Мярка „Застраховане на реколтата“

ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г.

1. Цели на мярката:

Целта на подпомагането е да се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде от физически или юридически лица или от групи или организации на физически или юридически лица, които стопанисват площи, засадени с винени сортове лози.

2. За какво може да се кандидатства?

Кандидатите за подпомагане трябва да са вписани в лозарския регистър на ИАЛВ като гроздопроизводители и да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания за един или няколко от следните застрахователни рискове:

 1. неблагоприятни климатични условия, приравнени към природни бедствия:
 • а) слана;
 • б) буря;
 • в) градушка;
 • г) заледяване;
 • д) силен или проливен дъжд;
 • е) тежка суша,

които унищожават повече от 30% от средния добив, изчислен на базата на предходния тригодишен период или средното количество за три години, базирано на предходния петгодишен период, като от него се изключат най-високата и най-ниската стойност;

 1. други застрахователни рискове:
 • а) загуби, причинени от животни;
 • б) щети, нанесени от болести по растенията или нашествия от вредители;
 • в) други неблагоприятни климатични условия, различни от посочените в т. 1.

Финансова помощ за застраховане на реколтата се предоставя само в случаите, когато реколтата е застрахована за винарската година на кандидатстване и до размера на застрахователното обезщетение, определен съгласно чл. 68, ал. 2. от НАРЕДБА 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

3. Кой може да кандидатства по подмярка?

Кандидатите за подпомагане трябва да са вписани в лозарския регистър на ИАЛВ като гроздопроизводители!

4. Колко е финансовото подпомагане?

Максималният размер на финансовата помощ по мярката е:

 • 80% от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от застрахователните събития по чл. 67, ал. 2, т.1 от НАРЕДБА 6;
 • 50% от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от застрахователните събития по чл. 67, ал. 2, т. 2, букви „а“ и „б“ от НАРЕДБА 6;
 • 50% от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени едновременно от застрахователните събития по чл. 67, ал. 2, т. 1 и ал. 2, т. 2, буква „в“ от НАРЕДБА 6.

 Очакван прием 2019 г.