ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ

ОТ ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Процедурата цели да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

2. Кой може да кандидатства?

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г.
 • Микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).
 • ДДа имат средносписъчен брой на персонала за 2023 г., който е ≥ 1 заети лица.
 • Да отговарят на едно от следните изисквания:
 1. Да са семейно предприятие през последните 3 (три) календарни години към датата на обявяване на процедурата, в което:
 • повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка ИЛИ
 • повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието ИЛИ
 • повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице е назначено на трудов договор в предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка ИЛИ
 • повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, е назначено на трудов договор в предприятието.
 • Не се считат за „семейни” тези предприятия, в които повече от половината от капитала (собствеността) се притежава от друго/и юридическо/и лице/а и/или едноличен търговец, И/ИЛИ в чието управление официално участва/т друго/и юридическо/и лице/а, и/или едноличен/ни търговец/и.

ИЛИ

 1. Да са предприятия с основна икономическа дейност (четиризначен цифров код съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 въз основа на данни за 2023 г.) в областта на творческите индустрии, както следва:
 • 18.11 – Печатане на вестници
 • 18.12 – Печатане на други издания и печатни продукти
 • 18.13 – Предпечатна подготовка
 • 18.14 – Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
 • 18.20 – Възпроизвеждане на записани носители
 • 58.11 – Издаване на книги
 • 58.12 – Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
 • 58.13 – Издаване на вестници
 • 58.14 – Издаване на списания и други периодични издания
 • 58.19 – Друга издателска дейност
 • 58.21 – Издаване на компютърни игри
 • 58.29 – Издаване на други програмни продукти
 • 59.11 – Производство на филми и телевизионни предавания
 • 59.12 – Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
 • 59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания
 • 59.14 – Прожектиране на филми
 • 59.20 – Звукозаписване и издаване на музика
 • 60.10 – Създаване и излъчване на радиопрограми
 • 60.20 – Създаване и излъчване на телевизионни програми
 • 71.11 – Архитектурни дейности
 • 73.11 – Дейност на рекламни агенции
 • 74.10 – Специализирани дейности в областта на дизайна
 • 74.20 – Дейности в областта на фотографията
 • 74.30 – Преводаческа дейност
 • 85.52 – Неформално обучение в областта на културата
 • 90.01 – Изпълнителско изкуство
 • 90.02 – Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
 • 90.03 – Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
 • 90.04 – Експлоатация на зали за представления
 • 91.01 – Дейност на библиотеки и архиви
 • 91.02 – Дейност на музеи
 • 91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места

3. Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите, чиито собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.

 • Да са реализирали нетни приходи от продажби ОБЩО за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Минимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

Максимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

Микропредприятие

≥ 30 000 лева

≤ 1 800 000

Малко предприятие

≥ 75 000 лева

≤ 7 200 000

ВАЖНО: При определяне на нетните приходи от продажби общо за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. ще се вземат предвид само данните от индивидуалния Отчет за приходите и разходите на кандидата за всяка от трите посочени години, без да се отчитат данните на негови свързани предприятия и/или предприятия-партньори (ако има такива), послужили за определяне на категорията (статуса) на предприятието съгласно ЗМСП.

 • Да са заявили подкрепа само за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на данни за 2023 г.  – приложимо за семейните предприятия съгласно подт. 1) и за предприятията с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии съгласно подт. 2), по-горе ИЛИ
 • Да са заявили подкрепа за дейност съгласно Списъка на занаятите – Приложение № 1 към Закона за занаятите, с която собственикът/ците на предприятието е/са вписан/и в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара  – приложимо за предприятията, отговарящи на изискването по подт. 3) по-горе.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Не са допустими предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономически дейности, които съгласно КИД-2008 на НСИ попадат  в сектор С – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
 • 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители”;
 • 10.91 „Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни”;
 • 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на сектор риболов и сектора на рибарството и аквакултурите, които са целева група за подкрепа по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими по процедурата са проектни предложения, включващи следните дейности:

Дейност 1. Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна дейност). В рамките на Дейност 1 е допустимо придобиването на машини, съоръжения, инструменти, оборудване за производствения процес, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.

Дейност 2. Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност). В рамките на Дейност 2 е допустимо само създаването на нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието, за която е заявена подкрепа по процедурата.

Дейност 3. Подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност). В рамките на Дейност 3 е допустимо въвеждането на следните ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието:

 • 3.1. Система за управление на ресурсите (ERP система);
 • 3.2. Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);
 • 3.3. Система/модул за управление на веригата за доставки;
 • 3.4. Система/модул за управление на складовото стопанство (WMS система/модул);
 • 3.5. Система/модул за управление на производството (MOM/MES система/модул);
 • 3.6. Система за бизнес анализи (Business Intelligence система).

Дейност 4. Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата (незадължителна дейност).

ВАЖНО: Проектните предложения трябва задължително да включват Дейност 1. Дейности 2, 3 и 4 не са задължителни и могат да бъдат включени в проектните предложения в допълнение на Дейност 1, по преценка на кандидатите.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес/ процеса на предоставяне на услуги, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес/процеса на предоставяне на услуги под стойностния праг на същественост за ДМА, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа – до 10 000 лв.
 • Разходи за въвеждане на следните ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието – до 15 000 лв.
 • Разходи за консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата – до 3 000 лв.

ВАЖНО: Общите допустими разходи (безвъзмездна финансова помощ и собствено съфинансиране на кандидата) за създаване на онлайн магазин не трябва да надвишават 10 000 лв.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Минималният и максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по индивидуалните проекти е както следва:

Минимален размер на помощта

Максимален размер на помощта
15 000 лева

150 000 лева

Допълнително, максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти НЕ следва да надвишава:

 • за микро предприятия: 100% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2021 г., 2022 г. и 2023 г.
 • за малки предприятия: 60% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездната финансова помощ по проектите, е както следва:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Семейни предприятия и предприятия с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии

75%

Предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите

85%

6. Какъв е срокът за изпълнение?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

7. Какъв е общият размер на средствата по процедурата?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” е 117 514 155 лв. Общият бюджет е разпределен както следва:

Категория регион

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Национално съфинансиране

Регион в преход

13 970 214,30 лв.

9 779 150,00 лв.

4 191 064,30 лв.

По-слабо развити региони

103 543 940,70 лв.

88 012 349,60 лв.

15 531 591,10 лв.

Общо

117 514 155,00 лв.

97 791 499,60 лв.

19 722 655,40 лв.

Предвидено е и следното допълнително разпределение на бюджета по групи предприятия:

Групи предприятия

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Национално съфинансиране

Семейни предприятия и предприятия от творческите индустрии

111 514 155,00 лв.

92 798 492,61 лв.

18 715 662,39 лв.

Предприятия, осъществяващи занаятчийски дейности

6 000 000,00 лв.

4 993 006,99 лв.

1 006 993,01 лв.

Общо

117 514 155,00 лв.

97 791 499,60 лв.

19 722 655,40 лв.

ВАЖНО: Кандидатите по процедурата е допустимо да планират и заявят САМО едно място на изпълнение на проекта. В случай че изискването не е спазено, проектното предложение ще бъде отхвърлено.

Краен срок: 16.09.2024 г. 16:30 ч.

Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

ОТ ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

1. Цел на финансирането:

Подобряване на производствения капацитет на МСП – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

2. Кой може да кандидатства?

Съществуващи МСП – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с подобряване на производствените процеси.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА).

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 117 500 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 • Минимален размер на помощта за едно предложение: 50 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на помощта за едно предложение: 150 000 лв. без ДДС

Очакван прием: Септември – Ноември 2023 г.

Внедряване на иновации в предприятията

ОТ ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027).

2. Кой може да кандидатства?

Допустими са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проектни предложения поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) или малки дружества със средна пазарна капитализация. Единствено микро-, малки и средни предприятия (МСП) могат да заявят подкрепа за проекти, които водят до внедряване на иновация в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби за 2022 г.

Микропредприятие

≥ 100 000 лева

Малко предприятие

≥ 300 000 лева

Средно предприятие

≥ 1 000 000 лева

Малко дружество със средна пазарна капитализация

≥ 2 000 000 лева

ВАЖНО! При определянето на нетните приходи от продажби за 2022 г. се вземат предвид само данните от индивидуалния Отчет за приходите и разходите за 2022 г. на предприятието-кандидат.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Не са допустими предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономически дейности, които съгласно КИД-2008 на НСИ (Приложение 12) попадат в сектор С – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
 • 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91 „Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни”;
 • 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на сектор риболов и сектора на рибарството и аквакултурите

3. За какви дейности може да се кандидатства?

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).

Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

Дейност 1.Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.

Дейност 2. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на проекта.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

ВАЖНО! За малки дружества със средна пазарна капитализация разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими разходи по Елемент А „Инвестиции“ при приложим режим на държавна помощ – „регионална инвестиционна помощ“.

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

 • Разходи за такси за заявяване и регистрация на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация пред съответното компетентно ведомство на национално, европейско и/или международно равнище – до 10 000 лева.
 • Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Разходите за консултантски услуги в подкрепа на иновациите включват разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане, граждански договори и др.), извършени от правоспособен представител по индустриална собственост, свързани със защита на индустриална собственост на национално, европейско и/или международно равнище, вкл. проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“), за внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси – до 10 000 лева.

Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

 • разходи за такси за достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес – до 30 000 лева;
 • разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане и др.), свързани с осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.

ВАЖНО! Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 25% от общите допустими разходи по проекта.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура e разпределен както следва:

 

Категория регион

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския фонд за регионално развитие

Национално съфинансиране

Регион в преход

29 337 450 лева

15 000 000 евро

20 536 215 лева

10 500 000 евро

8 801 235 лева

4 500 000 евро

По-слабо развити региони

264 037 050 лева

135 000 000 евро

224 431 492.50 лева

114 750 000 евро

39 605 557.50 лева

20 250 000 евро

 

Общо

293 374 500 лева

150 000 000 евро

244 967 707.50 лева

125 250 000 евро

48 406 792.50 лева

24 750 000 евро

ВАЖНО! Проектните предложения следва да се изпълнява САМО В ЕДИН от горепосочените две категории региони.

Предвидено е следното разпределение на бюджета в зависимост от приоритета от ПКИП, тематичната област на ИСИС, в рамките на който попада съответното проектно предложение, категорията на предприятието-кандидат и категорията-регион:

Тематични области

Категорията Регион в преход По-слабо развити региони

Общо

Приоритет 1 „Иновации и растеж“, Специфична цел: RSO1.1.

(За проекти, които внедряват иновация в тематични области:

 1. “Информатика и ИКТ”;
 2. “Мехатроника и микроелектроника”;
 3. “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии” и
 4.  “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”)
Микро- и малки предприятия

8 801 235 лева

4 500 000 евро

79 211 115 лева

40 500 000 евро

88 012 350 лева

45 000 000 евро

Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация

8 801 235 лева

4 500 000 евро

79 211 115 лева

40 500 000 евро

88 012 350 лева

45 000 000 евро

Общо

17 602 470 лева

9 000 000 евро

158 422 230 лева

81 000 000 евро

176 024 700 лева

90 000 000 евро

Приоритет 2 „Кръгова икономика“, Специфична цел: RSO2.6.

