Мярка „Застраховане на реколтата“

ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г.

1. Цели на мярката:

Целта на подпомагането е да се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде от физически или юридически лица или от групи или организации на физически или юридически лица, които стопанисват площи, засадени с винени сортове лози.

2. За какво може да се кандидатства?

Кандидатите за подпомагане трябва да са вписани в лозарския регистър на ИАЛВ като гроздопроизводители и да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания за един или няколко от следните застрахователни рискове:

 1. неблагоприятни климатични условия, приравнени към природни бедствия:
 • а) слана;
 • б) буря;
 • в) градушка;
 • г) заледяване;
 • д) силен или проливен дъжд;
 • е) тежка суша,

които унищожават повече от 30% от средния добив, изчислен на базата на предходния тригодишен период или средното количество за три години, базирано на предходния петгодишен период, като от него се изключат най-високата и най-ниската стойност;

 1. други застрахователни рискове:
 • а) загуби, причинени от животни;
 • б) щети, нанесени от болести по растенията или нашествия от вредители;
 • в) други неблагоприятни климатични условия, различни от посочените в т. 1.

Финансова помощ за застраховане на реколтата се предоставя само в случаите, когато реколтата е застрахована за винарската година на кандидатстване и до размера на застрахователното обезщетение, определен съгласно чл. 68, ал. 2. от НАРЕДБА 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

3. Кой може да кандидатства по подмярка?

Кандидатите за подпомагане трябва да са вписани в лозарския регистър на ИАЛВ като гроздопроизводители!

4. Колко е финансовото подпомагане?

Максималният размер на финансовата помощ по мярката е:

 • 80% от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от застрахователните събития по чл. 67, ал. 2, т.1 от НАРЕДБА 6;
 • 50% от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от застрахователните събития по чл. 67, ал. 2, т. 2, букви „а“ и „б“ от НАРЕДБА 6;
 • 50% от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени едновременно от застрахователните събития по чл. 67, ал. 2, т. 1 и ал. 2, т. 2, буква „в“ от НАРЕДБА 6.

 Очакван прием 2019 г.

Мярка „Популяризиране в трети държави“

ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г.

1. Цели на мярката:

Целта на подпомагането е популяризиране на вина, включително сертифицирани биологични вина, със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и за сортови вина без ЗНП/ЗГУ.

2. За какво може да се кандидатства?

 1. Дейности за популяризиране или реклама, които посочват предимствата на продуктите, произведени в Европейския съюз, особено по отношение на качеството и безопасността на храните или грижата за околната среда, като:
 • а) рекламни кампании – разходи за режисура, персонал, разходи за изработка на клипове – до три на брой, с максимална продължителност 30 секунди;
 • б) разходи за дизайн, разходи за отпечатване на реклама и/или рекламни текстове (статии) в печатни издания, разходи за езикова адаптация (превод), както и разходи за публикуване на съобщение за дадено събитие (покана и/или прессъобщение). Разходите за публикуване на съобщение за дадено събитие включват разходи за отпечатване и разходи за езикова адаптация;
 • в) разходи за закупуване и брандиране на рекламни материали – ключодържатели, USB стикове, разходи за закупуване и брандиране на химикалки;
 • г) разходи за дизайн и разходи за отпечатване на печатни рекламни материали – брошури, папки;
 • д) разходи за дизайн на уебсайт и закупуване на домейн, разходи за хостинг и поддръжка на домейн, администриране на уебсайта по години.
 1. Участия в мероприятия, като:
 • а) изложения с международна значимост – панаири и международни изложби, секторни или общи, насочени към специалистите или към потребителите, разходи за такса за участие, наем на пространство, конструкция на щанд, персонал на щанд – до 2 лица, разходи за закупуване и брандиране на тениски и шапки за наетия персонал, наемане на техника (хладилници и монитори), такса за обслужване (вода, електричество, почистване, охрана, оборудване за дегустация), складиране и транспорт (външен и вътрешен) на мостри, както и разходи за самолетни билети, хотелско настаняване и дневни на представители от България съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС 115 от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.);
 • б) демонстрации в търговски обекти – разходи за наемане на щанд, осигуряване на персонал – до 2 лица на обект, логистика и транспорт (външен и вътрешен), за мостри, складиране на мостри, както и разходи за самолетни билети, хотелско настаняване и дневни на представители от България съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;
 • в) организиране на посещения в България на заинтересовани представители от целевата/ите държава/и – търговци на дребно, сомелиери, туристически агенти, хотелски агенти, журналисти, отразяващи теми, свързани с вино; фестивали, разходи за самолетни билети, хотели, изхранване на гостите, наем на вътрешен транспорт, разходи за преводач;
 1. Организиране и провеждане на дейности, свързани с информационни кампании, по-специално свързани с политиките на ЕС, отнасящи се до защитата на наименованията за произход, географските указания и биологичното производство; действията по букви „а“, „б“ и „в“ се изпълняват само паралелно с провеждане на мероприятия по т. 2, букви „а“ или „б“ и могат да включват разходи за:
 • а) организиране на бизнес срещи между професионалистите и потребителите, наемане на зали, техническо оборудване, осигуряване на кетъринг и вътрешен транспорт на мостри;
 • б) организиране на работни срещи с вносители, дистрибутори и търговци, тематични вечери/продуктова дегустация, разходи за вътрешен транспорт на мостри, наем на помещение, наем на техника/видеомонитор, хонорар на сомелиер от целевата/ите държава/и, хонорар на говорител (само за наето лице от целевата държава) и осигуряване на кетъринг;
 • в) организиране на кулинарни училища, наем на помещение, наем на техника/видеомонитор, разходи за вътрешен транспорт на мостри, хонорар на сомелиер от целевата/ите държава/и, хонорар на говорител (само за наето лице от целевата държава) и осигуряване на кетъринг.
 1. Изпълнение на дейностите по закупуване на мостри, които не надвишават 10 на сто от общата сума на одобрените разходи на конкретната дейност, извършени от участниците в промоционалния проект;
 2. Извършване на административни дейности – разходи за заплати на персонала, както и разходи за възнаграждения на лица, наети по граждански договори, разходи за управление на проекта, които не следва да надвишават 4 на сто от общата сума на одобрените и извършени дейности по ал. 2;
 3. Извършване на оценка на резултатите, постигнати от действията по промоционалния проект; критериите и количествените показатели, които трябва да се използват при извършване на оценката, са показатели за изпълнение, показатели за резултати и показатели за въздействие съгласно приложение 4; разходите за извършване на оценка не трябва да надвишават 3 на сто от общата сума на разходите за одобрените и извършени дейности по ал. 2, т. 1, 2 и 3.

