Национален план за възстановяване и устойчивост

Тук можете да разгледате всички подпрограми свързани с Национален план за възстановяване и устойчивост

Национален план за възстановяване и устойчивост

 


Ваучери за интелектуална собственост

към служба на европейския съюз за интелектуална собственост

ЦЕЛ:

Подпомогане на европейските МСП да увеличат своите активи в областта на интелектуалната собственост.

За какво може да се кандидатства?

На всяко МСП може да бъдат възстановени разходи до максимум 1000 EUR общо за услуга 1 или услуга 2, или за комбинация от двете услуги:

  • Ваучер 1 – 450 EUR за услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) за България;
  • Ваучер 2 – 1000 EUR за марки и дизайн.

Колко е финансовото подпомагане и какви са допустимите дейности?

Ваучер 1 – Услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) за България включва:

  • Възстановяване на 90% от разходите за услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan).
  • Чрез събеседвания с експерт по ИС, определен от националната служба за ИС, вие проучвате съвместно вашия бизнес модел, продукти или услуги и планове за растеж, за да определите най-подходящата за предприятието ви стратегия за ИС. IP Scan не представлява правна услуга.
  • След оценката, експертът по ИС ще ви предостави цялостен доклад относно стратегията за ИС и ще предложи набор от най-добри практики и препоръки как в бъдеще да управлявате, защитавате и развивате своите права на ИС.
  • IP Scan обхваща всички права на интелектуална собственост (марки, дизайни, патенти, полезни модели, сортове растения, географски указания), както и права, които са нерегистрирани/не подлежат на регистрация (напр. авторски права, търговски тайни, дружествени наименования, имена на домейни).

Ваучер 2 – Такси за марки и дизайн включва:

  • Възстановяване на 75% от разходите за такси за марки и дизайни на ниво ЕС – Може да се кандидатства за възстановяване на 75% от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни, допълнителни такси за клас, както и такси за проверка, такси за регистрация, такси за публикуване или отлагане на публикуването на ниво ЕС. Регистрацията за този вид закрила трябва да става чрез EUIPO.
  • Възстановяване на 75% от разходите за такси за марки и дизайни на национално и регионално равнище – Може да се кандидатства за възстановяване на 75% от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни, допълнителни такси за клас, както и такси за проверка, такси за регистрация, такси за публикуване или отлагане на публикуването на национално и регионално равнище. Регистрацията за този вид закрила се извършва директно чрез националната служба за интелектуална собственост или Бюрото на Бенелюкс за интелектуална собственост (за закрила на регионално равнище, обхващащо Белгия, Нидерландия и Люксембург).
  • Възстановяване на 50% от разходите за такси за марки и дизайни извън ЕС – Може да се кандидатства за възстановяване на 50% от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни, такси за вписване, както и последващи такси за вписване извън ЕС. Не са включени такси за вписване за държави от ЕС, както и такси за обработка, които се начисляват от службата на произход. Регистрацията за този вид закрила се извършва чрез Световната организация за интелектуалната собственост (СОИС).

Всяко МСП може да кандидатства веднъж годишно за Ваучер 1 и/или Ваучер 2, по всяко време на годината до изчерпване на финансовият ресурс по реда на кандидатстване.

Общ бюджет: 25 000 000 евро

Краен срок за кандидатстване: 08.12.2023 г.

Covid-19

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата е да се предостави подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Цел Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 КОЙ може да кандидаства: юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА Целта на мярката е подкрепа на предприятията от туристическия сектор, упражняващи дейност в един от допустимите кодове
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне
към Агенция по заетостта ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
по ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“ 1. Цел на финансирането: Основна цел на Програмата е намаляване на въглеродната
ПО ПРОГРАМА „НОРВЕЖКИ ГРАНТОВЕ 2014-2021“ 1. Цел на финансирането: Поканата за представяне на проектни предложения е по програма „Опазване на
ПО ПРОГРАМА „НОРВЕЖКИ ГРАНТОВЕ 2014-2021“ 1. Цел на финансирането: Поканата за представяне на проектни предложения е по програма „Опазване на
по програма „Норвежки грантове 2014-2021“ 1. Цел на финансирането: Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Тук можете да разгледате всички подпрограми на програма Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

 


Програма морско дело и рибарство

Тук можете да разгледате всички подпрограми на Програма морско дело и рибарство

Програма морско дело и рибарство
от Програма морско дело и рибарство 1. Цели на мярката: Целта е изграждането на нови и модернизацията на съществуващи предприятията

 


Транс-гранични партньорства

Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Тук можете да разгледате всички подпрограми на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г. 1. Цели на мярката: Целта на подпомагането е
ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г. 1. Цели на мярката: Целта на подпомагането е
ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г. Цели на мярката: Мярката е предназначена да подобри
от "Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор" за периода 2019-2023 г. Цели на мярката: Целта на подпомагането е повишаването

 


HumanConsulting.bg - финансиращи програми, европейски проекти, подготовка и управлени на проекти

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Тук можете да разгледате всички подпрограми на ОПИК

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата е да се предостави подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 1. Цел на финансирането: Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез насърчаване
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 1. Цел на финансирането: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-202 1. Цел на финансирането: Предоставяне на подкрепа за развитие на иновационни клъстери в България.
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Цел на финансирането: Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на
Процедура BG16RFOP002-3.004 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Цел Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Цел Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 КОЙ може да кандидаства: юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 Цел на финансирането: Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 1. Цел на финансирането: Изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за

 


HumanConsulting.bg - финансиращи програми, европейски проекти, подготовка и управлени на проекти

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Тук можете да разгледате всички подпрограми на ПРСР

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014 – 2020 г. 1. Цели на подмярката: Подмярката има за
ОТ ПРСР 2014-2020 Г. 1. Цели на подмярката: Възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие
ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. 1. Цели на подмярката: Улесняване и подпомагане процеса на създаването на
ОТ програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г. 1. Цел на финансирането: Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски
ОТ ПРСР 2014-2020 г. 1. Цели на подмярката: Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към