Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

КОЙ може да кандидаства?

Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Кандидати, които имат  приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години.
 • Кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия.
 • Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). Кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2020 г.
 • Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
 

Категория на предприятието

 

Нетни приходи от продажби

 

Микропредприятие

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

Не са допустими за кандидатстване кандидати:

1. Микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район.

2. Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност в областта на преработка и/или маркетинг на горски продукти.

3. Предприятия от сектор С:

 • 10 Производство на хранителни продукти
 • 10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
 • 10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
 • 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
 • 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
 • 10.5 Производство на мляко и млечни продукти
 • 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
 • 10.81 Производство на захар
 • 10.83 Преработка на кафе и чай
 • 10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
 • 10.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
 • 11.02 Производство на вина от грозде
 • 11.03 Производство на други ферментирали напитки
 • 11.06 Производство на малц

4. Предприятия от сектор рибарство и аквакултури.

5. Предприятия, осъществяващи  основна икономическа  дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия.

За КАКВО може да се кандидаства?

Дейности, насочени към  подобряването на енергийната ефективност в предприятието. Предвидените за придобиване по проекта материали и оборудване трябва да са сред посочените в Списъка на допустимите категории материали и оборудване, който може да разгледате тук: (Prilojenie_18.1_Spisyk aktivi).

Дейности, свързани с изпълнение на мерки за енергийна ефективност на самостоятелни административни сгради, на сгради, които не са въведени в експлоатация, на сгради, които не са собственост на предприятието-кандидат, както и такива, свързани с изграждане на изцяло нови сгради не са допустими.

КАКВИ са допустимите разходи?

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР, представляващи дълготрайни активи, включени в Списъка на допустимите категории активи;
 • Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, а именно:
  – Разходи за консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001- не следва да надвишават 8 000 лв.;
  – Разходи за консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001- не следва да надвишават 10 000 лв.

КОЛКО е помощта?

Максимален интензитет на помощта: 50%

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е, както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU

Национално съфинансиране

136 226 120 лв.

69 651 309,16 евро

136 226 120 лв.

69 651 309,16 евро

Н/П

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект по процедурата са, както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект
25 000 лв.

150 000 лв.

Помощта по процедурата се предоставя при условията на режим de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013. Максималният размер на помощта за едно и също предприятие, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро  за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

ВАЖНО: За финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Срок за изпълнение на проекта: всеки проект не следва да надвишава 10 /десет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Очакван прием: 03.05.2022 г. – 23.05.2022 г.

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II – фаза 3

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Цел

Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Бюджет

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“, е 55 000 000 лева. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата може да бъде увеличен.

Кой може да кандидатства?

Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

1) Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, извършвали съответната икономическа дейност. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в схемата за набиране на заявления поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани не по-късно от 01.10.2020 г.

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

4) Кандидатите трябва да са преустановили/ограничили дейността си в резултат на Заповеди с № № РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г. РД-01-220/ 08.04.2021 г. РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, и да развиват основна или допълнителна икономическа дейност (съгласно данни за последната отчетена финансова година след 2019 година включително).

ВАЖНО: Допустими по настоящата процедура са единствено кандидати, чиято дейност е  преустановена/ограничена  вследствие на една или повече от ЗМЗ (заповеди на здравния министър с № № РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г., РД-01-220/08.04.2021 г. РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г.) за периода от 22.03.2021 г. до 30.04.2021 г. включително.

Кодовете на допустимите за подпомагане основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ в настоящите условия са изчерпателно изброени. Необходимо е едновременно да са налице пряко преустановяване в резултат на издаване на заповедите на министъра на здравеопазването (невъзможност за извършване или затрудняване с такъв интензитет, изключващ до степен на невъзможност) на съответната дейност или част от нея, и същата да е посочена в допустимите кодове съгласно настоящите условия, както следва:

– 85 „Образование“ с изключение на 85.60 „Спомагателни дейности в областта на образованието;

– 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;

– 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“;

– 90 „Артистична и творческа дейност“;

– 91.02 „Дейност на музеи“;

– 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“;

– 59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания;

– 59.14 „Прожектиране на филми“;

– 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;

– 56 „Ресторантьорство“;

– 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“ (отнася се само за дейности на сауни, турски и парни бани, извършвани в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове, не се отнася за самостоятелни кабинети, предлагащи например масажи, солариум или други подобни услуги, които не са част от посочените центрове);

