Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

Тук можете да разгледате всички подпрограми свързани с Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

 


Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

Тук можете да разгледате всички подпрограми свързани с Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

 


Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Тук можете да разгледате всички подпрограми свързани с Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Развитие на човешките ресурси 2021-2027

 


Национален план за възстановяване и устойчивост

Тук можете да разгледате всички подпрограми свързани с Национален план за възстановяване и устойчивост

Национален план за възстановяване и устойчивост

 


Ваучери за интелектуална собственост

към служба на европейския съюз за интелектуална собственост

ЦЕЛ:

Подпомогане на европейските МСП да увеличат своите активи в областта на интелектуалната собственост.

За какво може да се кандидатства?

На всяко МСП може да бъдат възстановени разходи до максимум 1000 EUR общо за услуга 1 или услуга 2, или за комбинация от двете услуги:

  • Ваучер 1 – 450 EUR за услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) за България;
  • Ваучер 2 – 1000 EUR за марки и дизайн.

Колко е финансовото подпомагане и какви са допустимите дейности?

Ваучер 1 – Услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) за България включва:

  • Възстановяване на 90% от разходите за услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan).
  • Чрез събеседвания с експерт по ИС, определен от националната служба за ИС, вие проучвате съвместно вашия бизнес модел, продукти или услуги и планове за растеж, за да определите най-подходящата за предприятието ви стратегия за ИС. IP Scan не представлява правна услуга.
  • След оценката, експертът по ИС ще ви предостави цялостен доклад относно стратегията за ИС и ще предложи набор от най-добри практики и препоръки как в бъдеще да управлявате, защитавате и развивате своите права на ИС.
  • IP Scan обхваща всички права на интелектуална собственост (марки, дизайни, патенти, полезни модели, сортове растения, географски указания), както и права, които са нерегистрирани/не подлежат на регистрация (напр. авторски права, търговски тайни, дружествени наименования, имена на домейни).

Ваучер 2 – Такси за марки и дизайн включва:

  • Възстановяване на 75% от разходите за такси за марки и дизайни на ниво ЕС – Може да се кандидатства за възстановяване на 75% от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни, допълнителни такси за клас, както и такси за проверка, такси за регистрация, такси за публикуване или отлагане на публикуването на ниво ЕС. Регистрацията за този вид закрила трябва да става чрез EUIPO.
  • Възстановяване на 75% от разходите за такси за марки и дизайни на национално и регионално равнище – Може да се кандидатства за възстановяване на 75% от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни, допълнителни такси за клас, както и такси за проверка, такси за регистрация, такси за публикуване или отлагане на публикуването на национално и регионално равнище. Регистрацията за този вид закрила се извършва директно чрез националната служба за интелектуална собственост или Бюрото на Бенелюкс за интелектуална собственост (за закрила на регионално равнище, обхващащо Белгия, Нидерландия и Люксембург).
  • Възстановяване на 50% от разходите за такси за марки и дизайни извън ЕС – Може да се кандидатства за възстановяване на 50% от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни, такси за вписване, както и последващи такси за вписване извън ЕС. Не са включени такси за вписване за държави от ЕС, както и такси за обработка, които се начисляват от службата на произход. Регистрацията за този вид закрила се извършва чрез Световната организация за интелектуалната собственост (СОИС).

Всяко МСП може да кандидатства веднъж годишно за Ваучер 1 и/или Ваучер 2, по всяко време на годината до изчерпване на финансовият ресурс по реда на кандидатстване.

Общ бюджет: 25 000 000 евро

Краен срок за кандидатстване: 08.12.2023 г.

Covid-19

към Агенция по заетостта ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
No post found

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Тук можете да разгледате всички подпрограми на програма Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

 


Програма морско дело и рибарство

Тук можете да разгледате всички подпрограми на Програма морско дело и рибарство

Програма морско дело и рибарство
No post found

 


Транс-гранични партньорства

No post found