Препоръки за правилно отчитане на проекти

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНО ОТЧИТАНЕ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ, ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА И В ПЕРИОДА НА МОНИТОРИНГ

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РА

Обект на настоящите препоръки е представянето на обобщена информация, предназначена за бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ, необходима за правилното отчитане на одобрените проекти, както и за спазване на задълженията след сключване на договора и в периода на мониторинг.

Целта е да се предостави допълнителна информация на бенефициентите за подобряване качеството на подаваните от тях заявки за плащане.

I. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНО ОТЧИТАНЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ

Описание

1

Да се представят всички изискуеми документи, свързани с регистрация/разрешителен режим за дейността или представяне на документи с временен статут.

2

Да се представят всички изискуеми документи, доказващи съответствие с критериите за подбор, за които ползвателят е получил предимство пред други кандидати.

3

Препоръки за точно изпълнение на договорите и правилно оформяне на отчетни документи: Да се съблюдават внимателно условията по договорите с изпълнители и доставчици, които са одобрени по реда на ЗОП от ДФЗ. Всяко отклонение от условията, да се придружава от одобрение/становище от ДФЗ, както и от анекс, сключен между общината и изпълнителя. Да се обърне внимание на сроковете за изпълнение на договорите и неустойките. Всички промени да са надлежно документирани;

При наложителна промяна в количествено- стойностните сметки, както и в техническите спецификации на одобрените дейности и активи от ДФЗ, задължително да се изпратят документите за одобрение на промяната от Фонда преди подаване на заявка за плащане;

Да се съгласуват всички промени по време на строителството и да се вписват четливо в заповедните книги. Спирането на строителството да е надлежно документирано;

В приемо-предавателните протоколи да се протоколира действително извършеното и доставеното, а не по количествено-стойностни сметки. Грешките и разминаването се установяват при извършваните от ДФЗ проверки и посещения на място. ШШ да се сведат до минимум и ако има няколко акта обр. 19 да са със съпоставими позиции, за да се обобщават по-лесно;
Внимателно да се преглеждат документите, подадени от доставчиците, за технически грешки – фактури, актове, ППП и др.;
При консултантски, проектантски, авторски надзор и т.н. договори, които включват няколко проекта, да се фактурират разходите за всеки проект по отделно, като се вписва и № на договор с ДФЗ във фактурата.

4

Да се изпълнят и въведат в експлоатация инвестициите, които не са предмет на договора с Държавен фонд „Земеделие“, но са необходими за изпълнението на одобрения проект и са посочени в Таблица за инвестиционните разходи, за които не се кандидатства – Приложение към договора.

5

Да се попълва правилно и да не се правят промени на формата и съдържанието на таблицата за извършените инвестиции по групи разходи към заявката за плащане. Да се имат предвид следните препоръки: При подаване на заявка за окончателно плащане да се има предвид, че размерът на заявената финансова помощ се изчислява, като се вземе най-малката стойност между реално извършените и платени дейности/разходи, и реално одобрените от ДФЗ дейности/разходи;
Да се съблюдават внимателно инструкциите за попълване таблиците за разходи. При заявяване на разходите в таблиците към заявката за плащане да се има предвид, че в таблица 2 се записват наименованието на разходите, които се заявяват за финансиране, заедно с реалната сума на извършения разход. Заявената субсидия не се заявява по актив, а общо за съответната заявка. В останалите таблици се отразяват реалните платежни и разходо-оправдателни документи.

6

Декларациите по образец да се попълват към датата на подаване на заявката за плащане, с всички реквизити и да са по актуални образци.

7

При наложена финансова корекция за установени нарушения на ЗОП, ползвателят е длъжен да извърши за своя сметка плащанията към изпълнителите по проекта за разликата между размера на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта и окончателния размер на финансовата помощ. При подаване на заявка за плащане да се представят документи с платена цялата стойност на договора, сключен с изпълнителите и одобрен от ДФЗ, включително плащане на финансовата корекция.

8

Заявки за плащане се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, а не по пощата.

9

Заявка за авансово плащане да се подава след като са одобрени процедури по ЗОП, отразени в Приложение 1 и след сключен анекс към договора с ДФЗ.

10

При наложени финансови корекции авансовото плащане следва да се заяви след намаляване на одобрената субсидия с наложените финансови корекции по тях и при съобразяване с допустимия процент за авансово плащане по наредба. По подмярка 7.2 авансово плащане е допустимо до два пъти по одобрен проект.

11

В Договора за откриване и водене на специална отделна банкова сметка за средства от Европейския съюз по конкретния проект, да е включена изрична клауза, че търговската банка ще следи целевото разходване на изплатените авансово средства.

