Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи от ПРСР 2014 – 2020 г.

1. Цели на подмярката:

Подмярката има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

а) преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

б) насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал и повишаване устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на стопанствата за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход.;

в) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или опазване на компонентите на околната среда;

г) спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

д) насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;

е) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

ж) осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

2. Кой може да кандидатства?

Допустимите кандидати са:

1) Земеделски стопани, които трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.) без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство, изчислен по таблица съгласно Приложение № 3 да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;

в) ако кандидатите са юридически лица, трябва да са:

 • получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности;
 • регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

2) Групи или организации на производители

Земеделските стопани / членовете на група или организация на производители с проектно предложение с включени дейности в сектор „животновъдство“ трябва да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

3. За какво може да се кандидатства?

Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства чрез:

 • внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
 • насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или
 • опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление; или
 • подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
 • подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
 • осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти;
 • инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходи за материални инвестиции:

 • строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда.
 • закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда както и производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление.
 • създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.
 • закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.
 • закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения
 • закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.
 • рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.

Разходи за нематериални инвестиции:

 • достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.
 • закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
 • ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Общи разходи:

Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта.

Помоща се увеличава с до 25% за следните инвестиционни разходи по Инструмента на Европейския съюз за възстановяване:

 •  Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ, с изключение на сменяема прикачна техника.
 • Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации.

 Помощ се увеличава с до 10% за следните инвестиционни разходи:

 •  За инвестиционни разходи, представени от кандидати групи и организации на производители.

Финансовата помощ за инвестиционни разходи в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 35%.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 2 933 700 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за проектни предложения за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители, е 2 933 700 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника, включена в проектно предложение, представено от един кандидат по настоящата процедура, е 488 950 лв.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 422 218 104 лева

6. Какви са критериите за оценка?

Приоритет

Критерии за оценка

Критерии за оценка

Минимално изискване

Максимален брой точки

1

Подпомагане на земеделски стопани в чувствителни сектори

1

Проектни предложения с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“ Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени към секторите посочени в критерия за оценка

20

2

Подпомагане на проекти с интегриран подход

2.1

Проектни предложения подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти

*

20

2.2

Проектни предложения, представени от кандидати, които не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020

*

5

2.3

Проектни предложения, представени от кандидати до 40 години включително.

*

5

2.4

Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение. Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови  години, умножен по:

· „5“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 10 точки;

· „6“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 9 точки;

· „7“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 8 точки;

· „8“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 7 точки;

· „9“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 6 точки;

·  „10“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 5 точки

10

3

Подпомагане на проекти, осигуряващи устойчива заетост

3

Проектни предложения, при които чрез изпълнението на одобрените инвестиции и дейности се осигуряване запазване на заетостта в земеделските стопанства. След изплащане на финансовата помощ, е поет ангажимент за поддържане на средносписъчния брой на персонала в земеделското стопанство установен за годината предхождаща, подаване на проектното предложение

5

4

Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване

4.1

Проектни предложения с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти Всички инвестиционни разходи включени в проектното предложение са свързани с производство на биологично сертифицирани селскостопански продукти

10

4.2

Проектни предложения с включени инвестиции за напояване на селскостопански култури отглеждани в земеделското стопанство Най-малко 35 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в напоителни системи –водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата и за които е осигурено /за съществуващи системи/ или ще бъде осигурено /за нови системи/ използването на вода от клон на Напоителни системи.

15

Най-малко 35 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в напоителни системи -водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата

10

4.3

Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ Най-малко 15 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ

10

4.4.

Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации Най-малко 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в иновативни за стопанството технологии

15

5

Подпомагане на кандидати с проекти на територията на  райони с природни и други ограничения

5

Проекти представени от земеделски стопанства разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000 Най-малко 70% от обработваемите площи на земеделското стопанство и/или животновъден/и обект/и са разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000

5

Максимален брой точки

 120

Подпомагат се проектни предложения, получили най-малко 15 точки съгласно критериите за оценка на проекти.

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2021 г. 17:30 ч.

ПОДМЯРКА 1.1. „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ“ ОТ МЯРКА 1 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСВЕДОМЯВАНЕ“

ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

1. Цели на подмярката:

Подпомагането по процедурата е насочено към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп на знания и информация в областта на селското и горското стопанство.

2. Кой може да кандидатства?

 • висши училища, професионални гимназии;
 • центрове за професионално обучение;
 • научни институти и опитни станции.

Висши училища

За да са допустими кандидати за провеждане на курсове за обучение и/или семинари – висшите училища трябва да отговарят на следните условия:

а) да са акредитирани по Закона за висшето образование и

б) да имат актуална акредитация за обучение по минимум едно от професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“ „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“, „Науки за земята“, проверима на интернет страницата на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА): https://www.neaa.government.bg или електронния регистър на Министерство на образованието и науката (МОН): http://rvu.mon.bg и

в) за включените в проектното предложение теми на курсове за обучение да имат съответстващи акредитирани специалности от професионалните направления по т. б).

Професионални гимназии

За да са допустими кандидати за провеждане на курсове за обучение и/или семинари – професионалните гимназии трябва да отговарят на следните условия:

а) да са институции съгласно чл. 18, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и

б) да имат право да обучават по минимум едно от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство“, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“, за придобиване на квалификация по професия от Списък на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от ЗПОО, публикуван на интернет страницата на НАПОО: https://www.navet.government.bg/bg/spisak-na-profesiite-za-poo/ и

в) да имат утвърден държавен план-прием за обучение по специалности от професиите от професионалните направление по т. б), които съответстват на включените в проектното предложение курсове за обучение по част от професия.

Центрове за професионално обучение

За да са допустими кандидати за провеждане на курсове за обучение и/или за семинари – центровете за професионално обучение трябва да отговарят на следните условия:

а) да са институции съгласно чл. 18, т. 6 от ЗПОО и

б) да имат право да обучават по професии по минимум едно от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство“, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“, за придобиване на квалификация по професия от Списък на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от ЗПОО, публикуван на интернет страницата на НАПОО: https://www.navet.government.bg/bg/spisak-na-profesiite-za-poo/ и

в) да имат съответстващи лицензирани специалности за включените в проектното предложение курсове за обучение по част от професия, проверими на интернет страницата на НАПОО: https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/.

ВАЖНО! Специфично допълнително условие (в допълнение към предходните условия) за висшите училища, професионалните гимназии и центровете за професионално обучение, които са включили в проектното предложение специализирани курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника е да имат валидно удостоверение за регистрация, издадено от министъра на земеделието, храните и горите при условията и по реда на Наредба № 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (Наредба № 12 от 2009 г.) или Наредба № 1 от 15 февруари 2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение (Наредба № 1 от 2019 г.).

3. За какво може да се кандидатства?

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Курсове за обучение за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства, които могат да бъдат:

а) краткосрочни с минимална продължителност 30 учебни часа;

б) дългосрочни с минимална продължителност 150 учебни часа и

в) специализирани с минимална продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа със земеделска техника.

Курсове за обучение за горски стопани и заетите лица в техните стопанства, които могат да бъдат:

а) краткосрочни с минимална продължителност 30 учебни часа;

б) дългосрочни с минимална продължителност 150 учебни часа и

в) специализирани с минимална продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа с горска техника.

Семинари за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства.

В зависимост от съдържанието на програмата и предвидените теми, минималната продължителност на семинарите трябва да бъде:

а) 8 учебни часа или

б) 18 учебни часа.

Семинари за горски стопани и заетите лица в техните стопанства.

В зависимост от съдържанието на програмата и предвидените теми, продължителността на семинарите трябва да бъде:

а) 8 учебни часа или

б) 18 учебни часа.

Курсове за обучение за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства с минимална продължителност 30 учебни часа (дейности, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството).

Семинари за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства (дейности, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството). Семинарите трябва да бъдат:

а) 8 учебни часа или

б) 18 учебни часа.

ВАЖНО! Всяко проектно предложение може да съдържа неограничен брой курсове и семинари, попадащи в обхвата на допустимите дейности.

4. Какви са условията за допустимост на участниците?

Курсове за обучение

Във всеки курс участниците трябва да бъдат разпределени в учебни групи, с максимален брой до 30 лица в група, които се обучават по едно и също време и място по учебната програма на дадения курс.

За всеки курс в рамките на проектното предложение трябва да се представи подробна учебна програма по образец. В учебната програма на всички допустими курсове по настоящата процедура задължително се включват часове по следните теми:

 • смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него;
 • опазване на околната среда;
 • иновации.

За всеки курс задължително се определя конкретен брой часове за всяка от трите теми, като техният сбор трябва да е не по-малко от 10 % от общия брой часове на курса.

Лекторите, които провеждат обучение в даден курс, трябва да имат висше образование в областта, в която ще се провежда обучението и/или научна степен, и/или научно звание в областта, в която ще се провежда обучението.

Семинари

За всеки семинар, участниците трябва да бъдат разпределени в групи, с максимален брой до 60 лица в група, които участват по едно и също време и място по темата на дадения семинар.

Лекторите, които провеждат семинари, трябва да имат висше образование в областта, в която ще се провежда семинара и/или научна степен, и/или научно звание в областта, в която ще се провежда семинара.

Лекторите, които провеждат обучение чрез курсове и/или семинари, трябва да декларират съгласието си за участие като преподавател/лектор.

5. За какви разходи може да се кандидатства?

