Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях

КЪМ КОМПОНЕНТ „УСТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО“ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Цел на финансирането:

Насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕРД и ДРД), и по-конкретно – отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес. По този начин за по-кратък период от време страната би могла да достигне средноевропейското ниво на селекция при тези видове животни.

2. Кой може да кандидатства?

1. Развъдни организации на едри и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ) отговарящи на следните условия:

 • да бъдат признати по чл. 29б  от Закона за животновъдството преди 07.04.2022 г.
 • да имат одобрена развъдна програма и действащо разрешение за извършване на развъдна дейност по чл. 30б, ал. 1 от Закона за животновъдството преди 07.04.2022 г.

2. Едноличните търговци и юридическите лица, които да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

3. Микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

ВАЖНО! Развъдните организации трябва да са учредени като дружества по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), като участниците сключват договор за дружество по чл. 357 от ЗЗД, което към датата на подаване на проекта следва да е регистрирано в регистър Булстат. Договорът по ЗЗД трябва е с нотариална заверка на подписите.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Подпомагат се предложения за инвестиции, пряко свързани с насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ), и по-конкретно – отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества, добив на биологичен материал, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Изграждане/реконструкция/ремонт на животновъден обект за отглеждане на мъжки разплодни животни със станции за добив, преценка, съхранение и разпространение на семенна течност (обор за отглеждане на животните, помещения за съхранение на фураж, съоръжения за съхранение на течен и твърд тор, помещения за временно карантиниране на животни и др.);
 • Закупуване на оборудване, включително чрез финансов лизинг, свързано с дейностите по отглеждане на животните: хранилки, поилки, хранителни решетки, прегради, станоци и друго оборудване, съобразно вида на отглежданите мъжки животни за разплод;
 • Закупуване на оборудване и апаратура, включително чрез финансов лизинг, необходимо за лабораторията за окачествяване, охлаждане, замразяване и съхранение на семенна течност. Допустими са само разходи отговарящи на определението на чл. 50 от ЗКПО за данъчни дълготрайни материални активи (ДМА);
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг на специализирани транспортни средства за разпространение, с цел използване на добития разплоден материал.

5. Какъв е срокът за изпълнение на предложенията?

 • За проекти за закупуване на техника/машини: 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.
 • За проекти, включващи разходи за Строителство (СМР), за които се изисква издаване на разрешение за строеж: 18 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата възлиза на 4 591 920,14 лв. без ДДС.

7. Какъв е размерът на допустимите разходи за конкретно предложение?

 • Минимален размер на инвестицията за едно предложение: 30 000 лв. без ДДС.
 • Максимален размер на инвестицията за едно предложение: 1 500 000 лв. без ДДС.

8. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

9. Критерии и методика за оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции:

Критерии за оценка Минимално изискване

Брой точки

1

Развъдната организация има сключени договори с по-голям брой земеделски стопани Развъдната организацията има сключени договори с по- голям брой земеделски стопани от минималния (8) съгласно Приложение № 12 Минимален брой- 2 точки;

Максимален брой- 10 точки;

Точките по критерия се изчисляват за ПИИ с най-малко 8 договора със земеделски стопани, като към минималния брой точки „2“ се добави разликата между договорите на конкретния кандидат и минималния брой договори (8), разделена  на 63,875 и резултатът се записва с точност до 0,0001. За 519 или повече сключени договори със земеделски стопани, се присъждат 10 т.

2

Развъдната организация има сключени договори със земеделски стопани, които отглеждат по-голям брой животни По сключени договори, броят на отглежданите животни е по- голям от минималния брой животни от рода на ДПЖ (931), съгласно Приложение № 12 Минимален брой- 2 точки;

Максимален брой- 15 точки;

Точките по критерия се изчисляват за ПИИ с най-малко 931 броя ДПЖ по договори със земеделски стопани, като към минималния брой точки „2“ се добави разликата между отглежданите ДПЖ по договорите на конкретния кандидат и минималния брой ДПЖ (931), разделена  на 8 665,615 и резултатът се записва с точност до 0,0001. За 113 584 или повече отглеждани ДПЖ по договори със земеделски стопани, се присъждат 15 т.

По сключени договори, броят на отглежданите животни е по- голям от минималния брой животни от рода на ЕПЖ (1 988), съгласно Приложение № 12. Минимален брой- 2 точки;

Максимален брой- 15 точки;

Точките по критерия се изчисляват за ПИИ с най-малко 1 988 броя ЕПЖ по договори със земеделски стопани, като към минималния брой точки „2“ се добави разликата между отглежданите ЕПЖ по договорите на конкретния кандидат и минималния брой ЕПЖ (1 988), разделена  на 3 111,923 и резултатът се записва с точност до 0,0001. За 42 443 или повече отглеждани ЕПЖ по договори със земеделски стопани, се присъждат 15 т.

3

Развъдната организация е одобрена за развъждане на изчезващи или застрашени от изчезване породи Всички породи, за които е одобрена развъдната организация са само от изчезващи или застрашени от изчезване породи съгласно Приложение № 12 Брой точки- 3 точки

Точки по критерия получават само ПИИ, подадени от кандидати развъдни организации, за които всички породи съгласно Приложение № 12 са изчезващи или застрашени от изчезване. Точки по критерия не се присъждат, когато дори само една от породите не е изчезваща или застрашена от изчезване.

4.

Предложението за извършване на инвестиция е подадено от обединение на две или повече организации под формата на дружество по Закона за задълженията и договорите Брой точки- 5 точки

Очакван прием: 31.05.2023 г.

Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци

КЪМ КОМПОНЕНТ „УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Цел на финансирането:

Да се подпомогне процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, чрез финансиране на инвестиции, допринасящи за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. По този начин, подкрепата ще предостави възможност за повишаване на конкурентоспособността на производителите на селскостопански продукти от сектор „Плодове и зеленчуци.

2. Кой може да кандидатства?

 • Земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.), не по-късно от 30 септември 2022 г.
 • Организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието;
 • Едноличните търговци и юридическите лица, които да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
 • Микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Дейности, свързани с подготовка на селскостопански продукти за продажба, които попадат в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, а именно:

Култури

Описание

Зеленчукови култури

1.

Картофи, батати Клубенови зеленчукови култури

2.

Други кореноплодни култури Клубенови зеленчукови култури

Плодови зеленчукови

3.

Домати Плодови зеленчукови култури

4.

Патладжан Плодови зеленчукови култури

5.

Краставици Плодови зеленчукови култури

6.

Корнишони Плодови зеленчукови култури

7.

Тиквички Плодови зеленчукови култури

8.

Дини Плодови зеленчукови култури

9.

Пъпеши Плодови зеленчукови култури

10.

Бамя Плодови зеленчукови култури

11.

Градински фасул (зелен) Плодови зеленчукови култури

12.

Градинска бакла (зелена) Плодови зеленчукови култури

13.

Градински грах (зелен) Плодови зеленчукови култури

14.

Други плодови зеленчукови култури Плодови зеленчукови култури

Листостъблени зеленчукови

15.

Главесто зеле, савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле Листостъблени зеленчукови култури

16.

Карфиол Листостъблени зеленчукови култури

17.

Салата Листостъблени зеленчукови култури

18.

Ендивия Листостъблени зеленчукови култури

19.

Марули Листостъблени зеленчукови култури

20.

Спанак Листостъблени зеленчукови култури

21.

Магданоз Листостъблени зеленчукови култури

22.

Копър Листостъблени зеленчукови култури

23.

Листно цвекло Листостъблени зеленчукови култури

24.

Киселец Листостъблени зеленчукови култури

25.

Лапад Листостъблени зеленчукови култури

26.

Алабаш Листостъблени зеленчукови култури

27.

Други листностеблени култури Листостъблени зеленчукови култури

Кореноплодни зеленчуци

28.

Моркови Кореноплодни зеленчукови култури

29.

Магданоз-коренов Кореноплодни зеленчукови култури

30.

Целина Кореноплодни зеленчукови култури

31.

Салатно цвекло Кореноплодни зеленчукови култури

32.

Репички Кореноплодни зеленчукови култури

33.

Ряпа Кореноплодни зеленчукови култури

34.

Пащърнак Кореноплодни зеленчукови култури

35.

Други кореноплодни култури Кореноплодни зеленчукови култури

Луковични зеленчукови

36.

Лук (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури

37.

Чесън (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури

38.

Праз Лукови зеленчукови култури

39.

Арпаджик Лукови зеленчукови култури

40.

Други луковични зеленчукови култури Лукови зеленчукови култури

Многогодишни зеленчукови

41.

Хрян Многогодишни зеленчукови култури

42.

Аспержи Многогодишни зеленчукови култури

43.

Други многогодишни зеленчукови култури Многогодишни зеленчукови култури

Лозя

44.

Десертни лозя Трайни насаждения

Семкови овощни култури

45.

Ябълки Семкови овошни видове

46.

Круши Семкови овошни видове

47.

Дюли Семкови овошни видове

48.

Мушмули Семкови овошни видове

49.

Други овощни култури Семкови овошни видове

Костилкови овошни видове

50.

Сливи/джанки Костилкови овошни видове

51.

Праскови/нектарини Костилкови овошни видове

52.

Кайсии/зарзали Костилкови овошни видове

53.

Череши Костилкови овошни видове

54.

Вишни Костилкови овошни видове

55.

Едроплоден дрян Костилкови овошни видове

Ядкови (черупкови) видове

56.

Орехи Ядкови (черупкови) видове

57.

Бадеми Ядкови (черупкови) видове

58.

Лешници Ядкови (черупкови) видове

59.

Други ядкови (черупкови) видове Ядкови (черупкови) видове

Ягодоплодни видове

60.

Ягоди Ягодоплодни видове

61.

Малини Ягодоплодни видове

62.

Къпини Ягодоплодни видове

63.

Френско грозде (бели и червени) Ягодоплодни видове

64.

Арония Ягодоплодни видове

65.

Касис Ягодоплодни видове

66.

Бодливо грозде Ягодоплодни видове

67.

Боровинки Ягодоплодни видове

68.

Смокини Ягодоплодни видове

69.

Други ягодоплодни видове Ягодоплодни видове

Култивирани гъби

70.

Култивирани печурки Култивирани гъби

71.

Други култивирани гъби Култивирани гъби

ВАЖНО! За целите на прилагане на процедурата „Център за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ представлява недвижим имот/имоти, в рамките на който/които са разположени сгради, съоръжения, оборудване и други активи, предназначени за една или комбинация от дейности, свързани с приемане на продукцията, сортиране, калибриране, почистване, опаковане, пакетиране, етикетиране, охлаждане, съхранение, складиране и транспортиране.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Разходи за изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими активи, свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба.
 • Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, използвани за съхранение на продукцията.
 • Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, чието предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба.
 • Разходи за закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на продукцията, произвеждана от кандидата, както и машини използвани за вътрешно цехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на местата в които се съхранява и подготвя за продажба продукцията, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи).
 • Разходи за оборудване, предназначено за складиране на продукцията, като например палетни колички, фолиращи машини, бокспалети, каси, щайги и др.

5. Какъв е срокът за изпълнение на предложенията?

 • Предложения за изпълнение на инвестиции за закупуване на техника/машини: 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.
 • Предложения за изпълнение на инвестиции, включващи разходи за Строителство (СМР): 18 месеца от датата на подписването на договора за финансиране, но не по-късно от 30.06.2025 г.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата възлиза на 15 000 000 лв. без ДДС.

7. Какъв е размерът на допустимите разходи за конкретно предложение?

 • Минимален размер на инвестицията за едно предложение: 300 000 лв. без ДДС.
 • Максимален размер на инвестицията за едно предложение: 2 346 960 лв. без ДДС.
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно предложение за изпълнение на инвестиции, представено от един кандидат, е 1 173 480 лв. без ДДС.

8. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

9. Критерии и методика за оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции:

Критерии за подбор Изискване

Точки

1.

Предложения за изпълнение на инвестиции, които ще се реализират на територията на административни области с по-голяма концентрация на земеделски стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“

(максимален брой точки – 10 т.)

Инвестициите, включени в предложението на кандидата, ще се реализират на територията на една или няколко от следните административни области: Благоевград, Пловдив, Кърджали, Смолян

10

Инвестициите, включени в предложението на кандидата, ще се реализират на територията на една или няколко от следните административни области: Пазарджик, Бургас, Хасково, Сливен, Кюстендил

7

Инвестициите, включени в предложението на кандидата, ще се реализират на територията на една или няколко от следните административни области: Стара Загора, Шумен, Силистра, Варна, Ловеч, Търговище

5

2.

Предложения за изпълнение на инвестиции, в които участват по-голям брой земеделски стопани

(максимален брой точки – 20 т.)

Предложението за изпълнение на инвестиции включва най-малко 20 земеделски стопани (в т.ч. участници в група/организация на производители и/или асоциираните партньори)

20

Предложението за изпълнение на инвестиции включва най-малко 15 земеделски стопани (в т.ч. участници в група/организация на производители и/или асоциираните партньори)

15

Предложението за изпълнение на инвестиции включва най-малко 10 земеделски стопани (в т.ч. участници в група/организация на производители и/или асоциираните партньори)

10

3.

Предложения за изпълнение на инвестиции, представени от кандидати, чиято заетост в стопанството е намаляла вследствие на пандемията SARS-CoV-2

(максимален брой точки – 5 т.)

Средноаритметичната стойност между средния списъчен брой на персонала на предприятието на кандидата за 2021 г. и за 2020 г. е по-ниско число от средния списъчен брой на предприятието на кандидата за 2019 г.

5

Средният списъчен брой на персонала на предприятието на кандидата за 2021 г. е по-нисък от средния списъчен брой на персонала на предприятието на кандидата за 2020 г.

3

4.

Предложения за изпълнение на инвестиции, представени от кандидати, чиито приходите от дейността са намалени вследствие на пандемията SARS-CoV-2

(максимален брой точки – 10 т.)

Нетните приходи от продажби на кандидата за 2021 г. са намалели с най-малко 30 % спрямо нетните приходи от продажби на кандидата за 2019 г.

10

Нетните приходи от продажби на кандидата за 2021 г. са намалели с най-малко 30 % спрямо нетните приходи от продажби на кандидата за 2020 г.

5

5.

Предложения за изпълнение на инвестиции, представени от кандидати – земеделски стопани с история Кандидатът извършва селскостопанска дейност от повече от 36 месеца считано от датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиции по процедурата.

5

6.

Предложения за изпълнение на инвестиции, представени от кандидати, чиито стопанства демонстрират по-висока производителност на труда

(максимален брой точки – 10 т.)

Производителността на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  ≥  50 хил. лв.

10

Производителността на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  ≥  40 хил. лв.

8

Производителността на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  ≥  30 хил. лв.

6

Производителността на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  ≥  20 хил. лв.

4

Производителността на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  ≥  10 хил. лв.

2

Максимален брой точки

60 т.

Очакван прием: 05.05.2023 г.

Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства

КЪМ КОМПОНЕНТ „Устойчиво селско стопанство“ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Цел на финансирането:

Насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство е предоставяне на своевременна целева подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация, подобряване на генетичните ресурси.

2. Кой може да кандидатства?

 • Земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.), като това условие трябва да бъде изпълнено и за предходната стопанска година –2021/2022;
 • Едноличните търговци и юридическите лица, които да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
 • Микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Подпомагат се дейности в направление „Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства“, целящи по-ефективно използване на водните ресурси в земеделските стопанства, на базата на внедряване на водоспестяващи технологии, използване на пречистени отпадъчни води, автоматизиране на процесите на управление на водите, намаляване на загубите на вода и пр.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Доставка и монтаж на напоителни/поливни системи (или елементи от тях), включително инсталации за дъждуване, системи за капково напояване, пивоти, тръбно-ролково оборудване, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други системи/оборудване/елементи от тях и други, използвани в процеса на напояване.
 • Доставка и монтаж на съоръжения за съхраняване на вода – резервоари, цистерни и др.
 • Доставка и монтаж на оборудване за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения.
 • Доставка и монтаж на други активи, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделската дейност.
 • Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода за напояване.
 • Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода в животновъдството.
 • Доставка и монтаж на автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода (от улуците) и др.
 • Доставка и монтаж на инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, и за повторно използване на води.

5. Какъв е срокът за изпълнение на предложенията?

 • За проекти за закупуване на техника/машини: 9 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.
 • За проекти, включващи разходи за Строителство (СМР), за които се изисква издаване на разрешение за строеж: 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата възлиза на 99 736 317 лв. без ДДС.

7. Какъв е размерът на допустимите разходи за конкретно предложение?

 • Минимален размер на инвестицията за едно предложение: 30 000 лв. без ДДС.
 • Максимален размер на инвестицията за едно предложение: 1 160 000 лв. без ДДС.

8. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

9. Критерии и методика за оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции:

Критерии

Минимално изискване

Максимален брой точки

1

Кандидат с история като земеделски стопанин Кандидатът има регистрация като земеделски стопанин от предходните най-малко 4 стопански години – 15 т.

15

2

Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ Съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.) е:

• по-малко или равно на 2 – 17 точки;
• по-голямо от 2 и по-малко или равно на 3 – 15 точки;
• по-голямо от 3 и по-малко или равно на 4 – 13 точки;
• по-голямо от 4 и по-малко или равно на 5 – 11 точки;
• по-голямо от 5 и по-малко или равно на 6 – 9 точки;
• по-голямо от 6 и по-малко или равно на 7 – 7 точки;
• по-голямо от 7 и по-малко или равно на 8 – 5 точки;
• по-голямо от 8 и по-малко или равно на 9 – 3 точки;
• по-голямо от 9 и по-малко или равно на 10 – 1 точка

17

3

Заявен размер на безвъзмездното финансиране Точките по критерия се изчисляват за всички ПИИ според заявения размер на инвестиционните разходи, като за ПИИ с размер на заявените разходи от 30 000 лв. до 100 000 лв. включително се присъждат максималният брой точки. За ПИИ с размер на заявените разходи над 100 000 лв. точките се получават като от максималния брой точки „20“ се изважда резултатът от разделянето на горницата над 100 000 лв. на 53 000 и резултатът се записва с точност до 0,000001.

Минимум – 0 т. / Максимум – 20 т.

Пример:

точки = 20-(ПИИ-100000)/53000

20

4

Кандидатът е производител на биологични продукти Кандидатът е биологичен оператор, който има сключен договор за контрол и сертификация по правилата на биологичното производство

15

5

ПИИ с по-високо ниво на проектна готовност За ПИИ са представени всички изискуеми документи, издадени от компетентните органи по околна среда по реда на ЗООС, ЗБР и ЗВ, както и разрешение за строеж/разрешение за поставяне (когато е приложимо за съответното ПИИ).

Важно: условието се счита за изпълнено при предоставяне на всички изискуеми, съгласно инвестицията документи.

30

Общ брой на заявените точки по критериите за оценка на проекта: 

97

Минимално изискуем брой точки по критериите за оценка: 

3

Очакван прием: 31.05.2023 г.

Инвестиции в технологична и екологична модернизация

към Компонент „Устойчиво земеделие“ от НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

2. Кой може да кандидатства?

Финансова помощ ще се предоставя само на регистрирани земеделски стопани, които отговарят на следните условия:

 • да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.) за стопанските години 2021/2022 и 2022/2023. За проекти, подадени след 30.09.2023 г., регистрацията за стопанската 2023/2024 г. ще се проверява на етап изплащане на помощта.
 • да са микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за малките и средните предприятия.
 • ако са юридически лица, да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • да не са предприятия в затруднено положение съгласно чл. 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година.
 • Животновъдните обекти на кандидатите, трябва да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими по процедурата са дейности, целящи подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства чрез:

 • опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление; и/или
 • инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвата, торене, растителна защита и прибиране на реколтата ведно със специфично оборудване за проследимост на операциите – вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори, продълбочители и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, самонатоварващи и саморазтоварващи ремаркета, дронове, GPS системи и друга техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда.
 • Доставка и монтаж на оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване;
 • Доставка и монтаж на оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки и измръзване;
 • Доставка и монтаж на автоматизирани системи и машини за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане;
 • Доставка на машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др.;
 • Доставка и монтаж на машини, оборудване и съоръжения за компостиране за собствено потребление;
 • Технологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за животновъдството – системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни, доене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове, трактори, ведно със специфично оборудване за проследимост на операциите, и други машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда в животновъдните стопанства;
 • Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.);
 • Доставка и монтаж на машини и оборудване за торов отпадък, като скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса;
 • Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление.

5. Какъв е срокът за изпълнение на предложенията?

Одобреното предложение се изпълнява в срок до 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране, но не по-късно от 30 юни 2025 г.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на бюджета по процедурата възлиза на 318 048 200,30 лв. без ДДС.

7. Какъв е размерът на допустимите разходи за конкретно предложение?

 • Минимален размер на инвестицията за едно предложение: 30 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на инвестицията за едно предложение: 1 000 000 лв. без ДДС

8. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи

9. Критерии и методика за оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции:

Критерии Минимално изискване

Максимален праг

А

Б В

Г

1.

