Енергийна ефективност в индустрията

по ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“

1. Цел на финансирането:

Основна цел на Програмата е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез постигането на следните резултати:

 • Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници;
 • Подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините;
 • Повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.

Необходимо е всички подкрепяни инициативи да насърчават следните хоризонтални принципи:

 • да се основават на общите ценности за зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства;
 • да следват принципите на доброто управление – участие и приобщаване на всички заинтересовани страни в различните фази на развитие и изпълнение на проектите, включително отчетност, прозрачност, ефективност и ефикасност на проектните дейности;
 • да бъдат в съответствие с принципите на устойчивото развитие, дългосрочния икономически растеж, социалното сближаване и опазването на околната среда.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими Кандидати са само лица, които имат регистрация на територията на Република България и са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон. Кандидатът следва да бъде пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проекта, а не да действа като посредник. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност, както и юридически лица от сектори рибарство и аквакултури, първично производство на селскостопански продукти, преработка и търговия със селскостопански продукти, които са регистрирани в България.

По процедурата се дупуска участие на партньори, отговарящи на следните критерии:

 • Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в страните-донори, Република България или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница с Република България, или която и да е международна организация или орган, или агенция на същата, която активно участва в изпълнението на проект и ефективно допринася за него, се считат за допустими проектни Партньори.
 • Партньорът трябва да притежава опит или експертиза в изпълнението на дейности в областта на изпълнението на мерки за енергийна ефективност.

ВАЖНО! Няма ограничение за броя на Партньорите. Допълнителни точки се дават при Партньор от страна-донор.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Всеки проект включва редица дейности, които следва да доведат до постигането на целите, заложени в настоящата покана за подаване на проектни предложения за предоставяне на БФП.

Проектното предложение следва да включва дейности, свързани с реализиране на енергоспестяващи мерки, водещи до повишаване на ефективността на индустриалните процеси, осъществявани в промишлената/ите система/и на предприятието/ята.

ВАЖНО! По настоящата процедура за подбор на проектни предложения не са допустими следните дейности: изграждане на транспортни съоръжения, подобряване на енергийната ефективност на системите за осветление, мерки за подобряване на енергийните характеристики на промишлените сгради.

Допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Кандидата:

 • Изпълнение на енергоспестяващи мерки, препоръчани в Доклад от обследването за енергийна ефективност;
 • Доставка и монтаж на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;
 • Управление на проекта;
 • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора;
 • Посещения в България на Партньорите от страни-донори и посещения в страна-донор на Бенефициента;
 • Дейности за информираност и публичност;
 • Одит.

Допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Партньор/и:

 • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, предоставени от Партньора;
 • Посещения в страна-донор на Бенефициента и посещения в България на Партньорите от страни-донори.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Допустими преки разходи:

1. Разходи за персонал, работещ по проекта, състоящи се от действителни заплати, вноски за социално осигуряване и други разходи по закон, включени във възнаграждението, ако това съвпада с обичайната политика на Бенефициента, съответно на Партньора, по отношение на възнагражденията.;

2. Пътни, дневни и квартирни разходи за персонала на Бенефициента и на Партньора;

3. Разходи по договори с външни изпълнители за:

 • доставка и монтаж на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
 • придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективно;
 • извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност.

4. Други преки разходи по договори с външни изпълнители: Разходи, произтичащи пряко от допустимите дейности по проекта (разходи за превод, одит, информираност и публичност, обмен на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, предоставени от Бенефициента/Партньора/ите и др.).

Допустими непреки (режийни) разходи

Бенефициентите и Партньорите им могат да определят своите непреки разходи чрез един от следните методи:

1. Въз основа на реалните непреки разходи за тези Бенефициенти и проектни Партньора/ите, които имат аналитична счетоводна система, установяваща техните непреки разходи съгласно посоченото по-горе;

2. Твърда ставка в размер до 25% от общите преки допустими разходи, с изключение на преки допустими разходи за възлагане на подизпълнители и разходите за ресурси, предоставени от трети лица, които не са използвани на територията на Бенефициента или проектния Партньор/ите;

3. Твърда ставка в размер до 15% от преките допустими разходи за персонал, без да е налице изискване за ПО да извърши изчисление, за да определи приложимия размер; или

4. Твърда ставка, прилагана спрямо преки допустими разходи, въз основа на съществуващи начини и съответни ставки, приложими в политиките на Европейския съюз за подобни типове проекти и Бенефициенти;

5. В случай че Бенефициентът или Партньорът/ите по проекта е международна организация или агенция, непреките разходи могат да бъдат определени съгласно правилата за непреки разходи, прилагани в тези организации, в съответствие със специфични разпоредби на Програмното споразумение.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Общ размер на БФП

Принос от страна на донора – 85%

Национално съфинансиране – 15%

2 500 000 евро

2 125 000 евро 375 000 евро
4 889 575 лева 4 156 138.75 лева

733 436.25 лева

ВАЖНО! Програмният оператор си запазва правото да не разпредели посочената по-горе сума в случай на недостатъчен брой качествени проектни предложения, отговарящи на предварително зададените критерии.

 • Минимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 150 000 евро (296 375 лева);
 • Максимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 200 000 евро (391 166 лева).

Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро.

6. Как се кандидатства?

Подаването на проектни предложения се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаване на Формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“

7. Какъв е срикът за изпълнение?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на БФП, но не по-късно от 30 април 2024 г.

Краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 21.10.2022 г.

МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

ПО ПРОГРАМА „НОРВЕЖКИ ГРАНТОВЕ 2014-2021“

1. Цел на финансирането:

Поканата за представяне на проектни предложения е по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана с (85%) от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана (15%) от българската държава.

Целта на поканата е финансиране на проекти за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, кръговата икономика и рециклирането в образователните институции. Действията и мерките ще осигурят намаляване и предотвратяване на неблагоприятните ефекти върху човешкото здраве и околната среда чрез информираност и превенция.

2. Кой може да кандидатства?

Всяка публична или частна организация и организация с нестопанска цел, която е регистрирана като юридическо лице в България, чиято основна дейност е в образователния сектор, както са определени в Закона за предучилищното и училищното образование. Кандидатите могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство.

Допустими партньори са всички публични или частни организации, със стопанска или с нестопанска цел, както и неправителствените организации, учредени като юридическо лице в Република България, Държавите донори, други Страни бенефициенти или в държава, която е извън Европейското икономическо пространство и която има обща граница с Р. България, или друга международна организация или нейн орган, или агенция, които активно участват в изпълнението на проекта и ефективно допринасят за него.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

3.1. Дейности по управление на проекта.

3.2. Осигуряване на публичност съгласно ръководството за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на ЕИП за 2014 – 2020.

3.3. Специфични минимално изискуеми технически дейности, както следва:

 • Разработване на програми и провеждане на образователни кампании по тях относно кръгова икономика и рециклиране.
 • Разработване и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността по отношение на кръговата икономика и рециклирането в образователните институции (училища).

3.4. Други допустими дейности, които могат да бъдат финансирани, са както следва:

 • Промотиране на дейности в подкрепа на рециклирането и повторната употреба на отпадъци. Промотирането следва да е свързано не само с разпространение на информация и материали, но и съпроводено от практически дейности.
 • Дейности, свързани с трансфер на добри практики за образователни кампании относно кръговата икономика и рециклирането в различни образователни институции (училища).

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Разходи за управление – включват организиране и обезпечаване работата на екипа за управление на проекта (възнаграждения, осигуровки и командировъчни разходи), осигуряване на необходимите консумативи, материали и оборудване за администриране на проекта. Тези разходи са до 10% от допустимите преки разходи.
 • Пътни, дневни и квартирни разходи за служители участващи в проекта.
 • Разходи за настаняване съгласно наредба за служебните командировки и специализации в чужбина в Р. България.
 • Разходи за оборудване – ново или втора употреба.
 • Разходи за материали и консумативи, при условие че те са идентифицируеми, свързани, необходими предназначени за изпълнението на проекта.
 • Разходи по договори с външни изпълнители, свързани с дейностите по проекта, възложени в съответствие с приложимото законодателство за обществени поръчки и Регламента.
 • Разходи за одит на проекта. По проекта трябва да се извърши одит на дейностите по проекта, включително одит и на проектните партньори.
 • Непредвидени разходи до 5%; от допустимите преки разходи.
 • Бюджетна категория „Разходи пряко произтичащи от изискванията на договора по всеки проект“ чл. 8.3.1 параграф (g) от Регламента.
 • Непреки разходи – до 25 % от преките разходи по проекта.

ВАЖНО: Необходимо е да се направи финансова обосновка на единичните цени за всички разходи включени в бюджета на проектното предложение.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Безвъзмездната финансова помощ е до 100% от общите допустими разходи. В случай че бенефициентът е НПО или частна организация, интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е до 90% от общите допустими разходи по проекта.