(За проекти, които внедряват иновация в тематична област 5. “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”)

Микро- и малки предприятия

5 867 490 лева

3 000 000 евро

52 807 410 лева

27 000 000 евро

58 674 900 лева

30 000 000 евро

Средни предприятия

5 867 490 лева

3 000 000 евро

52 807 410 лева

27 000 000 евро

58 674 900 лева

30 000 00 евро

Общо

11 734 980 лева

6 000 000 евро

105 614 820 лева

54 000 000 евро

117 349 800 лева

60 000 000 евро

ВАЖНО! Единствено микро-, малки или средни предприятия (МСП) могат да заявят подкрепа за проекти, които водят до внедряване на иновация в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027, по приоритет 2 „Кръгова икономика“ на ПКИП.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

50 000 лева

Микро- и малки предприятия: 500 000 лева
Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 800 000 лева

ВАЖНО! Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуално проектно предложение НЕ следва да надвишава:

 • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездна финансова помощ при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта е, както следва:

Категория на предприятието – кандидат

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро- и малки предприятия

50%

София град (столица): 40%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

45%

София град (столица): 30%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

 

Малки дружества със средна пазарна капитализация

 

45%

София град (столица): 20%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 20%

Област Кюстендил: 25%

Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидатите при избран режим „минимална помощ“ (de minimis) е, както следва:

Категория на предприятието-кандидат

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки, средни и малки дружества със средна пазарна капитализация

50%

Процент на съфинансиране при условията на режим „помощи за иновации в полза на МСП“ съгласно чл. 28, пар. 2, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (приложим по Елемент Б „Услуги“ САМО за микро, малки и средни предприятия):

Категория на предприятието-кандидат

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

50%

7. Какъв е срокът за изпълнение?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 15 (петнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

8. Какви са критериите за оценка?

I. Иновативност и приложимост на подкрепяната иновация:

39

1. Новост на внедряваната по проекта иновация

5

2. Степен на защита на внедряваната по проекта иновация

5

3. Технологична готовност на кандидата за внедряване на иновацията по проекта

5

4. Начин на разработване на внедряваната иновация

2

5. Приложимост и жизнеспособност на внедряваната иновация

22

II. Финансова стабилност на кандидата:

41

1. Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

10

2. Претеглен коефициент на приходите от износ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

7

3. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

4

3. Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

10

4. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. и стойността на общите допустими разходи по проекта

10

III. Приоритизиране на проекти:

15

1.  Регионализация съгласно ИСИС 2021-2027

10

2. Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г.

5

IV. Реалистичност на разходите по проекта:

5

1. Реалистичност на разходите по проекта

5

Общ брой точки:

100

Краен срок за кандидатстване:16:30 ч. на 31.01.2024 г.

Разработване на иновации в предприятията

Разработване на иновации в предприятията

от ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027):

 • Тематична област “Информатика и ИКТ”;
 • Тематична област “Мехатроника и микроелектроника”;
 • Тематична област “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;
 • Тематична област “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;
 • Тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

2. Кой може да кандидатства?

Кандидатите  трябва да отговарят на следните условия:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проектни предложения поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби за 2022 г.

Микро предприятие

≥ 80 000 лева

Малко предприятие

≥ 200 000 лева

Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация

≥ 800 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 000 000 лева

4) Кандидати, които НЕ са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I към Регламент 651/2014 относно определението за микро-, малки и средни предприятия или НЕ са малки дружества със средна пазарна капитализация могат да кандидатстват по процедурата ЕДИНСТВЕНО в ефективно сътрудничество с МСП.

Критерии за допустимост на партньорите

По настоящата процедура е допустимо проектите да се изпълняват в партньорство. В случай на партньорство предприятието-партньор следва да отговаря на следните изисквания, заложени към партньорите:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, юридически лица с нестопанска цел, извършващи стопанска дейност (регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел) или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – партньор, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби за 2022 г.