ПИИ, представени от кандидати до 40 години включително. ПИИ са представени от физически лица, ЕТ или ЕООД, за които физическото лице, физическото лице-търговец или физическото лице – управител и едноличен собственик на капитала е на възраст от 18 до 40 години включително

5

2.

Заявен размер на инвестиционните разходи ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи от 30 000 лв. до 700 000 лв. вкл. получават 10 точки. За ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи над 700 000 лв. точките се изчисляват, като от максималният брой точки „10“ се изважда резултатът от разделянето на горницата над 700 000 лв. на 30 000 и резултатът се записва с точност до 0,000001.

Минимум – 0 т. / Максимум – 10 т.

 

Пример:

1) 10 т., ако 30000<= ПИИ <= 700000

2) точки = 10-(ПИИ-700000)/30000

10

3.

Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ 3.1. Съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на нетни приходи от продажби на продукция на кандидата от три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.) е:

• по-малко или равно на 2 – 10 точки;

• по-голямо от 2 и по-малко или равно на 3 – 8 точки;

• по-голямо от 3 и по-малко или равно на 4 – 7 точки;

• по-голямо от 4 и по-малко или равно на 5 – 6 точки;

• по-голямо от 5 и по-малко или равно на 6 – 5 точки;

• по-голямо от 6 и по-малко или равно на 7 – 4 точки;

• по-голямо от 7 и по-малко или равно на 8 – 3 точки;

• по-голямо от 8 и по-малко или равно на 9 – 2 точки;

• по-голямо от 9 и по-малко или равно на 10 – 1 точка;

• по-голямо от 10 – 0 точки

10

3.2. Съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.) е:

• по-малко или равно на 2 – 10 точки;

• по-голямо от 2 и по-малко или равно на 3 – 8 точки;

• по-голямо от 3 и по-малко или равно на 4 – 7 точки;

• по-голямо от 4 и по-малко или равно на 5 – 6 точки;

• по-голямо от 5 и по-малко или равно на 6 – 5 точки;

• по-голямо от 6 и по-малко или равно на 7 – 4 точки;

• по-голямо от 7 и по-малко или равно на 8 –3 точки;

• по-голямо от 8 и по-малко или равно на 9 – 2 точки;

• по-голямо от 9 и по-малко или равно на 10 – 1 точка;

• по-голямо от 10 или по-малко от 0 – 0 точки;

10

4.

Кандидатът е производител на биологични продукти Кандидатът е биологичен оператор, който има сключен действащ договор за контрол и сертификация по правилата на биологичното производство преди 01.01.2023 г. за всички видове земеделски култури и/или животни, с които се кандидатства и са описани в таблици 3 и 4 на Приложение № 2 „Основна информация“

10

5. Кандидат с история като земеделски стопанин Кандидатът има регистрация като земеделски стопанин за следните четири стопански години 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

20

6.

ПИИ с инвестиции и дейности, насочени в секторите съгласно Приложение № 9 Приоритет получават ПИИ с посочените култури и/или животни, съгласно Приложение № 9 и включени в Таблица 3 и Таблица 4 в Приложение 2

20

7.

ПИИ с екологични инвестиции 7.1. Приоритет се присъжда за ПИИ, в които повече от 20 % от одобрените за подпомагане разходи са за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление

5

7.2. Приоритет се присъжда за ПИИ, в които повече от 50 % от одобрените за подпомагане разходи са за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление

10

Максимален общ брой точки по критериите за оценка на ПИИ:

95

Краен срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 20 декември 2023 г.

Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

„ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ (ПИТ) КЪМ КОМПОНЕНТ „ИНТЕЛИГЕНТНА ИНДУСТРИЯ“ от Национален план за възстановяване и устойчивост

1. Цел на финансирането:

Да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията относно определението за микро-, малки и средни предприятия или да са големи предприятия.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 170 000 лева

Малко предприятие

≥ 550 000 лева

Средно предприятие

≥ 950 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 000 000 лева

 • Да развиват основната си икономическа дейност или да осъществяват допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).
 • Да са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно КИД-2008.

ВАЖНО! Не са допустими предприятия, чиято основна или допълнителна икономическа дейност съгласно КИД 2008, за която е заявена подкрепа попада в Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.83. „Преработка на кафе и чай” „Преработка на кафе и чай” – ограничението е приложимо само в случаите, когато дейността на предприятието, за която е заявена подкрепа, е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
 • 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”.

ВАЖНО! По настоящата процедура кандидатите могат да участват самостоятелно или съвместно с партньори. Партньорството по процедурата е допустимо, а НЕ задължително. В едно предложение може да участва САМО ЕДИН партньор. Допустими по процедурата са само партньори, които отговарят на всички критерии за допустимост на кандидатите. В случай че в едно предложение участва като партньор повече от едно предприятие, то предложението ще бъде отхвърлено. В случай че инвестицията се изпълнява в партньорство, то общите допустими разходи на партньора следва да са до 30% от общите допустими разходи по предложението, но не повече от 273 816 лева.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими по настоящата процедура са предложения за изпълнение на инвестиции, включващи следната дейност:

Дейност I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

1) Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

 • подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и последващото им влагане като суровина в производствени процеси, и/или

 • намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или

 • намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.

2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

 • заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или

 • намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба,  и/или

 • елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).

3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:

 • влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).

4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

 • постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.

5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

 • производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:

 • използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или
 • повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или
 • заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или
 • елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или
 • заместване или намаляване употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти, и/или
 • осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
 • осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
 • увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив.

ВАЖНО! Допустими по процедурата са само разходите за придобиване на ДМА и ДНА, пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от кръговите модели, посочени в „Допустими дейности“. Всички изисквания по отношение на допустимостта на разходите са приложими както за кандидата, така и за предприятието – партньор, в случай че предложенията за изпълнение на инвестиции се изпълняват в партньорство.

5. Какъв е срокът за изпълнение на проекта?

Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 180 000 000 лв., разпределен в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

 Микро и малки предприятия

Средни предприятия

Големи предприятия

48 000 000 лева

87 000 000 лева

45 000 000 лева

7. Какъв е размерът на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция?

Минималният и максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата е както следва:

Минимален размер на безвъзмездно финансиране за предприятие

Максимален размер на безвъзмездното финансиране в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

70 000 лева

Микро предприятия: 350 000 лева

Mалки предприятия: 550 000 лева

Средни предприятия: 750 000 лева

Големи предприятия: 1 000 000 лева

ВАЖНО! Максималният размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения за изпълнение на инвестиции НЕ следва да надвишава:

 • за микро предприятия: 90% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за малки предприятия: 60% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за средни предприятия: 30% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за големи предприятия: 20% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

8. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция?

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездното финансиране при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от мястото на изпълнение на инвестицията и категорията на предприятието – кандидат/партньор, е както следва:

Категория на предприятието – кандидат/партньор

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50%

София град (столица): 40%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

50%

София град (столица): 30%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

Големи предприятия

35%

София град (столица) и Област Перник: 20%

София област, Област Благоевград и Област Кюстендил: 25%

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездното финансиране при избран режим „минимална помощ“ (de minimis) в зависимост от категорията на предприятието – кандидат/партньор е както следва:

Категория на предприятието – кандидат/партньор

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

50%

Големи предприятия

35%

9. Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

Критерий:

Максимален брой точки

1.

Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

21

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 13% и ≤ 15%

21

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 11% и ≤ 13% или > 15% и ≤ 17%

19

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 9% и ≤ 11%

17

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 17% и ≤ 19%

15

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 7% и ≤ 9%

13

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 19% и ≤ 21%

11

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 21% и ≤ 23%

9

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 23%

7

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 5% и ≤ 7%

5

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 3% и ≤ 5%

3

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието е  ≤  3%

0

2.

Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

19

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 30% и ≤ 35%

19

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 35% и ≤ 40%

17

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 40% и ≤ 45%

15

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 45% и ≤ 50%

13

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 50% и ≤ 55%

11

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 55% и ≤ 60%

9

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 60%

7

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 25% и ≤ 30%

5

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 20% и ≤ 25%

3

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е ≤ 20%

0

3.

Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

5

  Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,2%

5

  Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,9% и < 1,2%

4

  Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,6% и < 0,9%

3

  Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,3% и < 0,6%

2

  Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0% и < 0,3%

1

  Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%

0

4.

Инвестиционна дейност на кандидата за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

15

  Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 80% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

15

  Кандидатът е реализирал общо  инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 70% < 80%  от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

13

  Кандидатът е реализирал общо  инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 60% < 70%  от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

11

  Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 40% < 60% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

9

  Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 20% < 40% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

7

  Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 10% < 20% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

5

  Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 5% < 10% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

3

  Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност < 5% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

0

5.

Кръгови модели, включени в инвестицията

5

  Инвестицията включва въвеждането на следните кръгови модели в дейността на предприятието:

– Намаляване образуването на отпадъци /съгласно подт. 1) от т. 13.1 на Условията за кандидатстване/, и

– Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба /съгласно подт. 2) от т. 13.1 на Условията за кандидатстване/, и

– Използване на ресурси с биологичен произход /съгласно подт. 3) от т. 13.1 на Условията за кандидатстване/, и

– Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите /съгласно подт. 4) от т. 13.1 на Условията за кандидатстване/, и

– Подобряване на енергийната ефективност на продуктите /съгласно подт. 5) от т. 13.1 на Условията за кандидатстване/, и

– Дейност за информиране на потребителите за намаляването на въглеродния отпечатък.

5

  Инвестицията включва въвеждането на 5 от гореизброените кръгови модели в дейността на предприятието.

4

  Инвестицията включва въвеждането на 4 от гореизброените кръгови модели в дейността на предприятието.

3

  Инвестицията включва въвеждането на 3 от гореизброените кръгови модели в дейността на предприятието.

2

  Инвестицията включва въвеждането на 2 от гореизброените кръгови модели в дейността на предприятието.

1

  Инвестицията включва към въвеждането на 1 от гореизброените кръгови модели /по подт. 1) до подт. 5) от т. 13.1 на Условията за кандидатстване/ в дейността на предприятието.

0

6.

Бюджет на предложението за изпълнение на инвестиция

5

  ·  Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция са допустими, и

·  Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са обосновани, съответстват на дейностите, планирани за изпълнение, като за всеки отделен актив, предвиден за придобиване от кандидата и от партньора (в случай че инвестицията се изпълнява в партньорство) е представена обосновка, че същият осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от направленията, посочени в т. 13.1, подт. 1) до подт. 6) от Условията за кандидатстване, и

·  Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, като за тях е представена оферта, и

·  Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо), както и с приложимия (избрания) режим на помощ и

·  Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.

5

  Изпълнени са 4 от горепосочените изисквания.

4

  Изпълнени са 3 от горепосочените изисквания.

3

  Изпълнени са 2 от горепосочените изисквания.

2

  Изпълнено е 1 от горепосочените изисквания.

1

  – Не е изпълнено нито едно от горепосочените изисквания, или

– Оценителната комисия е премахнала всички разходи от бюджета на предложението, или

– Липсва обосновка за съответствието на инвестицията с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди”, или

– Вследствие на извършените корекции, в бюджета останат само разходи за активи, осигуряващи въвеждането на кръгов/и модел/и, включен/и в незадължителното направление по подт. 6) от т. 13.1 „Допустими дейности” на Условията за кандидатстване, или

– Вследствие на корекциите на бюджета, общият размер на безвъзмездното финансиране е по-нисък от 70 000 лева, или

– Вследствие на корекциите на бюджета, общият размер на допустимите разходи за кандидата/партньора (в случаите на партньорство) не надхвърля с поне 200% счетоводната стойност на активите на кандидата/партньора, които се използват повторно, както са осчетоводени през финансовата година преди започването на работите по инвестицията (ако е приложимо), или

– Вследствие на корекциите на бюджета, общият размер на заявените разходи от кандидата/партньора (в случаите на партньорство) не надхвърля амортизацията на активите на кандидата и съответно на партньора, свързани с дейността, която предстои да бъде модернизирана за предходните 3 (три) отчетни периода (години), или

В случай че инвестицията се изпълнява в партньорство и вследствие на корекциите на бюджета, бъдат премахнати всички разходи за кандидата или всички разходи за партньора.

0

 

Максимален брой точки по критериите за оценка на качеството:

70 т.

Краен срок за кандидатстване: 03.10.2023 г. 16:30 ч.

Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници

„Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1“ КЪМ КОМПОНЕНТ „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“

1. Цел на финансирането:

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

С изпълнение на инвестицията ще се насърчи децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници, ще се стимулира потреблението на екологично чиста енергия  и ще се намали потреблението на твърди горива в сектор домакинства.

2. Кой може да кандидатства?

За да бъде допустим, Кандидатът трябва да отговаря на следните критерии:

1. Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено жилище – еднофамилна жилищна сграда или собствено жилище в многофамилна сграда.

2. Да е собственик на жилището, с което кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци.

3. Постоянният адрес на Кандидата трябва да е в жилището, с което кандидатства.

4. Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община;

5. Жилището, с което се кандидатства, да се ползва само за жилищни нужди.

6. На адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице.

7. В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда той следва да има и съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части).

8. В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5).

9. В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди подаване на предложението по настоящата процедура чрез подбор (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или преди пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5).

10. В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда следва да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична система до 10 kWp.

11. Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5), която/които включва/т:

 • ценовите параметри на доставката и монтажа и
 • данни за техническите параметри на инсталацията/системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Приложение A или по-добри от тях.

12. Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

ВАЖНО! Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими за финансиране са следните дейности, изпълнявани от Кандидата:

 • Доставка и монтаж на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване, включително техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на слънчевите инсталации – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението и др. или
 • Доставка и монтаж на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, включително техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.

ВАЖНО! Разходите са допустими при условие, че крайните получатели на помощта са Кандидати, които:

 • осигуряват устойчивост на резултатите по договора за предоставяне на финансиране за срок от минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта;
 • застраховат активите срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта, и
 • осигурява подходящи ресурси за поддръжката на инсталацията/системата, предмет на интервенция за минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта.

Всеки краен получател първоначално финансира всички дейности със собствени средства.

