Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

ОТ ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

1. Цел на финансирането:

Подобряване на производствения капацитет на МСП – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

2. Кой може да кандидатства?

Съществуващи МСП – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с подобряване на производствените процеси.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА).

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 117 500 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

  • Минимален размер на помощта за едно предложение: 50 000 лв. без ДДС
  • Максимален размер на помощта за едно предложение: 150 000 лв. без ДДС

Очакван прием: Септември – Ноември 2023 г.