Микро предприятие

≥ 80 000 лева

Малко предприятие

≥ 200 000 лева

Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация

≥ 800 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 000 000 лева

ВАЖНО! При ефективно сътрудничество минимум 30%, но не повече от 50% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора. Недопустимо е партньорство по настоящата процедура между предприятия, за които са налице отношения на партньорство и/или свързаност съгласно разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I към Регламент 651/2014. Едно предприятие е допустимо да участва само в едно проектно предложение като посоченото може да бъде или кандидат, или като партньор. 

НЕДОПУСТИМИ по процедурата са кандидати с икономически дейности попадащи в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
 • 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91 „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

ВАЖНО! Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на сектор Риболов и сектора на Рибарството и аквакултурите.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А „Разработване на иновацията“ – задължителен

 1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация (иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги).
 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б „Защита на разработената иновация“ – незадължителен

В допълнение към дейностите по Елемент А, по процедурата е допустимо да бъде заявена и следната дейност:

1. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи дейности само по Елемент А или комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително. Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Елемент А „Разработване на иновацията“

 1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията. Разходите по т. 1 на Елемент А са допустими както за кандидата, така и за партньора, под формата на единичен разход за почасово възнаграждение в размер на 31 лв. на час. Разходите за възнаграждения са допустими за изследователи, технически и друг квалифициран персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден.
 2. Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за целите на проекта. Разходите по т. 2 от Елемент А са допустими само за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, валидиране, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта (периода на продължителност на дейностите по Елемент А).
 3. Разходи за амортизация на сгради и помещения вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за целите на проекта. Разходите за амортизация на сгради и помещения се признават до размера на данъчно признатата амортизация в съответствие с разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Амортизационните норми се определят еднократно за всяка календарна година, съгласно изискванията на ЗКПО.
 4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията допустими само за кандидати.
 5. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията – допустими само за кандидати.

Елемент Б „Защита на разработената иновация“ допустими само за кандидати

Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.:

 • разходи за такси за заявяване и регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;
 • разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“), изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел, и/или дизайн на национално, европейско и/или международно ниво на разработената иновация;
 • разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с предоставяне на лицензии и получаване на доходи от правата върху разработената по проекта иновация.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 127 000 000 лв.

Категория регион

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

Средства от Европейския фонд за регионално развитие

Национално съфинансиране

Регион в преход

(Югозападен регион)

21 590 000 лв.

11 038 791.71 евро

15 113 000 лв.

7 727 154.20 евро

6 477 000 лв.

3 311 637.51 евро

По-слабо развити региони

(Регионите извън югозападен)

105 410 000 лв.

53 895 277.20 евро

89 598 500 лв.

45 810 985.62 евро

15 811 500 лв.

8 084 291.58 евро

Общо

127 000 000  лв.

64 934 068.91 евро

104 711 500 лв.

53 538 139.82 евро

22 288 500 лв.

11 395 929.09 евро

Предвидено е следното разпределение на бюджета в зависимост от приоритета от ПКИП, в рамките на който попада съответното проектно предложение:

Тематични области

Регион в преход По-слабо развити региони

Общо

Приоритет 1 „Иновации и растеж

(приложимо за проекти, по които ще се разработват иновации, попадащи в една от подобластите на следните тематичните области на ИСИС:

“Информатика и ИКТ”;

“Мехатроника и микроелектроника”; “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;“ Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”)

 16 609 210 лева

8 492 154.23 евро

81 092 025 лева

41 461 694.01 евро

 

97 701 235 лева

49 953 848.24 евро

 

Приоритет 2 „Кръгова икономика“

(приложимо за проекти, по които ще се разработват иновации, попадащи в една от подобластите на тематична област на ИСИС “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”)

4 980 790 лева

2 546 637.49 евро

24 317 975 лева

12 433 583.18 евро

 

29 298 765 лева

14 980 220. 67евро

 

ВАЖНО! В случай на проекти, които ще се изпълняват в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” подкрепа могат да заявят само микро, малки или среди предприятия (МСП).

