Национален план за възстановяване и устойчивост

Тук можете да разгледате всички подпрограми свързани с Национален план за възстановяване и устойчивост

Национален план за възстановяване и устойчивост

 


Ваучери за интелектуална собственост

към служба на европейския съюз за интелектуална собственост

ЦЕЛ:

Подпомогане на европейските МСП да увеличат своите активи в областта на интелектуалната собственост.

Какви са допустимите дейности?

На всяко МСП може да бъдат възстановени разходи до максимум 1500 EUR общо за услуга 1 или услуга 2, или за комбинация от двете услуги:

  • Ваучер 1 (Пре-диагностика на ИС- IP Scan, марки и дизайн) – до 1500 EUR;
  • Ваучер 2 (патенти) – до 750 EUR.

Ваучер 1 предоставя общо средства до 1500 EUR на едно МСП за една календарна година, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване само за една, за две или общо за трите видове услуги:

1. Пре-диагностиката на ИС (IP scan) – представлява проучване и анализ на потребностите на МСП от закрила на ИС. Услугата се предоставя от Патентното ведомство и е на стойност 500 EUR, от които се възстановяват 90%.

2. Регистрация на марка(и) и/или промишлен(и) дизайн(и) на национално, регионално или европейско ниво – възстановяват се 75% от платените такси.

3. Регистрация на марка(и) и/или промишлен(и) дизайн(и)на международно ниво – възстановяват се 75% от платените такси.

Ваучер 2 предоставя общо средства до 750 EUR на едно МСП за една календарна година, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване за регистрация на патент на национално ниво (заявяване, проучване и експертиза, издаване и публикация) – възстановяват се 50% от платените такси.

Всяко МСП може да кандидатства веднъж годишно за Ваучер 1 и/или Ваучер 2, по всяко време на годината.

Срокът на валидност на ваучерите е 4 месеца от датата на издаване, с опция за удължаване с още 2 месеца след направено искане от МСП през последния месец на валидност на ваучера.

Общ бюджет: 16 000 000 EUR

Краен срок за кандидатстване: 16.12.2022 г.

Covid-19

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата е да се предостави подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Цел Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 КОЙ може да кандидаства: юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА Целта на мярката е подкрепа на предприятията от туристическия сектор, упражняващи дейност в един от допустимите кодове
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне
към Агенция по заетостта ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
по ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“ 1. Цел на финансирането: Основна цел на Програмата е намаляване на въглеродната
ПО ПРОГРАМА „НОРВЕЖКИ ГРАНТОВЕ 2014-2021“ 1. Цел на финансирането: Поканата за представяне на проектни предложения е по програма „Опазване на
ПО ПРОГРАМА „НОРВЕЖКИ ГРАНТОВЕ 2014-2021“ 1. Цел на финансирането: Поканата за представяне на проектни предложения е по програма „Опазване на
по програма „Норвежки грантове 2014-2021“ 1. Цел на финансирането: Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Тук можете да разгледате всички подпрограми на програма Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

 


Програма морско дело и рибарство

Тук можете да разгледате всички подпрограми на Програма морско дело и рибарство

Програма морско дело и рибарство
от Програма морско дело и рибарство 1. Цели на мярката: Целта е изграждането на нови и модернизацията на съществуващи предприятията

 


Транс-гранични партньорства

Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Тук можете да разгледате всички подпрограми на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г. 1. Цели на мярката: Целта на подпомагането е
ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г. 1. Цели на мярката: Целта на подпомагането е
ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г. Цели на мярката: Мярката е предназначена да подобри
от "Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор" за периода 2019-2023 г. Цели на мярката: Целта на подпомагането е повишаването

 


HumanConsulting.bg - финансиращи програми, европейски проекти, подготовка и управлени на проекти

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Тук можете да разгледате всички подпрограми на ОПИК

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата е да се предостави подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 1. Цел на финансирането: Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез насърчаване
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 1. Цел на финансирането: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-202 1. Цел на финансирането: Предоставяне на подкрепа за развитие на иновационни клъстери в България.
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Цел на финансирането: Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на
Процедура BG16RFOP002-3.004 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Цел Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Цел Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 КОЙ може да кандидаства: юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 Цел на финансирането: Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 1. Цел на финансирането: Изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за

 


HumanConsulting.bg - финансиращи програми, европейски проекти, подготовка и управлени на проекти

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Тук можете да разгледате всички подпрограми на ПРСР

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014 – 2020 г. 1. Цели на подмярката: Подмярката има за
ОТ ПРСР 2014-2020 Г. 1. Цели на подмярката: Възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие
ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. 1. Цели на подмярката: Улесняване и подпомагане процеса на създаването на
ОТ програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г. 1. Цел на финансирането: Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски
ОТ ПРСР 2014-2020 г. 1. Цели на подмярката: Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към