво може да се кандидатства?

Проектите е необходимо да отговарят на следните общи условия за допустимост:

 • Предвидените в проектните предложения дейности могат да се реализират на територията на Република България, а в случай на партньорство – и на територията на държавата на партньора от страните донори.
 • Проектните предложения задължително трябва да включват дейности за реализиране на нови прояви на култура и изкуство.
 • Проектните предложения задължително трябва да включват дейност/дейности, които включват реализацията на културни прояви/събития/инициативи/мероприятия, осъществявани извън градския център (в периферията на съответните населени места).
 • Проектните предложения задължително трябва да съдържат дейност/дейности, които включват реализацията на културни прояви/събития/инициативи/мероприятия, осъществявани на местно и регионално ниво.
 • Проектните предложения задължително трябва да предвидят дейност/и, свързани с разработване и изпълнение на план/стратегия за събиране/привличане на публика/и във връзка с реализацията на събитията/проявите/инициативите/мероприятията по проекта, с цел осигуряване на устойчивост на проекта.
 • Проектните предложения задължително трябва да предвиждат дейност за обучение на експертния персонал на бенефициента с оглед повишаване на професионалните му компетентности и умения във връзка с организацията и провеждането на проявите на изкуство и/или култура, както и предвид привличането на публика на събитията.
 • Всяко проектно продължение задължително трябва да включва дейност за сформиране на екип и управление на проекта, като всеки бенефициент е пряко отговорен за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности. Той следва да предвиди достатъчно механизми за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг на напредъка по проекта и предприемането на корективни мерки, при необходимост, което следва да бъде видно от предвидените квалификация и отговорности на отделните членове от екипа.
 • Всяко проектно предложение, ако предвижда ползването на експерти, външни спрямо тези, пряко отговорни за управлението на проекта, но участващи в реализацията на предвидените събития/прояви/мероприятия, като куратори, художници, арт-мениджъри, аниматори и др. сходни, е необходимо да предвижда задължителна дейност, която точно и ясно описва тяхната роля за изпълнението на дейностите, както и да аргументира техния брой в рамките на проекта. Дейността трябва да подчертава ясно опита и експертизата на включените външни експерти, като постави минимални изисквания за опит и образование.
 • Всяко проектно продължение задължително трябва да включва дейност за публичност и информация на целите и дейностите по проекта, както и за финансовия принос на ФМ на ЕИП.

5. Какви са допустимите разходи?

 • Разходи за услуги – Разходи по договори с външни изпълнители, свързани с дейностите по проекта, възложени в съответствие с приложимото законодателство за обществени поръчки и Регламента.
 • Разходи за организиране на провеждане и участие в мероприятия, събития – Разходи за разработване, организиране и представяне на нови прояви на изкуство и култура. Разходи за организиране и провеждане на обучения.
 • Разходи за материални активи – Разходи за придобиване на инструментариум, оборудване, устройства, съоръжения, които да допринесат за представяне на прояви на култура и изкуство (например цифрови технологии, 3D мапинг, осветителни тела, холограми и други).
 • Разходи за нематериални активи – Разходи за придобиване на софтуерни продукти, пряко свързани с реализацията на проявите на изкуства и култура.
 • Разходи за такси – Разходи за разрешителни, пряко свързани с реализацията на културни прояви/събития/мероприятия/инициативи.
 • Разходи за експерти – Разходи за възнаграждения на външни експерти/персонал, пряко свързани с изпълнението на проекта (куратори, арт мениджъри, аниматори и др. подобни). Разходи за командировки на екипа по управление на проекта и на персонал, пряко свързан с изпълнението на дейностите по проекта. Пътни, дневни и квартирни разходи за служители, участващи в проекта, и на персонал, пряко свързан с изпълнението на дейностите по проекта.
 • Разходи за персонал – Преките разходи за персонал са разходи за възнаграждения за дейности по изпълнение на проекта, произтичащи от трудови/служебни правоотношения, правоотношения по специален закон (вътрешен персонал) и/или договори за предоставяне на услуги (външен персонал), сключени между бенефициента/партньора и лица, изпълняващи такива дейности.

ВАЖНО! Общите разходи за управление не трябва да надвишават 8% от общите допустими разходи по проекта.

 • Разходи за СМР – Разходи за СМР (леки ремонтни дейности), пряко свързани с ревитализирането на вътрешно пространство и/или свързани с провеждането на културно мероприятие/събитие/инициатива.

ВАЖНО! Разходите за СМР и доставка на материални и нематериални активи заедно не могат да надвишават 20% от общите допустими разходи по проекта.

 • Разходи за публичност и визуализация – Разходи за публичност и информация, съобразени с Наръчника за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, Анекс 3 и Регламента за изпълнение на Финансовия механизъм.
 • Непреки разходи – „Непреки разходи“ са разходи, които не могат да бъдат идентифицирани от бенефициента и/или партньора по проекта като пряко свързани с проекта, но могат да бъдат определени и обосновани чрез неговата счетоводна система като възникнали в пряка връзка с допустимите преки разходи на проекта. Непреки разходи по проекта са: – Административни разходи: – отопление/ природен газ; – комунални разходи – ел. енергия, вода; – пощенски и разходи за куриер; – телефони и интернет; – офис консумативи и офис доставки; – банкови такси; – преводи. Непреките разходи могат да бъдат изчислени на база единна ставка до 15% от допустимите преки разходи за персонал.

ВАЖНО! Размерът на непреките разходи по проекта следва да се определи като справедлива част от общите режийни разходи на бенефициента или партньора. Непреките разходи могат да бъдат изчислени на база единна ставка до 15% от допустимите преки разходи за персонал, без да има изискване към ПО да изготви метод за определяне на приложимата ставка.

6. Колко е финансовото подпомагане?

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проектите:

 • дo 100% от общите допустими разходи по проекта за публичноправните органи;
 • дo 90% от общите допустими разходи по проекта за организации с нестопанска цел, съгласно чл. 1.6 от Регламента за изпълнение на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения  – 50 000 €;
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения – 200 000 €;
 • Минимален срок за изпълнение на проектите  – 6 месеца;
 • Максимален срок за изпълнение на проектите  – 24 месеца.

Изплащанията на помощта могат да бъдат:

 • Авансово плащане – до 30%;
 • Междинно плащане – до 80%;
 • Окончателно плащане – до 20%.

6. Какви са критериите за оценка?

Техническата и финансовата оценка е оценка по същество на проектните предложения, която включва следните критерии:

 1. Оперативен и административен капацитет – опит в управлението на проекти, финансирани по ФМ на ЕИП или Структурните и Кохезионните фондове на ЕС, и опит на екипа за организация и управление на проекта в управление на проекти и/или сходен тип дейности;
 2. Съответствие и обосновка на проектното предложение – обосновка на проектното предложение от гледна точка на съответствието му с общите цели на ФМ на ЕИП 2014-2021 г., на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ и Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“;
 3. Артистична стойност, комплексност, вариативност и развитие на публики;
 4. Финансова обосновка и бюджет – бюджет и ефективност, ефикасност и икономичност на разходите;
 5. Партньорство.

 Максимално възможни точки – 100 т.

Бюджет:1 582 353 €

Краен срок за кандидатстване: 10.01.2020 г., 23:59 часа