– 86.90 „Други дейности по хуманно здравеопазване“ (отнася се само за дейности в областта на балнео- и хидротерапията, извършвани в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове и таласотерапевтични центрове);

– 68.10 „Покупка и продажба на собствени недвижими имоти“ (отнася се само за дейности свързани с покупко-продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“ (отнася се само за дейности свързани с покупко-продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, представляващи търговски центрове (eдна или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ или обекти в тях);

– 68.32 „Управление на недвижими имоти“ (отнася се само за дейности по управление на недвижими имоти, представляващи търговски центрове (eдна или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ или обекти в тях);

– 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ (отнася се само за туристически услуги на случайния пътнически транспорт и специализиран превоз на деца и ученици до и от детски градини и училища).

– 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“;

– 74.20 „Дейности в областта на фотографията“ (отнася се само за дейностите, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“ (отнася се само за дейностите, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 96.02 „Фризьорски и козметични услуги“ (отнася се само за дейностите, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, отнася се за:

– магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м. предлагащи нехранителни стоки;

– обектите в търговски центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ, с изключение на:

 • 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
 • 47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
 • 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
 • 47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;
 • 47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);
 • 47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);
 • 47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики);
 • 47.91 „Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет;

ВАЖНО: Относно код 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“ и КИД 85 „Образование“ – на подпомагане подлежат тези образователни и подобни на тях дейности за обмен на съвкупност от знания, умения, информация и дейностите, попадащи в КИД 82.3, при които присъственото провеждане не е действително заменено по разпореждане или по преценка на предприятието от провеждане чрез електронни средства.

ВАЖНО: Относно код 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, относно магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки, не е налице преустановяване, съответно не са допустими кандидати предприятия, които по своя преценка фактически са преустроили обекта, съответно са намалили, разделили и т.н. търговската площ, така че достъпът до обекта е останал възможен. Не е налице преустановяване и в случай, че предприятието по своя преценка в действителност е продължило да извършва продажби на място, т.нар. търговия тип кеш и кери, например на входа на магазина или на други точки на границите на търговския обект, въпреки че клиентите нямат достъп до вътрешността. Това не се отнася за търговията тип онлайн и други отдалечени поръчки, при които клиентът по предварителна заявка получава стоката на определена точка, дори когато тази точка е на границата на търговския обект.

Кои предприятия не могат да получат подкрепа по тази програма?

Предприятията, които няма да могат да се възползват от програмата са:

a) са обявени в несъстоятелност;

б) са в производство по несъстоятелност;

в) са в процедура по ликвидация;

г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

д) са преустановили дейността си;

е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;

ж) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

з) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

и) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на

случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

й) имат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) и т. 7 (по влезли в сила наказателни постановления) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

к) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;

л) лицата, които представляват кандидата са правили опит да:

 1. i) повлияят на вземането на решение от страна на НАП, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
 2. ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

м) лицата, които представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда за:

 1. i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
 2. ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;

н) за лицата, които представляват кандидата е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;

о) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);

п) е установено, че:

 1. i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 2. ii) не са предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ на предприятие

Всяко предприятие може да кандидатства с един проект, който  включва всички негови засегнати от временните ограничителни мерки обекти, като максималната допустима стойност на подкрепата е 100 000 лв.

Конкретният размер на помощта за дадено предприятие, чиито обекти и дейности са засегнати от противоепидемичните мерки, ще зависи от кода на неговата основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно Класификацията на икономическите дейности-2008 на НСИ.

Основна икономическа дейност – дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги и т.н., в зависимост от вида на дейностите на предприятието.

Допълнителна икономическа дейност – всяка друга дейност на предприятието/обекта, чиято крайна продукция на стоки и услуги е подходяща за доставка и реализация на пазара. Добавената стойност на допълнителната дейност трябва да бъде по-малка от тази на основната дейност.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по схемата, следва да бъде в максимален размер на:

