Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

ОТ ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

1. Цел на финансирането:

Подобряване на производствения капацитет на МСП – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

2. Кой може да кандидатства?

Съществуващи МСП – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с подобряване на производствените процеси.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА).

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 117 500 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 • Минимален размер на помощта за едно предложение: 50 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на помощта за едно предложение: 150 000 лв. без ДДС

Очакван прием: Септември – Ноември 2023 г.

Внедряване на иновации в предприятията

ОТ ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021-2027.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проектни предложения поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) или малки дружества със средна пазарна капитализация. Единствено микро-, малки и средни предприятия (МСП) могат да заявят подкрепа за проекти, които водят до внедряване на иновация в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби за 2022 г.

Микропредприятие

≥ 100 000 лева

Малко предприятие

≥ 300 000 лева

Средно предприятие

≥ 1 000 000 лева

Малко дружество със средна пазарна капитализация

≥ 2 000 000 лева

ВАЖНО! При определянето на нетните приходи от продажби за 2022 г. се вземат предвид само данните от индивидуалния Отчет за приходите и разходите за 2022 г. на предприятието-кандидат.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Не са допустими предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономически дейности, които съгласно КИД-2008 на НСИ (Приложение 12) попадат в сектор С – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
 • 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91 „Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни”;
 • 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на сектор риболов и сектора на рибарството и аквакултурите

3. За какви дейности може да се кандидатства?

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).

Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

Дейност 1. Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.

Дейност 2. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на проекта.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

ВАЖНО! За малки дружества със средна пазарна капитализация разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими разходи по Елемент А „Инвестиции“ при приложим режим на държавна помощ – „регионална инвестиционна помощ“.

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

 • Разходи за такси за заявяване и регистрация пред съответното компетентно ведомство във връзка със защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация на национално и/или международно равнище – до 10 000 лева.
 • Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Разходите за консултантски услуги в подкрепа на иновациите включват разходи за външни услуги свързани със защита на индустриална собственост на национално и/или международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания – до 10 000 лева.

Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

 • разходи за такси за достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес – до 30 000 лева;
 • разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане и др.), свързани с осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.

ВАЖНО! Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 25% от общите допустими разходи по проекта.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 293 370 500 лв.,разпределен както следва:

 

Категория регион

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския фонд за регионално развитие

Национално съфинансиране

Регион в преход

29 337 450 лева

15 000 000 евро

20 536 215 лева

10 500 000 евро

8 801 235 лева

4 500 000 евро

По-слабо развити региони

264 037 050 лева

135 000 000 евро

224 431 492.50 лева

114 750 000 евро

39 605 557.50 лева

20 250 000 евро

 

Общо

293 374 500 лева

150 000 000 евро

244 967 707.50 лева

125 250 000 евро

48 406 792.50 лева

24 750 000 евро

ВАЖНО! Проектните предложения следва да се изпълнява САМО В ЕДИН от горепосочените две категории региони.

Предвидено е следното разпределение на бюджета в зависимост от приоритета от ПКИП, тематичната област на ИСИС, в рамките на който попада съответното проектно предложение, категорията на предприятието-кандидат и категорията-регион:

Тематични области

Категорията Регион в преход По-слабо развити региони

Общо

Приоритет 1 „Иновации и растеж

(За проекти в тематични области:

1. “Информатика и ИКТ”;

2. “Мехатроника и микроелектроника”;

3. “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии” и

4. “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”)

Микро- и малки предприятия

8 801 235 лева

4 500 000 евро

79 211 115 лева

40 500 000 евро

88 012 350 лева

45 000 000 евро

Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация

8 801 235 лева

4 500 000 евро

79 211 115 лева

40 500 000 евро

88 012 350 лева

45 000 000 евро

Общо

17 602 470 лева

9 000 000 евро

158 422 230 лева

81 000 000 евро

176 024 700 лева

90 000 000 евро

Приоритет 2 „Кръгова икономика“

(За проекти в тематична област 5. “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”)