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя под формата на стандартна таблица на разходите за единица продукт с размер, съответстващ на заложените в ПРСР 2014 – 2020 г. суми за съответния вид курс или семинар по подмярка 1.1, както следва:

 • За курс с минимална продължителност 150 часа – на стойност 2 364 лв. за един обучаем;
 • За курс с минимална продължителност 100 часа – на стойност 1 595 лв. за един обучаем;
 • За курс с минимална продължителност 30 часа – на стойност 524 лв. за един обучаем;
 • За семинар 8 часа – на стойност 61 лв. за един обучаем;
 • За семинар 18 часа – на стойност 180 лв. за един обучаем.

Посочените стойности на стандартните разходи се прилагат както за земеделски стопани и заетите в техните стопанства, така и за горски стопани и заетите в техните стопанства.

6. Какви са допустимите целеви групи от участници?

– Процедурата е насочена към земеделските и горските стопани и заетите лица в техните стопанства.

– Всеки курс или семинар трябва да бъде обособен за конкретен вид допустима целева група – земеделски стопани (вкл. и заетите лица в техните стопанства) или горски стопани (вкл. и заетите лица в техните стопанства).

– Едно лице може да бъде включено в:

 • един дългосрочен (100 или 150 учебни часа) и/или
 • до два краткосрочни (30 учебни часа) курса на различни теми и/или
 • неограничен брой семинари на различни теми.

– Едно лице може да бъде включено в дейност по настоящата процедура, само ако не е участвало до момента в курс/семинар по същата тема, финансирана вече по Програма за развитие за селските райони 2007-2013 г. или от друг публичен източник след 01.01.2014 г.

Дадено лице може да бъде включено в курс по част от професия по настоящата процедура, само ако не е придобило професионална квалификация по същата професия и специалност съгласно ЗПОО.

ВАЖНО! За едно обучено лице няма да бъдат изплатени средства на обучаващата организация в случай, че се установи:

 • че лицето е придобило професионална квалификация по същата професия и специалност и/или
 • че лицето е участвало в курс и/или семинар на същата тема по настоящата процедура и/или
 • че лицето е участвало в курс и/или семинар на същата тема, финансиран по Програма за развитие за селските райони 2007-2013 г. и/или
 • че лицето е участвало в курс и/или семинар на същата тема финансиран от друг проект и/или програма, от държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник след 01.01.2014 г.

7. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

Максимален размер на финансовата помощ за един проект: 1 000 000 лв.

Максимален срок за изпълнение на проектите: 36 месеца.

Бюджет: 15 646 400 лв.

Краен срок за кандидатстване: 17:30 часа на 16.03.2020 г.

Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“

ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

1. Цели на подмярката:

Възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие с идентифицираните нужди.

2. Кой може да кандидатства?

Оператори, предоставящи услугата „Доставяне на вода за напояване“, които са собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура:

1. Напоителни системи ЕАД;

2. Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване (ЗСН);

3. Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК).

3. За какво може да се кандидатства?

Инвестиции извън земеделските стопанства, включващи инвестиции за намаляване загубите на вода, свързани с реконструкция/рехабилитация на съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване в съществуващи мрежи извън стопанствата. Инвестиции в машини и съоръжения за напояване, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.

Материални инвестиции:

 1. Реконструкция/ рехабилитация на сгради и друга недвижима собственост, използвана за дейността, включително такава, използвана за опазване на околната среда.
 2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на дейността, включително свързани с опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност.

Нематериални инвестиции:

 1. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/.
 2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 3. Закупуване на софтуер, пряко свързан с дейността;
 4. Разходите, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството, подготовка за сертификация;

4. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

Максимален размер на финансовата помощ за един проект:

 • За „Напоителни системи“ ЕАД: 75 000 евро;
 • За всички останали кандидати: 1 500 000 евро.

Минимален размер на финансовата помощ за един проект: 15 000 евро.

Бюджет: 50 465 860 евро

Очакван прием: Октомври – Декември 2019 г.

Подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

1. Цели на подмярката:

Процедурата има за цел да спомогне за преструктурирането, повишаване на жизнеспособността и устойчивото развитие на малките земеделски стопанства чрез подпомагане на дейности, свързани с добавяне на стойност към селскостопански продукти.

2. Кой може да кандидатства?

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното предложение са:

 • земеделски стопани, регистрирани по Търговския закон;
 • кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Към датата на подаване на проектното предложение земеделски стопани трябва да:

 • са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 • са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година.
 • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6 000 евро и 7 999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“;
 • са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопански култури;
 • са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 • са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

3. Кой НЕ може да кандидатства?

Не са допустими за подпомагане кандидати, които:

 • са регистрирани като земеделски стопани в годината на кандидатстване в случаите, че не са изпълнени и условията на т. 3 от раздел 11.1 от настоящите условия за кандидатстване на физическите лица и едноличните собственици на капитала;
 • са одобрени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
 • са одобрени по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
 • са одобрени по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

4. За какво може да се кандидатства?

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции, свързани с:

 1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им, в т.ч. оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес;
 3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;
 5. Закупуване на софтуер, свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
 6. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 7. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 6.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните производствени подсектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • етеричномаслени и лекарствени култури;
 • гроздова мъст, вино и оцет.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

Максимален размер на финансовата помощ за един проект: 146 685 лв.

Минимален размер на финансовата помощ за един проект: 2 444,75 лв.

6. Кой ще получи приоритет при кандидатстване?

Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор:

Критерий за подбор Минимално изискване

Максимален брой точки

Приоритет № 1 „Проекти, насърчаващи заетостта“

25

1.1

Проекти, предвиждащи разкриването на нови работни места и запазване на съществуващите работни места Проектното предложение предвижда преработка само на собствени суровини

10

1.2

С извършване на инвестицията кандидатът ще запази броя на съществуващите към предходната на кандидатстването година работни места /броят работни места трябва да е по – голям от „0“/

5

1.3

С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде най-малко 1 ново работно място и ще запази броя на съществуващите към предходната на кандидатстването година работни места

10

1.4

С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде най-малко 2 нови работни места и ще запази броя на съществуващите към предходната на кандидатстването година работни места

15

Приоритет № 2 „Инвестиции на територията на по-слабо развити райони“

20

2.1

Проекти, които се изпълняват на територията на селски райони Предвидени инвестиции по проекта ще се извършат на територията на селски райони

10

2.2

Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район Най-малко 50 на сто от инвестициите, предвидени по проекта се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Плевен

3

2.3

Най-малко 50 на сто от инвестициите, предвидени по проекта се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Ловеч

5

2.4

Най-малко 50 на сто от инвестициите, предвидени по проекта се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Видин, област Враца и област Монтана

10

Приоритет № 3 „Проекти, въвеждащи нови процеси и технологии, целящи опазване на околната среда

5

3.1

Проекти, въвеждащи нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда В проекта са включени инвестиции свързани с въвеждане на нови за стопанството процеси и технологии, целящи опазване на околната среда

5

Приоритет № 4 „Проекти, които предвиждат въвеждане на ефективни технологии за намаляване на емисиите

5

4.1

Проекти с инвестиции за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса Проектното предложение включва разходи за инвестиции в котли на твърдо гориво и същите са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.).

5

Максимален брой точки:

55

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор.

Бюджет: 3 295 760 лв.

Краен срок за кандидатстване: 17:30 часа на 23.12.2019 г.

Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

1. Цел на финансирането:

Да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони.

2. За какво може да се кандидатства?

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности: „възстановяване, реставрация, ремонт или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т. ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства“.

3. За какви разходи може да се кандидатства?

1. За възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т.ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства, съгласно допустимата за подпомагане дейност по настоящите Условия за кандидатстване, които са:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а”.

2. За закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, до пазарната им стойност, съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване.

3. За придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, свързани с дейностите по проекта, до пазарната им стойност.

4. Свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а”, т. 2 и 3.

4. Кой може да кандидатства?

Допустимите кандидати са местни поделения на вероизповеданията:

 • Признати за юридически лица по силата на чл. 10 от ЗВ или
 • Регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 от ЗВ.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Брутната финансова помощ за един кандидат е до 100% от разходите по проекта, но не повече от левовата равностойност на 300 000 евро.

Общ бюджет на процедурата: До левовата равностойност на 28 423 283 лева.

6. Какви са критериите за оценка?

Критерии за подбор по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

Точки

1

Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности

30

1.1

Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо население до 500 души (по данни на Националния статистически институт към датата на кандидатстването).

5

1.2

Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо население от 501 до 2000 души (по данни на Националния статистически институт към датата на кандидатстването).

10

1.3

Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо население от 2001 до 5000 души (по данни на Националния статистически институт към датата на кандидатстването).

15

1.4

Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо население от 5001 до 10 000 души (по данни на Националния статистически институт към датата на кандидатстването).

20

1.5

Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо население над 10 001 души (по данни на Националния статистически институт към датата на кандидатстването).

25

1.6

Обектът, предмет на инвестицията обслужва население над 30 000 души на общини от селските райони, разположени на територията на една или повече области съгласно административно-териториалното деление на страната (по данни на Националния статистически институт към датата на кандидатстването).

30

2

Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта

70

2.1

Обектът, предмет на инвестицията е със статут на недвижима културна ценност с категория „световно значение“ или „национално значение“.

70

2.2

Обектът, предмет на инвестицията е със статут на недвижима културна ценност с категория „местно значение“.

50

2.3

Обектът, предмет на инвестицията е разположен на територията на населено място със статут на недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

20

100

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 5 точки по критериите за подбор.

Краен срок за кандидатстване: 23.09.2020 г. 17:30 ч.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

ОТ програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г.

1. Цел на финансирането:

 • Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;
 • Ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
 • Подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени.

2. Кой може да кандидатства?

Регистрирани земеделски стопани отговарящи на определението за „малко земеделско стопанство“ – икономически размер от 2 000 до 7 999 евро СПО.

3. За какво може да се кандидатства?

Дейности за развитие на малки земеделски стопанства.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходи за развитие на малки земеделски стопанства, посочени в бизнес план, целящи увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро СПО.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовото подпомагане по подмярката е 15 000 евро, изплащана на два етапа:

 • Първо плащане – левовата равностойност на 10 000 евро до два месеца след сключване на административния договор;
 • Второ плащане – левовата равностойност на 5 000 евро, когато след извършена проверка Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.

Общ бюджет на процедурата: 20 000 000 евро.

Краен срок за кандидатстване: 02.03.2022 г. 17:30 ч.

Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

от ПРСР 2014 – 2020 г.

 1. За какво може да се кандидатства по подмярка 8.6?

Финансова помощ се предоставя за следните дейности:

 • Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение;
 • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка съгласно приложение № 4;
 • Отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 • Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

Недървесни горски продукти са: коледни елхи, зеленина, дрянови клони до 1 м, смола, борина, сено, кори, лико, семена, лишеи, мъхове, листников фураж и улов на животни, които не са дивеч, по реда на чл. 81, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Финансовата помощ за инвестиции, свързани с използване на дървесината като суровина е ограничена до производства, преди индустриалната преработка и без производството на мебели.

 1. Списък на производствата преди индустриална преработка на дървесина:
 • Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, рязане или развиване;
 • Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
 • Сушене и импрегниране на дървен материал;
 • Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
 • Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
 • Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;
 1. Кой може да кандидатства?
 • Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;
 • Общини, собственици минимум 10 ха горски територии;
 • Микро, малки и средни предприятия;
 • Горски стопани, доставчици на услуги.
 1. Какво се финансира?
 • Разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи за изграждане или подобрение на сгради и други недвижими активи, както и разходи, свързани с придобиване на сгради и други недвижими активи, необходими за първичната преработка на дървесина;
 • Разходи за закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка;
 • Разходи за отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 • Разходи за закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.
 • Закупуване на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;
 • Закупуване на софтуер, необходим за изпълнение на проектното предложение;
 • Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация;
 • Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи включени в проектното предложение.
 1. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50% от общите допустими разходи за проекти, изпълнявани в селските райони на Република България и 40% за всички останали.

Размер на допустимите за подпомагане разходи:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект, е левовата равностойност на 500 000 евро.

 1. Кой ще получи приоритет при кандидатстване?
Описание Точки
да не
1. Проектът се осъществява на територията на община с лесистост: 40 0
над 60% 40 0
от 50% до 60% 30 0
от 40% до 50% 20 0
от 30% до 40% 10 0
2. Специализирана горска техника да притежава сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност) за проекти изцяло свързани с дейност по дърводобив 5 0
3. За всяко запазено съществуващо и/или новосъздадено работно място по 2 точки, но не повече от 50 точки 50 0
Всичко: 95 0

Списък на общините с висока лесистост

Област

Община
1

2

Лесистост над 60,00%

Благоевград Банско, Белица, Гърмен, Кресна, Разлог, Якоруда
Бургас Малко Търново, Приморско, Царево
Габрово Трявна
Кърджали Ардино
Ловеч Тетевен
Пазарджик Батак, Белово, Велинград, Пещера, Ракитово, Сърница
Пловдив Куклен, Лъки
Сливен Котел, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе
Софийска област Етрополе, Копривщица, Костенец,Чавдар
Стара Загора Гурково
Хасково Ивайловград

Лесистост от 50,00% до 59,99%

Благоевград Гоце Делчев,  Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни
Бургас Несебър, Руен
Варна Долни чифлик, Дългопол
Велико Търново Елена
Видин Белоградчик, Чупрене
Габрово Габрово
Кърджали Джебел, Кирково, Крумовград
Кюстендил Невестино,  Трекляно
Ловеч Априлци, Троян
Монтана Георги Дамяново, Чипровци
Пазарджик Панагюрище
Перник Земен, Трън
Пловдив Кричим, Сопот
Стара Загора Мъглиж, Павел баня
София Ботевград, Златица, Ихтиман,  Мирково, Пирдоп, Самоков, Своге
Хасково Маджарово
Шумен Върбица, Смядово

Лесистост от 40,00% до 49,99%

Благоевград Благоевград, Петрич, Хаджидимово
Бургас Созопол, Сунгурларе
Велико Търново Златарица
Кърджали Кърджали, Черноочене
Кюстендил  Кюстендил, Рила
Ловеч Угърчин
Монтана Берковица, Вършец
Пазарджик Брацигово, Стрелча
Пловдив Асеновград, Карлово, Родопи
Силистра Алфатар
Стара Загора Казанлък, Николаево
София Горна Малина, Елин Пелин, Правец
Търговище Антоново
Хасково Минерални бани

Лесистост от 30,00% до 39,99%

Бургас Средец
Варна Аврен, Бяла, Варна
Велико Търново Велико Търново
Видин Макреш
Враца Мездра, Роман
Габрово Дряново, Севлиево
Пазарджик Лесичово, Септември
Кърджали Момчилград
Кюстендил Бобошево, Кочериново, Сапарева баня
Ловеч Ябланица
Перник Ковачевци
Пловдив Брезово, Перущица, Хисаря
Разград Завет
Сливен Сливен
София Антон, Долна баня, Челопеч
София-град Столична
Стара Загора Стара Загора
Търговище Опака
Хасково Любимец, Стамболово, Тополовград
Шумен Велики Преслав, Никола Козлево

Бюджет: 18 000 000 евро

Краен срок за прием на проекти: 17:30 часа на 31.07.2018 г.

Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

от ПРСР 2014 – 2020 г.

 1. За какво може да се кандидатства по подмярка 8.4?

Финансова помощ се предоставя за следните дейности:

 • Почистване на площи в гори, пострадали от пожари, природни бедствия, катастрофични събития, болести и вредители, с цел тяхното изкуствено възобновяване;
 • Презалесяване на пострадалите гори, което включва:
 • изготвяне на технологичен план за залесяване;
 • почвоподготовка;
 • закупуване на залесителен материал;
 • транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
 • засаждане на фиданките или засяване на семената.
 1. Кой може да кандидатства?
 • физически лица, собственици на горски територии;
 • еднолични търговци и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • общини, собственици или стопанисващи горски територии;
 • държавни предприятия по смисъла на чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, стопанисващи/управляващи горски територии;
 • юридически лица, собственици или стопанисващи горски територии.
 1. Какво се финансира?
 • Разходи за почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено възобновяване
 • Разходи за презалесяване на пострадалите гори, включващи:
 • изготвяне на технологичен план за залесяване;
 • почвоподготовка;
 • закупуване на залесителен материал;
 • транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
 • засаждане на фиданките или засяване на семената.
 • Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 4% от общия размер на допустимите разходи включени в проектното предложение.
 1. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 100% от общите допустими разходи.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект, е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

 1. Кой ще получи приоритет при кандидатстване?
Описание Точки
да не
1. Проектът се осъществява на територията на община, класифицирана според риска от горски пожари, съгласно „Разпределение на общините на Република България според степента на риск от горски пожари“ (Приложение № 14): 20 0
висок 20 0
среден 10 0
нисък 5 0
2. Степен на увреденост на горския потенциал*: 30 0
от 75,01% до 100% 30 0
от 50,01% до 75% 20 0
от 20,01% до 50% 10 0
3. Проектът се осъществява на територията на община, класифицирана според степента на ерозия, съгласно „Списък на общините, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси“ (Приложение 13): 10 0

 

висока 10 0
средна 5 0
4. Наклон на терена по-голям: 10 0
от 30° 10 0
от 25° до 29° 5 0
5. За презалесяване ще се използват местни дървесни видове 10 0
6. Големината на площта, на която се възстановява потенциала е: 20 0
над 5 ха 20 0
от 1,01 до 5,0 ха 15 0
от 0,5 до 1,0 ха 10 0
до 0,5 ха 5 0
Всичко точки: 100 0


Списък на общините според степента на риск от горски пожари
 

Списък с общините, чиято територия е с висок риск от горски пожари
Област Община
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Ловеч Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искра, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг
София област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан
Хасково Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли, Хасково
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол
Списък с общините, чиято територия е със среден риск от горски пожари
Област Община
Благоевград Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол
Габрово Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-град, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Дупница, Трекляно, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън
Пловдив Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Сливен Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица
Списък с общините, чиято територия е със нисък риск от горски пожари
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе
София-град София
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Никола Козлево, Нови пазар, Каолиново, Каспичан, Смядово, Хитрино, Шумен