 1. 20% от оборота без ДДС, реализиран от преустановените съгласно Заповеди с №№ РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г. РД-01-220/08.04.2021 г., РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г. обекти/дейности за този календарен период в рамките на периода от 22 март 2019 г. до 30 април 2019 г. вкл., който съответства на конкретния период на преустановяване на дейността в рамките на периода 22 март – 30 април 2021 г. включително. За предприятия, които след 01.01.2020 г. са започнали или възобновили дейност, преустановена с посочените заповеди, се взема предвид оборотът от преустановените дейности/обекти за месец октомври 2020 г., за всеки от месеците до отпадане на съответното основание за преустановяване на дейността, като за непълен месец безвъзмездните средства се предоставят пропорционално на дните от месеца. Така определеният максимален размер на помощта се отнася за предприятия с код на основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ, както следва:

– 85 „Образование“ с изключение на 85.60 „Спомагателни дейности в областта на образованието;

– 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;

– 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“;

– 90 „Артистична и творческа дейност“;

– 91.02 „Дейност на музеи“;

– 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“;

– 59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания;

– 59.14 „Прожектиране на филми“;

– 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;

– 56 „Ресторантьорство“;

– 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“ (отнася се само за дейности, извършвани в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове, не се отнася за самостоятелни кабинети, предлагащи например масажи, солариум или други подобни услуги, които не са част от посочените центрове);

– 86.90 „Други дейности по хуманно здравеопазване“ (отнася се само за дейности в областта на балнео- и хидротерапията, извършвани в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове и таласотерапевтични центрове);

– 68.10 „Покупка и продажба на собствени недвижими имоти“ (отнася се само за дейности свързани с покупко-продажба на недвижими имоти, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“ (отнася се само за дейности свързани с отдаване под наем и експлоатация на недвижими имоти, представляващи търговски центрове (eдна или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ или обекти в тях);

– 68.32 „Управление на недвижими имоти“ (отнася се само за дейности по управление на недвижими имоти, представляващи търговски центрове (eдна или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ или обекти в тях);

– 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ (отнася се само за туристически услуги на случайния пътнически транспорт и специализиран превоз на деца и ученици до и от детски градини и училища).

 

 1. 10% от оборота без ДДС, реализиран от преустановените съгласно ЗМЗ дейности/обекти за този календарен период в рамките на периода от 22 март 2019 г. до 30 април 2019 г. вкл., който съответства на конкретния период на преустановяване на дейността в рамките на периода 22 март – 30 април 2021 г. включително. За предприятия, които след 01.01.2020 г. са започнали или възобновили дейност, преустановена с посочените заповеди, се взема предвид оборотът от преустановените дейности/обекти за месец октомври 2020 г., за всеки от месеците до отпадане на съответното основание за преустановяване на дейността, като за непълен месец безвъзмездните средства се предоставят пропорционално на дните от месеца). Така определеният максимален размер на помощта се отнася за предприятия с код на основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ, както следва:

– 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“;

– 74.20 „Дейности в областта на фотографията“ (отнася се само за дейностите, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са

разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“ (отнася се само за дейностите, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 96.02 „Фризьорски и козметични услуги“ (отнася се само за дейностите, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, отнася се за:

– магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м. предлагащи нехранителни стоки;

– обектите в търговски центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ, с изключение на:

 • 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
 • 47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
 • 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
 • 47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;
 • 47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);
 • 47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);
 • 47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики);
 • 47.91 „Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет.

ВАЖНО: Подпомагането е допустимо само за оборота, пряко относим към преустановената част от дейността, тъй като същото има за определящ критерий действително реализирания оборот за определен период от време.

ВАЖНО: Когато е засегнато предприятие, преустановило дейности/обекти, попадащи и в т. 1 и в т. 2, при определяне на максималния размер на помощта се взема предвид оборотът, съответстващ на всяка от преустановените дейности за съответния период на преустановяване на дейността.

Съфинансиране от страна на предприятията не е необходимо.

Интензитетът на подкрепата ще е 100%

Продължителност на проектите

Продължителността на изпълнение на проект за подкрепа е три месеца, считано от датата на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

Краен срок за кандидатстване: 16:30 ч. на 22.06.2021 г.

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

КОЙ може да кандидаства?

Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
 • Кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.
 • Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.;
 • Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Не са допустими за кандидатстване фирми:

1. предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

2. Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;

3. Предприятия от сектор С:

 • 10 Производство на хранителни продукти
 • 10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
 • 10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
 • 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
 • 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
 • 10.5 Производство на мляко и млечни продукти
 • 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
 • 10.81 Производство на захар
 • 10.83 Преработка на кафе и чай
 • 10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
 • 10.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
 • 11.02 Производство на вина от грозде
 • 11.03 Производство на други ферментирали напитки
 • 11.06 Производство на малц

4. Предприятия от сектор К “Финансови и застрахователни дейности” и от раздел 92 „Организиране на хазартни игри“.

