Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение

ОТ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение чрез подобряване достъпа им до пазара на труда и интегрирана подкрепа.

2. Кой може да кандидатства?

НПО, доставчици на социални услуги, работодатели.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

1. Идентифициране на лица от целевата група и определяне на индивидуален набор от мерки (план) за тяхното активно приобщаване, вкл. и по отношение на достъпа до и предоставяне на социални и интегрирани здравносоциални услуги. Предоставянето на услугите е обвързано единствено с достъпа до заетост и работното място.
2. Определяне на индивидуален мениджър на случай на всяко лице, който активно да подпо-мага лицето и проследява участието му в мерките, определени за него:

 • Предоставяне на информация и подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди;
 • Подкрепящи мерки за мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда;
 • Професионално ориентиране и кариерно консултиране на хора в неравностойно положение (мениджъра на случай и/или специалист);
 • Психологическа подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди и при необходимост (специалист психолог).

4. Подкрепа за търсене на работа, връзки с работодатели и подготовка за включване в заетост (подготовка на документи за кандидатстване, подготовка за явяване на интервю, подготовка на документи за започване на работа и др.).

5. Подпомагане осъществяването на контакти с институции/организации, според индивидуалните потребности на лицето или членове на неговото семейство, за преодоляване на пречки пред лицето за социално включване и включване в заетост – контакти с АЗ, АСП, детски градини, доставчици на социални/ образователни/ обучителни/ здравни услуги и др. Предоставяне на подкрепа чрез „застъпничество“, съгласно Закона за социални услуги.

6. Активна работа с потенциални работодатели за намиране на работа на лицата. Действия за промяна на нагласите на работодателите към конкретните лица в неравностойно положение, обект на подкрепата.

7. Включване в обучения за професионална квалификация/преквалификация, предоставяне на „меки“ умения и обучения за придобиване на ключова компетентност:

 • КК 1 „Общуване на роден език“;
 • КК 4 „Дигитална компетентност“;
 • КК 5 „Умение за учене“;
 • КК 6 „Обществени и граждански компетентности“.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

В съот-ветствие с разпоредбите на Регламент 2021/1057, Регламент 2021/1060 и Регламент 2018/1046. Допустимо е опростено отчитане на разходите в размер на 40% единна ставка.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 30 000 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 • Минимален размер на помощта за едно предложение: 50 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на помощта за едно предложение: 391 166 лв. без ДДС

Очакван прием: Юни – Август 2023 г.

Нови умения

ОТ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Да се подпомогне заетите лица, като се предприемат превантивни действия, включващи предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения с цел адаптиране към съвременните изисквани на работодателите. Повишаване адекватността и уменията на служителите, съобразно актуалните нужди на бизнеса води до увеличаване производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост и осигуряване на по-качествени работни места.

2. Кой може да кандидатства?

Регист-рирани предприятия по реда на Търговския закон.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

 • 1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация /но не по-висока от трета квалификационна степен/ на лица от целевите групи, съобразено с индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
 • Подкрепа на работното място чрез ментор за преназначени служители на други длъжности при същия работодател, с максимален период до 6 месеца.
 • Специфични обучения, свързани с работното място, в т.ч. за придобиване на специфични дигитални умения, „меки“ умения, обучения към управленски персонал за надграждане на бизнес умения, насочени вкл. към кръговата икономика и зеления преход, въвеждането на ниско-въглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни процеси и технологии и др.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент 2021/1057, Регламент 2021/1060 и Регламент 2018/1046. Максимално допустимата стойност на безвъзмездна финансова помощ за едно лице включено в специфично/и обучение/я не трябва да надвишава 2500 лв. Допустимо е опростено отчитане на разходите.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 50 000 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Интензитетът на помощта за разходи, свързани с предоставяне на обучения по професионална квалификация, специфични обучения и обучения чрез ментори не надхвърля 50% от допустимите разходи. Интензитетът на помощта може да бъде увеличен /но не повече от максималния интензитет на по-мощта от 70%/, както следва:

 • с 10 процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение;
 • с 10 процентни пункта, ако помощта се предоставя на средни предприятия;
 • с 20 процентни пункта, ако помощта се предоставя на микро и малки предприятия.
 • Минимален размер на помощта за едно предложение: 20 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на помощта за едно предложение: 391 166 лв. без ДДС

Очакван прием: Ноември 2023 г. – Януари 2024 г.

Устойчива заетост за хора в неравностойно положение

ОТ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания.

2. Кой може да кандидатства?

Работодатели.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

1. Наемане на лица от це-левата група, както следва:

 • за лица в неравностойно положение, вкл. и тези, които ще извършват своите работни задължения в условия на надомна работа – до 12 м.
 • за лица с трайни увреждания – до 24 м.

2. Подкрепа на работното място чрез ментор, съгласно индивидуалните нужди на новонаетите лица от целевата група за период до 6 м.

3. Осигуряване на транспорт от и до работното място, в случай че лицето работи в населено място различно от местоживеенето му.

4. Адаптиране на работното място за лица с трайни увреждания – СМР, оборудване и обзавеждане.

ВАЖНО! За лицата, които извършват своите работни задължения в условия на надомна работа е допустимо единствено оборудване и обзавеждане на новото работно място.

ВАЖНО! СМР във връзка с адаптиране на работното място за лица с трайни увреждания е допустимо само в случай, че работното място е в обект на работодателя.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

В съот-ветствие с разпоредбите на Регламент 2021/1057 и Регламент 2021/1060 и Регламент 2018/1046. Допустимо е опростено отчитане на разходи:

 • Разходи за възнаграждение на база МОД и допустими осигуровки за сметка на работо-дател;
 • Разходи за ментор;
 • Разходи за транспорт.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 100 000 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 • Минимален размер на помощта за едно предложение: 50 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на помощта за едно предложение: 391 166 лв. без ДДС

Очакван прием: Септември – Ноември 2023 г.

Адаптирана работна среда

от ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа.

2. Кой може да кандидатства?

Регистрирани предприятия по реда на Тър-говския закон.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

 • Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (задължи-телна дейност).
 • Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологична подкрепа.
 • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.
 • Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
 • Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

В съот-ветствие с разпо-редбите на Регла-мент 2021/1057 и Регла-мент 2021/1060 и Регла-мент 2018/1046. Допус-тимо е опрос-тено от-читане на разходи.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 100 000 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер на:

 • 100% за кандидати микро, малки и средни предприятия от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • 80% за кандидати големи предп-риятия от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 • Минимален размер на помощта за едно предложение: 50 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на помощта за едно предложение: 391 166 лв. без ДДС

Очакван прием: Юни – Август 2023 г.