Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение

ОТ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение чрез подобряване достъпа им до пазара на труда и интегрирана подкрепа.

2. Кой може да кандидатства?

НПО, доставчици на социални услуги, работодатели.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

1. Идентифициране на лица от целевата група и определяне на индивидуален набор от мерки (план) за тяхното активно приобщаване, вкл. и по отношение на достъпа до и предоставяне на социални и интегрирани здравносоциални услуги. Предоставянето на услугите е обвързано единствено с достъпа до заетост и работното място.
2. Определяне на индивидуален мениджър на случай на всяко лице, който активно да подпо-мага лицето и проследява участието му в мерките, определени за него:

 • Предоставяне на информация и подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди;
 • Подкрепящи мерки за мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда;
 • Професионално ориентиране и кариерно консултиране на хора в неравностойно положение (мениджъра на случай и/или специалист);
 • Психологическа подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди и при необходимост (специалист психолог).

4. Подкрепа за търсене на работа, връзки с работодатели и подготовка за включване в заетост (подготовка на документи за кандидатстване, подготовка за явяване на интервю, подготовка на документи за започване на работа и др.).

5. Подпомагане осъществяването на контакти с институции/организации, според индивидуалните потребности на лицето или членове на неговото семейство, за преодоляване на пречки пред лицето за социално включване и включване в заетост – контакти с АЗ, АСП, детски градини, доставчици на социални/ образователни/ обучителни/ здравни услуги и др. Предоставяне на подкрепа чрез „застъпничество“, съгласно Закона за социални услуги.

6. Активна работа с потенциални работодатели за намиране на работа на лицата. Действия за промяна на нагласите на работодателите към конкретните лица в неравностойно положение, обект на подкрепата.

7. Включване в обучения за професионална квалификация/преквалификация, предоставяне на „меки“ умения и обучения за придобиване на ключова компетентност:

 • КК 1 „Общуване на роден език“;
 • КК 4 „Дигитална компетентност“;
 • КК 5 „Умение за учене“;
 • КК 6 „Обществени и граждански компетентности“.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

В съот-ветствие с разпоредбите на Регламент 2021/1057, Регламент 2021/1060 и Регламент 2018/1046. Допустимо е опростено отчитане на разходите в размер на 40% единна ставка.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 30 000 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 • Минимален размер на помощта за едно предложение: 50 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на помощта за едно предложение: 391 166 лв. без ДДС

Очакван прием: Юни – Август 2023 г.

Нови умения

ОТ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Да се подпомогне заетите лица, като се предприемат превантивни действия, включващи предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения с цел адаптиране към съвременните изисквани на работодателите. Повишаване адекватността и уменията на служителите, съобразно актуалните нужди на бизнеса води до увеличаване производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост и осигуряване на по-качествени работни места.

2. Кой може да кандидатства?

Регист-рирани предприятия по реда на Търговския закон.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

 • 1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация /но не по-висока от трета квалификационна степен/ на лица от целевите групи, съобразено с индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
 • Подкрепа на работното място чрез ментор за преназначени служители на други длъжности при същия работодател, с максимален период до 6 месеца.
 • Специфични обучения, свързани с работното място, в т.ч. за придобиване на специфични дигитални умения, „меки“ умения, обучения към управленски персонал за надграждане на бизнес умения, насочени вкл. към кръговата икономика и зеления преход, въвеждането на ниско-въглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни процеси и технологии и др.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент 2021/1057, Регламент 2021/1060 и Регламент 2018/1046. Максимално допустимата стойност на безвъзмездна финансова помощ за едно лице включено в специфично/и обучение/я не трябва да надвишава 2500 лв. Допустимо е опростено отчитане на разходите.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 50 000 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Интензитетът на помощта за разходи, свързани с предоставяне на обучения по професионална квалификация, специфични обучения и обучения чрез ментори не надхвърля 50% от допустимите разходи. Интензитетът на помощта може да бъде увеличен /но не повече от максималния интензитет на по-мощта от 70%/, както следва:

 • с 10 процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение;
 • с 10 процентни пункта, ако помощта се предоставя на средни предприятия;
 • с 20 процентни пункта, ако помощта се предоставя на микро и малки предприятия.
 • Минимален размер на помощта за едно предложение: 20 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на помощта за едно предложение: 391 166 лв. без ДДС

Очакван прием: Ноември 2023 г. – Януари 2024 г.

