Детски кътове

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

1. Цел на процедурата:

Процедурата цели предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове за деца на работното място.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати са:

 • Микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по реда на Търговския закон.
 • Органи на изпълнителната и местната власт.

Допустими партньори са:

„Асоциирани партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ“ са всички физически и юридически лица и техните обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта.

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения, кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство.

Асоциираният/ите партньор/и участват в дейностите по проекта, като децата на неговите работници/служители ползват услугите на детските кътове, създадени по проекта.

Не е допустимо проектите да се изпълняват с повече от пет асоциирани партньори!

Допустими целеви групи са:

 • Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта;
 • Заети лица (родители).

ВАЖНО! Изпълнението на дейностите по процедурата следва да приключи до 30.06.2023 г.

3. За какво може да се кандидатства?

1) Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца), посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца.

ВАЖНО! Всяко проектно предложение трябва да предоставя почасови грижи за минимум 15 деца на възраст до 12 г. По настоящата процедура ще бъдат финансирани проектни предложения единствено за създаване на нови детски кътове. Не е допустимо да се кандидатства за финансиране на дейността на вече създадени подобни социални придобивки на кандидат или асоцииран партньор. Не е допустимо проектното предложение да включва ремонт/оборудване на площадка/място за игра на открито.

2) Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца.

3) Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца.

4) Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца.

ВАЖНО! Едно безработно лице следва да полага грижи за минимум 5 деца!

4. Какви са допустимите разходи?

 • Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и на ЗДСл. Допустими са разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца – при покриване на средна брутна месечна заплата на наетите лица за икономическа дейност “Хуманно здравеопазване и социална работа” за последната година /по данни на НСИ/ и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО;
 • Разходи за материали, оборудване, обзавеждане и текущ/основен ремонт на помещенията. Разходите за СМР са допустими до 20 % от общите допустими разходи.
 • Режийни разходи за помещението;
 • Застраховка на закупеното по проекта оборудване;
 • Разходи за обучение на лица, които не притежават подходяща квалификация за полагане на грижи за деца;
 • Разходи за информация и комуникация;
 • Разходи за организация и управление.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Минимален размер на помощта: 50 000 лева

Максимален размер на помощта: 150 000 лева

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, за която може да се кандидатства по настоящата процедура е:

 • за големи предприятия – до 70 % от общо допустимите разходи по проекта;
 • за средни предприятия – до 80 % от общо допустимите разходи по проекта;
 • микро- и малки предприятия – до 90 % от общо допустимите разходи по проекта.

Общ бюджет на процедурата: 15 000 000 лева

Краен срок за кандидатстване: 17:30 часа на 15.12.2020 г.

Умения

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

1. Цел на процедурата:

Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели и повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица, посредством предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.

2. Кой може да кандидатства?

Работодатели – всяко физическо или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. За целите на процедурата кандидат може да бъде и лице, което се явява предприятие/работодател по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

 1. Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място/работен процес.
 2. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от трета квалификационна степен) на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
 3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
 • Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”
 • Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в
 • областта на природните науки и технологиите“
 • Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”
 • Ключова компетентност 5 „Умение за учене“
 • Ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“
 • Ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество“

По настоящата процедура се допуска едно лице да бъде включено само в едно обучение по професионална квалификация и/или едно по ключови компетентности.

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения, кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство. Не е допустимо проектите да се изпълняват с повече от двама партньори!

 1. Включване безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение/я.
 2. Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.) за заети лица при работодател, за периода на обучение.

Примерни форми на гъвкава заетост:

 • Почасова работа;
 • Работа на смени;
 • Работа на непълно работно време;
 • Работа на плаващо работно време;
 • Гъвкави работни часове за определен период;
 • Работа на повикване;
 • Работата от разстояние;
 • Ротация на работното място.

4. За каки разходи може да се кандидатства?

 1. Разходи за възнаграждения
 • Разходи за осигурителни вноски на новонаетите неактивни/безработни лица, успешно завършили обучението/-ята, след което включени в несубсидирана заетост при работодател(стимули за работодателите) – тук следва да се включат всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност за периода на назначаване на несубсидирана заетост до края на проекта.
 • Разходи за заети лица, участващи в гъвкави форми на заетост в размер на 100,00 лв. месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя по КТ и КСО (стимули за работодателите) – разходът е допустим за периода на обучение на даденото лице.
 1. Разходи за стипендии
 • Разходи за стипендии на обучаващите се безработни/неактивни лица – тук следва да се заложат разходите за стипендии на обучаващите се безработни/неактивни лица в размер на 10,00 лв. в населеното място и 15,00 лв. извън населеното място. Стипендиите се изплащат за всеки присъствен учебен ден (минимум 6 учебни часа). Разходите за стипендии са лични разходи за обучаваните лица и се предоставят за периода на обучение.

3 Разходи за специфични обучения

 • Разходи за провеждане на специфични за конкретното работно място обучения – тук следва да се включат разходите за специфичните обучения за конкретното работно място/работен процес при спазване на изискването максимално допустимата стойност на безвъзмездна финансова помощ за едно лице включено в специфично/и обучение/я да не надвишава 2 500 лв.
 1. Разходи за обучения по ПК и КК
 • Разход за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на професионална квалификация за част от професия – тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група за придобиване или повишаване на професионална квалификация:

– за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;

– за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;

– за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;

Непреките разходи, които са свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административни разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, разходи за командировки, разходи за информация и комуникация и др. ) са за сметка на бенефициента и не се включват в общата стойност на бюджета.

5. Какви са целевите групи?

 • Заети лица;
 • Безработни лица;
 • Неактивни лица.

6. Кой ще получиприоритет?

За целите на процедурата, като приоритетни се приемат следните сектори:

 • Код 09 Спомагателни дейности в добива;
 • Код 10 Производство на хранителни продукти;
 • Код 11 Производство на напитки;
 • Код 12 Производство на тютюневи изделия;
 • Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон;
 • Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти;
 • Код 20 Производство на химични продукти;
 • Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти;
 • Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини;
 • Код 24 Производство на основни метали;
 • Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
 • Код 27 Производство на електрически съоръжения;
 • Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили;
 • Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване;
 • Сектор Е Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване;
 • Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника;
 • Код 51 Въздушен транспорт;
 • Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
 • Далекосъобщения;
 • Сектор K Финансови и застрахователни дейности;
 • Сектор M Професионални дейности и научни изследвания;
 • Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила;
 • Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации;
 • Код 85.52 Неформално обучение в областта на културата;
 • Код 86 Хуманно здравеопазване;
 • Код 90 Артистична и творческа дейност;
 • Код 91 Други дейности в областта на културата;
 • Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби;
 • Код 95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи;
 • Код 96 Други персонални услуги.

Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство!

7. Колко е финансовото подпомагане?

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000.00 лева;

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660.00 лева.

Интензитет на помощта за категория „помощ за обучение“ под режим групово освобождаване – Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура в съответствие с изискванията на Регламент 651/2014 на Комисията в зависимост от категорията на предприятието-кандидат/партньор/и, е както следва:

 • За големи предприятия – не надхвърля 50%;
 • За средни предприятия – не надхвърля 60%;
 • За малки/микро предприятия – не надхвърля 70%.

Минимална помощ (de minimis) по Регламент (ЕС) № 1407/2013 – Приложим за разходите за стимули на работодателите: 100% интензитет на безвъзмездната финансова помощ.

Общ бюджет на процедурата: 30 000 000.00 лв.

Крайният срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 03.05.2019 г.

Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Общата цел на операцията е да допринесе за по-пълноценната подкрепа и социалното включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа, включително в специализираните институции чрез реализиране на мерки в посока социално включване чрез формиране на умения за самостоятелност, личностно развитие и др.

2. Кой може да кандидатства?

Доставчици на социални услуги.

3. За какво може да се кандидатства?

Реализиране на собствени програми на неправителствени организации за подкрепа и социално включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа в специализирани институции:

 • Личностно развитие;
 • Придобиване на умения за самостоятелен живот;
 • Провеждане на терапевтични дейности за компенсиране на трудности в развитието;
 • Насърчаване на доброволчеството.

Допустими разходи за реализация на дейностите:

 • Разходи за персонал;
 • Разходи за материални/нематериални активи;
 • Разходи за услуги;
 • Непрекиразходи.

4. Колко е финансовото подпомагане?

100% интензитет на безвъзмездната финансова помощ.

Максимален размер на помощта: 391 166 лв.

Общ бюджет на процедурата: 2 000 000 лева.

Очакван прием: Октомври – Декември 2019 г.

Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Целта на операцията е да се осигурят ресурси и финансиране за организиране на дейности за създаване на защитена работна среда на принципа на социалните предприятия, насочени към лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, които имат нужда от подкрепа за самостоятелен живот и социално включване. Чрез предоставяното обучение на работното място ще се стимулира интеграцията им, създаването, развитието и възстановяването на умения, като в същото време ще бъде и посоката за постигане на независимост и избягване на риска от изолация.

Операцията е в подкрепа на група мерки 1 „Мерки за осигуряване на подкрепа в домашна среда и в общността на лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа“, Мярка 3 “Осигуряване на подкрепена заетост на лица с психични разстройства и умствена изостаналост” и Операция 7 от Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

2. Кой може да кандидатства?

 • Общини;
 • Доставчици на социални услуги;
 • НПО;
 • Социални предприятия.

3. За какво може да се кандидатства?

 • Развитие и апробиране на дейности на принципа „Социално предприятие“.
 • Създаване на условия за реална заетост на хората от целевите групи.
 • Предоставяне на обучения, свързани със спецификата на съответната позиция.
 • Адаптиране на работните места за лица с психични разстройства и умствена изостаналост, в случай на необходимост.
 • Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца.
 • Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група.
 • Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.

Допустими разходи за реализация на дейностите:

 • Разходи за персонал;
 • Разходи за материални/нематериални активи;
 • СМР;
 • Разходи за услуги;
 • Непреки разходи.

4. Колко е финансовото подпомагане?

В случаите на приложимост на Регламент (ЕО) №1407/2013, максималният размер на помощта е 391 166 лв.

100% интензитет на безвъзмездната финансова помощ.

Общ бюджет на процедурата: 3 000 000 лева.

Очакван прием: Октомври – Декември 2019 г.

Транснационални партньорства

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Операцията цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

2. Кой може да кандидатства?

Всички допустими кандидати по ОПРЧР.

3. За какво може да се кандидатства?

Задължителни дейности:

 • Организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи;
 • Адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи;
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).

Допълнителни дейности:

 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави членки;
 • Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).

Допустими разходи за реализация на дейностите:

 • Разходи за персонал;
 • Разходи за материални/нематериални активи;
 • Разходи за услуги;
 • Непреки разходи.

4. Колко е финансовото подпомагане?

100% безвъзмездно финансиране.

Минимален размер на помощта за един проект: 50 000 лв.

Максимален размер на помощта за един проект: 150 000 лв.

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2020 г. 17:30 ч.

Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Процедурата е насочена към включване на пазара на труда, професионално ориентиране и предоставяне на посреднически услуги на младежи от 16 до 21 г. вкл., настанени в резидентни услуги. Целта е чрез социална и професионална интеграция, наставничество и обучение да се създават предпоставки за развитието на младежите. Процедурата е в съответствие с Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

2. Кой може да кандидатства?

Компонент 1:

 • Работодатели;
 • НПО

Компонент 2:

 • Социални предприятия;
 • Работодатели;
 • НПО;
 • Общини;
 • Доставчици на социални услуги.

3. За какво може да се кандидатства?

Компонент 1:

1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, и дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч.:

 • информационни кампании и събития;
 • трудови борси;
 • индивидуална работа с идентифицираните лица:
  – изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите;
  – професионално ориентиране, информиране и консултиране;
  – психологическо подпомагане;
  – насочване към образователни институции и структури на Министерството на образованието и науката на регионално
  и местно ниво за продължаване на образованието;
  – насочване към включване в обучение;
  – осъществяване на връзки с работодатели и подпомагане наемането на работа;
  – насочване към и подпомагане на регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.

2. Предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице – мотивационни обучения, обучение за придобиване
на професионална квалификация и на ключови компетентности.

3. Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице.

4. Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи.

Компонент 2:

1. Подкрепа за дейността на социални предприятия във връзка с осигуряване на заетост и създаване на трудови навици и социални умения, тип „защитена работна среда“ за младежи от резидентни услуги – например кафене, ресторант, ателие и т.н., места, в които да придобиват трудови навици на практика.

2. Социална и професионална интеграция на младежите, осигуряване на подкрепа, чрез трудово наставничество за провеждане на трудова практика в реална работна среда.

3. Трудово наставничество за въвеждане и обучение на работното място за лицата, за които се осигурява заетост, текуща подкрепа в работния процес.

4. Адаптиране и оборудване на работното място.

5. Субсидиране на работната заплата и осигуровките за работодатели, които наемат младежите.

Допустими разходи по процедурата са:

 • Разходи за персонал;
 • Разходи за материални/нематериални активи;
 • Разходи за услуги;
 • Непрекиразходи.

4. Колко е финансовото подпомагане?

В случаите на приложимост на Регламент (ЕО) №1407/2013, максималният размер на помощта е 391166 лв.

100% интензитет на безвъзмездната финансова помощ.

Общ бюджет на процедурата: 3 000 000 лева

Очакван прием: Септември – Ноември 2019 г.

Подкрепа за устойчив бизнес

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

1. Цел на финансирането

Процедурата цели да предостави подкрепа чрез достъп до услуги за бизнес развитие на предприятия (вкл. самонаети лица), създадени и подпомогнати в рамките на операции и мерки за насърчаване на предприемачество и стартиране на самостоятелен бизнес в ОПРЧР 2014 – 2020 или Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/.

Подкрепата по настоящата процедура е насочена към предоставяне на менторство и бизнес услуги за развитие на предприятия с цел първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие в бъдеще.

2. Кой може да кандидатства?

 • Предприятия, включително социални предприятия и самонаети лица, подкрепени по операции по ОПРЧР 2014 – 2020 и по
  мерки по ЗНЗ;
 • Микро предприятия, самонаети лица и социални предприятия, получили финансиране чрез финансов механизъм по ОП-
  РЧР 2014 – 2020;
 • Микро-предприятия, включително социални предприятия и самонаети лица, стартирали дейност чрез проекти за подкрепа на предприемачеството по Стратегии за ВОМР на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР 2014 – 2020.
 • Предприятия и самонаети лица, стартирали собствена стопанска дейност като безработни лица с одобрен бизнес-проект и
  получили еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица по реда на чл.47, ал.1 от ЗНЗ;
 • Микро-предприятия, създадени от безработни лица и стартирали стопанска дейност по одобрен бизнес-проект съгласно чл. 49 от ЗНЗ.

3. За какво може да се кандидатства?

Подкрепата за успешното развитие на предприятията трябва да осигурява дейности/услуги, насочени към успешно развитие на предприятието, в т.ч.:

 • менторство за развитие на бизнеса – съвети за конкретната бизнес дейност с цел усъвършенстване на прилагания бизнес модел, практически насоки за решаване на конкретни казуси от организационен и управленски характер, др.;
 • консултации по маркетинг във връзка с конкретни продукти/услуги на предприятието;
 • създаване на бизнес контакти и подпомагане процесите на договаряне – намиране и свързване с конкретни бизнес партньори, консултации по текстове на договори, др.;
 • юридически услуги;
 • услуги по управление на човешките ресурси;
 • други подпомагащи развитието на начинаещия бизнес услуги, напр. достъп до мрежи, насърчаващи бизнес развитието, изготвяне на документи, подпомагане участието в търговски изложения и панаири, според конкретните нужди.

4. Колко е финансовото подпомагане?

Минимален размер на помощта: до 5 000 лв., 100% безвъзмездно финансиране.

Очакван прием: Януари 2019 г. – Декември 2020 г.

Специфични обучения

Процедура BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения”

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 1. Цели на процедурата:

Основната цел е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения.

Реализирането на процедурата ще създаде предпоставки за по-доброто балансиране на търсенето и предлагането на работна сила в едни от най-динамично развиващите се и конкурентни сектори на българската икономика. С подходяща подготовка безработните и/или заетите лица ще имат шанс да се реализират на позиции, които осигуряват над средните за страната доходи, а компаниите от секторите, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда ще намерят отговор на едно от основните предизвикателства пред тяхното развитие – недостига на работна сила с подходяща квалификация.

 1. Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати/партньори са микро, малки, средни или големи предприятия, в качеството на работодатели със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България в съответствие с българското законодателство.

Под „работодател“ следва да се разбира всяко физическо (ЕТ) или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, регистрирано по ТЗ и което наема работници или служители по трудово правоотношение.

Работодателите следва да развиват своята основна и/или допълнителна икономическа дейност съгласно някой от изброените кодове за икономическа дейност в съответствие с Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

Икономически сектори, основаващи се на знанията

 • Код 09 Спомагателни дейности в добива;
 • Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти;
 • Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти;
 • Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
 • Код 51 Въздушен транспорт;
 • Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения;
 • Сектор K Финансови и застрахователни дейности;
 • Сектор M Професионални дейности и научни изследвания;
 • Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила;
 • Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации;
 • Код 86 Хуманно здравеопазване;
 • Код 90 Артистична и творческа дейност;
 • Код 91 Други дейности в областта на културата;
 • Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби.

Икономически сектори, основаващи се на високите технологии

 • Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти;
 • Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
 • Код 30.3 Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели;
 • Код 59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика;
 • Код 60 Радио- и телевизионна дейност;
 • Код 61 Далекосъобщения;
 • Код 62 Дейности в областта на информационните технологии;
 • Код 63 Информационни услуги;
 • Код 72 Научноизследователска и развойна дейност.

Икономически сектори, основаващи се на ИКТ

 • Код 26.1 Производство на електронни елементи и печатни платки;
 • Код 26.2 Производство на компютърна техника;
 • Код 26.3 Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника;
 • Код 26.4 Производство на битова електроника;
 • Код 26.8 Производство на магнитни и оптични носители, незаписани;
 • Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника;
 • Код 58.2 Издаване на програмни продукти;
 • Код 61 Далекосъобщения;
 • Код 62 Дейности в областта на информационните технологии;
 • Код 63.1 Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web- портали;
 • Код 95.1 Ремонт на компютърна и комуникационна техника.

Преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда

 • Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили;
 • Код 10 Производство на хранителни продукти;
 • Код 11 Производство на напитки;
 • Код 12 Производство на тютюневи изделия;
 • Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
 • Код 27 Производство на електрически съоръжения;
 • Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон;
 • Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване;
 • Код 20 Производство на химични продукти;
 • Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти;
 • Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини;
 • Код 24 Производство на основни метали;
 • Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти.

За да удостоверят икономическата си дейност, всички кандидати/партньори по процедурата следва да представят към проектните предложения актуално Удостоверение за код на основната икономическа дейност и допълнителна икономическа дейност (ако е приложимо), издадено от Националния статистически институт (въз основа на данни за предходната приключила финансова година).

 1. Какво се финансира?
 • Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения;
 • Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при работодател;
 • Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица;
 • Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.

Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ, за един обучаем общо за всички обучения не може да надхвърля 3 000 лева.

Под „специфично обучение“ се има предвид обучение, което включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието и която осигурява квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия или области на дейност. Подобни обучения попадат извън обхвата на системата за професионално образование и обучение. Предвиденото/ите обучение/я трябва да съответстват на установените нужди на работодателите и да са с насоченост към упражняваната сфера на дейност на предприятието, както и към бъдещата длъжност, на която се предвижда да бъде назначено лицето в предприятието. Обучението трябва да бъде свързано с придобиване на умения на служителите на съответните предприятия в области на подготовка, произтичаща от спецификите на производствения процес, приложима към бъдещата длъжност на работника/служителя и квалификация, свързана с особеностите на дейността.

Дейност 2. „Включване на успешно завършилите обученията неактивни/ безработни лица в несубсидирана заетост при работодател“ е задължителна в случай, че в целевата група по проекта са включени неактивни/безработни лица. За наемането на неактивните и безработни лица, включени в заетост по проекта, ще бъдат предоставени стимули на работодателите за период до 6 месеца – покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност.

Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в операцията и успешно завършили обученията за период от 6 месеца след приключване на проекта.

По настоящата програма допълнително са допустими Разходи за организация и управление (възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните и др. разходи, свързани с управлението на проекта) в размер на 10% от допустимите преки разходи по проекта.

 1. Какви са целевите групи?

Допустими целеви групи по процедурата са неактивни и безработни лица до 29 г. включително и/или заети лица.

За целите на процедурата, лица наети на граждански договор няма да се считат за заети лица в предприятията кандидат/партньор/и. Приема се, че заетите лица включват наетите и самонаетите лица на 15 и повече навършени години.

Наети лица – това са лицата, извършващи в обществения сектор или за частен работодател работа, за която получават възнаграждение под формата на работна заплата. В наетите лица се включват лица, работещи по трудово правоотношение.

Самонаети лица – това са лицата, които сами или в съдружие с други лица извършват стопанска дейност, работят на свободна (частна) практика, работят под аренда или извършват самостоятелно друга дейност, като не наемат на работа други лица.

Новонаетите неактивни и безработни лица до 29 г. включително следва да се назначат в съответствие с длъжностите по НКПД 2011.

 1. Колко е финансовото подпомагане?
 • Голямо предприятие – 70% интензитет на помощта;
 • Средно предприятие – 80% интензитет на помощта;
 • Малко/микро предприятие – 90% интензитет на помощта.

Размер на заявената финансова помощ:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 50 000 лева.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 391 000 лева

Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.10.2017 г. 17:30 ч.

Развитие на социалното предприемачество

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 1. Цел на финансирането:

Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

 1. Кой може да кандидатства?

Социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия на хора с увреждания, кооперации на хора с увреждания, общини, райони на общини, доставчици на социални услуги, неправителствени организации.

Ако към момента на кандидатстване, кандидатът не е социално предприятие, то той следва да създава ново социално предприятие, за което към момента на изпълнението на административния договор ще представи и съответните документи, удостоверяващи, че чрез настоящия проект е създадено социално предприятие, което попада в обхвата на дефиницията за социално предприятие.

 1. За какво може да се кандидатства?

Целта на процедурата е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика, като се подкрепят следните видове дейности:

 • Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;
 • Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.
 • Професионално обучение, пряко свързано със съответното работно място, което се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
 • Предоставяне на обучение по ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка. По дейност 3 се допускат обучения единствено по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“;
 • Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група;
 • Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт на помещението;
 • Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
 • Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца (задължителна дейност);
 • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;
 • Организация и управление (с разход до 10% от общите разходи).
 1. Колко е финансовото подпомагане?

Минимален размер на помощта: 50 000 лева

Максимален размер на помощта: според режима на подкрепа – 391 166 лева

Финансиране: 100%

Общ бюджет на процедурата: 15 000 000 лева

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 09.10.2017 г., 17:30 часа.

Подкрепа за предприемачеството

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 1. Цел на финансирането:

Подготовка на лица, желаещи да развият собствен бизнес за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане. Цели се подпомагане на целевите групи в разработка и преценка на предприемаческите им идеи. Ще се подпомогне започване на реална стопанска дейност от новосъздадените микропредприятия.

 1. Кой може да кандидатства?

Центрове за развитие на предприемачеството (неправителствени организации, търговски дружества), социални партньори и финансови институции.

 1. За какво може да се кандидатства?
 • Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.
 • Предоставяне на обучения, свързан с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.
 • Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа, вкл. консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група; преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат предприемачите; консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата; консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР; подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ.
 1. Колко е финансовото подпомагане?

Минимален размер на помощта: 100 000 лв.

Максимален размер на помощта: 391 166 лв.

До 100% безвъзмездно финансиране

Общ бюджет на процедурата: 5 000 000 лв.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 02.10.2017 г., 17:30 часа.