Разработване на иновации в предприятията

от ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027):

 • Тематична област “Информатика и ИКТ”;
 • Тематична област “Мехатроника и микроелектроника”;
 • Тематична област “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;
 • Тематична област “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;
 • Тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

2. Кой може да кандидатства?

Кандидатите  трябва да отговарят на следните условия:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проектни предложения поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби за 2022 г.

Микро предприятие

≥ 80 000 лева

Малко предприятие

≥ 200 000 лева

Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация

≥ 800 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 000 000 лева

4) Кандидати, които НЕ са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I към Регламент 651/2014 относно определението за микро-, малки и средни предприятия или НЕ са малки дружества със средна пазарна капитализация могат да кандидатстват по процедурата ЕДИНСТВЕНО в ефективно сътрудничество с МСП.

Критерии за допустимост на партньорите

По настоящата процедура е допустимо проектите да се изпълняват в партньорство. В случай на партньорство предприятието-партньор следва да отговаря на следните изисквания, заложени към партньорите:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, юридически лица с нестопанска цел, извършващи стопанска дейност (регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел) или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – партньор, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби за 2022 г.

Микро предприятие

≥ 80 000 лева

Малко предприятие

≥ 200 000 лева

Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация

≥ 800 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 000 000 лева

ВАЖНО! При ефективно сътрудничество минимум 30%, но не повече от 50% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора. Недопустимо е партньорство по настоящата процедура между предприятия, за които са налице отношения на партньорство и/или свързаност съгласно разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I към Регламент 651/2014. Едно предприятие е допустимо да участва само в едно проектно предложение като посоченото може да бъде или кандидат, или като партньор. 

НЕДОПУСТИМИ по процедурата са кандидати с икономически дейности попадащи в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
 • 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91 „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

ВАЖНО! Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на сектор Риболов и сектора на Рибарството и аквакултурите.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А „Разработване на иновацията“ – задължителен

 1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация (иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги).
 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б „Защита на разработената иновация“ – незадължителен

В допълнение към дейностите по Елемент А, по процедурата е допустимо да бъде заявена и следната дейност:

1. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи дейности само по Елемент А или комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително. Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Елемент А „Разработване на иновацията“

 1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията. Разходите по т. 1 на Елемент А са допустими както за кандидата, така и за партньора, под формата на единичен разход за почасово възнаграждение в размер на 31 лв. на час. Разходите за възнаграждения са допустими за изследователи, технически и друг квалифициран персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден.
 2. Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за целите на проекта. Разходите по т. 2 от Елемент А са допустими само за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, валидиране, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта (периода на продължителност на дейностите по Елемент А).
 3. Разходи за амортизация на сгради и помещения вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за целите на проекта. Разходите за амортизация на сгради и помещения се признават до размера на данъчно признатата амортизация в съответствие с разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Амортизационните норми се определят еднократно за всяка календарна година, съгласно изискванията на ЗКПО.
 4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията допустими само за кандидати.
 5. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията – допустими само за кандидати.

Елемент Б „Защита на разработената иновация“ допустими само за кандидати

Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.:

 • разходи за такси за заявяване и регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;
 • разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“), изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел, и/или дизайн на национално, европейско и/или международно ниво на разработената иновация;
 • разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с предоставяне на лицензии и получаване на доходи от правата върху разработената по проекта иновация.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 127 000 000 лв.

Категория регион

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

Средства от Европейския фонд за регионално развитие

Национално съфинансиране

Регион в преход

(Югозападен регион)

21 590 000 лв.

11 038 791.71 евро

15 113 000 лв.

7 727 154.20 евро

6 477 000 лв.

3 311 637.51 евро

По-слабо развити региони

(Регионите извън югозападен)

105 410 000 лв.

53 895 277.20 евро

89 598 500 лв.

45 810 985.62 евро

15 811 500 лв.

8 084 291.58 евро

Общо

127 000 000  лв.

64 934 068.91 евро

104 711 500 лв.

53 538 139.82 евро

22 288 500 лв.

11 395 929.09 евро

Предвидено е следното разпределение на бюджета в зависимост от приоритета от ПКИП, в рамките на който попада съответното проектно предложение:

Тематични области

Регион в преход По-слабо развити региони

Общо

Приоритет 1 „Иновации и растеж

(приложимо за проекти, по които ще се разработват иновации, попадащи в една от подобластите на следните тематичните области на ИСИС:

“Информатика и ИКТ”;

“Мехатроника и микроелектроника”; “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;“ Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”)

 16 609 210 лева

8 492 154.23 евро

81 092 025 лева

41 461 694.01 евро

 

97 701 235 лева

49 953 848.24 евро

 

Приоритет 2 „Кръгова икономика“

(приложимо за проекти, по които ще се разработват иновации, попадащи в една от подобластите на тематична област на ИСИС “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”)

4 980 790 лева

2 546 637.49 евро

24 317 975 лева

12 433 583.18 евро

 

29 298 765 лева

14 980 220. 67евро

 

ВАЖНО! В случай на проекти, които ще се изпълняват в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” подкрепа могат да заявят само микро, малки или среди предприятия (МСП).

