Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

от „Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор“ за периода 2019-2023 г.

Цели на мярката:

Целта на подпомагането е повишаването на конкурентоспособността на винопроизводителите, което от своя страна ще осигури справедлив жизнен стандарт на съответната земеделска общност.

За какво може да се кандидатства?

Конверсия на сортовия състав на насажденията:

 • изкореняване;
 • засаждане;
 • изграждане на подпорна конструкция.

Промяна на местонахождението на лозята:

 • изкореняване;
 • засаждане;
 • изграждане на подпорна конструкция.

Подобряване на техниките за управление на лозята:

 • изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване;
 • изграждане и/или реконструкция на тераси;
 • изграждане на автоматизирани системи за капково напояване;
 • смяна на подпорна конструкция;
 • изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения;
 • смяна на формировката.

Кой може да кандидатства по подмярка?

За финансова помощ за дейностите по мярката могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър, като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.

Колко е финансовото подпомагане?

Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието до 15.10.2022 г. е в размер до 90% от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 от Наредба № 6 от 26.10.2018 г. и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с предоставени три оферти. От 17.07.2020 г. за всяка операция, посочена в технологичната карта се предоставят най–малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срокът на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цена в лева или евро с посочен ДДС.

Бюджет: 4 473 470,19 лв.

Очакван прием: 14.03.2022 г. – 01.04.2022 г.

Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на Държавен фонд „Земеделие“ – София, ул. „Гусла“ 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“.