ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД

ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД

Ако сте търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

Ако сте микро, малко, средно или голямо предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия

Ако сте регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

И желаете да подобрите енергийните характеристики на сградите на предприятието си

Възползвайте се от предстоящият прием по процедура „ПОДКРЕПА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД“ и получете субсидия до 65% от направените разходи за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


КРЪГОВА ИКОНОМИКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА

КРЪГОВА ИКОНОМИКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА

За Вас, собственици на микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С „Преработваща промишленост”, регистрирани преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предстоящите безвъзмездни средства за ускоряване на прехода към кръгова икономика на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Дружеството Ви е регистрирано в България по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

Дружеството Ви е микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Дружеството Ви е регистрирано преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ

Дружеството Ви е регистрирано в България по смисъла на Търговския закон

Дружеството Ви е микро, малко, средно или голямо предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Дружеството Ви е регистрирано преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предоставяне на безвъзмездни средства за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм чрез:

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки на сградите;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
 • Намаляване на разходите за енергопотребление.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


ИКТ И КИБЕРСИГУРНОСТ В МСП

За Вас, собственици на микро, малки и средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предстоящите безвъзмездни средства за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност, целящи:

 • оптимизиране на системите за управление в МСП;
 • увеличаване на производителността;
 • подобряване на пазарното присъствие;
 • развитие на потенциала за устойчивост и растеж.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ

Дружеството Ви е регистрирано в България по смисъла на Търговския закон

Дружеството Ви е микро, малко, средно или голямо предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Дружеството Ви е регистрирано преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предоставяне на безвъзмездни средства за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм чрез:

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки на сградите;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;

Намаляване на разходите за енергопотребление.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Дигитализация на МСП

За Вас, собственици на микро, малки и средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предстоящите безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация в областта на:

 • дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • осигуряване на киберсигурност в предприятията.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Технологична модернизация

Ако сте Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

Ако сте микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия

Ако сте регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Ако развивате своята основна икономическа дейност в сектор производство

И желаете да обновите активите в предприятието си

Възползвайте се от предстоящият прием по процедура „Технологична модернизация“ и получете субсидия до 50% от направените инвестиционни разходи

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

За вас преработватели

Обновете активите си – сгради, машини, съоражения

Добавете софтуер, свързан с преработвателната дейност

Подобрете енергийната ефективност в предприятието си

Възползвайте се в периода 17.05.2022 г.– 17.08.2022 г. от текущия целеви прием по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и получете субсидия до 50% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Енергийна ефективност

Ако сте Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

Ако имате приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години

Ако сте микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия

Ако развивате своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост”

И желаете да подобрите енергийната ефективност в предприятието си

Възползвайте се от предстоящият прием по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ и получете субсидия до 50% от направените инвестиционни разходи

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg