ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ

Дружеството Ви е регистрирано в България по смисъла на Търговския закон

Дружеството Ви е микро, малко, средно или голямо предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Дружеството Ви е регистрирано преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предоставяне на безвъзмездни средства за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм чрез:

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки на сградите;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
 • Намаляване на разходите за енергопотребление.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


ИКТ И КИБЕРСИГУРНОСТ В МСП

За Вас, собственици на микро, малки и средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предстоящите безвъзмездни средства за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност, целящи:

 • оптимизиране на системите за управление в МСП;
 • увеличаване на производителността;
 • подобряване на пазарното присъствие;
 • развитие на потенциала за устойчивост и растеж.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ

Дружеството Ви е регистрирано в България по смисъла на Търговския закон

Дружеството Ви е микро, малко, средно или голямо предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Дружеството Ви е регистрирано преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предоставяне на безвъзмездни средства за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм чрез:

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки на сградите;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;

Намаляване на разходите за енергопотребление.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Дигитализация на МСП

За Вас, собственици на микро, малки и средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предстоящите безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация в областта на:

 • дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • осигуряване на киберсигурност в предприятията.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Технологична модернизация

Ако сте Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

Ако сте микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия

Ако сте регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Ако развивате своята основна икономическа дейност в сектор производство

И желаете да обновите активите в предприятието си

Възползвайте се от предстоящият прием по процедура „Технологична модернизация“ и получете субсидия до 50% от направените инвестиционни разходи

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

За вас преработватели

Обновете активите си – сгради, машини, съоражения

Добавете софтуер, свързан с преработвателната дейност

Подобрете енергийната ефективност в предприятието си

Възползвайте се в периода 17.05.2022 г.– 17.08.2022 г. от текущия целеви прием по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и получете субсидия до 50% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Енергийна ефективност

Ако сте Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

Ако имате приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години

Ако сте микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия

Ако развивате своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост”

И желаете да подобрите енергийната ефективност в предприятието си

Възползвайте се от предстоящият прием по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ и получете субсидия до 50% от направените инвестиционни разходи

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Подкрепа за туристическия бизнес

Ако сте юридически лица или еднолични търговци, които извършват дейност с Kод на икономическа дейност 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04

Ако имате спад в оборота за 2020 г. от най-малко 30% спрямо оборота за 2019 г.

Ако нямате задължения към държавния и общинския бюджет

Ако сте регистрирани преди 01.01.2019 г.

Възползвайте се от предстоящият прием по схема за подкрепа на българския туристически бизнес и получете до 20% от оборота през 2019 г., като безвъзмездната финансова помощ.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Преработка/маркетинг на селскостопански продукти

За вас преработватели

Обновете активите си – сгради, машини, съоражения

Добавете софтуер, свързан с преработвателната дейност

Подобрете качеството и безопасността на храните

Възползвайте се в периода април – юни от предстоящият прием по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и получете субсидия до 75% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Инвестиции в земеделски стопанства

Ако сте регистрирани земеделски стопани

Ако минималният стандартен производствен обем на земеделското Ви стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро

Ако сте земеделски стопани в чувствителни сектори

И желаете да създадете, оборудвате, преоборудвате или дооборудвате своето земеделско стопанство

Възползвайте се от предстоящият прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и получете субсидия до 75% от направените инвестиционни разходи

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg