Технологична модернизация

Ако сте Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

Ако сте микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия

Ако сте регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Ако развивате своята основна икономическа дейност в сектор производство

И желаете да обновите активите в предприятието си

Възползвайте се от предстоящият прием по процедура „Технологична модернизация“ и получете субсидия до 50% от направените инвестиционни разходи

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

За вас преработватели

Обновете активите си – сгради, машини, съоражения

Добавете софтуер, свързан с преработвателната дейност

Подобрете енергийната ефективност в предприятието си

Възползвайте се в периода 17.05.2022 г.– 17.08.2022 г. от текущия целеви прием по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и получете субсидия до 50% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Енергийна ефективност

Ако сте Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

Ако имате приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години

Ако сте микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия

Ако развивате своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост”

И желаете да подобрите енергийната ефективност в предприятието си

Възползвайте се от предстоящият прием по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ и получете субсидия до 50% от направените инвестиционни разходи

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Подкрепа за туристическия бизнес

Ако сте юридически лица или еднолични търговци, които извършват дейност с Kод на икономическа дейност 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04

Ако имате спад в оборота за 2020 г. от най-малко 30% спрямо оборота за 2019 г.

Ако нямате задължения към държавния и общинския бюджет

Ако сте регистрирани преди 01.01.2019 г.

Възползвайте се от предстоящият прием по схема за подкрепа на българския туристически бизнес и получете до 20% от оборота през 2019 г., като безвъзмездната финансова помощ.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Преработка/маркетинг на селскостопански продукти

За вас преработватели

Обновете активите си – сгради, машини, съоражения

Добавете софтуер, свързан с преработвателната дейност

Подобрете качеството и безопасността на храните

Възползвайте се в периода април – юни от предстоящият прием по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и получете субсидия до 75% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Инвестиции в земеделски стопанства

Ако сте регистрирани земеделски стопани

Ако минималният стандартен производствен обем на земеделското Ви стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро

Ако сте земеделски стопани в чувствителни сектори

И желаете да създадете, оборудвате, преоборудвате или дооборудвате своето земеделско стопанство

Възползвайте се от предстоящият прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и получете субсидия до 75% от направените инвестиционни разходи

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Иновации за зелена индустрия

Ако сте малко, средно или голямо предприятие

Ако имате минимум три приключени финансови години

Ако инвестирате в иновативни екологосъобразни технологии

Ако разработвате „зелени” стоки и услуги

Ако внедрявате „зелени производствени процеси”

Възползвайте се от прием на проекти по схема „Иновации за зелена индустрия” и получете финансиране до 85% от направените разходи чрез програма „Норвежки грантове 2014-2021“.

Свържете се с нас за съдействие!


Дигитализация на МПС

За търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите!

За микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП!

За юридически лица с минимум три приключени финансови години!

За юридически лица, които развиват основна икономическа дейност в един от секторите на НСНМСП!

Възползвайте се от предоставяне на финансиране до 200 000 евро и 70% безвъзмездно финансиране!

Не отлагайте и кандидатствайте за въвеждане на ИКТ системи и приложения в периода април – май 2020 г.

Свържете се с нас за съдействие!


Ваучери за предоставяне на ИКТ услуги

Дружеството Ви е регистрирано в България търговци по смисъла на Търговския закон

Дружеството Ви е микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Дружеството Ви развива своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги

Възползвайте се от ВАУЧЕРИ за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения до 5 000 лв. без ДДС или ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност до 20 000 лв. без ДДС.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Иновации от съществуващи предприятия

Ако сте търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или сте еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство

Ако имате минимум три приключени финансови години – 2016, 2017 и 2018 г.

Ако попадате в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на ИСИС – Информатика и ИКТ, Мехатроника и чисти технологии, Индустрия за здравословен живот и био-технологии, Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Ако желаете да внедрите иновация – Продуктова иновация или Иновация в бизнес процесите

Възползвайте се от предстоящият прием по процедура „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ” и получете субсидия до 70% от направените разходи за внедряване на иновацията.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg