Държавна помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Мярката представлява схема за предоставяне на държавна помощ за подпомагане на туроператори, които предоставят туристически пакети на потребители с краен пункт на пристигане територията на Република България с цел смекчаване на социално-икономическите последици за туристическия сектор от пандемията COVID-19 и осигуряване на възможност на предприятията доставчици на туристически услуги в Република България да се възстановят  от кризата и стабилизират ликвидността си.

КОЙ може да кандидаства?

Допустими кандидати (бенефициенти) за помощта са туроператори, които в туристическите пакети, продавани на туристите, са използвали услугата на  въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни и редовни полети с капацитет не по-малко от 100 места до Република България. Потенциалните бенефициенти са предприятия с основна икономическа дейност попадаща в обхвата на „Туроператорска дейност“:

 • КОД 7912 – съгласно Международната стандартна отраслова класификация на ООН – ISIC, Rev.4, или
 • КОД 79,12 – съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност – NACE, Rev.2, или
 • КОД 79,12 – съгласно Класификатора на икономическите дейности в Република България – КИД-2008.

Бенефициенти на мярката са предприятия от всякакъв размер, регистрирани като туроператори.

Недопустимите кандидати по мярката са, както следва:

 • Предприятия, които работят в секторите на земеделието, рибарството и аквакултурите;
 • Предприятия, които са обект на производство по несъстоятелност или ликвидация, или които са обявени в несъстоятелност;
 • Предприятия, които са получили помощ, която е обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар и които не са възстановили помощта, обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар.

КОЛКО е помощта?

Туроператори, които използват въздушни превозвачи с оперативен лиценз за изпълнение на чартърни и редовни полети до Република България с цел туризъм могат да получат помощ в размер на 35 (тридесет и пет) евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет. Помощта се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в страната ни, само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места.

Максималният размер по настоящата схема не може да надхвърля 4 498 409 лева (2 300 000 евро) на предприятие-кандидат под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение. Лимитът се изчислява на ниво група свързани предприятия:

 • размерът на подкрепата от 35 евро за турист, пристигнал в Република България в периода 01.06.2021 г. до 14.05.2022 г. е в брутно изражение, т.e. преди приспадането на данъци или други такси;
 • помощта следва да е предоставена за полети, изпълнени не по-късно от 14.05.2022 г.

Прогнозният бюджет за мярката е до 25 000 000 лв. (двадесет и пет милиона лева).

За КАКВО може да се кандидаства?

Средствата се предоставят за оперативен капитал на туроператорите, които формират туристически пакети, за да бъдат използвани за субсидиране на цената на реализирания туристически продукт на територията на Република България. Предоставената помощ на туроператорите покрива всички или част от разходите, които са компонент на общата цена на туристическия пакет за самолетен транспорт.

ВАЖНО: По процедурата кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2019 г.

За всеки полет, включен в заявлението за подпомагане се прилагат:

 • Копие на договор с въздушен превозвач. В случай на няколко полета на един същ превозвач, договорът се прилага веднъж;
 • Валиден оперативен лиценз за предоставяне на въздухоплавателни услуги. В случай на няколко полета на един същ превозвач, лицензът се прилага веднъж;
 • Копия на договори за туристически пакети и/или ваучери за туристически пакет или списък в ексел на тези документи с минимална информация в отделни колони за брой лица, дати, имена, дестинации, настаняване, въздушен превозвач и др.;
 • Копие от регистъра на настанените туристи, воден от хотелиера, съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма. Документът може да намерите ТУК;
 • Списък с имената на пътниците за конкретния полет до Република България, издаден от авиопревозвача за конкретния полет.

ВАЖНО: Заявлението и документите към него се подават след извършен полет до Република България в периода 01.06.2021 г. до 14.05.2022 г.

Краен срок за подаване на заявленията: 16:30 часа на 31.05.2022 г.

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

КОЙ може да кандидаства?

Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Кандидати, които имат  приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години.
 • Кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия.
 • Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). Кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2020 г.
 • Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
 

Категория на предприятието

 

Нетни приходи от продажби

 

Микропредприятие

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

Не са допустими за кандидатстване кандидати:

1. Микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район.

2. Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност в областта на преработка и/или маркетинг на горски продукти.

3. Предприятия от сектор С:

 • 10 Производство на хранителни продукти
 • 10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
 • 10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
 • 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
 • 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
 • 10.5 Производство на мляко и млечни продукти
 • 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
 • 10.81 Производство на захар
 • 10.83 Преработка на кафе и чай
 • 10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
 • 10.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
 • 11.02 Производство на вина от грозде
 • 11.03 Производство на други ферментирали напитки
 • 11.06 Производство на малц

4. Предприятия от сектор рибарство и аквакултури.

5. Предприятия, осъществяващи  основна икономическа  дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия.

За КАКВО може да се кандидаства?