3. Кой може да кандидатства по подмярка?

Финансова помощ по мярка „Популяризиране в трети държави“ могат да получат:

 • търговски дружества;
 • организации на производители на лозаро-винарски продукти и асоциации на организации на производители на лозаро-винарски продукти;
 • междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки;
 • държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса, когато не са единствени бенефициенти на помощта;
 • професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор.

4. Колко е финансовото подпомагане?

Максималният размер на финансовата помощ по мярката е до 50% от стойността на допустимите разходи.

Максималната стойност на един проект на кандидати търговски дружества не може да надвишава 1 000 000 лева.

Максималната стойност на един проект на всички останали кандидати не може да надвишава 4 000 000 лева.

 

Очакван прием 2019 г.

Мярка „Инвестиции в предприятия“

ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г.

Цели на мярката:

Мярката е предназначена да подобри общите резултати на предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара чрез повишаване на конкурентоспособността им с изпълнението на инвестиции за съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор.

За какво може да се кандидатства?

1. Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер, предназначени за:

 • а) преработката на грозде;
 • б) контрол на ферментацията, обработка на вино и гроздова мъст;
 • в) контрол на температурата;
 • г) преместване на виното в избените помещения;
 • д) прилагане на технология, свързана с пенливи вина;
 • е) бутилиране, етикетиране, опаковане;
 • ж) управление на отпадните води;
 • з) инфраструктурата на избата:
 • аа) тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород, азот, вода, SO2 и др.);
 • бб) монтаж и помощни съоръжения;
 • вв) автоматични системи;
 • и) съхранение, смесване, грижа и стареене на виното:
 • аа) бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и терморегулиращи бъчви;
 • бб) резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино – стационарни и подвижни;
 • вв) пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за хранителни цели);
 • гг) възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана;
 • дд) избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното – стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори);
 • ее) модулна система за позициониране на бъчви;
 • жж) автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина.

2. Общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи, извършвани както в процеса на подготовка на заявлението за предоставяне на финансова помощ, така и по време на изпълнение на дейностите. Тези разходи не надхвърлят 4% от всички разходи по проекта.

Кой може да кандидатства по подмярка?

 • Предприятия, вписани като винопроизводители в лозарския регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по лозата и виното;
 • Организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

Колко е финансовото подпомагане?

Максималният размер на финансовата помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ е:

 • Микро-, малки и средни предприятия получават до 70% финансиране от ЕС;
 • Големите предприятия с годишен оборот под 200 милиона евро и по-малко от 750 служители – 35%;
 • Големите предприятия с оборот над 200 милиона евро и над 750 служители –25 %.

Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. за един кандидат е 2 млн. евро.

Общ бюджет по мярката: 7 129 416,90 лв.

Очакван прием: 01.04.2022 г. – 21.04.2022 г.

КАК СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ?

Документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“ след предварително записан час.

Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

от „Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор“ за периода 2019-2023 г.

Цели на мярката:

Целта на подпомагането е повишаването на конкурентоспособността на винопроизводителите, което от своя страна ще осигури справедлив жизнен стандарт на съответната земеделска общност.

За какво може да се кандидатства?

Конверсия на сортовия състав на насажденията:

 • изкореняване;
 • засаждане;
 • изграждане на подпорна конструкция.

Промяна на местонахождението на лозята:

 • изкореняване;
 • засаждане;
 • изграждане на подпорна конструкция.

Подобряване на техниките за управление на лозята:

 • изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване;
 • изграждане и/или реконструкция на тераси;
 • изграждане на автоматизирани системи за капково напояване;
 • смяна на подпорна конструкция;
 • изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения;
 • смяна на формировката.

Кой може да кандидатства по подмярка?

За финансова помощ за дейностите по мярката могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър, като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.

Колко е финансовото подпомагане?

Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието до 15.10.2022 г. е в размер до 90% от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 от Наредба № 6 от 26.10.2018 г. и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с предоставени три оферти. От 17.07.2020 г. за всяка операция, посочена в технологичната карта се предоставят най–малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срокът на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цена в лева или евро с посочен ДДС.

Бюджет: 4 473 470,19 лв.

Очакван прием: 14.03.2022 г. – 01.04.2022 г.

Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на Държавен фонд „Земеделие“ – София, ул. „Гусла“ 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“.