Микро- и малки предприятия

5 867 490 лева

3 000 000 евро

52 807 410 лева

27 000 000 евро

58 674 900 лева

30 000 000 евро

Средни предприятия

5 867 490 лева

3 000 000 евро

52 807 410 лева

27 000 000 евро

58 674 900 лева

30 000 00 евро

 

Общо

11 734 980 лева

6 000 000 евро

105 614 820 лева

54 000 000 евро

117 349 800 лева

60 000 000 евро

ВАЖНО! Единствено микро-, малки или средни предприятия (МСП) могат да заявят подкрепа за проекти, които водят до внедряване на иновация в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027, по приоритет 2 „Кръгова икономика“ на ПКИП.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

50 000 лева

Микропредприятия: 200 000 лева
Малки предприятия: 500 000 лева
Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 800 000 лева

ВАЖНО! Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуално проектно предложение НЕ следва да надвишава:

 • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за малки предприятия: 50% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездна финансова помощ при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта е, както следва:

Категория на предприятието – кандидат

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро- и малки предприятия

45%

София град (столица): 40%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

45%

София град (столица): 30%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

 

Малки дружества със средна пазарна капитализация

 

45%

София град (столица): 20%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 20%

Област Кюстендил: 25%

Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидатите при избран режим „минимална помощ“ (de minimis) е, както следва:

Категория на предприятието-кандидат

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки, средни и малки дружества със средна пазарна капитализация

45%

Процент на съфинансиране при условията на режим „помощи за иновации в полза на МСП“ съгласно чл. 28, пар. 2, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (приложим по Елемент Б „Услуги“ САМО за микро, малки и средни предприятия):

Категория на предприятието-кандидат

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки, средни и малки дружества със средна пазарна капитализация

45%

7. Какъв е срокът за изпълнение?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

8. Какви са критериите за оценка?

Критерии

Макс. брой точки

I. Иновативност и приложимост на подкрепяната иновация

40

1. Новост на внедряваната иновация

5

Внедряваната иновация е радикална и представлява новост на световно ниво, като значително превъзхожда съществуващите алтернативни решения.

5

Внедряваната иновация представлява новост на световно ниво в съответната технологична област и частично превъзхожда съществуващите алтернативни решения.

4

Внедряваната иновация представлява новост на национално ниво в съответната технологична област и значително превъзхожда съществуващите алтернативни решения.

3

Внедряваната иновация представлява новост на национално  ниво в съответната технологична област, но не превъзхожда съществуващите алтернативни решения.

2

Внедряваната иновация представлява новост за кандидата, но не превъзхожда съществуващите алтернативни решения.

1

Внедряваната иновация не представлява новост (на световно и национално ниво, както и за кандидата), и не превъзходжа съществуващите алтернативни решения.

0

В случай че проектното предложение получи 0 точки по критерий „Новост на внедряваната иновация“ , то се отхвърля!
2. Степен на защита на внедряваната иновация

5

Внедряваната иновация е защитена с валиден патент за изобретение.

5

Внедряваната иновация е защитена с валидно свидетелство за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн.

3

Внедряваната иновация е защитена с авторско право.

2

За внедряваната иновация е подадена заявка за издаване на патент или заявка за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн.

1

Внедряваната иновация не е защитена с някой от горепосочените документи.

0

3. Технологична готовност на кандидата за внедряване на иновацията по проекта

5

Представена е информация за нуждата на кандидата от внедряваната по проекта иновация, И

Представена е информация за вече предприети действия от страна на кандидата, във връзка с идентифицираната нужда от внедряваната иновация, И

Ясно и последователно са описани етапите (стъпките), които са необходими за внедряване на подкрепяната по проекта иновация в предприятието, И

Внедряваната иновация попада в кода на основната или допълнителната икономическа дейност на кандидата, И

Основната или допълнителната икономическа дейност, в която попада внедряваната иновация, е осъществявана от кандидата през 2021 г. и 2022 г.

5

Изпълнени са 4 от гореописаните изисквания.

4

Изпълнени са 3 от гореописаните изисквания.

3

Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания.

2

Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания.

1

Кандидатът не е технологично готов за внедряваната по проекта иновация.

0

В случай че проектното предложение получи 0 точки по критерий „Технологична готовност на кандидата за внедряване на иновацията по проекта“, то се отхвърля!
4. Начин на разработване на внедряваната иновация

2

Внедряваната по проекта иновация е разработена изцяло от екипа на кандидата без използване на външни услуги.

2

Внедряваната по проекта иновация е разработена съвместно между екипа на кандидата и чрез използване на външни услуги.

1

Внедряваната по проекта иновация е придобита от трети лица и при разработването и не е участвал екипа на кандидата.

0

5. Приложимост и жизнеспособност на внедряваната иновация

23

5.1. Анализ на пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира внедряваната по проекта иновация:

– Пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира внедряваната иновация е ясно идентифицирана и описана, като е представена информация за възможностите за пазарна реализация на иновацията в тази пазарна ниша, И

– Представена е конкретна информация за потенциала за развитие на съответната пазарна ниша, описана е динамиката на навлизане на продуктите/услугите, резултат от внедряваната иновация, в съответната пазарна ниша.

5

– Пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира внедряваната иновация е идентифицирана и описана, И

– Представена е информация за потенциала за развитие на съответната пазарна ниша и динамиката на навлизане на продуктите/услугите, резултат от внедряваната иновация, в съответната пазарна ниша.

3

Има описание за пазарната ниша, но същото е общо и не кореспондира в детайли с описаната информация за реализиране на внедряваната иновация.

1

Критерият не е изпълнен.

0

5.2. Анализ на възможните рискове и пречки пред пазарната реализация на внедряваната по проекта иновация:

– Идентифицирани са подробно възможните рискове, които могат да възникнат при пазарната реализация на внедряваната иновация (вкл. е описана и специфична нормативна уредба или политика в областта на внедряваната иновация, която може да повлияе на пазарната реализация), както и е анализирано до каква степен идентифицираните рискове могат да бъдат преодолени, И

– Идентифицирани са детайлно основните конкуренти на съответния пазар, и е описано как внедряваната иновация ги превъзхожда.

5

– Представена е информация за възможните рискове, които могат да възникнат при пазарната реализация на внедряваната иновация, и е описано до каква степен идентифицираните рискове могат да бъдат преодолени, И

– Посочени са основните конкуренти на съответния пазар.

3

Има описание на възможни рискове, които могат да възникнат при пазарната реализация на внедряваната иновация, както и информация за конкуренти на съответния пазар, но същите са от общ характер, без конкретна информация.

1

Критерият не е изпълнен.

0

5.3. Анализ на потенциалните клиенти и стратегия за пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация:

– Представен е подробен анализ на потенциалните клиенти, като е описано как внедряваната иновация би привлякла съответните клиенти, И

– Представена е подробна стратегия за пазарна реализация на внедряваната иновация, която доказва икономическата приложимост на иновацията.

5

– Представен е анализ на потенциалните клиенти, И

– Представена е стратегия за пазарна реализация на внедряваната иновация, която доказва икономическата приложимост на иновацията.

3

Има описание на потенциалните клиенти и пазарната реализация на внедряваната иновация, но същото е от общ характер, без конкретна информация.

1

Критерият не е изпълнен.

0

5.4. Анализ на пазарните предимства и слабости на внедряваната по проекта иновация:

– Представен е реалистичен анализ на конкурентните предимства на внедряваната иновация (напр. уникални характеристики, спестяване на разходи, полза от продукта/услугата/процеса и др. под.), като е направено сравнение с конкретни, налични вече на пазара, продукти/услуги/процеси, И

– Представен е реалистичен анализ на слабостите на внедряваната иновация и доколко същите могат да бъдат преодолени.

