Обявиха за обществено обсъждане най-очакваната процедура за изграждане на нови ВЕИ

Обявиха за обществено обсъждане най-очакваната процедура за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.Обявиха за обществено обсъждане най-очакваната процедура за изграждане на нови ВЕИ

Допустими кандидати:

 • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
 • -микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия

или

 • малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (до 1500 служители).

ВАЖНО! Кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

 • Микро предприятие ≥ 80 000 лева;
 • Малко предприятие ≥ 187 000 лева;
 • Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева;
 • да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

Недопустими кандидати:

 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“
 • сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“
 • сектор K „Финансови и застрахователни дейности“
 • микропредприятия на територията на селски райони
 • предприятия, чиято основна икономическа дейност е в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти
 • предприятия, чиято основна икономическа дейност съгласно КИД 2008 попада в Сектор С „Преработваща промишленост“
 • раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
 •  10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.81 „Производство на захар”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”;
 • 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91 „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 11.06 „Производство на малц”.

Допустими дейности:

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Максимален интензитет на безвъзмездното финансиране:

В зависимост от категорията на предприятието и мястото на изпълнение на инвестицията:

 • Микро и малки предприятия – 50%
 • Средни предприятия, извън Югозападен район – 50%
 • Средни предприятия, в Югозападен район – 45%
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, извън Югозападен район – 45%
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, в Югозападен район – 35%

Общ размер на безвъзмездното финансиране по процедурата: 200 000 000 лева (102 258 376,24 евро).

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 100 000 лева, а максималният – 1 000 000 лева.

ВАЖНО! В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:

 • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Още подробна информация по темата можете да следите тук!

За консултация и подготовка на проектни предложения, може да свързвате с нашият екип от експерти на следните контакти:

office@humanconsulting.bg

0899925749

Приемът по подмярка 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“ започна

Приемът по подмярка 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“ започна

Проектни предложения ще се приемат до 06.01.2023 г.

От 01.11.2022 г. е отворен приемът на проекти по подмярка 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“. Бюджетът на процедурата е 15 500 000 евро.Приемът по подмярка 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“ започна

Максималният размер на субсидията за един земеделски стопанин е 25 000 евро, а получаването им е 12 500 евро след одобрение на проекта и 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности. Младите земеделци трябва да имат предвид, че срокът от първата регистрация като земеделски стопанин, изискуем за участие в приема, е 24 месеца.

Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години включително към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството.

Заложени са следните критерии за подбор на проектните предложения:

 • Кандидати с образование в областта на селското стопанство;
 • Проекти осигуряващи устойчиво развитие на земеделското стопанство;
 • Проекти за дейности, които се изпълняват в чувствителни сектори;
 • Проекти свързани с производството на биологично сертифицирани селскостопански продукти;
 • Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване;
 • Проекти, чрез които се създава устойчива заетост.

Помощта се отпуска за реализация на дейности за развитие на стопанства на млади земеделски стопани.

Подробна информация за процедурата може да намерите тук.
За консултация и подготовка на вашите проектни предложения, можете да свързвате с нас на:
office@humanconsulting.bg

Предстои прием на проекти по енергийно обновяване на сгради

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ е обявена за обществено обсъждане до 25.09.2022 г. Очаква се приемът на проектни предложения да стартира в началото на месец октомври.
Допустими кандидати по процедурата ще бъдат:Предстои прием на проекти по енергийно обновяване на сгради
 • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • микро, малки и средни предприятия
 • големи предприятия
Размер на финансирането:
Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие: 100 000 лева
Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие:
 • Микро предприятия: 300 000 лева
 • Mалки предприятия: 500 000 лева
 • Средни предприятия: 750 000 лева
 • Големи предприятия: 2 500 000 лева
Допустими дейности:
 • мерки за ЕЕ
 • мерки за ВЕИ
 • всички съпъстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките
Подробна информация за процедурата може да намерите тук.
За консултация и подготовка на вашите проектни предложения, можете да свързвате с нас на:
office@humanconsulting.bg

Стартира прием по схемата за изграждане на кланични пунктове

От 20 юни животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата за държавна помощ „Инвестиции за

Стартира прием по схемата за изграждане на кланични пунктовеизграждане на кланични пунктове“. Документи ще се приемат до 20 юли 2022 г. в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е до 90 000 лева. Подпомагането се предоставя за покриване на част от разходите за изграждане на стационарни кланични пунктове и/или за закупуване на мобилни такива за добив и/или транжиране на месо от собствени едри преживни животни и/или дребни преживни животни. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на изпълнението на инвестицията.