Предвидено е следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Микро и малки предприятия

Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация

Големи предприятия

82 550 000лева

42 207 144.79 евро

31 750 000 лева

16 233 517.23евро

12 700 000  лева

6 493 406.89евро

ВАЖНО: За целите на настоящата процедура дружествата със средна пазарна капитализация се причисляват към големите предприятия. Управляващият орган си запазва правото да пренасочи свободния (остатъчен) ресурс по категории предприятия (в случай че такъв е наличен) към онези категории, за които не достига предварително определения бюджет.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всяко индивидуално проектно предложение, са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат

50 000 лева

Микропредприятия: 250 000 лева
 Малки предприятия: 400 000 лева
 Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация  и големи предприятия: 500 000 лева

ВАЖНО! В допълнение, максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуално проектно предложение НЕ следва да надвишава:

 • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за големи предприятия: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Процент на съфинансиране

I. Елемент А „Разработване на иновацията“ –приложимият режим на държавна помощ е „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014):

Вид изследвания

Основен интензитет на помощта

Експериментално развитие

25%

Индустриални научни изследвания

В случай че помощта е предоставена на МСП, интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10% за средни предприятия и с 20% за малки и микро предприятия:

Вид изследвания

Интензитет
Микро и малки предприятия Средни предприятия

Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия

Експериментално развитие

45%

35%

25%

Индустриални научни изследвания

Интензитетите на помощта, както са посочени по-горе, могат да бъдат увеличени с още 15%, в случай че проектът изпълнява едно от следните условия:

 • включва ефективно сътрудничество между предприятия с участието на поне едно МСП и нито едно от предприятията не поема повече от 70 % от допустимите разходи; ИЛИ
 • резултатите от проекта се разпространяват широко чрез конференции, публикации, отворени за достъп регистри или безплатен софтуер, или софтуер с отворен код; ИЛИ
 • при условие че проектът се осъществява  извън Югозападен регион.

В случай че са спазени посочените изкисвания, максималният интензитет на помощта може да достигне, както следва:

Вид изследвания

Интензитет
Микро и малки предприятия Средни предприятия

Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия

Експериментално развитие

60%

50%

40%

Индустриални научни изследвания

II. Елемент Б „Защита на разработената иновация“ приложимият режим на помощ е помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 2023/2831 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“:

 Категория на предприятието

 Максимален интензитет на помощта

Микро, малки, средни, малки дружества със средна пазарна капитализация  и големи предприятия

60%

6. Какъв е срокът за изпълнение?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнайсет месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

7. Какви са критериите за оценка?

I. Иновативност и приложимост на подкрепяната иновация

40

1. Новост на разработваната иновация

20

2. Технологичен потенциал и осъществимост на разработваната иновация в рамките на дейността на кандидата

10

3. Приложимост и жизнеспособност на разработваната иновация

10

II. Иновативен и финансов капацитет на кандидата преди изпълнение на проекта (исторически данни от периода 2020 – 2022 г.)

40

1. Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на предприятието за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

10

2. Начин на разработване на иновацията (от кандидата/партньора и/или чрез използване на външни услуги)

4

3. Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

5

4. Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

5

5. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2020, 2021 и 2022 г. на кандидата и стойността на общите допустими разходи по проекта.

5

6. Претеглен коефициент на приходите от износ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

5

7. Опит на кандидата в иновационни дейности

6

III. Приоритизиране на проекти

16

1.  Регионализация съгласно ИСИС 2021-2027

10

2. Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г.

6

IV. Коректност на бюджета

4

1. Коректност на бюджета

4

Общ брой точки

100

ВАЖНО! Проектните предложения, получили минимум 40 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. В случай че дадено проектно предложение получи „0“ точки по показател „Новост на подкрепяната иновация“, „Технологичен потенциал и осъществимост на разработваната иновация, в рамките на дейността на кандидата“ и показател „Приложимост и жизнеспособност на разработваната иновация“ и „Коректност на бюджета“, проектното предложение се отхвърля.

Срок за кандидатстване:до 16:30 ч. на 15.05.2024 г.