Устойчива заетост за хора в неравностойно положение

ОТ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания.

2. Кой може да кандидатства?

Работодатели.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

1. Наемане на лица от це-левата група, както следва:

 • за лица в неравностойно положение, вкл. и тези, които ще извършват своите работни задължения в условия на надомна работа – до 12 м.
 • за лица с трайни увреждания – до 24 м.

2. Подкрепа на работното място чрез ментор, съгласно индивидуалните нужди на новонаетите лица от целевата група за период до 6 м.

3. Осигуряване на транспорт от и до работното място, в случай че лицето работи в населено място различно от местоживеенето му.

4. Адаптиране на работното място за лица с трайни увреждания – СМР, оборудване и обзавеждане.

ВАЖНО! За лицата, които извършват своите работни задължения в условия на надомна работа е допустимо единствено оборудване и обзавеждане на новото работно място.

ВАЖНО! СМР във връзка с адаптиране на работното място за лица с трайни увреждания е допустимо само в случай, че работното място е в обект на работодателя.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

В съот-ветствие с разпоредбите на Регламент 2021/1057 и Регламент 2021/1060 и Регламент 2018/1046. Допустимо е опростено отчитане на разходи:

 • Разходи за възнаграждение на база МОД и допустими осигуровки за сметка на работо-дател;
 • Разходи за ментор;
 • Разходи за транспорт.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 100 000 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 • Минимален размер на помощта за едно предложение: 50 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на помощта за едно предложение: 391 166 лв. без ДДС

Очакван прием: Септември – Ноември 2023 г.

Адаптирана работна среда

от ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа.

2. Кой може да кандидатства?

 • Кандидати физически и юридически лица, и техни обединения.
 • Кандидати, отговарящи на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.
 • Кандидати, разполагащи с финансов капацитет.
 • Кандидати, разполагащи с оперативен капацитет за изпълнение на проектното предложение – Кандидатът има опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проектното предложение или има приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други донори, в който е участвал в ролята на кандидат или партньор, посочен във формуляра за кандидатстване.
 • Кандидати, които са лица със самостоятелна правосубектност, което има право да осъществява дейност на територията на Република България и е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

ВАЖНО! Счетоводният баланс на новосъздадена през текущата 2023 година организация следва да е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и да съдържа данни поне за 3 месеца, предхождащи датата на обявяване на процедурата.

Допустими целеви групи

Като целева група по проекта могат да бъдат включени само лица, които са заети в предприятието кандидат към момента на подаване на проектното предложение. По време на оценката на проектите, оценителната комисия ще използва порталът за електронни услуги на НАП за проверка на достоверността на представената от всеки кандидат информация по отношение броя на заетите при него лица, които ще бъдат включени като целева група в проекта му. В случай че при проверката на действащите трудови договори, регистрирани в НАП, се установи че кандидатът е завишил броя на заетите при него лица, включени като целева група по проекта, оценителната комисия може да извърши съответните корекции в проектното предложение (редукция на броя лица, редукция на разходите и др.), като при необходимост може да изиска пояснителна информация от кандидата.

ВАЖНО! По настоящата процедура партньорството не е допустимо!

3. За какви дейности може да се кандидатства?

1) Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (задължителна дейност).

2) Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“ – психологична подкрепа.

3) Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.

4) Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

5) Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

Важно! С цел постигане в пълнота на заложените цели на процедурата е допустимо закупуването на оборудване и обзавеждане за изпълнението на Дейност 4 и Дейност 5.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

 • Разходи за разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (Дейност 1). Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.
 • Разходи за осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологическа подкрепа. (дейност 2). Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

 • Разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло, необходими за осъществяване на Дейност 3 „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло“.

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

 • Разходи за закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.
 • Разходи за обзавеждане и оборудване, необходимо за осъществяването на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др. Допустимо е да се закупи оборудване, необходимо за обзавеждане на помещения/места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията, както и за прилежащите им санитарно-хигиенни помещения (бани, тоалетни и помещения за преобличане). Допустимо е закупуването на фургон, който е преместваем и не е моторно превозно средство с двигател, който да осигурява подходящи условия на работниците за отдих, хранене и преобличане.
 • Допустими са разходи за застраховка на придобитото обзавеждане и оборудване за осъществяването на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“

РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

 • Ремонт – основен или текущ, съгласно посоченото в дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“ и дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“.
 • Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.
 • Разходи за СМР на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“.
 • Разходите за СМР са допустими в размер до 15% от преките разходи.