Структурата за наблюдение и докладване ще предостави безвъзмездното финансиране по:

 • Вариант 1 на Компонент 1 или Компонент 2 – за извършени дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата.
 • Вариант 2 на Компонент 1 или Компонент 2 – за извършване на дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация след подаване на предложението от Кандидата.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Допустими по Компонент 1 (Вариант 1 и Вариант 2) и Компонент 2 (Вариант 1 и Вариант 2) са разходите за:

 • Доставка и монтаж на слънчеви инсталации или фотоволтаични системи до 10 kWp (включително по желание на Кандидата система за съхранение на електрическа енергия).
 • Техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на слънчевите инсталации или фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.
 • Данък върху добавената стойност.

5. Какъв е срокът за изпълнение на проекта?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 80 000 000 лв., разпределен индикативно между Компонент 1 и Компонент 2 по следния начин:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – 12 800 000 лв.
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия – 67 200 000 лв.

Минимален размер на финансиране за предложение – по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение.

Максимален размер на финансиране за предложение по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960,83 лв.;
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

7. Какви са необходимите документи?

Кандидатът трябва да представи и заверени копия на следните документи:

 1. Към предложението за изпълнение на инвестиция Кандидатът трябва да представи Декларация при кандидатстване относно изпълнение на критерии за допустимост и липса на основания за недопустимост (Приложение G).
 2. Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава.
 3. Документ за постоянен адрес на Кандидата, когато постоянният адрес не е вписан в документа по т.1.
 4. Документ/и, въз основа на които може да бъде установена собствеността на жилището в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства.
 5. Декларация за съгласие от съответния/ите съсобственик/ци (Приложение Н) – когато е приложимо.
 6. Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по местонахождението на недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата, по Закона за местните данъци и такси.
 7. Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Документът се прилага, само когато жилището се намира в сграда в многофамилна сграда в режим на етажна собственост.
 8. Фактури (в т.ч. електронни) за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца, като 6-те месеца са тези преди подаването на предложението по настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или преди пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5).
 9. Разрешение за строеж, когато Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда.
 10. Когато Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда:

А) подадена на или след 20.01.2023 г. декларация по чл. 151, ал. 10, изречение второ от ЗУТ (подписана от собственика на жилището и изпълнителя на инсталацията/системата декларация, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация) и доказателства, че с декларацията е уведомен главния архитект на общината и оператора на съответната електроразпределителна мрежа (при предложение по Вариант 1) или

Б) проектно решение по чл. 151, ал. 10, изречение първо от ЗУТ (части „Конструкции“, „Електро“ и/или „ОВК“ с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава) (при предложение по Вариант 2), или

В) издадено разрешение за строеж (при предложение по Вариант 1 или Вариант 2 в случаите извън б. А и б. Б).

11. Оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5).

9. Критерии за оценка на проектните предложения:

Оценка на качеството

Максимален брой точки

1. Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция:

5

· Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са допустими и

· Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са обосновани и съответстват на дейностите, предвидена за изпълнение и

· Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, като за тях е представена оферта и

· Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо) и

· Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.

5

Изпълнени са 4 от горепосочените изисквания.

4

Изпълнени са 3 от горепосочените изисквания.

3

Изпълнени са 2 от горепосочените изисквания.

2

Изпълнени са по-малко от 2 от горепосочените изисквания.

0

2. Съответствие с Техническите изисквания към активите (Приложение А):

5

Предложението за изпълнение на инвестиция надвишава техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите.

5

Предложението за изпълнение на инвестиция отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите.

3

Предложението за изпълнение на инвестиция НЕ отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите.

0

3. Брой лица, които ще се възползват от инвестицията:

 

4 и повече лица

5

3 лица

4

2 лица

3

1 лице

2

Максимален брой точки:

15

ВАЖНО! В случай че предложението не отговаря на някой от критериите за допустимост или получи 0 точки по критерий 1 и 2 от Оценката на качество, проектното предложение се отхвърля!

Краен срок за кандидатстване: 17:00 часа на 10.11.2023 г.

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

„ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ (ПИТ) КЪМ КОМПОНЕНТ „ИНТЕЛИГЕНТНА ИНДУСТРИЯ“

1. Цел на финансирането:

Целта на процедурата: да се предоставят безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по процедурата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Tърговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Микро, малко или средно предприятие съгласно по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби за 2021 г.

Микропредприятие

≥ 80 000 лева

Малко предприятие

≥ 200 000 лева

Средно предприятие

≥ 800 000 лева

Малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация

≥ 3 000 000 лева

 • Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

ВАЖНО! По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 • Предприятия от сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • Предприятия от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;
 • Предприятия от сектор сектор K „Финансови и застрахователни дейности“, сектор О „Държавно управление“, сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“ и сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“, съгласно КИД-2008 на НСИ (Приложение 9).;
 • Производство на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29).
 • Предприятия с код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.
 • Микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.
 • Предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
 • 10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
 • 10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
 • 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
 • 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
 • 10.5 Производство на мляко и млечни продукти
 • 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
 • 10.83 Преработка на кафе и чай
 • 10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
 • 10.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
 • 11.02 Производство на вина от грозде
 • 11.03 Производство на други ферментирали напитки

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии):

 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада на сграда или върху недвижим имот към нея;
 • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

ВАЖНО! Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).

Разходи за изграждане единствено на фотоволтаична система или закупуване единствено на съоръжения за съхранение на енергия (батерии) са недопустими.

Разходите за техническо въвеждане на инвестицията като работеща инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват минимално необходимото ниво за въвеждането/пускане в експлоатация на фотоволтаичната система до 1 МW за собствено потребление и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

Разходите за строително-монтажни работи (СМР) са допустими единствено доколкото са пряко свързани с реализирането на изграждане на фотоволтаична система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение. Например разходите, които са строго необходими за стабилността, за оборудването, за изграждането и за свързването и доброто функциониране на фотоволтаичната система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение, могат да представляват допустими разходи.

С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи, СНД е извършил предварителни анализи и пазарни проучвания и е определил пределна (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) в размер на до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

5. Какъв е срокът за изпълнение на проекта?

Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 18 месеца.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 200 000 000 лв.

Режим на държавна/минимална помощ: „Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници“.

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за един кандидат: 75  000 лв.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране за един кандидат: 1 000 000 лв. и НЕ СЛЕДВА ДА НАДВИШАВА:

 • за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия: 25%от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;
 • за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Максимален интензитет на помощта:

 Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2)

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50%

50%

Средни предприятия

50%

45%

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация

45%

35%

7. Какви са необходимите документи?

1) Идеен проект (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване).

или

2) Технически/работен проект (за обекти в пълна степен на проектна готовност).

Документите се изготвят от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, налични на следния адрес – https://kiip.bg/register.

3) Удостоверение, издадено от ЕРД, или Договор с ЕРД, от което/който е видна предоставената мощност на кандидата към 01.12.2022 г. за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите.

