Мярка „Популяризиране в трети държави“

ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г.

1. Цели на мярката:

Целта на подпомагането е популяризиране на вина, включително сертифицирани биологични вина, със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и за сортови вина без ЗНП/ЗГУ.

2. За какво може да се кандидатства?

 1. Дейности за популяризиране или реклама, които посочват предимствата на продуктите, произведени в Европейския съюз, особено по отношение на качеството и безопасността на храните или грижата за околната среда, като:
 • а) рекламни кампании – разходи за режисура, персонал, разходи за изработка на клипове – до три на брой, с максимална продължителност 30 секунди;
 • б) разходи за дизайн, разходи за отпечатване на реклама и/или рекламни текстове (статии) в печатни издания, разходи за езикова адаптация (превод), както и разходи за публикуване на съобщение за дадено събитие (покана и/или прессъобщение). Разходите за публикуване на съобщение за дадено събитие включват разходи за отпечатване и разходи за езикова адаптация;
 • в) разходи за закупуване и брандиране на рекламни материали – ключодържатели, USB стикове, разходи за закупуване и брандиране на химикалки;
 • г) разходи за дизайн и разходи за отпечатване на печатни рекламни материали – брошури, папки;
 • д) разходи за дизайн на уебсайт и закупуване на домейн, разходи за хостинг и поддръжка на домейн, администриране на уебсайта по години.
 1. Участия в мероприятия, като:
 • а) изложения с международна значимост – панаири и международни изложби, секторни или общи, насочени към специалистите или към потребителите, разходи за такса за участие, наем на пространство, конструкция на щанд, персонал на щанд – до 2 лица, разходи за закупуване и брандиране на тениски и шапки за наетия персонал, наемане на техника (хладилници и монитори), такса за обслужване (вода, електричество, почистване, охрана, оборудване за дегустация), складиране и транспорт (външен и вътрешен) на мостри, както и разходи за самолетни билети, хотелско настаняване и дневни на представители от България съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС 115 от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.);
 • б) демонстрации в търговски обекти – разходи за наемане на щанд, осигуряване на персонал – до 2 лица на обект, логистика и транспорт (външен и вътрешен), за мостри, складиране на мостри, както и разходи за самолетни билети, хотелско настаняване и дневни на представители от България съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;
 • в) организиране на посещения в България на заинтересовани представители от целевата/ите държава/и – търговци на дребно, сомелиери, туристически агенти, хотелски агенти, журналисти, отразяващи теми, свързани с вино; фестивали, разходи за самолетни билети, хотели, изхранване на гостите, наем на вътрешен транспорт, разходи за преводач;
 1. Организиране и провеждане на дейности, свързани с информационни кампании, по-специално свързани с политиките на ЕС, отнасящи се до защитата на наименованията за произход, географските указания и биологичното производство; действията по букви „а“, „б“ и „в“ се изпълняват само паралелно с провеждане на мероприятия по т. 2, букви „а“ или „б“ и могат да включват разходи за:
 • а) организиране на бизнес срещи между професионалистите и потребителите, наемане на зали, техническо оборудване, осигуряване на кетъринг и вътрешен транспорт на мостри;
 • б) организиране на работни срещи с вносители, дистрибутори и търговци, тематични вечери/продуктова дегустация, разходи за вътрешен транспорт на мостри, наем на помещение, наем на техника/видеомонитор, хонорар на сомелиер от целевата/ите държава/и, хонорар на говорител (само за наето лице от целевата държава) и осигуряване на кетъринг;
 • в) организиране на кулинарни училища, наем на помещение, наем на техника/видеомонитор, разходи за вътрешен транспорт на мостри, хонорар на сомелиер от целевата/ите държава/и, хонорар на говорител (само за наето лице от целевата държава) и осигуряване на кетъринг.
 1. Изпълнение на дейностите по закупуване на мостри, които не надвишават 10 на сто от общата сума на одобрените разходи на конкретната дейност, извършени от участниците в промоционалния проект;
 2. Извършване на административни дейности – разходи за заплати на персонала, както и разходи за възнаграждения на лица, наети по граждански договори, разходи за управление на проекта, които не следва да надвишават 4 на сто от общата сума на одобрените и извършени дейности по ал. 2;
 3. Извършване на оценка на резултатите, постигнати от действията по промоционалния проект; критериите и количествените показатели, които трябва да се използват при извършване на оценката, са показатели за изпълнение, показатели за резултати и показатели за въздействие съгласно приложение 4; разходите за извършване на оценка не трябва да надвишават 3 на сто от общата сума на разходите за одобрените и извършени дейности по ал. 2, т. 1, 2 и 3.

3. Кой може да кандидатства по подмярка?

Финансова помощ по мярка „Популяризиране в трети държави“ могат да получат:

 • търговски дружества;
 • организации на производители на лозаро-винарски продукти и асоциации на организации на производители на лозаро-винарски продукти;
 • междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки;
 • държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса, когато не са единствени бенефициенти на помощта;
 • професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор.

4. Колко е финансовото подпомагане?

Максималният размер на финансовата помощ по мярката е до 50% от стойността на допустимите разходи.

Максималната стойност на един проект на кандидати търговски дружества не може да надвишава 1 000 000 лева.

Максималната стойност на един проект на всички останали кандидати не може да надвишава 4 000 000 лева.

 

Очакван прием 2019 г.