Допустими за кандидатстване по схемата са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, с дейност по отглеждане на ЕПЖ и/или ДПЖ, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието.

Източник: dfz.bg

Обявяват прием на проекти за инвестиции в мини мандри

От 20.06.2022 г. до 20.07.2022 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схема за държавна помощОбявяват прием на проекти за инвестиции в мини мандри „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“. Документи ще се приемат в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта, обявиха от Държавен фонд „Земеделие“.

Размерът на субсидията по схемата ще бъде до 50% от извършените разходи за инвестиции, а максималният размер на помощта – до 60 000 лева. Подпомагането се предоставя за покриване на част от разходите за изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри) или закупуване на временни обекти за търговия на дребно за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (преместваеми модулни обекти, които могат да се транспортират). Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на изпълнението на инвестицията.

Определеният бюджет на помощта е 1 млн. лева, който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване. Допустими кандидати по схемата са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, с дейност, свързана с млечно животновъдство, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието.

Източник: dfz.bg

Стартира нов целеви прием по подмярка 4.2

На 17.05.2022 г. стартира допълнителен целеви прием на проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.Стартира нов целеви прием по подмярка 4.2

Общият бюджет, предвиден по процедурата е в размер на 39 116 000 лв., като минималният размер на допустимите разходи за един проект е 29 337 лв., а максималният – 586 740 лв., при до 50% финансиране от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Кандидатите могат да внедряват или модернизират наличните мощности и да подобряват използването им, да внедряват нови продукти, процеси и технологии, да подобряват енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление и др.

Мярката е насочена към:

 • Регистрирани земеделски стопани без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
 • Групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието и извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
 • Еднолични търговци и юридически лица, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

За консултация и подготовка на проектни предложения, можете да свързвате с нашият екип от експерти на:

office@humanconsulting.bg

0899925749

Очаква се прием на проекти за подобряване на енергийната ефективност в МСП

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ публикува за обществено обсъждане

Очаква се прием на проекти за подобряване на енергийната ефективност в МСП

проект на документация за кандидатстване по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта на процедурата е предоставянето на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата ще бъде 136 226 120 лв. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 25 000 лева, а максималният такъв е 150 000 лв., като максималният интензитет на помощта не може да надхвърля 50%.

Допустими кандидати по процедурата ще бъдат предприятия, които развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). Кандидатите ще могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2020 г.

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедурата са публикувани на интернет страницата на ОПИК и в ИСУН 2020. Предложения и коментари по тях могат да се изпращат в срок до 22.03.2022 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mig.government.bg.

Очаква се приемът да стартира до края на месец март.

Източник: opic.bg

ДФЗ ОТПУСКА 2,1 МЛН. ЛЕВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В МИНИ МАНДРИ, КЛАНИЦИ И МЛЕКОМАТИ

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди общ финансов ресурс в размер на 2 100 000 лв. по инвестиционните схеми за държавни помощи за 2022 г.ДФЗ ОТПУСКА 2,1 МЛН. ЛЕВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В МИНИ МАНДРИ, КЛАНИЦИ И МЛЕКОМАТИ

СХЕМИ

1. „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“

БЮДЖЕТ:в размер на 1 000 000 лв.

ЦЕЛ: да се подпомогнат малки и средни фермери, както и обединения от фермери, отглеждащи животни в отдалечени или труднодостъпни райони на страната, по-лесно да реализират продукцията си, да увеличат доходите си, както и да механизират процесите по преработка.

2. „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове”

БЮДЖЕТ: в размер на 1 000 000 лв.