5

– Представена е информация за конкурентните предимства на внедряваната иновация (напр. уникални характеристики, спестяване на разходи, полза от продукта/услугата/процеса и др. под.), И

– Описани са слабостите на внедряваната иновация.

3

Има описание на конкурентните предимства на внедряваната иновация и на нейните слабости, но същото е от общ характер, без конкретна информация.

1

Критерият не е изпълнен.

0

5.5.  Обхват и възвръщаемост на внедряваната по проекта иновация:

Изпълнението на проекта води освен до внедряване на задължителната по процедурата продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), и до внедряване на иновация в допълващ бизнес процес, насочен към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси, И

В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат реализирани приходи от внедряваната по процедурата иновация в размер на поне 1% от НПП за 2023 г. (съгласно подадения към НСИ Отчет за приходите и разходите за 2023 г., ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100)).

3

Изпълнението на проекта води освен до внедряване на задължителната по процедурата продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), и до внедряване на иновация в допълващ бизнес процес, насочен към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси, И

Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация или е посочено, че в рамките на изпълнението на проекта НЯМА да бъдат реализирани приходи от внедряваната по процедурата иновация в размер на поне 1% от НПП за 2023 г. (съгласно подадения към НСИ Отчет за приходите и разходите за 2023 г., ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100)).

2

Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация или е посочено, че изпълнението на проекта НЕ води освен до внедряване на задължителната по процедурата продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), и до внедряване на иновация в допълващ бизнес процес, насочен към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси, И

В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат реализирани приходи от внедряваната по процедурата иновация в размер на поне 1% от НПП за 2023 г. (съгласно подадения към НСИ Отчет за приходите и разходите за 2023 г., ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100)).

1

Не са изпълнени и двете горепосочени изисквания.

0

В случай че проектното предложение получи 0 точки по критерий „Приложимост и жизнеспособност на внедряваната иновация“, то се отхвърля!
II. Финансова стабилност на кандидата:

40

1. Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

10

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 30% и ≤ 35%

10

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 25% и ≤ 30% или > 35% и ≤ 40%

9

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 20% и ≤ 25% или > 40% и ≤ 45%

8

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 15% и ≤ 20% или > 45% и ≤ 50%

7

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 10% и ≤ 15% или > 50% и ≤ 55%

6

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 55% и ≤ 60%

5

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 60% и ≤ 65%

4

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 65% и ≤ 70%

3

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 70%

2

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 5% и ≤ 10%

1

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е ≤ 5%

0

2. Претеглен коефициент на приходите от износ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

10

Претегленият коефициент на приходите от износ на кандидата е > 30% и ≤ 40%

10

Претегленият коефициент на приходите от износ на кандидата е > 25% и ≤ 30% или > 40% и ≤ 45%

9

Претегленият коефициент на приходите от износ на кандидата е > 20% и ≤ 25% или > 45% и ≤ 50%

8

Претегленият коефициент на приходите от износ на кандидата е > 15% и ≤ 20% или > 50% и ≤ 55%

7

Претегленият коефициент на приходите от износ на кандидата е > 10% и ≤ 15% или > 55% и ≤ 60%

6

Претегленият коефициент на приходите от износ на кандидата е > 5% и ≤ 10% или > 60% и ≤ 65%

5

Претегленият коефициент на приходи от износ на кандидата е > 65% и ≤ 75%

4

Претегленият коефициент на приходи от износ на кандидата е > 75% и ≤ 85%

3

Претегленият коефициент на приходи от износ на кандидата е > 85%

2

Претегленият коефициент на приходи от износ на кандидата е > 0% и ≤ 5%

1

Претегленият коефициент на приходи от износ на кандидата е = 0% (т.е. кандидатът няма приходи от износ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.)