Дейности, насочени към  подобряването на енергийната ефективност в предприятието. Предвидените за придобиване по проекта материали и оборудване трябва да са сред посочените в Списъка на допустимите категории материали и оборудване, който може да разгледате тук: (Prilojenie_18.1_Spisyk aktivi).

Дейности, свързани с изпълнение на мерки за енергийна ефективност на самостоятелни административни сгради, на сгради, които не са въведени в експлоатация, на сгради, които не са собственост на предприятието-кандидат, както и такива, свързани с изграждане на изцяло нови сгради не са допустими.

КАКВИ са допустимите разходи?

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР, представляващи дълготрайни активи, включени в Списъка на допустимите категории активи;
 • Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, а именно:
  – Разходи за консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001- не следва да надвишават 8 000 лв.;
  – Разходи за консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001- не следва да надвишават 10 000 лв.

КОЛКО е помощта?

Максимален интензитет на помощта: 50%

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е, както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU

Национално съфинансиране

136 226 120 лв.

69 651 309,16 евро

136 226 120 лв.

69 651 309,16 евро

Н/П

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект по процедурата са, както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект
25 000 лв.

150 000 лв.

Помощта по процедурата се предоставя при условията на режим de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013. Максималният размер на помощта за едно и също предприятие, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро  за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

ВАЖНО: За финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Срок за изпълнение на проекта: всеки проект не следва да надвишава 10 /десет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Очакван прием: 03.05.2022 г. – 23.05.2022 г.

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“

към Агенция по заетостта

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на вируса COVID-19.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАСТВА?

 • Работодатели, регистрирани по Търговския закон (ТЗ) и Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия по ТЗ (чл. 51, ал. 2, изр. 1 ЗОС);
 • Работодатели, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);
 • Работодатели, регистрирани по Закона за народните читалища;
 • Работодатели, общински предприятия по чл.52 от ЗОС.

ВАЖНО: По проекта се въвежда максимален брой на заявени работни места, за които може да кандидатства един работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката:

 • ако е микро предприятие с до 10 души, се допуска да наеме до 4 лица вкл.;
 • ако е малко предприятие с до 50 души, се допуска да наеме до 20 лица вкл.;
 • ако е средно предприятие с до 250 души, се допуска да наеме до 50 лица вкл.;
 • ако е голямо предприятие с над 251 души (вкл.), се допуска да наеме до 100 лица вкл.

! За работодателите, учредени след 01 януари 2020 г. допустимият брой заявени места се изчислява спрямо списъчния състав на персонала към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявката.

! В случай че работодателят е учреден в месеца на подаване на заявката се допуска да наеме до 4 души.

Работодателят не може да наема на разкрито работно място безработно лице, освободено от него или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 6 (шест) месеца от подаване на Заявката на работодателя.

КАКВИ ЛИЦА МОЖЕ ДА НАЕМЕТЕ?

 • Безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ).
 • Лицата следва да не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 6 (шест) месеца от подаване на Заявката на работодателя.

ВАЖНО: Работодателят се задължава да осигури заетост на избраните от него лица на заявените работни места и длъжности, посочени в Заявката по проекта, като запази заетостта на не по-малко от 75% от заетите работни места за период, равен на половината на периода на субсидираната заетост.

ПРОЕКТЪТ ПРЕДОСТАВЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЛЕДНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:

Предоставят се на работодателя средства за всяко одобрено безработно лице по условията на Проект „Заетост за теб”, наето по трудово правоотношение по Кодекса на труда на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа) за период до 6 месеца, с трудово възнаграждение, както следва:

 1. За разходи за трудови възнаграждения за наетите по Проекта лица в размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответната година. При непълно работно време разходите за възнаграждения се изчисляват пропорционално, както следва: максимално месечно възнаграждение за 6-часов работен ден – в размер на 75% от минималната работна заплата, установена за страната или максимално месечно възнаграждение за 4-часов работен ден – в размер на 50% от минималната работна заплата, установена за страната;
 2. За разходи за възнаграждения за платен отпуск по чл. 155 и чл. 319 съгласно Кодекса на труда, като полагащият се платен годишен отпуск, по минимални размери съгласно КТ, се определя пропорционално на субсидираната заетост на работника/служителя;
 3. Разходи за възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
 4. Разходи за отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения съгласно чл. 157, ал. 1, т. 1 – 3 от Кодекса на труда.
 5. За разходи за дължимите вноски за сметка на Работодателя за фонд „Пенсии“, фонд „Безработица“, фонд „Трудова злополука и професионална болест“, фонд „Общо заболяване и майчинство“, както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Същите се начисляват на база минималната работна заплата, установена за страната за съответната година, както и направени от Работодателя разходи по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 от настоящия договор.

Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници

СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТ МТИТС

КОЙ може да кандидаства?

Допустими кандидати по процедурата са всички микро-, малки, средни и големи предприятия и предприятия по смисъла на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средни предприятия, които:

 • са превозвачи, притежаващи лиценз за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози и развиват своята основна икономическа дейност (съгласно данните за 2020 г.) в един от следните сектори, съгласно Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008 г.): 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт и 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде;
 • са регистрирани преди 1 януари 2020 г. и са извършвали стопанска дейност през 2019 г., 2020 г. и 2021 г., включително към датата на подаване на заявлението за кандидатстване;
 • са регистрирали спад поне 20% в приходите за всеки един от избрани от превозвача три месеца от календарните месеци в периода от 1 януари 2021 г. до края на месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо приходите за същите месеци от 2019 г.;
 • са регистрирали спад в приходите през 2020 г. спрямо 2019 г.;
 • имат приходи от дейността по извършване на автобусен превоз на пътници (нетни приходи от продажби), за съответното предприятие, съгласно Отчета за приходите и разходите за 2019 г., не по-малко от 30 000 лв.

За КАКВО може да се кандидаства?

Безвъзмездните средства се предоставят за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 – покриване на текущи нужди и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната транспортна услуга.

КОЛКО е помощта?

Минималният и максималният размер на заявените безвъзмездни средства  за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по всяко индивидуално заявление за кандидатстване, са както следва:

 

Категория предприятия

Минимален размер на заявените безвъзмездни средства за индивидуално заявление

Максимален размер на заявените безвъзмездни средства за индивидуално заявление

Големи предприятия и предприятия по смисъла на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия (които не са в затруднено положение)

2 400 лева

3 500 000 лева

Средни предприятия (които не са в затруднено положение)

2 400 лева

400 000 лева

Микро- и малки предприятия

2 400 лева

200 000 лева

Големи и средни предприятия и предприятия по смисъла на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия в затруднено положение към 31.12.2019 г.

2 400 лева

391 000 лева

Безвъзмездните средства, предоставяни по процедурата, могат да бъдат в максимален размер на 8% от нетните приходи от дейността по извършване на автобусен превоз на пътници за 2019 г., включени в Код 15100 – Нетни приходи от продажби от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2019 г.

Общ бюджет по процедурата: 40 000 000 лева

Срок за кандидатстване: от 10:00 часа на 10.12.2021 г. до 16:30 часа на 23.12.2021 г.

Подкрепа за туристически бизнес

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Целта на мярката е подкрепа на предприятията от туристическия сектор, упражняващи дейност в един от допустимите кодове на ниво детайлност клас по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на Националния статистически институт, за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки.

КОЙ може да кандидаства?

Предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/или допълнителна) в един от допустимите кодове

 • „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
 • „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30;
 • „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – КОД: 79.11, 79.12, 79.90;
 • „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.30;
 • „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.90;
 • „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“ – 93.19, 93.21, 93.29;
 • „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04;
 • Осъществяваната дейност (основна и/или допълнителна) в един от допустимите кодове по т. 2 от настоящите Указания да е през 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • Предприятия, които имат регистрация за осъществяване на съответната дейност (основна и/или допълнителна), когато за същата се изисква такава с нормативен акт, и попада в един от допустимитш кодове.
 • Предприятия, на които разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г. е равна или по-голяма от 500 лв.
 • Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са средни или големи предприятия и към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията);
 • Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са микро или малки предприятия и към 31 декември 2019 г. са били в затруднено положение, но не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране.
 • Предприятия, които са регистрирани преди 01.01.2019 г.;
 • Предприятия, реализирали оборот над 500 лв. за 2018 г. без ДДС и над 500 лв. за 2019 г. без ДДС.

КОЙ НЕ може да кандидаства?

 • Предприятия, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към Държавата или Общината преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и задълженията им не са разсрочени, отсрочени или обезпечени.
 • Предприятия, които извършват дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите;
 • Предприятие, което е в производство по несъстоятелност и ликвидация, както и е обявено в несъстоятелност;
 • Предприятие, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ и помощта не е възстановена изцяло.

За КАКВО може да се кандидаства?

По схемата може да се кандидатства за дейности, необходими на предприятието за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, вследствие епидемичния взрив от COVID-19. Тези дейности следва да бъдат за осъществяване на разходи за предприятието, необходими за изпълнение на функциите му в допустимите по схемата кодове на икономическа дейност.

За КАКВИ РАЗХОДИ може да се кандидаства?

 • Разплащания с получени по настоящата схема финансови средства следва да се извършват след датата на издаване на заповедта за финансиране.
 • По схемата ще се считат за допустими разходите за плащания по всички възникнали задължения на предприятието в периода от 01.03.2020 г. до 6 месеца от датата на заповедта за предоставяне на помощта. Разходи, извършени преди датата на получаване на помощта ще се считат за допустими ако същите не са били предварително и изцяло платени от предприятието, като само неразплатената част, ще се счита за допустим разход.
 • Недопустими разходи са всички извършени разходи за дейности, попадащи в недопустимите кодове по настоящата схема, както и тези разходи за които не може да бъде извършена обективна проверка, каква точно е стойността по допустимите и по недопустимите кодове по настоящата схема.