Минимален размер на финансиране за един проект: 50 000 евро

Максимален размер на финансиране за един проект: 200 000 евро

6. Каква е продължителността на проекта?

Продължителността на проекта може да бъде от 12 месеца до 24 месеца.

7. Кой ще получи приоритет?

 • Капацитет на кандидата и партньора/ите – 11 точки
 • Наличие на партньорство по проекта – 10 точки
 • Съответствие и обосновка  – 20 точки
 • Дейности и начин на изпълнение – 39 точки
 • Устойчивост на проектните резултати  – 10 точки
 • Финансова оценка  – 10 точки

Краен срок за кандидатстване: 31.07.2020 г, 17:00 ч.

КРЪГОВА ИКОНОМИКА И РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ

ПО ПРОГРАМА „НОРВЕЖКИ ГРАНТОВЕ 2014-2021“

1. Цел на финансирането:

Поканата за представяне на проектни предложения е по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана с (85%) от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана (15%) от българската държава. Целта на поканата е подобрено използване на ресурсите на общинско ниво, чрез въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъците и рециклирането им.

2. Кой може да кандидатства?

Могат да кандидатстват всички общини на територията на Република България. Кандидатите могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство.

Допустими партньори са всички публични или частни лица, със стопанска или с нестопанска цел, както и неправителствените организации, учредени като юридическо лице в Република България или Държавите донори, други страни – бенефициенти, или в държава, която е извън Европейското икономическо пространство и която има обща граница с Р. България, или друга международна организация или нейн орган, или агенция, които активно участват в изпълнението на проекта и ефективно допринасят за него.

Една община може да бъде Бенефициент само по един проект и/ или партньор в не повече от два проекта по настоящата покана.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

3.1. Дейности по управление на проекта.

3.2. Осигуряване на публичност съгласно ръководството за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на ЕИП за 2014 – 2020.

3.3. Специфични минимално изискуеми технически дейности, както следва:

 • Идентифициране на специфични модели на потребление и тенденции при генерирането на отпадъци.
 • Реализиране на общински схеми за рециклиране/разделно събиране на отпадъците;
 • Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността във връзка с разделното събиране и рециклирането;

3.4. Други допустими дейности, които могат да бъдат финансирани, са както следва:

 • Разпространяване на добри практики за управление на отпадъците от донорски държави;
 • Дейности за повишаване на уменията и компетенциите на специалистите (служители на Кандидата) във връзка с прилагане на принципите на кръговата икономика;
 • Дейности, свързани с придобиване на знания във връзка с проекта в резултат от партньорство със страна донор.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Разходи за управление – включват организиране и обезпечаване работата на екипа за управление на проекта (възнаграждения, осигуровки и командировъчни разходи), осигуряване на необходимите консумативи, материали и оборудване за администриране на проекта. Тези разходи са до 10% от допустимите преки разходи.
 • Разходи за оборудване – ново или втора употреба. Закупуването на оборудване е допустимо само ако е пряко свързано и необходимо за изпълнението на проекта при спазване на принципите за икономичност, ефективност и ефикасност.
 • Разходи за материали и консумативи, при условие че те са идентифицируеми, свързани и необходими за изпълнението на проекта.
 • Разходи по договори с външни изпълнители, свързани с дейностите по проекта, възложени в съответствие с приложимото законодателство за обществени поръчки и Регламент за изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.
 • Разходи за одит на проекта. По проекта трябва да се извърши одит на дейностите по проекта, включително одит и на проектните партньори.
 • Непредвидени разходи до 5%; от допустимите преки разходи.
 • Бюджетна категория „Разходи пряко произтичащи от изискванията на договора по всеки проект“ чл. 8.3.1 параграф (g) от Регламента.
 • Непреки разходи – до 25 % от преките разходи по проекта.

ВАЖНО: По настоящата процедура има възможност община да кандидатства с проектно предложение, насочено към дейността на общинско предприятие по ЗОС, част от нейната структура.  този случай, общината ще се счита за предприятие, извършващо икономическа дейност само за дейностите по проекта и като такова за нея ще намерят приложения правилата за минимални помощи.

5. Колко е финансовото подпомагане?

ИНТЕНЗИТЕТ НА БФП: 100%

Минимален размер на финансиране за един проект: 200 000 евро

Максимален размер на финансиране за един проект: 400 000 евро

6. Каква е продължителността на проекта?

Продължителността на проекта може да бъде от 12 месеца до 24 месеца.

7. Кой ще получи приоритет?