8. Изисквания към проектните предложения:

 • Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност (съгласно удостоверение за предоставена мощност, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД) или договор с ЕРД за предоставена мощност на кандидата), но не повече от 1 MW.
 • В случай че кандидатът упражнява основната си икономическа дейност в повече от една сграда, които са самостоятелно обособени стопански обекти, представляващи пространствено, функционално и организационно отделени производствени единици, е допустимо изграждане на отделни фотоволтаични системи в комбинация с батерии за отделните стопански обекти, като в този случай инсталираната мощност на отделното енергийно съоръжение не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност съгласно удостоверението/договора с ЕРД за съответния обект, но общата инсталираната мощност на всички фотоволтаични системи, планирани за изпълнение с инвестицията, не може да бъде повече от 1 MW.
 • Инсталираната мощност, която се заявява първоначално от кандидата във Формуляра за кандидатстване, е възможно да бъде намалена преди въвеждането в експлоатация на съоръженията след представяне на окончателен технически/работен проект, обосноваващ това изменение. Вследствие на тези промени, настъпили след сключването на договора за финансиране, бюджета към предложението не може да бъде увеличаван, като при намаляване на инсталираната мощност ще бъде намален пропорционално бюджета с цел спазване на определената при сключването на договора стойност за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура. Като отговарящи на изискването по настоящата подточка 1.5) биха се приели например и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, и т.н.
 • Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.
 • Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата. В случай на сграда, същата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване ИЛИ Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда, за която единствено кандидатът има учредено право на строеж. Сградата, за която има учредено право на строеж, следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.
 • Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.
 • Произведената енергия от фотоволтаичната система не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба през периода на устойчивост (5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система). Въвеждането в експлоатация на фотоволтаична система се удостоверява чрез представяне на протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение и устойчивостта започва да тече от датата на издаването му.

9. Критерии за оценка на проектните предложения:

Критерии за оценка на качеството:

Критерий:

Максимален брой точки

Източник на проверка:

31.

Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

10

Коефициент на рентабилност на EBITDA за съответната година = [Отчет за приходите и разходите (ОПР) за съответната година, ред „Общо за група I” (код 15000) минус ОПР за съответната година, ред „Общо за група I” (код 10000) плюс ОПР за съответната година, ред „Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи” (код 10410)] делено на ОПР за съответната година, ред „Нетни приходи от продажби” (код 15100).

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 14% и ≤ 16%

10

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 12% и ≤ 14% или > 16% и ≤ 18%

9

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 10% и ≤ 12% или > 18% и ≤ 20%

8

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 8% и ≤ 10% или > 20% и ≤ 22%

7

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 6% и ≤ 8% или > 22% и ≤ 24%

6

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 4% и ≤ 6% или > 24% и ≤ 26%

5

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 26% и ≤ 28%

4

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 28% и ≤ 30%

3

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 30%

2

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 2% и ≤ 4%

1

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието е  ≤  2%

0

 

32.

Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

10

Коефициент на брутна добавена стойност за съответната година = [Отчет за приходите и разходите за съответната година, ред „Разходи за персонала“ (код 10300) плюс ред Разходи за амортизация и обезценка (код 10400) плюс ред „Печалба (код 14400)] делено на ОПР за съответната година, ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100).

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 30% и ≤ 35%

10

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 25% и ≤ 30% или > 35% и ≤ 40%

9

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 20% и ≤ 25% или > 40% и ≤ 45%

8

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 15% и ≤ 20% или > 45% и ≤ 50%

7

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 10% и ≤ 15% или > 50% и ≤ 55%

6

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 55% и ≤ 60%

5

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 60% и ≤ 65%

4

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 65% и ≤ 70%

3

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 70% и ≤ 75%

2

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 75%

1

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е ≤ 10% 0  

33.

Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

5

Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за съответната година = [Отчет за приходите и разходите за съответната година, ред „Разходи за данъци от печалбата” (код 14200) плюс ОПР за съответната година, ред „Други данъци, алтернативни на корпоративния данък” (код 14300)] делено на ОПР за съответната година, ред „Общо за група I” (код 15 000).

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,6%

5

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,2% и < 1,6%

4

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,8% и < 1,2%

3

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,4% и < 0,8%

2

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0% и < 0,4%

1

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%

0

 

34.

Инвестиционна дейност на кандидата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

6

Общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. = Сумата от ред „Продукти от развойна дейност“ (код 6110, колона 2), ред „Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи“ (код 6120, колона 2), ред „Земи и сгради“ (код 6210, колона 2), ред „Машини, производствено оборудване и апаратура“ (код 6220, колона 2) и ред „Съоръжения и други“ (код 6230, колона 2) минус ред „в т. ч. транспортни средства“ (код 6231, колона 2) от Справката за нетекущите (дълготрайните) активи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Формуляр за кандидатстване, т. „Бюджет“ и т. „Финансова информация – източници на финансиране“.

Общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. се сравняват със заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА,  ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 100% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

6

Кандидатът е реализирал общо  инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 75% < 100%  от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

5

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 50% < 75% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

4

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 25% < 50% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

3

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 15% < 25% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

2

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 5% < 15% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

1

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност < 5% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

0

35.

Основната икономическа дейност на кандидата, съгласно КИД2008 на НСИ, е в раздели, които се характеризират с високо потребление на електрическа енергия.

2

Служебна проверка от НСИ, Мониторстат

КИД-2008 (Приложение 9)

Кодът на основната икономическа дейност на кандидата попада в следните раздели – В09, С16, С17, С19, С20, С21, С23, С24, Е36, H52, I55, I56, J61, L68, P85, Q87, R90, R91 и R93.

2

 
Кодът на основната икономическа дейност на кандидата попада в следните раздели – В07, В08, С10, С11, С13, С22, С27, С28, Е38, G45, G47, H49, H51, M72, N77, N79, N81, R92 и S96.

1

 
Кодът на основната икономическа дейност на кандидата НЕ попада в разделите, изброени в двата горни подкритерия.

0

 

36.

Ефективност на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

2

Формуляр за кандидатстване, т. „Бюджет“.

Идеен проект или Технически/Работен проект.

Заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция (в лева) се сравняват с общата инсталирана мощност на изградената по предложението фотоволтаична система за собствено потребление (в kW) съгласно представения идеен/технически/работен проект.

В случай че кандидатът ще изгражда повече от една фотоволтаична система в комбинация с батерии за отделни свои стопански обекти, се сумира инсталираната мощност (в kW) на всичките системи, включени в предложението.

Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е < 2 850 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.

2

 
Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е ≥ 2 850 лева без ДДС < 2 900 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.

1,5

 
Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е ≥ 2 900 лева без ДДС < 2 950 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.

1

 
Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е ≥ 2 950 лева без ДДС < 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.

0,5

 
Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е равна на 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.

0

 

37.

Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция

2

Формуляр за кандидатстване,

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 4) или Декларация за малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация

Идеен проект или технически/работен проект

• Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са допустими, и

• Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са обосновани и съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение, като за всеки отделен разход за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), предвиден за придобиване от кандидата, е представена обосновка за необходимостта от получаване на подкрепа за нейното изграждане и въвеждане, съгласно посоченото в т. 13.1 от Условията за кандидатстване, и

• Разходите за изграждане на планираната по предложението фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) не надвишават пределната (максимална) стойност от 3 000 лева  без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии), и

• Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо), и

• Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.

2

 
Изпълнени са 4 или по-малко от горепосочените изисквания, като в следствие на корекциите общият размер на безвъзмездното финансиране е по-висок или равен на 75 000 лева.

1

 
Изпълнени са 4 или по-малко от горепосочените изисквания, като в следствие на корекциите общият размер на безвъзмездното финансиране е по-нисък от 75 000 лева.