За КАКВО може да се кандидаства?

Допустими за финансиране са дейности: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустими за финансиране разходи:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

По процедурата се прилага опростено отчитане на разходите на база еднократна сума за оперативни разходи съгласно чл. 67 (1), т. в / от Регламент 1303/2013.

КОЛКО е помощта?

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 78 233 200 лева.

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на статистически данни за броя на малките  предприятия с оборот над 500 000 лв. във всеки от секторите, както следва:

 

Сектор съгласно КИД-2008

 

Разпределение на бюджета по сектори (лв.)

 

Сектор B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

267 400

Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

16 225 200

Сектор D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

 

378 900

Сектор E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

566 100

Сектор F СТРОИТЕЛСТВО

 

8 598 500

Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ

 

26 067 300

Сектор H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

 

6 824 400

Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

 

5 861 600

Сектор J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ  ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

 

3 659 600

Сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

1 199 100

Сектор M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

3 191 600

Сектор N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

2 019 200

Сектор P ОБРАЗОВАНИЕ

 

263 000

Сектор Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

 

1 769 600

Сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 

1 020 800

Сектор S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 

320 900

В случай че бюджетът по някой от секторите не бъде усвоен, Управляващият орган си запазва правото да пренасочи свободния ресурс към онези сектори, за които не достига наличното финансиране.

Максимален интензитет на помощта: 100%

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 50 000 лева.

По процедурата се прилага Режим на държавна/минимална помощ:

 • Помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020

ИЛИ

 • Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2018 – Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също предприятие, не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от три бюджетни години.

КАКВИ са критериите за оценка?

Критерии

Макс. брой точки

1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г.

10

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,20

10

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,182 и < 0,20

9

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,164 и < 0,182

8

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,146 и < 0,164

7

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,128 и < 0,146

6

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,11 и < 0,128

5

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,092 и < 0,11

4

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,074 и < 0,092

3

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,057 и < 0,074

2

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,04 и < 0,057

1

Коефициентът на рентабилност на EBITDA  на предприятието е < 0,04

0

2. Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г.

10

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 3 %

10

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 2,67%  и <  3%

9

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 2,33%  и < 2,67%

8

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 2%  и < 2,33%

7

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,67%  и < 2%

6

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,33%  и < 1,67%

5

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е  ≥ 1% и  < 1,33%

4

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,67% и  < 1%

3

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,33% и < 0,67%

2

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0% и  < 0,33%

1

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%

0

3. Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат

10

3.1. Представената информация описва ясно връзката между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат;

5

Критерият е изпълнен

5

Критерият не е изпълнен

0

3.2. Ясно са очертани кои елементи от производствения процес/процеса по предоставяне на услугата са най-сериозно засегнати

3

Критерият е изпълнен

3

Критерият не е изпълнен.

0

3.3. Описани са ефектите, които ще се постигнат посредством отпуснатата помощ по процедурата, по отношение преодоляване последиците от COVID-19 върху дейността на предприятието кандидат

2

Критерият е изпълнен

2

Критерият не е изпълнен

0

Максимален брой точки:

30

Важно: В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерий 3.1., проектното предложение се отхвърля!

Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца максимум.

Срок за кандидатстване: 15 март 2021 г.

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата е да се предостави подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19.

КОЙ може да кандидаства?

Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Кандидати, които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея;
 • Кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.;
 • кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 30 000 лева

Малко предприятие

≥ 200 000 лева

Средно предприятие

≥ 1 000 000 лева

Не са допустими за кандидатстване фирми:

1. Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

2. Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;

3. Предприятия от сектор С:

 • 10 Производство на хранителни продукти
 • 10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
 • 10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
 • 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
 • 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
 • 10.85 Производство на мляко и млечни продукти
 • 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
 • 10.81 Производство на захар
 • 10.83 Преработка на кафе и чай
 • 10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
 • 10.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
 • 11.02 Производство на вина от грозде
 • 11.03 Производство на други ферментирали напитки
 • 11.06 Производство на малц

4. Предприятия от сектор К “Финансови и застрахователни дейности” и от раздел 92 „Организиране на хазартни игри“.