0

3. Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

10

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 13% и ≤ 15%

10

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 11% и ≤ 13% или > 15% и ≤ 17%

9

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 9% и ≤ 11% или > 17% и ≤ 19%

8

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 7% и ≤ 9% или > 19% и ≤ 21%

7

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 5% и ≤ 7% или > 21% и ≤ 23%

6

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 23% и ≤ 25%

5

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 25% и ≤ 27%

4

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 27%

3

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 3% и ≤ 5%

2

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 1% и ≤ 3%

1

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на кандидата е  ≤  1%

0

5. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. и стойността на общите допустими разходи по проекта.

10

Претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, умножена по 2, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил.лв.)

10

Претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, умножена по 3, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил.лв.)

8

Претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, умножена по 4, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил. лв.)

6

Претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, умножена по 5 е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил. лв.)

4

Претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, умножена по 6, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил. лв.)

2

Претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, умножена по над 6, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил. лв.)

0

III. Приоритизиране на проекти

15

1. Регионализация съгласно ИСИС 2021-2027

10

Изпълнението на проекта води до внедряване на иновация, попадаща в една от приоритетните тематични области на ИСИС 2021-2027 за съответната административна област.

10

Изпълнението на проекта води до внедряване на иновация, която НЕ попада в приоритетните тематични области на ИСИС 2021-2027 за съответната административна област.

0

2. Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г.

5

Икономическата дейност, в рамките на която ще се реализира/предлага на пазара внедряваната иновация, попада в определените национални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г., както следва.

Национални приоритетни  икономически дейности:

Код по КИД – Икономическа дейност

Високотехнологични производства:

C21      Производство на лекарствени вещества и продукти

C26      Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

C20      Производство на химични продукти

C27      Производство на електрически произведения

C28      Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C29      Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C30      Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

Е38      Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39      Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59       Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J60       Радио- и телевизионна дейност

J61       Далекосъобщения

J62       Дейности в областта на информационните технологии

J63       Информационни услуги

M71     Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

M72     Научно-изследователска и развойна дейност.

5

Икономическата дейност, в рамките на която ще се реализира/предлага на пазара внедряваната иновация, НЕ попада в определените национални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г., посочени по-горе.

0

IV. Реалистичност на разходите по проекта:

5

1. Реалистичност на разходите по проекта:

5

1) Всички разходи са ефективни, обосновани и допустими от гледна точка на постигане на основната цел на проекта, И

2) Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение, И

3) Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, като за тях е представена оферта, И

4) Всички разходи са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо), както и са в съответствие с приложимите режими на помощ, И

5) Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.

5

Изпълнени са 4 от гореописаните изисквания.

 

4

Изпълнени са 3 от гореописаните изисквания.

3

Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания.

2

Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания.

1

Критерият не е изпълнен или Оценителната комисия е премахнала служебно всички разходи от бюджета на проекта, или Оценителната комисия е премахнала служебно всички разходи по Елемент А от бюджета на проекта, или след извършените корекции от Оценителната комисия общият размер на безвъзмездното финансиране е по-нисък от 50 000 лева, или в следствие на корекциите в бюджета, е налице несъответствие с изискванията на критерий № 42 или критерий № 43 от оценката на допустимостта на проекта.

0

В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерий „Реалистичност на разходите по проекта ”, то се отхвърля!
Максимален брой точки

100 т.

Очакван прием: Септември – Октомври 2023 г.

Разработване на иновации в предприятията

Разработване на иновации в предприятията

от ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027):

 • Тематична област “Информатика и ИКТ”;
 • Тематична област “Мехатроника и микроелектроника”;
 • Тематична област “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;
 • Тематична област “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;
 • Тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

2. Кой може да кандидатства?

Кандидатите  трябва да отговарят на следните условия:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проектни предложения поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби за 2022 г.

