Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

от „Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор“ за периода 2019-2023 г.

 1. Цели на мярката:

Целта на подпомагането е повишаването на конкурентоспособността на винопроизводителите, което от своя страна ще осигури справедлив жизнен стандарт на съответната земеделска общност.

 1. За какво може да се кандидатства?

Конверсия на сортовия състав на насажденията:

 • изкореняване;
 • засаждане;
 • изграждане на подпорна конструкция.

Промяна на местонахождението на лозята:

 • изкореняване;
 • засаждане;
 • изграждане на подпорна конструкция.

Подобряване на техниките за управление на лозята:

 • изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване;
 • изграждане и/или реконструкция на тераси;
 • изграждане на автоматизирани системи за капково напояване;
 • смяна на подпорна конструкция;
 • изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения;
 • смяна на формировката.
 1. Кой може да кандидатства по подмярка?

За финансова помощ за дейностите по мярката могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър и които:

 • нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
 • не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
 • не са в производство по ликвидация;
 • нямат изискуеми публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.
 1. Колко е финансовото подпомагане?

Максималният размер на финансовата помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е до75% от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени.

Максималният размер на разходите по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е 3 000 000 лв.

Максималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат за целия период на Националната програма, е 6 000 000 лв.

Максималният размер на разходите по проект или проекти, подадени от групи или организации в рамките на един прием, е 3 000 000 лв., като в него се включват и проекти, подадени от членовете на групата или организацията.

 

Бюджет: 21 802 818 лв.

Краен срок за кандидатстване: 08.02.2019 г.