За КАКВО може да се кандидаства?

Допустими за финансиране са дейности: свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19.

Допустими за финансиране разходи:

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:

1. Осигуряване на колективни средства за защита;

2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;

3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:

 • Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място;
 • Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения;
 • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса;
 • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

КОЛКО е помощта?

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 78 233 200 лева.

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен по групи икономически дейности (включващи в себе си отделни сектори съгласно КИД-2008), както следва: Промишленост (сектори B, C, D и Е), Търговия (сектор G) и Услуги (сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S), както и по категория предприятие въз основа на статистически данни за произведената продукция във всяка една от групите и категории предприятия, както следва:

Групи сектори съгласно КИД-2008

Разпределение на бюджета по групи сектори  Микро предприятия  Малки предприятия

 Средни предприятия

 ПРОМИШЛЕНОСТ

21 840 000 лв.

3 250 000 лв. 6 420 000 лв. 12 170 000 лв.
 ТЪРГОВИЯ

15 830 000 лв.

5 550 000 лв. 4 590 000 лв.

5 690 000 лв.

 УСЛУГИ

40 563 200 лв. 16 910 000 лв. 11 390 000 лв.

12 263 200 лв.

В случай че бюджетът по някой от групите/категориите не бъде усвоен, Управляващият орган си запазва правото да пренасочи свободния ресурс към онези групи/категории, за които не достига наличното финансиране.

Максимален интензитет на помощта: 70%

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект:

 • за микро предприятия – от 3 000 до 15 000 лева;
 • за малки предприятия – от 10 000 до 30 000 лева;
 • за средни предприятия – от 25 000 до 75 000 лева.

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 10% от нетните приходи от продажби в случай на микро предприятие, 5% от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие и 2,5% от нетните приходи от продажби в случай на средно предприятие

По процедурата се прилага Режим на държавна/минимална помощ: Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2018 – Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също предприятие, не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от три бюджетни години.

КАКВИ са критериите за оценка?

Критерии

Макс. брой точки

1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г.

10

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,22

10

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,18 и < 0,22.

8

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,14 и < 0,18.

6

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,10 и < 0,14

4

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,06 и < 0,10.

2

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието е < 0,06.

0

2. Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г.

10

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 3 %

10

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 2 %  и ≤ 3%

8

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 1 %  и ≤ 2%.

6

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е  > 0,5 % и  ≤ 1%.

4

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е  > 0% и  ≤ 0,5%

2

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%

0

3. Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и необходимостта от реализиране на планираните дейности.

10

3.1. Връзка между заявените разходи по проекта и нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19

7

По отношение на всеки отделен заявен разход е представена ясна и обоснована информация, която да описва нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на безопасни и здравословни условия на труд в контекста на COVID-19

7

Макар да не е представена ясна и обоснована информация за всеки един отделен разход относно нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на безопасни и здравословни условия на труд в контекста на COVID-19, може да бъде изведена такава връзка

5

Въз основа на представената информация по отношение само на част от заявените разходи може да бъде изведена нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на безопасни и здравословни условия на труд в контекста на COVID-19

3

Не е представена информация или въз основа на представената информация не може да бъде изведена връзка по отношение на нито един от заявените разходи с нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на безопасни и здравословни условия на труд в контекста на COVID-19

0

3.2. Описани са ефектите, които ще се постигнат посредством отпуснатата помощ по процедурата в посока създаване на безопасни и здравословни условия на труд в МСП в контекста на COVID-19.  

3

Критерият е изпълнен

3

Критерият не е изпълнен

0

В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерий 3.1., проектното предложение се отхвърля!

Максимален брой точки:

30

Очакван прием: Октомври – Декември 2020 г. – по официални данни от сайта на ОПИК.

ПОДКРЕПА ЗА МСП, ИЗВЪРШВАЩИ АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ COVID-19 ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТ МТИТС

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

КОЙ може да кандидаства?

Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия – лицензирани превозвачи за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози, които отговарят на следните изисквания:

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон;
 • Основната им икономическа дейност попада в сектори 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт или 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде;
 • Регистриран спад от  поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

За КАКВО може да се кандидаства?

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Покриване на текущи нужди и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната транспортна услуга.

КОЛКО е помощта?

Минимален размер на помощта: 3 000 лв.

Максимален размер на помощта: 450 000 лв. като безвъзмездната помощ, за която се кандидатства не следва да надвишава 8% от оборота, деклариран за 2019 г.