0

 
  Максимален брой точки по критериите за оценка на качеството:

37

 

ВАЖНО! В случай че предложението за изпълнение на инвестиция получи „0” точки по критерий 37 „Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля!

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2023 г. 16:30 ч

ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ

КОМПОНЕНТ 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Цел на процедурата:

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите чрез:

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при сгради в сферата на търговията и услугите;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
 • Намаляване на разходите за енергопотребление;
 • Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 ).

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) или да са Големи предприятия – предприятия, които не отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) №651/2014.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микропредприятие

≥ 70 000 лева

Малко предприятие

≥ 150 000 лева

Средно предприятие

≥ 650 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 500 000 лева

3. За какви дейности може да се кандидатства?

 • Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;
 • дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;
 • Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ.

ВАЖНО! Задължително изискване е след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна ефективност мерки, във всяка сграда, включена в ПИИ, да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

Планираната продължителност на всяко ПИИ, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца, но не по-късно от 30.06.2026 г. включително.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата и са платени след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция до 30 юни 2026 г. включително. (Важи за ПИИ в режим съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОРГО).

Допустими разходи, финансирани със средства от МВУ:

 • разходи за строително-монтажни работи (СМР)/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките. В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
 • разходи за изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ;
 • разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;
 • разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ;
 • разходи за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ;
 • разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

Наличният финансов ресурс по процедурата е разпределен на база вида на предприятията по категории – МИКРО-/МАЛКИ, СРЕДНИ И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ, както и на следните компоненти:

 • Компонент 1ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, и
 • Компонент 2ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, включително в сектор „Туризъм“.

5. Максимален срок за изпълнение на проекта

Планираната продължителност на всяко проектно предложение, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 235 200 000,00 лева без ДДС, разпределени, както следва:

Компонент 1

Компонент 2

Общ размер на финансовите средства, в лева

Категория предприятия

Сгради на предприятия в сферата на производството (33%)

Сгради на предприятия в сферата на търговията и услугите (67%)

Микро-/малки предприятия (25%)

19 404 000,00

39 396 000,00

58 800 000,00

Средни предприятия (35%)

27 165 600,00

55 154 400,00

82 320 000,00

Големи предприятия (40%)

31 046 400,00

63 033 600,00

94 080 000,00

Общо:

77 616 000,00

157 584 000,00

235 200 000,00

7. Какъв е размерът на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция?

В зависимост от нуждите си и спецификата на съответното предложение за изпълнение на инвестиция, кандидатите могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна/минимална помощ (de minimis), както следва:

„Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014). За ПИИ в режим по чл.38 на ОРГО кандидата представя Декларация Приложение Г и Г2.

Максималните интензитети на средствата по чл.38 на ОРГО са както следва:

 • Максимален интензитет на помощта е 45% от допустимите разходи за ПИИ извън територията на ЮЗР (NUTS2);
 • Максимален интензитет на помощта е 35% за ПИИ на територията на ЮЗР (NUTS2).

За място на изпълнение на ПИИ се приема местоположението на обекта на интервенция (сграда), която е включена в ПИИ.

ВАЖНО! Максималният интензитет на помощта може да се увеличи с 20 процентни пункта за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на средни предприятия по смисъла на Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014.

„Минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Средства може да се предоставят единствено под формата на минимална помощ в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта de minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.), съгласно който максималната стойност на помощта, предоставена за период от 3 години на едно и също предприятие (съгласно чл. 2, пар. 2 от Регламента), не може да надвишава 200 хил. евро, а по отношение на автомобилните превози за чужда сметка или срещу възнаграждение – 100 хил. евро.

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидатите при режим “минимална помощ“ (de minimis) е, както следва: 

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта от допустимите разходи

Микро-, малки, средни и големи предприятия

65%

Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са, както следва:

Категория предприятие

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева

Микропредприятия

35 000,00

100 000,00

Mалки предприятия

300 000,00

Средни предприятия

100 000,00

500 000,00

Големи предприятия

1 500 000,00

8. Критерии и методика за оценка на проектните предложения

Критерии за оценка на качеството Макс. брой точки

Източник на проверка

1

Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност – като отношение на
кв.м РЗП обновена  инфраструктура към броя на сградите с подобрена инфраструктура – кв. м РЗП / брой сгради

25

Разгърната застроена площ, посочена в доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на по чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или във валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на  Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. по чл. 48 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 2).

В случай на повече от един обект на интервенция се сумира РЗП на всички сгради, включени в ПИИ, и се разделя на броя сгради

 > 1250 кв. м РЗП

25

 > 1000 кв. м РЗП ≤ 1250 кв. м РЗП

20

 > 750 кв. м РЗП ≤ 1000 кв. м РЗП

15

 > 500 кв. м РЗП ≤ 750 кв. м РЗП

10

 ≤ 500 кв. м РЗП

5

2

Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки – kWh/год.

25

Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на Наредба  № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. (за сградите от компонент 2).
Енергийните спестявания се изчисляват по следната формула: % спестявания = {Общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние в kWh/год. – обща първична невъзобновяема енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет в kWh/год} / {Общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние в kWh/год.} х 100 
Изчислява се средноаритметичната стойност за проекта в случай на повече от един обект на интервенция/ сграда.
> 50%

25

 
> 45% ≤ 50%

20

 
> 40% ≤ 45%

15

 
> 35% ≤ 40%

10

 
≥ 30% ≤ 35%

5

 

3

Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) –  тон CO2 екв.

25

Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. (за сградите от компонент 2).
Изчислява се като разлика между стойността на актуалните емисии CO2 преди ЕСМ и стойността на емисиите CO2 след ЕСМ
Общата стойност на емисии CO2 за проекта се сумира в случай на повече от един обект на интервенция/сграда.
 > 125 т CO2 екв.

25

 > 100 т CO2 екв. ≤ 125 т CO2 екв.

20

 > 75 т CO2 екв. ≤ 100 т CO2 екв.

15

 > 50 т CO2 екв. ≤ 75 т CO2 екв.

10

 ≤ 50 т CO2 екв.

5

4

Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база – лв./kWh/год.  (лева за 1 kWh годишна спестена енергия)

25

Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. (за сградите от компонент 2).
Изчислява се като общата стойност на цялата инвестиция (БФП плюс собствено участие) в лева по ПИИ се раздели на очакваното количество спестена първична невъзобновяема енергия в kWh/г
 ≤ 3,00 лв./kWh/год.

25

> 3,00 лв./kWh/год. ≤ 3,50 лв./kWh/год.

20

 > 3,50 лв./kWh/год. ≤ 4,50 лв./kWh/год.

15

 > 4,50 лв./kWh/год. ≤ 5,50 лв./kWh/год.

10

 > 5,50 лв./kWh/год.

5

Максимален брой точки:

100

ВАЖНО! Предложения, получили минимум 55 точки на критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

В случай че предложенията имат равен брой точки на критерии за оценка на качеството, те ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по посочените по-долу критерии при спазване на следната последователност:

 1. Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г;
 2. Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност – кв. м РЗП на сградата;
 3. Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи);
 4. Процент енергийни спестявания в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия.

Краен срок за кандидатстване: 17:30 часа на 15.06.2023 г.