Списък на общините, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси
 

Област Община
Висок риск Среден риск
Благоевград Белица, Гърмен, Кресна, Сатовча, Струмяни Банско, Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Разлог, Сандански, Симитли, Хаджидимово
Бургас Айтос, Камено, Руен, Средец, Сунгурларе Бургас, Карнобат, Малко Търново, Царево, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол
Варна Аврен, Аксаково, Вертино, Вълчи дол Белослав, Бяла, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Елена, Павликени, Стражица Велико Търново, Горна Оряховица, Златарица, Полски Тръмбеш, Свищов, Сухиндол
Видин Бойница, Грамада, Ружинци Белоградчик, Видин, Димово, Кула, Чупрене
Враца Борован, Мездра, Хайредин Враца, Криводол, Роман
Габрово Дряново, Трявна Габрово, Севлиево
Добрич Балчик, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла Генерал Тошево, Добрич, Добрич-селска
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Момчилград, Черноочене Крумовград, Кърджали
Кюстендил Бобошево, Невестино, Сапарева баня, Трекляно Бобов дол, Кочериново, Кюстендил, Рила, Дупница
Ловеч Априлци, Троян, Ябланица Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин
Монтана Берковица, Бойчиновци, Вълчедръм, Якимово Брусарци, Вършец, Георги Дамяново, Медковец, Монтана, Чипровци
Пазарджик Велинград, Панагюрище Лесичово, Пещера, Стрелча
Перник Ковачевци, Трън Брезник, Земен, Перник, Радомир
Плевен Кнежа, Никопол Гулянци, Плевен, Червен бряг
Пловдив Брезово, Карлово, Перущица Асеновград, Калояново, Родопи, Хисаря
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Самуил, Цар Калоян Лозница, Разград
Русе Бяла, Две могили, Иваново, Ценово Борово, Ветово, Сливо поле
Силистра Главиница, Дулово, Кайнарджа, Тутракан Ситово
Сливен Котел, Сливен, Твърдица Нова Загора
София обл. Ботевград, Ихтиман, Мирково, Самоков Годеч, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Костенец, Костинброд, Правец, Сливница, Златица, Пирдоп, Челопеч
София   София
Стара Загора Братя Даскалови, Гълъбово, Мъглиж, Павел баня Гурково, Казанлък, Стара Загора
Търговище Антоново, Попово, Омуртаг, Търговище Опака
Хасково Ивайловград, Симеоновград, Тополовград Маджарово, Свиленград, Стамболово, Харманли, Хасково
Шумен Гара Хитрино, Каолиново, Нови пазар, Смядово, Шумен Венец, Върбица, Велики Преслав
Ямбол Болярово, Стралджа Елхово, Тунджа

 

Бюджет: 15 646 400 лв.

Краен срок за кандидатстване: 20.08.2018 г. 17:30 ч.

Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

от ПРСР 2014 – 2020 г.

 1. За какво може да се кандидатства по подмярка 8.3?

Финансова помощ се предоставя за следните дейности:

 • Създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;
 • Изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски цели;
 • Изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
 • Строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;
 • Закупуване на комуникационно оборудване, средства за позициониране и средства за наблюдение на горски пожари и вредители;
 • Изграждане и подобряване на горски пътища;
 • Предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредителите чрез:
 • закупуване на лабораторно и друго специализирано оборудване, съгласно Списък с лабораторно и друго специализирано оборудване (приложение №1);
 • закупуване на средства и технологии за извършване на специализирани наблюдения за предотвратяване проявата на каламитет, епифитотия и контрол числеността на популациите на вредителите (приложение №2);
 • закупуване на продукти за растителна защита и провеждане на въздушно и/или наземно пръскане срещу вредители.
 1. Списък с лабораторно и друго специализирано оборудване:
 • Ламинарен бокс;
 • Микроскоп;
 • дигитална камера за микроскоп;
 • лабораторен хладилник;
 • автоклав;
 • дестилатор;
 • стерилизатор;
 • термостат;
 • електронна везна;
 • лабораторна стъклария и консумативи;
 • шкафове и съдове за съхраняване на химикали;
 • лабораторни реактиви;
 • лични предпазни средства.
 1. Средства, методи и технологии за специализирани наблюдения за предотвратяване проявата на каламитет и епифитотия и контрол числеността на популациите:
 • Залагане на феромонови уловки;
 • ловни дървета;
 • разселване на патогени;
 • паразити и хищници;
 • използване на въздушно и наземно пръскане на продукти за растителна защита.
 1. Кой може да кандидатства?
 • физически лица, собственици на минимум 500 ха горски територии;
 • еднолични търговци, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 500 ха горски територии;
 • общини, собственици/стопанисващи минимум 500 ха горски територии;
 • държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, дирекции на национални паркове (ДНП) и учебно-опитните горски стопанства към Лесотехнически университет, стопанисващи държавни горски територии;
 • юридически лица, наематели на минимум 500 ха горски територии;
 • лесозащитни станции към Изпълнителната агенция по горите;
 • регионални дирекции по горите.
 1. Какво се финансира?
 • действително извършените и платени разходи за стоки/услуги през периода на извършване на допустимите дейности по проекта;
 • общи разходи, свързани със съответния проект за изготвяне на технически и/или работен проект, такси и хонорари за консултантски услуги по подготовка и управление на проекта;
 • разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • закупуване на софтуер.
 1. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 100% от общите допустими разходи.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 2 500 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект, е левовата равностойност на 1 500 000 евро.

 1. Кой ще получи приоритет при кандидатстване?
Описание Точки
да не
1. Проектът се осъществява на територията на община, класифицирана с: 35 0
висок риск от горски пожари 35 0
среден риск от горски пожари 25 0
2. Проектът ще предпазва от пожари и вредители горски територии с площ: 30 0
над 2 000,01 ха 30 0
от 1 000,01 до 2 000,00 ха 25 0
от 500,01 до 1 000,00 ха 20 0
до 500,00 ха 15 0
3. Проектът е с: 35 0
5 бр. противопожарни дейности, заложени по утвърден горскостопански план или програма, или лесоустройствен проект, програма или план, или годишен план за защита на горските територии от пожари; 35 0
4 бр. противопожарни дейности, заложени по утвърден горскостопански план или програма, или лесоустройствен проект, програма или план, или годишен план за защита на горските територии от пожари;; 30 0
3 бр. противопожарни дейности, заложени по утвърден горскостопански план или програма, или лесоустройствен проект, програма или план, или годишен план за защита на горските територии от пожари;; 25 0
2 бр. противопожарни дейности, заложени по утвърден горскостопански план или програма, или лесоустройствен проект, програма или план, или годишен план за защита на горските територии от пожари;; 20 0
1 бр. противопожарна дейност, заложени по утвърден горскостопански план или програма, или лесоустройствен проект, програма или план, или годишен план за защита на горските територии от пожари;; 15 0
Общо: 100 0