Предвидено е следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Микро и малки предприятия

Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация

Големи предприятия

82 550 000лева

42 207 144.79 евро

31 750 000 лева

16 233 517.23евро

12 700 000  лева

6 493 406.89евро

ВАЖНО: За целите на настоящата процедура дружествата със средна пазарна капитализация се причисляват към големите предприятия. Управляващият орган си запазва правото да пренасочи свободния (остатъчен) ресурс по категории предприятия (в случай че такъв е наличен) към онези категории, за които не достига предварително определения бюджет.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всяко индивидуално проектно предложение, са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат

50 000 лева

Микропредприятия: 250 000 лева
 Малки предприятия: 400 000 лева
 Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация  и големи предприятия: 500 000 лева

ВАЖНО! В допълнение, максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуално проектно предложение НЕ следва да надвишава:

 • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за големи предприятия: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Процент на съфинансиране

I. Елемент А „Разработване на иновацията“ –приложимият режим на държавна помощ е „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014):

Вид изследвания

Основен интензитет на помощта

Експериментално развитие

25%

Индустриални научни изследвания

В случай че помощта е предоставена на МСП, интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10% за средни предприятия и с 20% за малки и микро предприятия:

Вид изследвания

Интензитет
Микро и малки предприятия Средни предприятия

Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия

Експериментално развитие

45%

35%

25%

Индустриални научни изследвания

Интензитетите на помощта, както са посочени по-горе, могат да бъдат увеличени с още 15%, в случай че проектът изпълнява едно от следните условия:

 • включва ефективно сътрудничество между предприятия с участието на поне едно МСП и нито едно от предприятията не поема повече от 70 % от допустимите разходи; ИЛИ
 • резултатите от проекта се разпространяват широко чрез конференции, публикации, отворени за достъп регистри или безплатен софтуер, или софтуер с отворен код; ИЛИ
 • при условие че проектът се осъществява  извън Югозападен регион.

В случай че са спазени посочените изкисвания, максималният интензитет на помощта може да достигне, както следва:

Вид изследвания

Интензитет
Микро и малки предприятия Средни предприятия

Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия

Експериментално развитие

60%

50%

40%

Индустриални научни изследвания

II. Елемент Б „Защита на разработената иновация“ приложимият режим на помощ е помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 2023/2831 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“:

 Категория на предприятието

 Максимален интензитет на помощта

Микро, малки, средни, малки дружества със средна пазарна капитализация  и големи предприятия

60%

6. Какъв е срокът за изпълнение?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнайсет месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

7. Какви са критериите за оценка?

I. Иновативност и приложимост на подкрепяната иновация

40

1. Новост на разработваната иновация

20

2. Технологичен потенциал и осъществимост на разработваната иновация в рамките на дейността на кандидата

10

3. Приложимост и жизнеспособност на разработваната иновация

10

II. Иновативен и финансов капацитет на кандидата преди изпълнение на проекта (исторически данни от периода 2020 – 2022 г.)

40

1. Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на предприятието за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

10

2. Начин на разработване на иновацията (от кандидата/партньора и/или чрез използване на външни услуги)

4

3. Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

5

4. Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

5

5. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2020, 2021 и 2022 г. на кандидата и стойността на общите допустими разходи по проекта.

5

6. Претеглен коефициент на приходите от износ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

5

7. Опит на кандидата в иновационни дейности

6

III. Приоритизиране на проекти

16

1.  Регионализация съгласно ИСИС 2021-2027

10

2. Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г.

6

IV. Коректност на бюджета

4

1. Коректност на бюджета

4

Общ брой точки

100

ВАЖНО! Проектните предложения, получили минимум 40 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. В случай че дадено проектно предложение получи „0“ точки по показател „Новост на подкрепяната иновация“, „Технологичен потенциал и осъществимост на разработваната иновация, в рамките на дейността на кандидата“ и показател „Приложимост и жизнеспособност на разработваната иновация“ и „Коректност на бюджета“, проектното предложение се отхвърля.

Срок за кандидатстване:до 16:30 ч. на 15.05.2024 г.