 • Партньори – 22 точки
 • Съответствие и обосновка – 18 точки
 • Организация на изпълнението/Дейности – 41 точки
 • Устойчивост – 9 точки
 • Финансова оценка – 10 точки

Краен срок за кандидатстване: 31.08.2020 г, 17:00 ч.

Иновации за зелена индустрия

по програма „Норвежки грантове 2014-2021“

1. Цел на финансирането:

Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии/ продукти, процеси и решения.

2. Кой може да кандидатства?

Могат да кандидатстват българските микро, малки, средни и големи предприятия, с не повече от 25% държавно участие, регистрирани като юридически лица в България.

 • Кандидатите трябва да имат най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения.
 • Партньори могат да са всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

Партньорство по проекта не е задължително, но партньорските проекти се насърчават и ще получат допълнителни точки по време на оценката. Допълнителни точки ще бъдат присъдени за сътрудничество с организации от Норвегия.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

 • Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии;
 • Разработване на „зелени” стоки и услуги;
 • Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”.

Проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят пряко за реализиране на един или няколко от посочените по-долу показатели за постигнати резултати:

 • Разработване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения;
 • Внедряване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения (трябва да бъдат нови за предприятието);
 • Реализация на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара).

Всички проекти за иновации в зелената индустрия трябва пряко да допринесат за положителна промяна на:

 • Прогнозен годишен ръст на оборота;
 • Прогнозен годишен ръст на нетната оперативна печалба.

В допълнение, очаква се проектите, насочени към прилагане на иновативни зелени технологии / процеси / решения, да допринесат за поне един от следните показатели за околната среда:

 • Прогнозно годишно намаление на емисиите / еквивалентите на CO2;
 • Прогнозно годишно намаление на други емисии;
 • Прогнозно годишно събиране на отпадъци от производствени и експлоатационни процеси за повторна употреба или рециклиране;
 • Прогнозно годишно намаление на потреблението на енергия;
 • Прогнозна годишна повторна употреба на преработени отпадъци за други оперативни процеси;
 • Прогнозно годишно намаление на разхода на гориво.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Финансират се разходи за:

 • Разходите за персонал, т.е. заплати и вноски за социални осигуровки и други регламентирани разходи, включени във възнаграждението, при условие че отговарят на обичайната практика за възнаграждения на водещата фирма и партньора по проекта;
 • Пътни и дневни разходи на персонала и доброволците, които участват в проекта, при условие че отговарят на обичайната практика за пътни разходи на водещата фирма и партньора по проекта;
 • Разходи, свързани с покупката на ново или използвано оборудване, при условие че то е амортизирано в съответствие с общоприетите счетоводни стандарти, приложими за водещата фирма, и че стандартите са общоприети за изделията от един и същ вид.
 • Разходите за консумативи и материали, при условие, че те могат да бъдат идентифицирани и са пряко необходими за изпълнението на проекта;
 • Разходи, свързани с други договори, възложени от водещата фирма за целите на изпълнението на проекта, при условие че възлагането отговаря на приложимите правила за обществени поръчки;
 • Разходи, произтичащи пряко от изискванията, наложени от проектния договор за всеки проект;
 • Покупка на недвижими имоти и земя – покупката на недвижим имот и/или земя не може да представлява повече от 10% от общите допустими разходи по проекта;
 • Разходи за подготовка и изграждане на обект, които са от съществено значение за изпълнението на проекта, могат да бъдат допустими;
 • Непреки разходи – до 25% от общите преки допустими разходи.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Размерът на гранта може да варира между 10% и 70%, в зависимост от вида на предоставената държавна помощ и размера на предприятието на кандидата, както следва:

 • 25% за София и Югозападния регион в България;
 • 50% за останалите 5 региона.

Микро, малки и средни предприятия могат да получат бонус, възлизащ на 10% до 20% от допустимите разходи.

По изключение ще се предоставя финансова помощ под формата на минимално подпомагане (помощ de minimis). Приложимия максимален размер на безвъзмездна финансова помощ е 85%.

Минимален размер на финансиране за един проект: 200 000 евро

Максимален размер на финансиране за един проект: 1 000 000 евро

6. Как се кандидатства?

Кандидатстването се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в електронния портал на програмата: (Norway’s Application Portal https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/).

7. Как се получава безвъзмездната финансова помощ?

Плащането на помощта се извършва на части – авансово, междинно и окончателно.

8. Кой финансира?

Финансирането е по програма „Норвежки грантове 2014-2021“, схема „Иновации за зелена индустрия“

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г, 13:00 ч.