ВАЖНО! По процедурата се финансират само разходи за извършване на СМР. Не са допустими разходи за проектиране, авторски контрол, инвеститорски контрол, независим строителен надзор, както и такси за разрешение за строеж и/или разрешение за ползване, въвеждане в експлоатация.

ЕДИННА СТАВКА

 • Единната ставка за покриване на непреките разходи е в размер на точно 10 на сто от допустимите преки разходи по проекта.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 100 000 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер на:

 • 100% за кандидати микро, малки и средни предприятия от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • 80% за кандидати големи предприятия от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 • Минимален размер на помощта за едно предложение: 50 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на помощта за едно предложение: 391 166 лв. без ДДС

7. Какъв е срокът за изпълнение?

Общата продължителност на проекта не може да надвишава 18 месеца. Изпълнението на дейностите следва да приключи до 31.12.2027 г.

8. Какви са критериите за оценка?

РАЗДЕЛ

БРОЙ ТОЧКИ

1. ЦЕЛИ  

Максимален брой точки за раздела – 10

Обоснована е връзката между целите на проекта и идентифицираните проблеми и нужди на целевата група по проекта

Точки – 10

Посочени са целите на проекта, но не е обоснована взаимовръзката между тях  и идентифицираните проблеми и нужди на целевата група по проекта

Точки – 5

Посочени са единствено целите на проекта

Точки – 3

2. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Праг за раздела – 3

Максимален брой точки за раздела – 15

2.1. Посочен е общият брой на представителите на целевата група, които ще участват в проекта и няма разминаване в броя им в различните секции на формуляра за кандидатстване, включително по отношение на целевата стойност на индикатора.

В случай че е изисквана пояснителна информация относно целевата стойност на индикатора и информацията в останалите части от проекта, критерият се счита за неизпълнен.

 

Точки – 5

Критерият не е изпълнен

Точки – 0

2.2. Посочени са конкретните характеристики на целевата група в съответствие с изискванията, посочени в Условията за кандидатстване (УК). Когато целевата група включва различни категории служители, са посочени конкретни характеристики за всяка категория.

Точки – 5

Критерият е изпълнен частично

Точки – 3

Критерият не е изпълнен

Точки 0

2.3. Проблемите и нуждите на целевата група са идентифицирани.

Обосновано е по какъв начин заложените дейности отговарят на нуждите на целевата група по проекта и ще разрешат идентифицираните проблеми.

Точки – 5

Критерият е изпълнен частично – направена е обосновка само за част от дейностите

Точки – 3

Критерият не е изпълнен

Точки – 0

3. ДЕЙНОСТИ

Праг за раздела – 10

Максимален брой точки за раздела – 50

3.1. В проектното предложение не се съдържат недопустими дейности.

Точки – 5

В случай че проектното предложение съдържа дори 1 недопустима дейност, критерият се счита за неизпълнен. Недопустимата/ите дейност/и се отстраняват заедно с предвидените за тях разходи.

Точки – 0

3.2. Всяка от дейностите е подробно описана и е обоснована необходимостта от нейното изпълнение, съгласно изискванията в УК и указанията за попълване на формуляра.

 Точки – 15

Само една от дейностите не е подробно описана и не е обоснована необходимостта от нейното изпълнение

Точки – 7

Две или повече дейности не са подробно описани и не е обоснована необходимостта от тяхното изпълнение

Точки – 3

Нито една от дейностите не е подробно описана и  обоснована

Точки – 0

3.3. Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен – предвиден е адекватен времеви ресурс за подготовка и изпълнение на дейностите.

 Точки – 5

Критерият е изпълнен частично

Точки – 3

Критерият не е изпълнен

Точки – 0

3.4. Има логическа последователност в изпълнението на дейностите. Налице е логическа връзка между планираните дейности и очакваните от кандидата резултати.