Максимален интензитет на помощта: Максималният размер на държавната помощ по отношение на всеки един допуснат кандидат не може да надвишава най-ниската стойност от между следните стойности:

 • Стойността от пропорционално разпределяне на средствата до тяхното усвояване спрямо броя на одобрените заявления и реализирания оборот по допустимите КИД-2008 през 2019 г. без данък върху добавената стойност (ДДС) за всеки кандидат, и
 • Стойността на 20 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС за всеки кандидат, и
 • Стойността на разликата, получена от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г.
 • Стойността от 4 498 409 лв. (2 300 000 евро) на ниво група свързани предприятия, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение (преди облагане с данъци или други такси).
 • Стойността, която е отразена от кандидата в заявлението за подпомагане/електронния формуляр.

Отчитане на помощта:

Срокът за отчитане по настоящата схема е до 6 (шест) месеца от датата на заповедта за предоставяне на помощта предприятията.

СРОК за кандидастване: от 10:00 часа на 28.01.2022 г. до 16:30 часа на 04.02.2022 г.

Общ бюджет на процедурата: 30 000 000 лв.

СХЕМА ЗА Предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на covid-19

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

На предприятията, които извършват туроператорска дейност, се предоставят ЕДНОКРАТНО безвъзмездни средства в общ размер до 6 000 000 лв., които се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.

КОЙ може да кандидаства?

Допустими кандидати от туристическия сектор по мярката са:

 • Предприятия, които са регистрирани съгласно раздел I, глава седма от Закона за туризма, вписани в Националния туристичес-ки регистър.Предприятията, към датата на кандидатстване, следва да имат регистрация като Туроператори в НТР.
 • Предприятия, които имат сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ съгласно чл.97 от Закона за туризма. Предприятията, към датата на кандидатстване, следва да имат валидна застраховка „Отговорност на туроператора“.
 • Предприятия, които имат задължения към клиенти за неосъществени пътувания през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. вследствие на възникналата епидемия от COVID-19;
 • Предприятия, на които разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г. е равна или по-голяма от 500 лв.
 • Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са средни или големи предприятия и към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията);
 • Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са микро или малки предприятия и към 31 декември 2019 г. са били в затруднено положение, но не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране.
 • Предприятия, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г.
 • Предприятия, реализирали оборот над 500 лв. за 2018 г. без ДДС и над 500 лв. за 2019 г. без ДДС.

Недопустими кандидати по схемата са:

 • Предприятия, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към Държавата или Общината преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и задълженията им не са разсрочени, отсрочени или обезпечени.
 • Предприятия, които извършват дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите;
 • Предприятие, което е в производство по несъстоятелност и ликвидация, както и е обявено в несъстоятелност;
 • Предприятие, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ и помощта не е възстановена изцяло.

За КАКВО може да се кандидаства?

Туроператорът изплаща на клиентите дължимите суми за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради COVID-19 в срок три месеца от датата на заповедта за предоставяне на помощта.

КОЛКО е помощта?

Средствата се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на одобрените заявления за подпомагане и реализирания оборот по допустимите КИД-2008 през 2019 г. без данък върху добавената стойност (ДДС), но не повече от 10 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати и не повече от размера на загубата, която е разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г.

Максималният размер на държавната помощ по отношение на всеки един допуснат кандидат не може да надвишава най-ниската стойност от между следните стойности:

 • Стойността от пропорционално разпределяне на средствата до тяхното усвояване спрямо броя на одобрените заявления и реализирания оборот през 2019 г. без данък върху добавената стойност (ДДС) за всеки кандидат, и
 • Стойността на 10 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС за всеки кандидат, и
 • Стойността на разликата, получена от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г., и
 • Стойността на задълженията към клиенти за неосъществени пътувания през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. вследствие на възникналата епидемия от COVID-19, и
 • Стойността от 4 498 409 лв. (2 300 000 евро) на ниво група свързани предприятия, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение (преди облагане с данъци или други такси).
 • Стойността, която е отразена от кандидата в заявлението за подпомагане/електронния формуляр.

Общ бюджет на процедурата: 6 000 000 лв.

Максимален интензитет на помощта: 100%

СРОК за кандидастване: от 04.02.2022 г. до 11.02.2022 г.

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II – фаза 3

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Цел

Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Бюджет

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“, е 55 000 000 лева. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата може да бъде увеличен.

Кой може да кандидатства?

Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

1) Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, извършвали съответната икономическа дейност. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в схемата за набиране на заявления поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани не по-късно от 01.10.2020 г.

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

4) Кандидатите трябва да са преустановили/ограничили дейността си в резултат на Заповеди с № № РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г. РД-01-220/ 08.04.2021 г. РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, и да развиват основна или допълнителна икономическа дейност (съгласно данни за последната отчетена финансова година след 2019 година включително).

ВАЖНО: Допустими по настоящата процедура са единствено кандидати, чиято дейност е  преустановена/ограничена  вследствие на една или повече от ЗМЗ (заповеди на здравния министър с № № РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г., РД-01-220/08.04.2021 г. РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г.) за периода от 22.03.2021 г. до 30.04.2021 г. включително.

Кодовете на допустимите за подпомагане основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ в настоящите условия са изчерпателно изброени. Необходимо е едновременно да са налице пряко преустановяване в резултат на издаване на заповедите на министъра на здравеопазването (невъзможност за извършване или затрудняване с такъв интензитет, изключващ до степен на невъзможност) на съответната дейност или част от нея, и същата да е посочена в допустимите кодове съгласно настоящите условия, както следва:

– 85 „Образование“ с изключение на 85.60 „Спомагателни дейности в областта на образованието;

– 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;

– 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“;

– 90 „Артистична и творческа дейност“;

– 91.02 „Дейност на музеи“;

– 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“;

– 59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания;

– 59.14 „Прожектиране на филми“;

– 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;

– 56 „Ресторантьорство“;

– 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“ (отнася се само за дейности на сауни, турски и парни бани, извършвани в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове, не се отнася за самостоятелни кабинети, предлагащи например масажи, солариум или други подобни услуги, които не са част от посочените центрове);

– 86.90 „Други дейности по хуманно здравеопазване“ (отнася се само за дейности в областта на балнео- и хидротерапията, извършвани в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове и таласотерапевтични центрове);

– 68.10 „Покупка и продажба на собствени недвижими имоти“ (отнася се само за дейности свързани с покупко-продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“ (отнася се само за дейности свързани с покупко-продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, представляващи търговски центрове (eдна или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ или обекти в тях);

– 68.32 „Управление на недвижими имоти“ (отнася се само за дейности по управление на недвижими имоти, представляващи търговски центрове (eдна или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ или обекти в тях);

– 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ (отнася се само за туристически услуги на случайния пътнически транспорт и специализиран превоз на деца и ученици до и от детски градини и училища).

– 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“;

– 74.20 „Дейности в областта на фотографията“ (отнася се само за дейностите, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“ (отнася се само за дейностите, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 96.02 „Фризьорски и козметични услуги“ (отнася се само за дейностите, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, отнася се за:

– магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м. предлагащи нехранителни стоки;

– обектите в търговски центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ, с изключение на:

 • 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
 • 47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
 • 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
 • 47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;
 • 47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);
 • 47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);
 • 47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики);
 • 47.91 „Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет;

ВАЖНО: Относно код 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“ и КИД 85 „Образование“ – на подпомагане подлежат тези образователни и подобни на тях дейности за обмен на съвкупност от знания, умения, информация и дейностите, попадащи в КИД 82.3, при които присъственото провеждане не е действително заменено по разпореждане или по преценка на предприятието от провеждане чрез електронни средства.

ВАЖНО: Относно код 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, относно магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки, не е налице преустановяване, съответно не са допустими кандидати предприятия, които по своя преценка фактически са преустроили обекта, съответно са намалили, разделили и т.н. търговската площ, така че достъпът до обекта е останал възможен. Не е налице преустановяване и в случай, че предприятието по своя преценка в действителност е продължило да извършва продажби на място, т.нар. търговия тип кеш и кери, например на входа на магазина или на други точки на границите на търговския обект, въпреки че клиентите нямат достъп до вътрешността. Това не се отнася за търговията тип онлайн и други отдалечени поръчки, при които клиентът по предварителна заявка получава стоката на определена точка, дори когато тази точка е на границата на търговския обект.

Кои предприятия не могат да получат подкрепа по тази програма?

Предприятията, които няма да могат да се възползват от програмата са:

a) са обявени в несъстоятелност;

б) са в производство по несъстоятелност;

в) са в процедура по ликвидация;

г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

д) са преустановили дейността си;

е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;

ж) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

з) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

и) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на

случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

й) имат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) и т. 7 (по влезли в сила наказателни постановления) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

к) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;

л) лицата, които представляват кандидата са правили опит да:

 1. i) повлияят на вземането на решение от страна на НАП, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
 2. ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

м) лицата, които представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда за:

 1. i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
 2. ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;

н) за лицата, които представляват кандидата е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;

о) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);

п) е установено, че:

 1. i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 2. ii) не са предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ на предприятие

Всяко предприятие може да кандидатства с един проект, който  включва всички негови засегнати от временните ограничителни мерки обекти, като максималната допустима стойност на подкрепата е 100 000 лв.

Конкретният размер на помощта за дадено предприятие, чиито обекти и дейности са засегнати от противоепидемичните мерки, ще зависи от кода на неговата основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно Класификацията на икономическите дейности-2008 на НСИ.

Основна икономическа дейност – дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги и т.н., в зависимост от вида на дейностите на предприятието.