ЦЕЛ: подпомагане на собственици на животновъдни ферми, които произвеждат храни от животински произход, за изграждането на кланични пунктове отговарящи на изискванията за добив и транжиране.

3. „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни”.

БЮДЖЕТ: в размер на  100 000 лв.

ЦЕЛ: дава възможност на фермерите за възстановяване на част от извършените разходи за:

 • Закупуването на млекомати, построяването или приспособяването на съществуваща сграда или помещения за нуждите на обект за търговия на дребно;
 • Закупуването на хладилници, хладилни витрини и друго специфично търговско оборудване.

С отпуснатият общ ресурс от 2,1 млн. лв. ще бъдат финансирани поетите ангажименти за подадени проекти и сключени договори от предходни приеми, както и одобрените проекти от предстоящите нови приеми за 2022 г. по инвестиционните схеми за държавни помощи.

Предстои да бъдат утвърдени указания по отделните схеми, след което ще бъдат отворени и приеми за кандидатстване.

Източник: ДФ „Земеделие“ – РА

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО МЯРКАТА ЗА „ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ВИНАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

В периода от 1 до 21 април 2022 г. ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“

ЦЕЛ: Мярката е предназначена да подобри общите резултати на предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара чрез повишаване на конкурентоспособността им с изпълнението на инвестиции за съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор.СТАРТИРА ПРИЕМ ПО МЯРКАТА ЗА „ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ВИНАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАСТВА?

 • Предприятия, вписани като винопроизводители в лозарския регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по лозата и виното;
 • Организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

КОЛКО Е ПОМОЩТА?

 • Микро-, малки и средни предприятия получават до 70 % финансиране от ЕС;
 • Големите предприятия с годишен оборот под 200 милиона евро и по-малко от 750 служители – 35 %;
 • Големите предприятия с оборот над 200 милиона евро и над 750 служители – 25 %.

Оставащата част от разходите са за сметка на ползвателите на финансова помощ.

СРОК за кандидастване: В периода от 1 до 21 април 2022 г.

БЮДЖЕТ: 7 129 416,90 лв.

Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. за един кандидат е 2 млн. евро.

КАК СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ?

Документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“ след предварително записан час на един от следните телефони:

 • 02/81 87 504
 • 02/81 87 505
 • 02/81 87 513
 • 02/81 87 514
 • 02/8187 517
 • 02/8187 534

Източник: ДФ „Земеделие“

СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

От 8 март до 8 април 2022 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“.СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Документи ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.

БЮДЖЕТ:

В размер на 10 млн. лв., който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване.

Максималният размер на помощта по схемата е в размер до 120 хил. лева, като се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции.

 • За закупуване на бокспалети, каси и щайги за многократна употреба максималният размер на помощта е до 24 000 лева;
 • За закупуване на оборудване за силозни стопанства е до 50 000 лева.

ПОДПОМАГАНЕТО СЕ  предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на:

 • Закупуване и/или инсталиране/монтиране на машини, оборудване и линии,необходими за подготовка за продажба, включително: приемане, сортиране, калибриране и пакетиране / опаковане, етикетиране;
 • Закупуване и/или инсталиране/монтиране на машини, оборудване и линии, необходими за охлаждане и/или съхранение, включително: хладилно оборудване, хладилни камери, хидрокулери, вакуумкулери, техника и оборудване за складиране, използвана в складовото стопанство на кандидата (електрокари, газокари, мотокари, стакери, транспортни колички, стелажи и други), бокспалети и каси / щайги за многократна употреба;
 • Закупуване и/или инсталиране/монтиране на машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАСТВА:

 • Земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 години назад, считано от датата на кандидатстване, през който са се занимавали с растениевъдство;
 • Организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието;

Схемата за държавната помощ, указанията и документите към тях са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“: Инвестиции свързани с растениевъдна земеделска продукция | Държавен Фонд Земеделие (dfz.bg)

Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Растениевъдство“ и ще се прилага за трета година.

Срокът й на действие е удължен до 31.12.2022 г.

Източник: ДФ „Земеделие“ – РА