12

Строго да се съблюдават одобрените дейности за междинно плащане в Приложение 1 към договора с ДФЗ, да отговарят на заявените в заявката за междинно плащане. За междинно плащане да не се заявяват дейности, които са одобрени за окончателно плащане.

II. СПАЗВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА И В ПЕРИОДА НА МОНИТОРИНГ

1

Спазване на срока за започване реалното изпълнение на инвестицията, посочен в договора, уведомяване на Фонда и представяне на надлежни доказателства за това, на стойност не по-малка от 20 на сто от размера на помощта. Надлежни доказателства са: документ за извършено авансово или частично плащане, издадена фактура, подписани приемо-предавателни протоколи за извършени дейности по проекта, др. подобни документи.

По подмярка 7.2 дейностите трябва да стартират в срок не по-дълъг от дванадесет месеца от сключване на договора, ако ползвателят не е възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки. И в срок не по-дълъг от шест месеца от получаване от страна на ползвателя на последното по време решение на Фонда за съгласуване на възложена обществена поръчка за изпълнение на дейност от одобрения проект, ако ползвателят е възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки.

2

Спазване на изискванията за публичност – поставяне на плакат, табела или временен билборд, в зависимост от размера на публичната финансова помощ след сключване на договора с ДФЗ.

3

Поддържане на съответствие с критериите за допустимост през периода от сключване на договора до изтичане на срока за мониторинг.

4

Поддържане на съответствие с всички критерии за подбор, въз основа на който е бил одобрен за подпомагане по подмярката през периода от сключване на договора до изтичане на срока за мониторинг.

5

Използване на подпомаганите активи съгласно предназначението и условията, посочени в одобрения проект и съгласно условията и задълженията му по договора или установени с нормативен акт или акт на правото на Европейския съюз.

6

Водене на всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.

7

Съхраняване на всички документи, свързани с подпомаганите дейности.

8

Ползвателят да представи и да поддържа застрахователна полица, която покрива всички рискове, посочени в Приложение № 3 към договора с ДФЗ. Описите към тях да са с коректно вписани активи, количества, ед. цени и стойност.

9

Оказване на съдействие на Фонда при извършването на посещение и/или проверка на място.

10

Да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини, освен изменящите се сезонни условия за производство и/или предоставяне на услуги и при положение, че тези обстоятелства са изрично посочени в представения от ползвателя на етапа на кандидатстването по подмярката обосновка.

11

Да не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите – предмет на подпомагане, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон.

12

Да има и да подновява съответните разрешения, регистрации и/или лицензии в нормативно предвидените за това срокове.

13

Когато проектът по подмярка 7.6 е одобрен с финансиране повече от 75%, не е допустимо да генерира нетни приходи. В противен случай бенефициентът не получава увеличения интензитет финансиране.

14

Когато проектът по подмярка 7.2 генерира нетни приходи /с изключение на проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърлят левовата равностойност на 50 000 евро, за проекти по чл. 4, т. 5 и 7 от НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. и за проекти – предмет на правилата за държавни помощи/ бенефициентът възстановява разлика между нетните приходи при изпълнението на проекта и нетните приходи одобрени по проект, за периода от сключване на договора до изтичане на периода на мониторинг. Бенефициерът е длъжен към заявката и повторно в срок до един месец от изтичането на периода на мониторинг да предостави следните документи: Декларация по образец за генериране на нетни приходи по проект;
Справка за паричните потоци, заплащани директно от потребителите за стоки и услуги, предоставени с проекта (напр. такси за използването на инфраструктурата, продажбата или отдаването под наем на земя или сгради или плащания за услуги) за периода от сключване на договора до изтичането периода на мониторинг;
Справка за всички оперативни разходи и разходи за подмяна на недълготрайно оборудване, свързани с финансирания проект за периода от сключване на договора до изтичането периода на мониторинг.
Периодът на мониторинг е три години от датата на получаване на окончателно плащане за микро-, малки и средни предприятия и пет години за останалите ползватели по ПРСР. В случаите на държавна или минимална помощ – в срок до десет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Таблица за определяне категорията на предприятията

Средносписъчен брой на
персонала
Годишен оборот
(хиляди лева)
Стойност на активите
(хиляди лева)
< 97500 < 19500 < 3900 < 3900 < 19500 < 84000
< 10 С В А А В С
< 50 С В А А В С
< 250 С В А А В С

А – Микро предприятие

В – Малко предприятие

С – Средно предприятие

Отбелязват се две от посочените клетки според данните на предприятието. Което и да е отбелязване на клетка с код A, определя предприятието като микропредприятие. Когато не е отбелязана клетка с код A, което и да е отбелязване на клетка с код B, определя предприятието като малко предприятие. В останалите случаи предприятието е средно предприятие.

Данните се определят на база последния одобрен финансов отчет. В случаите на новообразувано микро-, малко или средно предприятие, чийто финансов отчет още не е одобрен, данните се определят според стойността на показателите за текущата финансова година.

Суровини и продукти от тях в чувствителни сектори

Суровини от растителен и животински произход и продукти от тях в чувствителни сектори

 
КУЛТУРИ ОПИСАНИЕ
ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ
1.      Картофи, батати Клубенови зеленчукови култури
Плодови зеленчукови
2.      домати Плодови зеленчукови култури
3.      пипер Плодови зеленчукови култури
4.      сладък пипер Плодови зеленчукови култури
5.      лют пипер Плодови зеленчукови култури
6.      патладжан Плодови зеленчукови култури
7.      краставици Плодови зеленчукови култури
8.      корнишони Плодови зеленчукови култури
9.      тиквички Плодови зеленчукови култури
10.  дини Плодови зеленчукови култури
11.  пъпеши Плодови зеленчукови култури
12.  бамя Плодови зеленчукови култури
13.  градински фасул (зелен) Бобови зеленчукови култури
14.  градинска бакла (зелена) Бобови зеленчукови култури
15.  градински грах (зелен) Бобови зеленчукови култури
Листностъблени зеленчукови
16.  главесто зеле, савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле Листностъблени зеленчукови култури
17.  карфиол Листностъблени зеленчукови култури
18.  салата Листностъблени зеленчукови култури
19.  ендивия Листностъблени зеленчукови култури
20.  марули Листностъблени зеленчукови култури
21.  спанак Листностъблени зеленчукови култури
22.  магданоз Листностъблени зеленчукови култури
23.  копър Листностъблени зеленчукови култури
24.  листно цвекло Листностъблени зеленчукови култури
25.  киселец Листностъблени зеленчукови култури
26.  лапад Листностъблени зеленчукови култури
27.  алабаш Листностъблени зеленчукови култури
Кореноплодни зеленчукови
28.  моркови Кореноплодни зеленчукови култури
29.  магданоз – коренов Кореноплодни зеленчукови култури
30.  целина Кореноплодни зеленчукови култури
31.  салатно цвекло Кореноплодни зеленчукови култури
32.  репички Кореноплодни зеленчукови култури
33.  ряпа Кореноплодни зеленчукови култури
34.  пащърнак Кореноплодни зеленчукови култури
Лукови зеленчукови
35.  лук (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури
36.  чесън (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури
37.  праз Лукови зеленчукови култури
38.  арпаджик Лукови зеленчукови култури
Многогодишни зеленчукови
39.  хрян Многогодишни зеленчукови култури
Зеленчуци за зърно – варива
40.  леща за зърно Бобови зърнени култури – варива
41.  градинска бакла (зърно) Бобови зърнени култури – варива
42.  градински фасул (зърно) Бобови зърнени култури – варива
Лозя  
43.  Десертни лозя  Трайни насаждения
ОВОЩНИ КУЛТУРИ
Семкови овощни видове
44.  ябълки Семкови овощни видове
45.  круши Семкови овощни видове
46.  дюли Семкови овощни видове
47.  мушмули Семкови овощни видове
Костилкови овощни видове
48.  сливи/джанки Костилкови овощни видове
49.  праскови/нектарини Костилкови овощни видове
50.  кайсии/зарзали Костилкови овощни видове
51.  череши Костилкови овощни видове
52.  вишни Костилкови овощни видове
53.  едроплоден дрян Костилкови овощни видове
Ядкови (черупкови) видове
54.  орехи Ядкови (черупкови) видове
55.  бадеми Ядкови (черупкови) видове
56.  лешници Ядкови (черупкови) видове
Ягодоплодни видове
57.  ягоди Ягодоплодни видове
58.  малини Ягодоплодни видове
59.  къпини Ягодоплодни видове
60.  френско грозде (бели и червени) Ягодоплодни видове
61.  арония Ягодоплодни видове
62.  касис Ягодоплодни видове
63.  бодливо грозде Ягодоплодни видове
64.  боровинки Ягодоплодни видове
65.  смокини Ягодоплодни видове
 МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ КУЛТУРИ
Едногодишни
66.  анасон Медицински и ароматни култури
67.  кимион Медицински и ароматни култури
68.  чубрица Медицински и ароматни култури
69.  валериана – двугодишна култура Медицински и ароматни култури
70.  босилек Медицински и ароматни култури
71.  бял трън (силибум) Медицински и ароматни култури
72.  черна мерудия Медицински и ароматни култури
Многогодишни
73.  маслодайна роза Медицински и ароматни култури
74.  лавандула Медицински и ароматни култури
75.  мента Медицински и ароматни култури
76.  блян Медицински и ароматни култури
77.  риган Медицински и ароматни култури
78.  ехинацея Медицински и ароматни култури
79.  жълт мак Медицински и ароматни култури
80.  зим-зелен Медицински и ароматни култури
81.  хизоп Медицински и ароматни култури
82.  маточина Медицински и ароматни култури
83.  медицинска ружа Медицински и ароматни култури
84.  розмарин Медицински и ароматни култури
85.  салвия Медицински и ароматни култури
86.  Шипка Медицински и ароматни култури
ЖИВОТНИ
Говеда и биволи
87.  Телета и малачета до 1 г.
88.  Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване
89.  Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини
90.  Млечни крави и биволици
91.  Крави от месодайни породи
Овце
92.  Овце – млечни, и овце – месодайни
93.  Други овце
Кози
94.  Кози- майки
95.  Други кози
Свине
96.  Свине- майки
97.  Прасенца под 45 дни
98.  Други свине
Птици
99.  Кокошки-носачки
100.                     Бройлери
101.                     Пуйки
102.                     Гъски
103.                     Патици
104.                     Щрауси
Други
105.                     Пчелни семейства
106.                     Буби, кутии бубено семе, живи пашкули на копринена буба

 

Общини, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси

Списък на общините, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси

 

Област Община
Висок риск Среден риск
Благоевград Белица, Гърмен, Кресна, Сатовча, Струмяни Банско, Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Разлог, Сандански, Симитли, Хаджидимово
Бургас Айтос, Камено, Руен, Средец, Сунгурларе Бургас, Карнобат, Малко Търново, Царево, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол
Варна Аврен, Аксаково, Вертино, Вълчи дол Белослав, Бяла, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Елена, Павликени, Стражица Велико Търново, Горна Оряховица, Златарица, Полски Тръмбеш, Свищов, Сухиндол
Видин Бойница, Грамада, Ружинци Белоградчик, Видин, Димово, Кула, Чупрене
Враца Борован, Мездра, Хайредин Враца, Криводол, Роман
Габрово Дряново, Трявна Габрово, Севлиево
Добрич Балчик, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла Генерал Тошево, Добрич, Добрич-селска
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Момчилград, Черноочене Крумовград, Кърджали
Кюстендил Бобошево, Невестино, Сапарева баня, Трекляно Бобов дол, Кочериново, Кюстендил, Рила, Дупница
Ловеч Априлци, Троян, Ябланица Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин
Монтана Берковица, Бойчиновци, Вълчедръм, Якимово Брусарци, Вършец, Георги Дамяново, Медковец, Монтана, Чипровци
Пазарджик Велинград, Панагюрище Лесичово, Пещера, Стрелча
Перник Ковачевци, Трън Брезник, Земен, Перник, Радомир
Плевен Кнежа, Никопол Гулянци, Плевен, Червен бряг
Пловдив Брезово, Карлово, Перущица Асеновград, Калояново, Родопи, Хисаря
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Самуил, Цар Калоян Лозница, Разград
Русе Бяла, Две могили, Иваново, Ценово Борово, Ветово, Сливо поле
Силистра Главиница, Дулово, Кайнарджа, Тутракан Ситово
Сливен Котел, Сливен, Твърдица Нова Загора
София обл. Ботевград, Ихтиман, Мирково, Самоков Годеч, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Костенец, Костинброд, Правец, Сливница, Златица, Пирдоп, Челопеч
София София
Стара Загора Братя Даскалови, Гълъбово, Мъглиж, Павел баня Гурково, Казанлък, Стара Загора
Търговище Антоново, Попово, Омуртаг, Търговище Опака
Хасково Ивайловград, Симеоновград, Тополовград Маджарово, Свиленград, Стамболово, Харманли, Хасково
Шумен Гара Хитрино, Каолиново, Нови пазар, Смядово, Шумен Венец, Върбица, Велики Преслав
Ямбол Болярово, Стралджа Елхово, Тунджа

Общини според степента на риск от горски пожари

Списък на общините според степента на риск от горски пожари

 

Списък с общините, чиято територия е с висок риск от горски пожари

Област

Община

Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Ловеч Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искра, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг
София област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан
Хасково Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли, Хасково
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол

Списък с общините, чиято територия е със среден риск от горски пожари

Област

Община

Благоевград Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол
Габрово Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-град, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Дупница, Трекляно, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън
Пловдив Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Сливен Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица

Списък с общините, чиято територия е със нисък риск от горски пожари

Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе
София-град София
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Никола Козлево, Нови пазар, Каолиново, Каспичан, Смядово, Хитрино, Шумен

Общини с висока лесистост

Списък на общините с висока лесистост

Област

Община
1

2

Лесистост над 60,00%

Благоевград Банско, Белица, Гърмен, Кресна, Разлог, Якоруда
Бургас Малко Търново, Приморско, Царево
Габрово Трявна
Кърджали Ардино
Ловеч Тетевен
Пазарджик Батак, Белово, Велинград, Пещера, Ракитово, Сърница
Пловдив Куклен, Лъки
Сливен Котел, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе
Софийска област Етрополе, Копривщица, Костенец,Чавдар
Стара Загора Гурково
Хасково Ивайловград

Лесистост от 50,00% до 59,99%

Благоевград Гоце Делчев,  Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни
Бургас Несебър, Руен
Варна Долни чифлик, Дългопол
Велико Търново Елена
Видин Белоградчик, Чупрене
Габрово Габрово
Кърджали Джебел, Кирково, Крумовград
Кюстендил Невестино,  Трекляно
Ловеч Априлци, Троян
Монтана Георги Дамяново, Чипровци
Пазарджик Панагюрище
Перник Земен, Трън
Пловдив Кричим, Сопот
Стара Загора Мъглиж, Павел баня
София Ботевград, Златица, Ихтиман,  Мирково, Пирдоп, Самоков, Своге
Хасково Маджарово
Шумен Върбица, Смядово

Лесистост от 40,00% до 49,99%

Благоевград Благоевград, Петрич, Хаджидимово
Бургас Созопол, Сунгурларе
Велико Търново Златарица
Кърджали Кърджали, Черноочене
Кюстендил  Кюстендил, Рила
Ловеч Угърчин
Монтана Берковица, Вършец
Пазарджик Брацигово, Стрелча
Пловдив Асеновград, Карлово, Родопи
Силистра Алфатар
Стара Загора Казанлък, Николаево
София Горна Малина, Елин Пелин, Правец
Търговище Антоново
Хасково Минерални бани

Лесистост от 30,00% до 39,99%

Бургас Средец
Варна Аврен, Бяла, Варна
Велико Търново Велико Търново
Видин Макреш
Враца Мездра, Роман
Габрово Дряново, Севлиево
Пазарджик Лесичово, Септември
Кърджали Момчилград
Кюстендил Бобошево, Кочериново, Сапарева баня
Ловеч Ябланица
Перник Ковачевци
Пловдив Брезово, Перущица, Хисаря
Разград Завет
Сливен Сливен
София Антон, Долна баня, Челопеч
София-град Столична
Стара Загора Стара Загора
Търговище Опака
Хасково Любимец, Стамболово, Тополовград
Шумен Велики Преслав, Никола Козлево

Общини в обхвата на селските райони

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България

Област

Общини

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

Бургас

Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

Велико Търново

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене

Враца

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно

Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница

Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг

Пловдив

Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

София-област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

Стара Загора

Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан

Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

Хасково

Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли

Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

Населени места с развит масов туризъм

списък на Населените места с развит масов туризъм и курортните комплекси

 1. Списък на населени места с развит масов туризъм:
 • Гр. Созопол;
 • Гр. Приморско;
 • Гр. Самоков;
 • Гр. Банско;
 • Гр. Несебър;
 • Гр. Балчик.
 1. Списък на курортни комплекси:
 • Курортен комплекс „Албена“, община Балчик;
 • Ваканционно селище „Елените“, община Несебър;
 • Курортен комплекс „Слънчев бряг“, община Несебър;
 • Ваканционно селище „Дюни“, община Созопол;
 • Курортен комплекс „Международен младежки център – Приморско“, община Приморско;
 • Курортен комплекс „Пампорово“, община Чепеларе;
 • Курортен комплекс „Боровец“, община Самоков.

Общини в обхвата на Северозападен район

Списък на областите/общините, които са в обхвата на Северозападен район съгласно Закона за регионалното развитие

Област Община
1. Видин Белоградчик, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Бойница, Ружинци, Чупрене
2. Враца Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
3. Ловеч Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
4. Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово
5. Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Искър, Червен бряг