Допълнителна икономическа дейност – всяка друга дейност на предприятието/обекта, чиято крайна продукция на стоки и услуги е подходяща за доставка и реализация на пазара. Добавената стойност на допълнителната дейност трябва да бъде по-малка от тази на основната дейност.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по схемата, следва да бъде в максимален размер на:

 1. 20% от оборота без ДДС, реализиран от преустановените съгласно Заповеди с №№ РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г. РД-01-220/08.04.2021 г., РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г. обекти/дейности за този календарен период в рамките на периода от 22 март 2019 г. до 30 април 2019 г. вкл., който съответства на конкретния период на преустановяване на дейността в рамките на периода 22 март – 30 април 2021 г. включително. За предприятия, които след 01.01.2020 г. са започнали или възобновили дейност, преустановена с посочените заповеди, се взема предвид оборотът от преустановените дейности/обекти за месец октомври 2020 г., за всеки от месеците до отпадане на съответното основание за преустановяване на дейността, като за непълен месец безвъзмездните средства се предоставят пропорционално на дните от месеца. Така определеният максимален размер на помощта се отнася за предприятия с код на основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ, както следва:

– 85 „Образование“ с изключение на 85.60 „Спомагателни дейности в областта на образованието;

– 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;

– 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“;

– 90 „Артистична и творческа дейност“;

– 91.02 „Дейност на музеи“;

– 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“;

– 59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания;

– 59.14 „Прожектиране на филми“;

– 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;

– 56 „Ресторантьорство“;

– 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“ (отнася се само за дейности, извършвани в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове, не се отнася за самостоятелни кабинети, предлагащи например масажи, солариум или други подобни услуги, които не са част от посочените центрове);

– 86.90 „Други дейности по хуманно здравеопазване“ (отнася се само за дейности в областта на балнео- и хидротерапията, извършвани в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове и таласотерапевтични центрове);

– 68.10 „Покупка и продажба на собствени недвижими имоти“ (отнася се само за дейности свързани с покупко-продажба на недвижими имоти, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“ (отнася се само за дейности свързани с отдаване под наем и експлоатация на недвижими имоти, представляващи търговски центрове (eдна или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ или обекти в тях);

– 68.32 „Управление на недвижими имоти“ (отнася се само за дейности по управление на недвижими имоти, представляващи търговски центрове (eдна или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ или обекти в тях);

– 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ (отнася се само за туристически услуги на случайния пътнически транспорт и специализиран превоз на деца и ученици до и от детски градини и училища).

 

 1. 10% от оборота без ДДС, реализиран от преустановените съгласно ЗМЗ дейности/обекти за този календарен период в рамките на периода от 22 март 2019 г. до 30 април 2019 г. вкл., който съответства на конкретния период на преустановяване на дейността в рамките на периода 22 март – 30 април 2021 г. включително. За предприятия, които след 01.01.2020 г. са започнали или възобновили дейност, преустановена с посочените заповеди, се взема предвид оборотът от преустановените дейности/обекти за месец октомври 2020 г., за всеки от месеците до отпадане на съответното основание за преустановяване на дейността, като за непълен месец безвъзмездните средства се предоставят пропорционално на дните от месеца). Така определеният максимален размер на помощта се отнася за предприятия с код на основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ, както следва:

– 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“;

– 74.20 „Дейности в областта на фотографията“ (отнася се само за дейностите, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са

разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“ (отнася се само за дейностите, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 96.02 „Фризьорски и козметични услуги“ (отнася се само за дейностите, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, отнася се за:

– магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м. предлагащи нехранителни стоки;

– обектите в търговски центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ, с изключение на:

 • 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
 • 47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
 • 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
 • 47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;
 • 47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);
 • 47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);
 • 47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики);
 • 47.91 „Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет.

ВАЖНО: Подпомагането е допустимо само за оборота, пряко относим към преустановената част от дейността, тъй като същото има за определящ критерий действително реализирания оборот за определен период от време.

ВАЖНО: Когато е засегнато предприятие, преустановило дейности/обекти, попадащи и в т. 1 и в т. 2, при определяне на максималния размер на помощта се взема предвид оборотът, съответстващ на всяка от преустановените дейности за съответния период на преустановяване на дейността.

Съфинансиране от страна на предприятията не е необходимо.

Интензитетът на подкрепата ще е 100%

Продължителност на проектите

Продължителността на изпълнение на проект за подкрепа е три месеца, считано от датата на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

Краен срок за кандидатстване: 16:30 ч. на 22.06.2021 г.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗАГУБИ В РЕЗУЛТАТ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Целта на мярката е безвъзмездните средства се предоставят еднократно за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.

КОЙ може да кандидаства?

 • Туроператори и/или туристически агенти, които са регистрирани съгласно Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър;
 • Туроператори, които имат сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ съгласно чл. 97 от Закона за туризма, валидна към датата на подаване на заявлението.
 • Туроператори и туристически агенти, които към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.).