Максимален интензитет на помощта: 100%

ВАЖНО!!! В случай на получена помощ в рамките на процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, общата сума на предоставената подкрепа в рамките на двете процедури не може да надвишава 450 000 лв.

Очакван прием: Октомври 2020 г.

ПОДКРЕПА НА ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

КОЙ може да кандидаства:

 • Юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани съгласно Закона за туризма като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност с Kод на икономическа дейност 79.11 и 79.12;
 • Да са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
 • Да са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от Министерството на туризма;
 • Да са регистрирани преди 01.01.2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.;
 • В случай на предприятия, които извършват туроператорска дейност, е необходимо да притежават валидна към датата на подаване на проектното предложение застраховка „Отговорност на туроператора“.

За КАКВО може да се кандидаства:

Можете да получите помощ в размер на не повече от 10% от приходите за предходната 2019 г. за всички разходи, които са необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, като:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

КОЛКО е помощта:

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лв.

ВАЖНО: По настоящата процедура ще е без значение редът на подаване на проектните предложения, тъй като средствата от 10 млн. лв. ще се разпределят пропорционално спрямо броя одобрени проектни предложения на база реализирания общ оборот на всяко едно предприятие.

Общ бюджет на процедурата: 10 000 000 лв.

Максимален интензитет на помощта: 100%

СРОК за кандидастване: Срокът, за който ще се подават проектни предложение, ще е минимум 5 календарни дни.

Продължителността на изпълнение на всеки проект е 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Очакван прием: Октомври 2020 г.

Подкрепа за СРЕДНИ предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

КОЙ може да кандидаства?

Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност;
 • да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
 • да отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36);
 • да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв;
 • да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. съгласно Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП;
 • към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение.

За КАКВО може да се кандидаства?

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Разходите трябва да отговарят на следните изисквания:

1) Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.

2) Да бъдат извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.

3) Да са в съответствие с видовете разходи, посочени в условията за кандидатстване по процедурата.

4) За разходите да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени изискванията за съхраняване на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

5) Да са действително платени от страна на бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, в периода на допустимост на разходите (от 01.02.2020 г. но не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта). Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими.

6. Да са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система.

7. Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

8. Да са определени и извършени под отговорността на Управляващия орган и съгласно критериите за подбор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение.

9. Да са за реално доставени продукти и извършени услуги.

10. Да са съобразени с пазарните цени за съответния вид разход.

ВАЖНО!!! Изплащането на безвъзмездната помощ по настоящата процедура  е предвидено да бъде извършвано по два начина: с авансово плащане и окончателно плащане или само с окончателно плащане.

Предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция, както следва:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.

ВАЖНО!!! За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г. Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет.

КОЛКО е помощта?

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 000 лева.

Максимален интензитет на помощта: 100%

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на статистически данни за броя на средните предприятия във всеки от секторите, както следва:

 

Сектор съгласно КИД-2008

 

Разпределение на бюджета по сектори (лв.)

 

Сектор B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

1 400 000

Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

72 500 000

Сектор D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

 

1 100 000

Сектор E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

2 800 000

Сектор F СТРОИТЕЛСТВО

 

21 300 000

Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ

 

34 600 000

Сектор H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

 

11 400 000

Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

 

13 500 000

Сектор J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ  ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

 

9 600 000

Сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

1 300 000

Сектор M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

5 300 000

Сектор N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

11 100 000

Сектор P ОБРАЗОВАНИЕ

 

1 100 000

Сектор Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

 

9 500 000

Сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 

3 000 000

Сектор S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 

500 000

ВАЖНО!!! В случай че бюджетът по някой от секторите не бъде усвоен, Управляващият орган си запазва правото да пренасочи свободния ресурс към онези сектори, за които не достига наличното финансиране.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 30 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 150 000 лева

ВАЖНО!!! Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 5% от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).

Краен срок за кандидатстване: 24.08.2020 г. 16:30 ч.

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

КОЙ може да кандидаства:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • да са регистрирани преди 01.07.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. да са осъществявали стопанска дейност.
 • да са за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
 • да са регистрирали спад поне 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.

За КАКВО може да се кандидаства:

 • за всички разходи, които са необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

КОЛКО е помощта:

 • от 3 000 до 10 000 лв.

ВАЖНО: Заявената помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.).

СРОК за кандидастване: 16:30 чaса на 15.06.2020 г. 

Създаване и развитие на Регионал ни иновацио нни центрове (РИЦ)

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на приложни изследвания и развойна дейност от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони.

2. Кой може да кандидатства?

Обединения между предприятия, научи организации, НПО, местни и регионални власти.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

 • Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за НИРД;
 • Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки и др.;
 • Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) само за текущ ремонт;
 • Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация;
 • Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;
 • Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ;
 • Акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура;
 • Извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси;
 • Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен екип;
 • Изграждане на административно тяло;
 • Стимулиране интернационали зацията и маркетинга;
 • Визуализация и одит на проекта.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
 • Разходи за инструменти, материали и консумативи;
 • Разходи за услуги;
 • Разходи за ограничени СМР/текущ ремонт;
 • Разходи за организиране и участие в събития за представяне на обединението и на неговите продукти/услуги;
 • Разходи за възнаграждения и командировки;
 • Разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за администра тивни нужди на РИЦ;
 • Режийни разходи на РИЦ (ток, вода, отопление, телефон и интернет).

5. Колко е финансовото подпомагане?

Размерът на БФП е 50% – 90%.

Минимален размер на БФП за един проект: 1 500 000 лв.

Максимален размер на БФП за един проект: 7 000 000 лв.

Общ бюджет на процедурата: 115 646 637.81 лв.

Очакван прием: Юли – Октомври 2019 г.

Дигитализация на МСП

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

2. Кой може да кандидатства?

1) Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

2) Кандидатите трябва да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

3) Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2017, 2018 и 2019 г.).

4) Кандидатите трябва да са реализирали минимален размер нетни приходи от продажби за последните три приключили финансови години (2017, 2018 и 2019 г.), както следва:

 • Микро предприятие ≥ 210 000 лева
 • Малко предприятие ≥ 750 000 лева
 • Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

5) Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

 • С20 „Производство на химични продукти“
 • C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
 • C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

 • J58 „Издателска дейност“
 • J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J60 „Радио- и телевизионна дейност“
 • J61 „Далекосъобщения“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

 • С10 „Производство на хранителни продукти“
 • С11 „Производство на напитки“
 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С14 „Производство на облекло“
 • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
 • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С24 „Производство на основни метали“
 • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
 • С31 „Производство на мебели“
 • С32 „Производство, некласифицирано другаде“
 • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

6) Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Дейности, насочени към подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

Посоченото може да включва, без да се ограничава до:

1) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси, вкл. такива, използващи VR/AR (виртуална/добавена реалност) технологии, AI (изкуствен интелект) и др. п.;

2) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги, вкл.  чрез осигуряване на възможност за персонализиране и адаптиране на продуктите/услугите към нуждите на клиентите;

3) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); SCM (за управление на доставките),   MOM/MES системи (управление на производството); APS (оптимизиране на производството); EAM (управление на активите); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения;

4) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.

5) Създаване/надграждане на интернет страница или друг вид електронна платформа, осигуряваща наличието на една или повече от следните функционалности:

 • Електронен каталог;
 • Онлайн поръчки или резервации, напр. клиентска кошница;
 • Онлайн чат;
 • Онлайн проследяване на поръчките;
 • Възможност за електронни плащания;
 • Онлайн формуляри за докладване на дефект, заявка за техническо обслужване или за връщане на стоката.

Задължителен краен резултат от изпълнението на всички услуги е получаването на поне един от посочените документи:

 • лиценз или друг документ, удостоверяващ правото на собственост или правото на ползване за интернет страница  или друг вид електронна платформа;
 • протокол, от който да е видно, че интернет страницата  или друг вид електронна платформа са въведени и операционни.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Разходи за придобиване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на процеси, продукти и услуги, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • Разходи за машини, съоръжения и оборудване под формата на ДМА, необходими за работата на ИКТ системите и приложенията, придобити в рамките на проекта – до 100 000 лева.
 • 3) Разходи за услуги, свързани със създаване/надграждане на интернет страница или друг вид електронна платформа – до 10 000 лева.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Размерът на БФП е 70%.

Минимален размер на БФП за един проект: 50 000 лв.

Максимален размер на БФП за един проект: 391 166 лв.

Общ бюджет на процедурата: 30 000 000 евро.

Очакван прием: Юни – Август 2020 г.