Мярка „Инвестиции в предприятия“

ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г.

Цели на мярката:

Мярката е предназначена да подобри общите резултати на предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара чрез повишаване на конкурентоспособността им с изпълнението на инвестиции за съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор.

За какво може да се кандидатства?

1. Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер, предназначени за:

 • а) преработката на грозде;
 • б) контрол на ферментацията, обработка на вино и гроздова мъст;
 • в) контрол на температурата;
 • г) преместване на виното в избените помещения;
 • д) прилагане на технология, свързана с пенливи вина;
 • е) бутилиране, етикетиране, опаковане;
 • ж) управление на отпадните води;
 • з) инфраструктурата на избата:
 • аа) тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород, азот, вода, SO2 и др.);
 • бб) монтаж и помощни съоръжения;
 • вв) автоматични системи;
 • и) съхранение, смесване, грижа и стареене на виното:
 • аа) бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и терморегулиращи бъчви;
 • бб) резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино – стационарни и подвижни;
 • вв) пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за хранителни цели);
 • гг) възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана;
 • дд) избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното – стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори);
 • ее) модулна система за позициониране на бъчви;
 • жж) автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина.

2. Общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи, извършвани както в процеса на подготовка на заявлението за предоставяне на финансова помощ, така и по време на изпълнение на дейностите. Тези разходи не надхвърлят 4% от всички разходи по проекта.

Кой може да кандидатства по подмярка?

 • Предприятия, вписани като винопроизводители в лозарския регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по лозата и виното;
 • Организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

Колко е финансовото подпомагане?

Максималният размер на финансовата помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ е:

 • Микро-, малки и средни предприятия получават до 70% финансиране от ЕС;
 • Големите предприятия с годишен оборот под 200 милиона евро и по-малко от 750 служители – 35%;
 • Големите предприятия с оборот над 200 милиона евро и над 750 служители –25 %.

Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. за един кандидат е 2 млн. евро.

Общ бюджет по мярката: 7 129 416,90 лв.

Очакван прием: 01.04.2022 г. – 21.04.2022 г.

КАК СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ?

Документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“ след предварително записан час.