За КАКВО може да се кандидаства?

Средствата могат да се използват приоритетно за компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти,  които не са  възстановени от доставчиците на услуги към датата на получаване на държавната помощ, както и за покриване на извършените през периода разходи за основната дейност на съответния туроператор или туристически агент.

КОЛКО е помощта?

Максималният размер на държавната помощ по настоящата схема е 4% от оборота на туроператорите и туристическите агенти без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството, като същият не може да надхвърля 800 000 EUR на предприятие, съгласно общия размер на помощта по раздел 3.1, т. 22  от Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19.

Лимитът съгласно раздел 3.1 от Временната рамка се изчислява на ниво група свързани предприятия. Свързаността се определя съобразно Анекс 1 от Регламент (ЕС)№ 651/2014.

ВАЖНО: Министерството на туризма ще извърши служебни проверки на декларирания оборот като може да изисква разяснения и документи по отношение на декларирания от кандидата размер на оборота от Годишната данъчна декларация за 2019 г.

Общ бюджет на процедурата: 51 000 000 лв.

Максимален интензитет на помощта: 100%

СРОК за кандидастване: 14 дни от датата на отваряне  на  процедурата. Подаването на заявленията ще се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), чрез модула „Е-кандидатстване“

Очакван прием: Февруари 2021 г.

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

КОЙ може да кандидаства?

Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
 • Кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.
 • Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.;
 • Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Не са допустими за кандидатстване фирми:

1. предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

2. Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;

3. Предприятия от сектор С:

 • 10 Производство на хранителни продукти
 • 10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
 • 10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
 • 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
 • 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
 • 10.5 Производство на мляко и млечни продукти
 • 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
 • 10.81 Производство на захар
 • 10.83 Преработка на кафе и чай
 • 10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
 • 10.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
 • 11.02 Производство на вина от грозде
 • 11.03 Производство на други ферментирали напитки
 • 11.06 Производство на малц

4. Предприятия от сектор К “Финансови и застрахователни дейности” и от раздел 92 „Организиране на хазартни игри“.

За КАКВО може да се кандидаства?

Допустими за финансиране са дейности: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустими за финансиране разходи:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

По процедурата се прилага опростено отчитане на разходите на база еднократна сума за оперативни разходи съгласно чл. 67 (1), т. в / от Регламент 1303/2013.

КОЛКО е помощта?

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 78 233 200 лева.

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на статистически данни за броя на малките  предприятия с оборот над 500 000 лв. във всеки от секторите, както следва:

 

Сектор съгласно КИД-2008

 

Разпределение на бюджета по сектори (лв.)

 

Сектор B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

267 400

Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

16 225 200

Сектор D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

 

378 900

Сектор E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

566 100

Сектор F СТРОИТЕЛСТВО

 

8 598 500

Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ

 

26 067 300

Сектор H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

 

6 824 400

Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

 

5 861 600

Сектор J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ  ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

 

3 659 600

Сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

1 199 100

Сектор M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

3 191 600

Сектор N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

2 019 200

Сектор P ОБРАЗОВАНИЕ

 

263 000

Сектор Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

 

1 769 600

Сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 

1 020 800

Сектор S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 

320 900

В случай че бюджетът по някой от секторите не бъде усвоен, Управляващият орган си запазва правото да пренасочи свободния ресурс към онези сектори, за които не достига наличното финансиране.

Максимален интензитет на помощта: 100%

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 50 000 лева.

По процедурата се прилага Режим на държавна/минимална помощ:

 • Помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020

ИЛИ

 • Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2018 – Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също предприятие, не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от три бюджетни години.

КАКВИ са критериите за оценка?

Критерии

Макс. брой точки

1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г.

10

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,20

10

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,182 и < 0,20

9

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,164 и < 0,182

8

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,146 и < 0,164

7

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,128 и < 0,146

6

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,11 и < 0,128

5

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,092 и < 0,11

4

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,074 и < 0,092

3

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,057 и < 0,074

2

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,04 и < 0,057

1

Коефициентът на рентабилност на EBITDA  на предприятието е < 0,04

0

2. Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г.

10

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 3 %

10

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 2,67%  и <  3%

9

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 2,33%  и < 2,67%

8

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 2%  и < 2,33%

7

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,67%  и < 2%

6

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,33%  и < 1,67%

5

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е  ≥ 1% и  < 1,33%

4

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,67% и  < 1%

3

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,33% и < 0,67%

2

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0% и  < 0,33%

1

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%

0

3. Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат

10

3.1. Представената информация описва ясно връзката между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат;

5

Критерият е изпълнен

5

Критерият не е изпълнен

0

3.2. Ясно са очертани кои елементи от производствения процес/процеса по предоставяне на услугата са най-сериозно засегнати

3

Критерият е изпълнен

3

Критерият не е изпълнен.