Микро предприятие

≥ 80 000 лева

Малко предприятие

≥ 200 000 лева

Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация

≥ 850 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 000 000 лева

4) Кандидати, които НЕ са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I към Регламент 651/2014 относно определението за микро-, малки и средни предприятия или НЕ са малки дружества със средна пазарна капитализация могат да кандидатстват по процедурата ЕДИНСТВЕНО в ефективно сътрудничество с МСП.

Критерии за допустимост на партньорите

По настоящата процедура е допустимо проектите да се изпълняват в партньорство. В случай на партньорство предприятието-партньор следва да отговаря на следните изисквания, заложени към партньорите:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, юридически лица с нестопанска цел, извършващи стопанска дейност (регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел) или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – партньор, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби за 2022 г.

Микро предприятие

≥ 80 000 лева

Малко предприятие

≥ 200 000 лева

Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация

≥ 850 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 000 000 лева

ВАЖНО! При ефективно сътрудничество минимум 30%, но не повече от 50% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора. Недопустимо е партньорство по настоящата процедура между предприятия, за които са налице отношения на партньорство и/или свързаност съгласно разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I към Регламент 651/2014. Едно предприятие е допустимо да участва само в едно проектно предложение като посоченото може да бъде или кандидат, или като партньор. 

НЕДОПУСТИМИ по процедурата са кандидати с икономически дейности попадащи в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
 • 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91 „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А

 • Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 • Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б

 • Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Елемент А

 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията – допустими както за кандидати, така и за партньори! Допустими са за квалифициран персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор при пълна месечна заетост.
 • Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта – допустими както за кандидати, така и за партньори! Допустими са само за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта (периода на продължителност на дейностите по Елемент А).
 • Разходи за амортизация на сгради и помещения вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за проекта – допустими както за кандидати, така и за партньори! Допустими са само за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта (периода на продължителност на дейностите по Елемент А).
 • Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията – допустими само за кандидати: разходи за възлагане на научни изследвания; разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица; разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на иновацията.
 • Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията – допустими само за кандидати.

Елемент Б

Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.:

 • разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;
 • разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;
 • разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от  права върху разработената иновация.

ВАЖНО! Разходи за закупуване на дълготрайни материални активи са НЕДОПУСТИМИ.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 127 000 000 лв.

Категория регион

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

Средства от Европейския фонд за регионално развитие

Национално съфинансиране

Регион в преход

(Югозападен регион)

21 590 000 лв.

11 038 791.71 евро

15 113 000 лв.

7 727 154.20 евро

6 477 000 лв.

3 311 637.51 евро

По-слабо развити региони

(Регионите извън югозападен)

105 410 000 лв.

53 895 277.20 евро

89 598 500 лв.

45 810 985.62 евро

15 811 500 лв.

8 084 291.58 евро

Общо

127 000 000  лв.

64 934 068.91 евро

104 711 500 лв.

53 538 139.82 евро

22 288 500 лв.

11 395 929.09 евро

Предвидено е следното разпределение на бюджета в зависимост от приоритета от ПКИП, в рамките на който попада съответното проектно предложение:

Тематични области

Регион в преход По-слабо развити региони

Общо

Приоритет 1 „Иновации и растеж

(приложимо за проекти, които ще се изпълняват в една от тематичните области на ИСИС:

“Информатика и ИКТ”;

“Мехатроника и микроелектроника”; “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;“ Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”)

 16 609 210 лева

8 492 154.23 евро

81 092 025 лева

41 461 694.01 евро

97 701 235 лева

49 953 848.24 евро

 

Приоритет 2 „Кръгова икономика“

(приложимо за проекти, които ще се изпълняват в тематична област на ИСИС “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”)

4 980 790лева

2 546 637.49 евро

24 317 975лева

12 433 583.18 евро

29 298 765лева

14 980 220. 67евро

 

ВАЖНО! В случай на проекти, които ще се изпълняват в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” подкрепа могат да заявят само микро, малки или среди предприятия (МСП).