 Точки – 5

Критерият е изпълнен частично

Точки – 3

Критерият не е изпълнен

Точки – 0

3.5. Изпълнени са изискванията на УК и Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване при описание на дейностите:

3.5.1. Етапите за изпълнение на Дейност 1 са посочени  във формуляра за кандидатстване, така както са посочени в Условията за кандидатстване;

3.5.2. В описанието на Дейност 3  е обоснована нуждата от подмяна и закупуване на нови с по-висока защита ЛПС и/или специално работно облекло за нуждите на заетите в предприятието лица (приложимо ако кандидатът предвижда да изпълни тази дейност);

3.5.3 Кандидатът е представил необходимата за оценката информация в Приложение V – Информация за ЛПС, съгласно дадените в УК указания;

3.5.4. Ако Дейност 4 е включена в проектното предложение, кандидатът е посочил точно каква модернизация и/или реконструкция ще бъде извършена, ясно е описал състоянието на предприятието/обекта към момента на кандидатстване, както и конкретният ефект, до който ще доведе планираната модернизация/реконструкция, и е посочил как предвидените за осигуряване средства за колективна защита ще допринесат за повишаване на здравето и безопасността на работещите лица.

3.5.5. Ако Дейност 4 е включена в проектното предложение, не са предвидени за закупуване  машини и/или съоръжения, свързани с модернизация или технологично обновление на производствената дейност на предприятието;

3.5.6. Ако Дейност 5 е включена в проектното предложение, кандидатът е обосновал избора на включените в проекта социални придобивки;

3.5.7. Ако Дейност 5 е включена в проектното предложение и се предвижда текущ и/или основен ремонт, кандидатът е представил аргументация за ремонта, съдържаща вид на ремонта, описание и размер на помещението и др.

 

Точки – 20

Не е изпълнено едно от приложимите изисквания (от 3.5.1. до 3.5.7)

Точки – 10

Не са изпълнени две или повече изисквания (от 3.5.1. до 3.5.7)

Точки – 5

Критерият не е изпълнен

Точки – 0

4. РАЗХОДИ

Праг за раздела – 5

Максимален брой точки за раздела – 25

4.1. Налице е съответствие и логическа връзка между заложените разходи и предвидените за изпълнение дейности

 Точки – 2

4.2. Заложените в проекта разходи са обосновани, в т.ч. и по отношение на заложените количества.

Точки – 6

4.3. Стойностите са в съответствие с представени документи (оферти, принт скрийн и др.), доказващи, че отговарят на изискването за ефективност, ефикасност и икономичност.

В случай че е изискана допълнителна информация, относно приложимите документи, доказващи, че разходите отговарят на изискването за ефективност, ефикасност и икономичност на разходите, този критерий се счита за неизпълнен.

 

Точки – 4

4.4. Спазени са изискванията на УК и Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване за разработване на бюджета на проекта и разписване на разходите:

4.4.1. Спазени са изискванията, посочени в Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване, за обвързване на дейностите по проекта с конкретен бюджетен ред, на секция 6 „Бюджет“;

4.4.2. Секция „Бюджет“, секция „Финансова информация – кодове по измерения“ и секция „Финансова информация – източници на финансиране“ са попълнени правилно, съгласно изискванията в Указанията за попълване на ФК;

4.4.3. Спазен е форматът на бюджета и не са добавени нови видове разходи;

4.4.4. Заложените ограничения на разходите по Дейност 1 и Дейност 2 са спазени при формиране на бюджета;

4.4.5. Разходите за СМР са до 15% от планираните преки разходи по проекта;

4.4.6. Разходите за „Единна ставка“ са точно 10% от преките разходи по проекта.

 

Точки – 10

Не е изпълнено едно от приложимите изисквания – от 4.4.2 до 4.4.6

Ако критерий 4.4.1. не е изпълнен се присъждат 0 точки!

Точки – 7

Не са изпълнени две или повече изисквания – от 4.4.2 до 4.4.6

Ако критерий 4.4.1. не е изпълнен се присъждат 0 точки!

Точки – 3

Критерият не е изпълнен

Ако критерий 4.4.1. не е изпълнен се присъждат 0 точки!

Точки – 0

4.5. В проектното предложение не са заложени недопустими разходи, както и дублиране на разходи.

В случай че са заложени недопустими разходи, съгласно изискванията за допустимост на разходите, посочени в УК, то тези разходи ще бъдат редуцирани.

В случай че е изискана допълнителна информация, за да се прецени дали даден разход е недопустим или има дублиране на разходите, този критерий ще се счита за неизпълнен.

 

Точки – 3

Краен срок за кандидатстване: 17 часа на 05 януари 2024 г.