0

3.3. Описани са ефектите, които ще се постигнат посредством отпуснатата помощ по процедурата, по отношение преодоляване последиците от COVID-19 върху дейността на предприятието кандидат

2

Критерият е изпълнен

2

Критерият не е изпълнен

0

Максимален брой точки:

30

Важно: В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерий 3.1., проектното предложение се отхвърля!

Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца максимум.

Срок за кандидатстване: 15 март 2021 г.

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата е да се предостави подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19.

КОЙ може да кандидаства?

Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Кандидати, които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея;
 • Кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.;
 • кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 30 000 лева

Малко предприятие

≥ 200 000 лева

Средно предприятие

≥ 1 000 000 лева

Не са допустими за кандидатстване фирми:

1. Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

2. Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;

3. Предприятия от сектор С:

 • 10 Производство на хранителни продукти
 • 10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
 • 10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
 • 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
 • 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
 • 10.85 Производство на мляко и млечни продукти
 • 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
 • 10.81 Производство на захар
 • 10.83 Преработка на кафе и чай
 • 10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
 • 10.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
 • 11.02 Производство на вина от грозде
 • 11.03 Производство на други ферментирали напитки
 • 11.06 Производство на малц

4. Предприятия от сектор К “Финансови и застрахователни дейности” и от раздел 92 „Организиране на хазартни игри“.

За КАКВО може да се кандидаства?

Допустими за финансиране са дейности: свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19.

Допустими за финансиране разходи:

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:

1. Осигуряване на колективни средства за защита;

2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;

3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:

 • Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място;
 • Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения;
 • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса;
 • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

КОЛКО е помощта?

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 78 233 200 лева.

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен по групи икономически дейности (включващи в себе си отделни сектори съгласно КИД-2008), както следва: Промишленост (сектори B, C, D и Е), Търговия (сектор G) и Услуги (сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S), както и по категория предприятие въз основа на статистически данни за произведената продукция във всяка една от групите и категории предприятия, както следва:

Групи сектори съгласно КИД-2008

Разпределение на бюджета по групи сектори  Микро предприятия  Малки предприятия

 Средни предприятия

 ПРОМИШЛЕНОСТ

21 840 000 лв.

3 250 000 лв. 6 420 000 лв. 12 170 000 лв.
 ТЪРГОВИЯ

15 830 000 лв.

5 550 000 лв. 4 590 000 лв.

5 690 000 лв.

 УСЛУГИ

40 563 200 лв. 16 910 000 лв. 11 390 000 лв.

12 263 200 лв.

В случай че бюджетът по някой от групите/категориите не бъде усвоен, Управляващият орган си запазва правото да пренасочи свободния ресурс към онези групи/категории, за които не достига наличното финансиране.

Максимален интензитет на помощта: 70%

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект:

 • за микро предприятия – от 3 000 до 15 000 лева;
 • за малки предприятия – от 10 000 до 30 000 лева;
 • за средни предприятия – от 25 000 до 75 000 лева.

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 10% от нетните приходи от продажби в случай на микро предприятие, 5% от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие и 2,5% от нетните приходи от продажби в случай на средно предприятие

По процедурата се прилага Режим на държавна/минимална помощ: Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2018 – Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също предприятие, не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от три бюджетни години.

КАКВИ са критериите за оценка?

Критерии

Макс. брой точки

1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г.

10

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,22

10

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,18 и < 0,22.

8

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,14 и < 0,18.

6

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,10 и < 0,14

4

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,06 и < 0,10.

2

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието е < 0,06.

0

2. Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г.

10

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 3 %

10

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 2 %  и ≤ 3%

8

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 1 %  и ≤ 2%.

6

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е  > 0,5 % и  ≤ 1%.

4

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е  > 0% и  ≤ 0,5%

2

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%

0

3. Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и необходимостта от реализиране на планираните дейности.

10

3.1. Връзка между заявените разходи по проекта и нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19

7

По отношение на всеки отделен заявен разход е представена ясна и обоснована информация, която да описва нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на безопасни и здравословни условия на труд в контекста на COVID-19

7

Макар да не е представена ясна и обоснована информация за всеки един отделен разход относно нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на безопасни и здравословни условия на труд в контекста на COVID-19, може да бъде изведена такава връзка

5

Въз основа на представената информация по отношение само на част от заявените разходи може да бъде изведена нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на безопасни и здравословни условия на труд в контекста на COVID-19

3

Не е представена информация или въз основа на представената информация не може да бъде изведена връзка по отношение на нито един от заявените разходи с нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на безопасни и здравословни условия на труд в контекста на COVID-19

0

3.2. Описани са ефектите, които ще се постигнат посредством отпуснатата помощ по процедурата в посока създаване на безопасни и здравословни условия на труд в МСП в контекста на COVID-19.  

3

Критерият е изпълнен

3

Критерият не е изпълнен

0

В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерий 3.1., проектното предложение се отхвърля!

Максимален брой точки:

30

Очакван прием: Октомври – Декември 2020 г. – по официални данни от сайта на ОПИК.