Предвидено е следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Микро и малки предприятия

Средни предприятия и

малки дружества със средна пазарна капитализация

Големи предприятия

82 550 000лева

42 207 144.79 евро

31 750 000 лева

16 233 517.23евро

12 700 000  лева

6 493 406.89евро

ВАЖНО: За целите на настоящата процедура дружествата със средна пазарна капитализация се причисляват към големите предприятия. Управляващият орган си запазва правото да пренасочи свободния (остатъчен) ресурс по категории предприятия (в случай че такъв е наличен) към онези категории, за които не достига предварително определения бюджет.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всяко индивидуално проектно предложение, са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат

50 000 лева

Микропредприятия: 250 000 лева
 Малки предприятия: 400 000 лева
 Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация  и големи предприятия: 500 000 лева

ВАЖНО! В допълнение, максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуално проектно предложение НЕ следва да надвишава:

 • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за големи предприятия: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Процент на съфинансиране

I. Елемент А – приложимият режим на държавна помощ е „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014). Основният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е, както следва:

Вид изследвания

Основен интензитет на помощта

Експериментално развитие

25%

Индустриални научни изследвания

В случай че помощта е предоставена на МСП, интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10% за средни предприятия и с 20% за малки и микро предприятия:

Вид изследвания

Интензитет
Микро и малки предприятия Средни предприятия

Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия

Експериментално развитие

45%

35%

25%

Индустриални научни изследвания

Интензитетите на помощта, както са посочени по-горе, могат да бъдат увеличени с още 15%, в случай че проектът изпълнява едно от следните условия:

 • включва ефективно сътрудничество между предприятия с участието на поне едно МСП и нито едно от предприятията не поема повече от 70 % от допустимите разходи; ИЛИ
 • резултатите от проекта се разпространяват широко чрез конференции, публикации, отворени за достъп регистри или безплатен софтуер, или софтуер с отворен код.

В случай че са спазени посочените изкисвания, максималният интензитет на помощта може да достигне, както следва:

Вид изследвания

Интензитет
Микро и малки предприятия Средни предприятия

Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия

Експериментално развитие

60%

50%

40%

Индустриални научни изследвания

II. Елемент Б приложимият режим на помощ е помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е, както следва:

 Категория на предприятието

 Максимален интензитет на помощта

Микро, малки, средни, малки дружества със средна пазарна капитализация  и големи предприятия

60%

6. Какъв е срокът за изпълнение?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнайсет месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

7. Какви са критериите за оценка?

I. Иновативност и приложимост на подкрепяната иновация

40

1. Новост на разработваната иновация

20

2. Технологичен потенциал и осъществимост на разработваната иновация в рамките на дейността на кандидата

10

3. Приложимост и жизнеспособност на разработваната иновация

10

II. Иновативен и финансов капацитет на кандидата преди изпълнение на проекта (исторически данни от периода 2020 – 2022 г.)

40

1. Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на предприятието за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

10

2. Начин на разработване на иновацията (от кандидата/партньора и/или чрез използване на външни услуги)

4

3. Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

5

4. Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

5

5. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2020, 2021 и 2022 г. на кандидата и стойността на общите допустими разходи по проекта.

5

6. Претеглен коефициент на приходите от износ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

5

7. Опит на кандидата в иновационни дейности

6

III. Приоритизиране на проекти

16

1.  Регионализация съгласно ИСИС 2021-2027

10

2. Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г.

6

IV. Коректност на бюджета

4

1. Коректност на бюджета

4

Общ брой точки

100

ВАЖНО! Проектните предложения, получили минимум 60 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. В случай че дадено проектно предложение получи „0“ точки по показател „Новост на подкрепяната иновация“, „Технологичен потенциал и осъществимост на разработваната иновация, в рамките на дейността на кандидата“ и показател „Приложимост и жизнеспособност на разработваната иновация“, проектното предложение се отхвърля. В случай че дадено проектно предложение получи „0“ точки по показател „Коректност на бюджета “ проектното предложение се отхвърля.

Очакван прием: 15.06.2023 г.