 

Списък на общините според степента на риск от горски пожари

 

Списък с общините, чиято територия е с висок риск от горски пожари
Област Община
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Ловеч Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искра, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг
София област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан
Хасково Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли, Хасково
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол
Списък с общините, чиято територия е със среден риск от горски пожари
Област Община
Благоевград Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол
Габрово Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-град, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Дупница, Трекляно, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън
Пловдив Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Сливен Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица
Списък с общините, чиято територия е със нисък риск от горски пожари
Област Община
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе
София-град София
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Никола Козлево, Нови пазар, Каолиново, Каспичан, Смядово, Хитрино, Шумен

Бюджет: 12 559 000 евро

Очакван прием: Март – Юни 2018 г.

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

ОТ ПРСР 2014-2020 г.

 1. Бенефициенти
 • Общини в селските райони;
 • Юридически лица с нестопанска цел.
 1. Допустими дейности

Допустими по подмярката са следните дейности:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
 1. Недопустими дейности
 • Не са допустими за подпомагане по подмярката дейности свързани с опазването, популяризирането и развитието на културното наследство на обекти от национално и световно значение.
 • Не са допустими за подпомагане по подмярката дейности в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм.
 • Територията на строителните граници на градовете Гоце Делчев, Петрич, Лом, Велинград, Панагюрище и Карлово не са допустими за подпомагане по подмярката.
 • Не се подпомагат дейности за изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции и на съоръжения за туристическа инфраструктура в рамките на общините Гоце Делчев, Петрич, Лом, Велинград, Панагюрище и Карлово.
 • Не се подпомагат дейности за изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции и на съоръжения за туристическа инфраструктура в рамките на територията на строителните граници на градовете Сандански, Свиленград, Самоков, Ботевград, Троян, Севлиево, Карнобат, Нова Загора, Попово, Пещера, Поморие, Разлог, Девин, Нови пазар, Мездра, Провадия, Червен бряг, Козлодуй, Берковица, Тутракан, Елхово, Белоградчик, Златоград, Никопол, Генерал Тошево, Крумовград, Ивайловград, Малко Търново.
 1. Условия за избор
 • Дейностите трябва да се изпълняват на територията на селските райони на Република България; да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура;
 • Дейности да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а ако съществува стратегия за местно развитие, да са съгласувани и с нея;
 • Предвидените дейности да се изпълняват в съответствие с програмата за развитие на туризма на територията на общината;
 • Да нямат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на ЗООС;
 • Да отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, а когато няма издадени заповеди за определяне на местата по Натура 2000 дейността да е съгласувана с МОСВ, ЗЗТ, ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане;
 • Дейностите да се изпълняват съгласно с препоръките от извършените оценки, както и условията и мерките в съответния административен акт на компетентния орган съгласно ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане (когато е приложимо);
 • Ако дейностите се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗОЗЗ да се представи проект за рекултивация на нарушени терени или залесяване на териториите с подходящи растителни видове, когато националното законодателство изисква да се приложат тези мерки; да не са обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение;
 • Да са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи в който е доказано, че инвестицията ще доведат до социално–икономическо развитие на селският район;
 • Да съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията.
 1. Допустими разходи

Разходите се свеждат до:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:

 • до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;
 • разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.
 • Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.
 1. Критерии за оценка

Чрез критериите за подбор приоритет ще бъде даван на:

 • Брой население в населените места, където ще се извършват допустимите дейности;
 • Проекти, изпълнявани на територията на Северозападен район;
 • Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности;
 • Проекти, осигуряващи подобряване на околната среда и постигащи екологичен ефект и въздействие.

Ще се финансират проекти, които при оценката получават минимален брой точки съгласно решение на КН (Комитета на наблюдение).

 1. Интензитет на помощта

За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

 1. Суми и размер на помощта

Финансовата помощ по подмярката за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за един обект и 1 000 000 за периода на прилагане на ПРСР.

 1. Условия на плащане

Авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с инвестицията.

За проекти, по които бенефициерите са възложители по Закона за обществените поръчки, авансовото плащане се изплаща след провеждане на всички процедури (за строителство) и сключване на договор за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.

Бюджет: 10 000 000 евро

Очакван прием: Септември – Декември 2018 г.